O G Ł O S Z E N I A   i    Z A W I A D O M I E N I A

(ZAKOŃCZONE)


21.03.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza II PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
1. Robót malarskich klatek schodowych w budynkach w Krzeszowicach przy ul. Targowej 25, ul. Długiej 16, ul. Długiej 23, ul. A.Stopki 1.
• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) będzie wysyłany od dnia 25.03.2024 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 05.04.2024 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 08.04.2024 r.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.


28.02.2024

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice
ogłasza: KONKURS NA FUNKCJĘ i STANOWISKO - ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU – GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

1. Opis stanowiska.
miejsce pracy: Krzeszowice
forma pracy: pełny etat, umowa o pracę.

2. Zakres zadań.
Zadania i obowiązki Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego określają Statut Spółdzielni, Regulamin Zarządu oraz Regulamin Organizacyjny.

3. Warunki jakie powinien spełniać kandydat.
• wykształcenie ekonomiczne; preferowane wyższe w zakresie rachunkowości;
• co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku głównego księgowego, preferowane doświadczenie w księgowości spółdzielni mieszkaniowej;
• znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych; biegła znajomość oraz praktyczne stosowanie ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, przepisów w zakresie wynagrodzeń, regulacji ZUS, itd.; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programów MS Office (Word, Excel);
• umiejętność zarządzania, podejmowania poprawnych decyzji oraz prowadzenia negocjacji, umiejętność kierowania zespołem ludzkim i bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość, rzetelność, dokładność oraz aktywność w działaniu, umiejętność budowania pozytywnych relacji;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność, w tym za przestępstwo skarbowe;
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym;
• mile widziane: doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
4. Wymagania dodatkowe: zgodnie z § 3 ust.2 Regulaminu konkursowego.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia: zgodnie z § 4 Regulaminu konkursowego.

6. Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów.
Zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem: „KONKURS NA ZASTĘPCĘ PREZESA ZARZĄDU – GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO – „nie otwierać” należy złożyć w terminie do 19 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18A w godzinach pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego.
 


13.02.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:

1. Robót malarskich klatek schodowych w budynkach w Krzeszowicach przy ul. Długiej 16, Długiej 23, Stopki 1, Targowa 25.
2. Robót dociepleniowych ścian zewnętrznych budynków w Krzeszowicach przy ul. Długiej 21 i ul. Targowej 31.
3. Robót renowacyjnych elewacji budynków w Zabierzowie os. Sienkiewicza 4, 5. 6, 7 oraz w Krzeszowicach przy ul. Armii Krajowej 12.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 100,00 zł brutto każdy (słownie: sto złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 13.02.2024 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 08.03.2024 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 08.03.2024 r.


13.02.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza:
II PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 100,00 zł brutto każdy (słownie: sto złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 13.02.2024 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 01.03.2024 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 01.03.2024 r.


12.01.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Stopki 1, Długiej 12, Żbickiej 8, Długiej 10.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 100,00 zł brutto każdy (słownie: sto złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 15.01.2024 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 09.02.2024 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 09.02.2024 r.


12.01.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:
1. Okresowego przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej.
2. Okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 100,00 zł brutto każdy (słownie: sto złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 15.01.2024 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 02.02.2024 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 02.02.2024 r.


20.11.2023.

Zarząd SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia Spółdzielni w 2024 roku. SIWZ stanowi TEN PLIK.
Termin składania ofert upływa 08.12.2023 r. o godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi 11.12.2023 r. o godz. 11:00.
Drugi etap przetargu planowany jest do dnia 19.12.2023 r.

Zarząd odstępuje od pobierania kwoty za wykupienie SIWZ.


8.11.2023

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza:
KONKURS NA FUNKCJĘ i STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU
Opis stanowiska:
miejsce pracy: Krzeszowice
forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę

Zakres zadań:
Zadania i obowiązki Prezesa Zarządu określają Statut Spółdzielni, Regulamin Zarządu oraz Regulamin Organizacyjny.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
• posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
• co najmniej 10-letni staż pracy
• znajomość zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej
• znajomość zasad zarządzania majątkiem spółdzielni
• umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi
• komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji oraz prowadzenia negocjacji
• znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach mieszkaniowych
• znajomość procesów inwestycyjno-remontowych oraz związanych z tym postępowań przetargowych i administracyjnych
• znajomość przepisów w zakresie prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa pracy
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność, w tym za przestępstwo skarbowe
• dyspozycyjność
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym
• dobry stan zdrowia
• znajomość obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia: zgodnie z § 4 Regulaminu konkursowego (Regulamin wraz z załącznikami) należy pobrać z podanych niżej linków:
LINK do REGULAMINU
LINK do ZAŁĄCZNIKÓW (Format MS Word, do wypełnienia na komputerze)

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów:
Zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem:
„KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU - nie otwierać”
należy złożyć w terminie do 30 listopada 2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18A w godzinach pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego.


6.11.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach zatrudni osobę do sprzątania biura w godzinach popołudniowych na ½ etatu. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 24.11.2023 roku na adres: biuro@smprzyjazn.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Spółdzielni, ul. Długa 18A, Krzeszowice.

Opis stanowiska: sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenu wokół budynku zgodnie z zakresem czynności.
Godziny pracy: poniedziałek od 17:00 do 21:00, od wtorku do piątku od 15:00 do 19:00.
Oferujemy: stałe i stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu, pakiet świadczeń socjalnych.
Oczekujemy: solidności i dyscypliny przy wykonywaniu obowiązków, dobrej organizacji pracy własnej, pracowitości, dobrego stanu zdrowia. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Spółdzielnia skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie, pod nr tel. 12 282 09 04 w godzinach pracy Spółdzielni.


2.11.2023

Zarząd ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023. Termin zbierania ofert wyznacza się na dzień 24.11.2023 roku do godziny 15:00. Złożone oferty w zaklejonych kopertach zostaną przekazane do Rady Nadzorczej dnia 27.11.2023 roku. Informacja o konkursie zostaje przekazana do wybranych podmiotów mogących przeprowadzić niniejsze badanie oraz na stronę internetową Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w TYM DOKUMENCIE... Zainteresowanych prosimy o pobranie.


19.09.2023

Zarząd ogłasza przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 11/2, o powierzchni 25,09 m², do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo, na poniższych warunkach:

1) termin przetargu ustala się na dzień 16.10.2023 o godz. 15:00;
2) miejsce przetargu: biuro Spółdzielni ul. Długa 18A w Krzeszowicach, sala konferencyjna;
3) wartość rynkowa lokalu na podstawie operatu szacunkowego z dnia 12.09.2023 roku: 154 500,00 zł;
4) cena wywoławcza: 6 156,27 zł za 1m2 powierzchni lokalu;
5) wysokość kwoty postąpienia: 100,00 zł za 1m2 powierzchni lokalu;
6) wysokość wadium: 7 725,00 zł, termin wpłaty wadium na przetarg: do dnia 13.10.2023; za dzień wpływu uznaje się datę uznania konta Spółdzielni.;
7) lokal będzie można obejrzeć w następujących terminach:
· 03 października 2023 roku w godzinach od 7:00-8:00
· 09 października 2023 roku w godzinach od 16:00-17:00;
8) ogłoszenia o przetargu zostaną umieszczone najpóźniej do dnia 20.09.2023 roku w prasie lokalnej oraz przez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie Spółdzielni i na jej stronie internetowej;
9) wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu;
10) Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Wadium zaliczone jest na poczet wartości mieszkania osobie, która wygrała przetarg i nie podlega zwrotowi. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające z wygrania przetargu oraz traci wadium;
11) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.


28.03.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń w Krzeszowicach ogłasza:

Przetarg II-stopniowy nieograniczony na wykonanie robót remontowych renowacyjnych elewacji ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Armii Krajowej 4, 6, 10, 12, 14.

Specyfikacja w cenie 100 zł brutto wydawana będzie od dnia 29.03.2023 roku.
Oferty będą przyjmowane do dnia 21.04.2023 r. do godziny 14:00.
Wadium w wysokości 3 000 zł za każdy budynek należy wpłacać do dnia 21.04.2023 r., otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2023 r. o godzinie 11:00.

Zapraszamy zainteresowanych do składania ofert!


18.01.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:
1. Remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Długiej 16, 23 i ul. Targowej 25.
2. Robót remontowych malarskich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Długiej 8, 14, 18 i ul. Żbickiej 18.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 100,00 zł brutto każdy (słownie: sto złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 18.01.2023 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 10.02.2023 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 10.02.2023 r.


03.01.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:

1. Okresowego przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej.
2. Okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 100,00 zł brutto każdy (słownie: sto złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 04.01.2023 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 27.01.2023 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 27.01.2023 r.

 


05.10.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Docieplenia ścian zewnętrznych budynku położonego przy ul. Żbickiej 20 w Krzeszowicach.
• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będzie wysyłany od dnia 05.10.2022 r. do oferentów w formie
elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 28.10.2022 r. do godz. 10:00.
• Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wpłacić do dnia 27.10.2022 r.


3.06.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
renowacji powierzchni lastrykowych klatek schodowych budynku położonego przy ul. Żbickiej 4 w Krzeszowicach.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będzie wysyłany od dnia 01.06.2022 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 24.06.2022 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wpłacić do dnia 24.06.2022 r.


26.04.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Robót remontowych malarskich klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Krzeszowicach przy ul. Żbickiej 4.
 

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
• SIWZ-ty w cenie 50,00 zł brutto każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 27.04.2022 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń”  w Krzeszowicach ul. Długa 18 A do dnia 16.05.2022 r. do godz. 14:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A w dniu 17.05.2022 r. o godzinie 12:00.
• Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wpłacić do dnia 16.05.2022 r.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.


20.04.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza II PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Docieplenia ścian zewnętrznych budynku położonego przy ul. Żbickiej 22 w Krzeszowicach.
Więcej szczegółów w TYM PLIKU.


31.03.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika na stanowisku:

Sprzątaczka posesji - 1(pełny) etat.

I. Ogólny opis zakresu zadań na stanowisku:
• sprzątanie terenu wokół i wewnątrz budynków, koszenie trawy, odśnieżanie chodników w okresie zimowym;
• doglądanie stanu technicznego nieruchomości i raportowanie zauważonych nieprawidłowości.

Miejsce pracy: Krzeszowice.

Szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia zamieszczamy w TYM PLIKU.


17.03.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Docieplenia ścian zewnętrznych budynku położonego przy ul. Żbickiej 22 w Krzeszowicach.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będzie wysyłany od dnia 23.03.2022 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń”  w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 11.04.2022 r. do godz. 15:00.
• Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wpłacić do dnia 11.04.2022 r.


23.02.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:
1. Remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Długiej 8, 14, 18, Żbickiej 18.
2. Robót remontowych malarskich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Targowej 31 i 33.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
• SIWZ-ty w cenie 50,00 zł brutto każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 23.02.2022 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446;
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń”  w Krzeszowicach ul. Długa 18 A do dnia 18.03.2022 r. do godz. 14:00;
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A w dniu 21.03.2022 r. o godzinach określonych w SIWZ;
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 18.03.2022 r;
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43;


22.12.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:
1. Okresowego przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej.
2. Okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych.
Szczegółowe informacje w TYM ZAŁĄCZNIKU...


25.11.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ZAPRASZA podmioty uprawnione do uczestnictwa w przetargu i złożenia oferty na: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2022.
• Warunki i oczekiwania określa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wydawana bezpłatnie w formie elektronicznie po zgłoszeniu na email , bądź do samodzielnego pobrania z tego LINKU).
• Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SMLW „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2022" należy złożyć w siedzibie Spółdzielni lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r. do godz. 14:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dn. 13.12.2021 r. o godz. 13:00.
• W przypadku braku rozstrzygnięcia w I etapie przetargu, II-gi etap planujemy przeprowadzić do dnia 22.12.2021 r.
• Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, zmiany zakresu ubezpieczenia, odstąpienia od postępowania przetargowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 282-09-04.


19.11.2021 (aktualizacja)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika na stanowisku ds. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PODSTAWOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ w Zabierzowie (k. Krakowa).
Więcej informacji w TYM PLIKU...


30.06.2021

Szanowni Państwo!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice prosi o złożenie oferty cenowej w zakresie utwardzenia terenu po budowę 18 szt. altan śmietnikowych na os. Jurajskim w Krzeszowicach.
1. Lokalizacja poszczególnych altan jest zobrazowana na załączonym schemacie (zał. nr 1)
2. Proponowany termin zakończenia prac do 30.09.2021 r. (lub prosimy podać inny termin, jeżeli proponowany nie jest możliwy przez Państwa do realizacji)
3. Szczegółowy opis zakresu robót:
a) Rozbiórka 100,00 m2 istniejącego podłoża betonowego o grubości średnio 12 cm. wraz z wywozem i utylizacją.
b) Rozbiórka 40,00 m2 istniejącej nawierzchni z kostki brukowej i obrzeży wraz z oczyszczeniem, ułożeniem na palety i dowozem do siedziby Zamawiającego.
c) Rozbiórka konstrukcji stalowej istniejących 4 szt. wiat śmietnikowych wraz z wywozem i utylizacją.
d) Wycięcie wraz z karczowaniem i utylizacją 3 szt. drzew: dziki bez o wys. ok. 2.7 m z odnogami o gr. 36-49, świerka o wys. ok 11.6 m i pniu o obwodzie 108 cm.
e) Utwardzenie 380 m2 kostką brukową szara gr. 6 cm Holland na podbudowie z tłucznia gr. 20 cm wraz z korytowaniem, wywozem i utylizacją pozyskanego materiału.
f) Ułożenie 520 mb. obrzeża 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z korytowaniem, wywozem i utylizacją pozyskanego materiału.
g) Zabudowa 216 szt. stóp fundamentowych betonowych o wym. 24x25x50 cm.

Zamawiający posiada dokumentację z dokładną wielkością i lokalizacją miejsc przeznaczonych do utwardzenia pod montaż wiat śmietnikowych.

Osobą kontaktową ze strony Spółdzielni jest Wiesław Zygmunt - Inspektor d.s. budowlanych; nr tel. 12-282-09-04 lub 12-282-10-43.
W miarę możliwości prosimy o przesyłanie ofert na załączonym formularzu (zał. nr 2 - plik formatu docx)
Oferty prosimy przesyłać do dnia 12.07.2021 r. na adres biuro@smprzyjażń.pl lub do biura Spółdzielni.


11.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza II PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
„Budowa obiektów małej architektury – altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach dla nieruchomości zlokalizowanych na osiedlu Jurajskim w Krzeszowicach.”

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-y w cenie 50,00 zł każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 14.06.2021 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dział GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A po dokonaniu wpłaty wadium do 02.07.2021 r. do godz. 14:00.


2.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza II PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
„Utwardzenia terenu pod budowę obiektów małej architektury - altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach dla budynków na osiedlu Jurajskim w Krzeszowicach.”
• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 50,00 zł każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 2.06.2021 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dział GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A po dokonaniu wpłaty wadium do 25.06.2021 r. do godz. 14:00.


27.05.2021

Zarząd ogłasza 2-gi przetarg nieograniczony II stopniowy na utwardzenie terenu pod budowę obiektów małej architektury – altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń" w Krzeszowicach dla budynków na osiedlu Jurajskim w Krzeszowicach.
Specyfikacja w cenie 50 zł brutto będzie wydawana od dnia 02.06.2021 r., oferty będą przyjmowane do dnia 25.06.2021 r. do godziny 14:00. Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacać do 25.06.2021 r.. Otwarcie ofert nastąpi 28.06.2021 r. o godzinie 12:00.


05.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:
1. Utwardzenia terenu pod budowę obiektów małej architektury - altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach dla budynków na osiedlu Jurajskim w Krzeszowicach.
2. Budowy obiektów małej architektury - altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach dla budynków na osiedlu Jurajskim w Krzeszowicach.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 50,00 zł brutto każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 5.05.2021 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A po dokonaniu wpłaty wadium do dnia określonego w SIWZ.


24.02.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza II PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
„Przebudowy kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, grzewczą i elektryczną, budynku kotłowni osiedlowej przy ul. Targowej 31 w Krzeszowicach”.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 24.02.2021 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 19.03.2021 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wpłacić do dnia 19.03.2021 r.


12.02.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Docieplenia ścian zewnętrznych (południowych) budynków w Krzeszowicach:

1. ul. Armii Krajowej 7,
2. ul. Armii Krajowej 9,
3. ul. Armii Krajowej 11.
4. ul. Armii Krajowej 13
5. ul. Targowa 31
6. ul. Długa 21

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będzie wysyłany od dnia 11.02.2021 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dział GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 12.03.2021 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 12.03.2021 r.


09.02.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku:
KONSERWATOR - ELEKTRYK

I. Ogólny opis zakresu zadań na stanowisku:
• prace związane z bezpośrednią eksploatacją budynków w zakresie instalacji elektrycznych,
• prace związane z bieżącą konserwacją ogólnobudowlaną (pokrycia dachowe, stolarka, elementy budowlane),
• prace związane z bieżącą konserwacją instalacji wod.-kan. i c.o. w częściach wspólnych.

II. Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
• uprawnienia energetyczne w celu dokonywania napraw instalacji elektrycznej,
• wiedza praktyczna,
• zdolność do pracy na wysokości,
• zaangażowanie w wypełniane obowiązki,
• dyspozycyjność, terminowość, rzetelność,
• dobry stan zdrowia.

III. Dodatkowo, mile widziane jest posiadanie:
• doświadczenia na podobnym stanowisku,
• prawo jazdy kat. B,
• możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.

IV. Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów:
• Ogłoszenie umieszczone jest również na stronie internetowej Spółdzielni: www.smprzyjazn.pl ,
• Podanie lub CV należy przekazać do dnia 23.02.2021 r. do godz. 14:00 na adres biuro@smprzyjazn.pl (w tytule prosimy napisać: "konserwator-elektryk aplikacja"), pocztą na adres: ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065, lub bezpośrednio do biura Spółdzielni.

V. Informacje uzupełniające:
• Przewidywany czas rozpoczęcia pracy: marzec 2021 r.
• Spółdzielnia skontaktuje się z wybranymi kandydatami w okresie luty/marzec 2021 r.
• Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie, pod nr tel. 12-282-09-04 w godzinach pracy Spółdzielni.


27.01.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:
1. Okresowego przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej.
2. Okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych.
3. Remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej części wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Krzeszowicach ul. Żbicka 4.
4. Przebudowy kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, grzewczą i elektryczną, budynku kotłowni osiedlowej przy ul. Targowej 31 w Krzeszowicach.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 50,00 zł brutto każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 27.01.2021 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 19.02.2021 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 19.02.2021 r.


21.12.2020
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza konkurs na stanowisko konserwator-elektryk. Więcej szczegółów w TYM ZAŁĄCZNIKU.


27.11.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ZAPRASZA podmioty uprawnione do uczestnictwa w przetargu i złożenia oferty na: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2021.
• Warunki i oczekiwania określa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wydawana bezpłatnie w formie elektronicznie po zgłoszeniu na email , bądź do samodzielnego pobrania z tego LINKU).
• Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SMLW „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2021" należy złożyć w siedzibie Spółdzielni lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2020 r. do godz. 14:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dn. 21.12.2020 r. o godz. 13:00.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 282-09-04.
• Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, zmiany zakresu ubezpieczenia, odstąpienia od postępowania przetargowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.
 


25.11.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:

1. Remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Zabierzowie os. H. Sienkiewicza 4,5,6,7.
2. Robót remontowych malarskich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Zabierzowie os. H Sienkiewicza 4,5,6,7.
 

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
• SIWZ-ty w cenie 50,00 zł brutto każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 27.11.2020 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A do dnia 18.12.2020 r. do godz. 14:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A w dniu 21.12.2020 r. o godzinach określonych w SIWZ.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 18.12.2020 r.
• Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach ma prawo swobodnego wyboru wykonawcy, jak też prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


29.10.2020

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Szczegóły znajdziecie Państwo w TYM ZAŁĄCZNIKU.


16.04.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice Ogłasza przetargi nieograniczone dwustopniowe na wykonanie robót remontowych:
1. Przebudowa kominów wentylacyjnych ponad ostatnią kondygnacją w budynkach wielorodzinnych w Krzeszowicach: ul. Długa 12, ul. Długa 14, ul. Długa 16, ul. Długa 18.
2. Remont przewodów kominowych w budynkach wielorodzinnych w Krzeszowicach: ul. Armii Krajowej 5, ul. Targowa 29, ul. Targowa 31, ul. Targowa 33.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 50.00 zł brutto każda (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni od dnia 20.04.2020r. w godzinach pracy.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04, 12 282-10-43.
Oferty na wykonanie robót należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A do dnia 11.05.2020r. do godz. 13:30
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 08.05.2020r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2020r. w siedzibie Spółdzielni w godzinach określonych w SIWZ.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


26.02.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza II przetarg nieograniczony na wykonanie „Okresowego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni”.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 50.00 zł brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni od dnia 26.02.2020r. w godzinach pracy. Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04, 12 282-10-43.
Oferty na wykonanie robót należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 12.03.2020r. do godz. 12:30.
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 11.03.2020r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2020r. w siedzibie Spółdzielni w godzinach określonych w SIWZ.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza II przetarg nieograniczony na wykonanie „Okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni”.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 50.00 zł brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni od dnia 26.02.2020r. w godzinach pracy.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04, 12 282-10-43.
Oferty na wykonanie robót należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 12.03.2020r. do godz. 12:30.
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 11.03.2020r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2020r. w siedzibie Spółdzielni w godzinach określonych w SIWZ.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


15-01-2020 r.

I.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Okresowego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni”.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 50.00 zł brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni od dnia 16.01.2020 r w godzinach pracy.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04, 12 282-10-43.
Oferty na wykonanie robót należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 10.02.2020 r. do godz. 11:00.
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 07.02.2020r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2020r. w siedzibie Spółdzielni w godzinach określonych w SIWZ.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


II.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni”.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 50.00 zł brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni od dnia 16.01.2020 r w godzinach pracy.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04, 12 282-10-43.
Oferty na wykonanie robót należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 10.02.2020 r. do godz. 11:00.
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 07.02.2020r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2020r. w siedzibie Spółdzielni w godzinach określonych w SIWZ.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


III.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Okresowego 5-letniego przeglądu stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni”.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 50.00 zł brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni od dnia 16.01.2020 r w godzinach pracy.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04, 12 282-10-43.
Oferty na wykonanie robót należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 10.02.2020 r. do godz. 11:00.
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 07.02.2020r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2020r. w siedzibie Spółdzielni w godzinach określonych w SIWZ.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


IV.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Docieplenia ściany zewnętrznej budynku w Krzeszowicach przy ul. Targowej 25”.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 50.00 zł brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni od dnia 16.01.2020 r w godzinach pracy.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04, 12 282-10-43.
Oferty na wykonanie robót należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 10.02.2020 r. do godz. 11:00.
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 07.02.2020r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2020r. w siedzibie Spółdzielni w godzinach określonych w SIWZ.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


25-11-2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, poszukuje kandydata w wymiarze 1/2 etatu, do wykonywania czynności na stanowisku ds.
obsługi archiwum, zleceń wewnętrznych i magazynu.

Szczegóły, jak zakres zadań, warunki, wymagania, konieczne dokumenty i inne, zamieszczamy w tej ulotce informacyjnej (plik pdf)


10-10-2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach w imieniu Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego naszej Spółdzielni za rok obrotowy 2019.

Szczegóły w TYM pliku (format pdf).


10.10.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ZAPRASZA podmioty uprawnione do uczestnictwa w przetargu i złożenia oferty na: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2020.

Warunki i oczekiwania określa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wydawana bezpłatnie w siedzibie Spółdzielni, bądź po zgłoszeniu na e-mail).

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SMLW „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2020" należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2019r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dn. 31.10.2019 r. o godz. 11:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 282-09-04.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, zmiany zakresu ubezpieczenia, odstąpienia od postępowania przetargowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.


05.08.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice (tel. 12 282 09 04, e-mail: biuro@smprzyjazn.pl) ogłasza przetarg nieograniczony II stopniowy na:

Przebudowę kotłowi gazowej wraz z instalacją gazową, grzewczą i elektryczną, budynku kotłowni osiedlowej przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach

• Termin realizacji zamówienia: 4 maj - 18 wrzesień 2020 r.
• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferta została poddana ocenie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
• SIWZ po wpłaceniu na konto Spółdzielni PKO BP o/Katowice 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446, z dopiskiem na przelewie: "Wpłata SIWZ – modernizacja kotłowni” kwoty brutto 123,00 zł (słownie sto dwadzieścia trzy złote 0/100) można odebrać w siedzibie Spółdzielni (Dział GZM) od dnia 5.08.2019 r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30- 16:30 w poniedziałki,
• Dodatkowych informacji udziela Dział GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Ofertę w zamkniętych kopertach należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sekretariat) do dnia 30.09.2019 r. do godz. 11:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń”w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sala obrad) w dniu 30.09.2019 r. o godzinie 12:00.
• Wadium należy wpłacić do dnia 27.09.2019 r. w kwocie 30 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100) na konto Spółdzielni PKO BP o/Katowice 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446, z dopiskiem na przelewie: "Wadium przetargowe–modernizacja kotłowni”.
• Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach przysługuje prawo swobodnego wyboru wykonawcy, jak też prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
y.


03.07.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice (tel. 12 282 09 04, e-mail: biuro@smprzyjazn.pl)
ogłasza przetarg nieograniczony II stopniowy na:
Przebudowę kotłowi gazowej wraz z instalacją gazową, grzewczą i elektryczną, budynku kotłowni osiedlowej przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach

1. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.10.2019 r.

2. Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferta została poddana ocenie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. SIWZ po wpłaceniu na konto Spółdzielni PKO BP o/Katowice 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446, z dopiskiem na przelewie: "Wpłata SIWZ – modernizacja kotłowni” kwoty brutto 123,00 zł (słownie sto dwadzieścia trzy złote 0/100) można odebrać w siedzibie Spółdzielni (Dział GZM) od dnia 3.07.2019 r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30- 16:30 w poniedziałki.

4. Dodatkowych informacji udziela Dział GZM pod nr tel. 12-282-10-43.

5. Ofertę w zamkniętych kopertach należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sekretariat) do dnia 22.07.2019 r. do godz. 11:00.

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sala obrad) w dniu 22.07.2019 r. o godzinie 12:00.

7. Wadium należy wpłacić do dnia 19.07.2019 r. w kwocie 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100) na konto Spółdzielni PKO BP o/Katowice 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446, z dopiskiem na przelewie: "Wadium przetargowe–modernizacja kotłowni”.

8. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach przysługuje prawo swobodnego wyboru wykonawcy, jak też prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


02.07.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach poszukuje do stałej obsługi prawnej osoby lub kancelarii, która będzie spełniać kryteria określone w załączniku (LINK DO ZAŁĄCZNIKA).
Oferty prosimy przesyłać na adres biuro@smprzyjazn.pl (w tytule prosimy podać „oferta na obsługę prawną”), pocztą na adres: ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni.
Prosimy o przesyłanie ofert nie później niż do dnia 15.07.2019 r.


19.04.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice (tel. 12 282 09 04, e-mail: biuro@smprzyjazn.pl)
ogłasza KONKURS OFERT (przetarg II-stopniowy nieograniczony) na:  
Docieplenie ścian zewnętrznych w budynkach przy ul. Armii Krajowej 5, ul. Targowej 29, ul. Długiej 10, ul. Stopki 1 w Krzeszowicach 
 


4.04.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza n.w. KONKURSY OFERT (przetargi II-stopniowe nieograniczone) na:
1. Budowę obiektów małej architektury – altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach dla budynków położonych w Krzeszowicach przy ul. Targowej 25, 29, 31, 33; ul. Armii Krajowej 7, 11, 13 oraz w Zabierzowie na os. Sienkiewicza 4, 6, 7 .
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.08.2019 r.

Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacać do dnia 25.04.2019 r.,

2. Modernizację placów zabaw w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach zlokalizowanych w Krzeszowicach przy ul. Żbicka/Długa, ul. Długa/Studencka, ul. Armii Krajowej.
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.05.2019 r.
Wadium w wysokości 1 500,00 zł należy wpłacać do dnia 25.04.2019 r.,

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferta została poddana ocenie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
• SIWZ można odebrać w siedzibie Spółdzielni (Dział GZM) od dnia 4.04.2019 r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30-16:30 w poniedziałki, po wpłaceniu kwoty 61,50 zł brutto za każdy SIWZ na rachunek bankowy SMLW „Przyjaźń” PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446,
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 26.04.2019 r. do godz. 11:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sala obrad) w dniu 26.04.2019 r. o godzinie 12:00.
• Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach przysługuje prawo swobodnego wyboru wykonawcy, jak też prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


19.03.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza następujące KONKURSY OFERT (przetargi II-stopniowe nieograniczone):

1. Okresowa kontrola stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych
2. Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach

• Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2020 r. zgodnie z harmonogramami będącymi załącznikami do SIWZ.
• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
• SIWZ-ty w cenie 61,50 zł brutto każdy (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych 50/100) można odebrać w siedzibie Spółdzielni (Dział GZM) od dnia 20.03.2019 r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30- 16:30 w poniedziałki,
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 10.04.2019 r. do godz. 11:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sala obrad) w dniu 10.04.2019 r. o godzinie 12:00.
• Wadium wysokości 1000,00 zł każde należy wpłacić do dnia 09.04.2019 r.
• Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”  w Krzeszowicach ma prawo swobodnego wyboru wykonawcy, jak też prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


28.02.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza KONKURS OFERT (przetarg II-stopniowy nieograniczony) na:

Budowę obiektów małej architektury – altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach dla budynków położonych w Krzeszowicach przy ul. Targowej  25, 29, 31, 33; ul. Armii Krajowej 7, 11, 13 oraz w Zabierzowie na os. Sienkiewicza 4, 6, 7

• Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.07.2019 r.
• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferta została poddana ocenie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł netto można odebrać w siedzibie Spółdzielni (Dział GZM) od dnia 4.03.2019 r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30- 16:30 w poniedziałki.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 27.03.2019 r. do godz. 11:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sala obrad) w dniu 27.03.2019 r. o godzinie 12:00.
• Wadium wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 26.03.2019 r.


Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach przysługuje prawo swobodnego wyboru wykonawcy, jak też prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


5.02.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach przyjmie do pracy PRACOWNIKA KSIĘGOWOŚCI.
Termin składania aplikacji: do dnia 28.02.2019r. (czwartek) do godz. 14:00.
Zakres zadań na stanowisku, warunki jakie musi spełniać kandydat, szczegóły wymaganych dokumentów i oświadczeń zamieszczamy w poniższym linku:

LINK DO OGŁOSZENIA


4.01.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, Krzeszowice 32-065 ogłasza KONKURS OFERT (przetarg II-stopniowy nieograniczony) na: 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Wymiana kotłów gazowych w kotłowni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres opracowania: wymiana 2-ch kotłów gazowych o łącznej mocy 2,8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokumentacja powinna obejmować zakres: architektoniczno-konstrukcyjny, technologii kotłowni gazowej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej i AKPiA wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód wymaganych prawem.

 

·     Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 30.09.2019 r.

·     Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferta została poddana ocenie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

·     SIWZ można odebrać od dnia 7.01.2019r. w siedzibie Spółdzielni (Dział Techniczny): w poniedziałki w godz. 9:30-16:30 oraz  od wtorku do piątku w godz. 8:00-14:30. lub z z linku na dole tego posta.

·     Dodatkowych informacji udziela Dz. Techniczny pod nr tel. 12 282-10-43.

·     Ofertę należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni, Krzeszowice ul. Długa 18 A do dnia 21.01.2019r. do godz. 11:00 lub przesłać listownie, liczy się data wpływu do Spółdzielni.

·     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni, Krzeszowice ul. Długa 18 A w dniu 21.01.2019r. o godzinie 11:30.

·     Oferenci zwolnieni są z wnoszenia opłat z tytułu wydania SIWZ oraz wpłaty wadium.

·     Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru wykonawcy, jak też prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

PLIK DO POBRANIA (SIWZ)


19.11.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ZAPRASZA podmioty uprawnione do uczestnictwa w przetargu i złożenia oferty na: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2019.

Warunki i oczekiwania określa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wydawana bezpłatnie w siedzibie Spółdzielni, bądź po zgłoszeniu na e-mail).

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SMLW „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2019" należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.12.2018r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dn. 03.12.2018 r. o godz. 12:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 282-09-04.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, zmiany zakresu ubezpieczenia, odstąpienia od postępowania przetargowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.


30.10.2018

Rada Nadzorcza zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO naszej Spółdzielni za rok obrachunkowy 2018.

Szczegóły w TYM pliku (format pdf). Wzór umowy będzie dostępny w siedzibie naszej Spółdzielni, bądź po zgłoszeniu na e-mail: biuro@smprzyjazn.pl


15.10.2018

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Przyjaźń" w Krzeszowicach ogłasza konkurs na FUNKCJĘ i STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - CZŁONKA ZARZĄDU.

Szczegółowe informacje w TYM ZAŁĄCZNIKU;
Regulamin Konkursu - w TYM ZAŁĄCZNIKU;
Wzory oświadczeń - w TYM ZAŁĄCZNIKU.

Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z napisem: „KONKURS NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - CZŁONKA ZARZĄDU - nie otwierać” należy złożyć w terminie do 09 LISTOPADA 2018r. do godz. 13:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18A w godzinach pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia).
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata.


31.08.2018

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach

ogłasza konkurs na FUNKCJĘ i STANOWISKO
ZASTĘPCY  PREZESA  ZARZĄDU  DS.  TECHNICZNYCH

Szczegółowe ogłoszenie w TYM załączniku.
Regulamin Konkursu w TYM załączniku.
Wzory oświadczeń w TYM załączniku.

Zgłoszenia  w zamkniętej kopercie z napisem:
KONKURS NA ZASTĘPCĘ PREZESA DS. TECHNICZNYCH - nie otwierać” należy złożyć w terminie do 01 października 2018r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18A w godzinach pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, co najmniej 7 dni przed ich terminem. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego.


30.08.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego.
Szczegółowe ogłoszenie w TYM załącznikuWzór oświadczeń w TYM załączniku.
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać najpóźniej do dnia
21.09.2018r. do godz. 14:00 za pośrednictwem e-mail’a na adres biuro@smprzyjazn.pl lub tradycyjnej poczty (liczy się data wpływu do Spółdzielni), lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni ul. Długa 18A w Krzeszowicach.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 12-282-09-04.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


02-07-2018.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza KONKURSY OFERT (przetargi II-stopniowe nieograniczone) na wykonanie:

Projektu wymiany kotła w kotłowni  przy ul. Długa 18A w Krzeszowicach

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) są do odbioru bezpłatnie w siedzibie Spółdzielni (Dział Techniczny) od dnia 02.07.2018r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30- 16:30 w poniedziałki. Na prośbę zainteresowanego - także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr tel. 12 282-10-43.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 03.09.2018r. do godz. 14:00.

Wadium w wysokości określonej w specyfikacjach SIWZ, należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 31.08.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2018r. o godz. 15:00


27-06-2018.

Przedstawiamy ofertę pracy dla Radcy Prawnego na obsługę prawną naszej Spółdzielni. Szczegóły jak miejsce pracy, obowiązki, wymagania, wymagane dokumenty i oświadczenia oraz termin i miejsce składania podań zamieszczamy w TYM ZAŁĄCZNIKU (plik. pdf)


14-03-2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, Krzeszowice 32-065 ogłasza KONKURSY OFERT (przetargi II-stopniowe nieograniczone) na wykonanie:

1)    Projektu wymiany kotła w kotłowni ul. Długa 18A w Krzeszowicach,
2)    Docieplenia czterech ścian zewnętrznych i remont balkonów budynku przy ul. Żbickiej  8 w Krzeszowicach,
3)    Docieplenia jednej ściany zewnętrznej południowej budynku ul. Targowa 33 w Krzeszowicach.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) są do odbioru bezpłatnie w siedzibie Spółdzielni (Dział Techniczny od dnia 14.03.2018 r. w godz. 8:00-14:30, od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30-16:30 w poniedziałki. Na prośbę zainteresowanego - także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 12 282-10-43.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 16.04.2018r. do godz. 12:00.

Wadium w wysokości określonej w specyfikacjach SIWZ, należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 13.04.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2018r. – godziny otwarcia wyszczególnione w SIWZ.


14-03-2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, Krzeszowice 32-065 ogłasza KONKURSY OFERT (przetargi II-stopniowe nieograniczone) na wykonanie: 

1) Okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych, czyszczenie przewodów kominowych.
2) Okresowej kontroli stanu technicznego szczelności instalacji gazowej.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) są do odbioru bezpłatnie w siedzibie Spółdzielni (Dział Techniczny od dnia 14.03.2018 r. w godz. 8:00-14:30, od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30-16:30 w poniedziałki. Na prośbę zainteresowanego - także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 12 282-10-43.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 28.03.2018r. do godz. 12:00.

Wadium w wysokości określonej w specyfikacjach SIWZ, należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 27.03.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2018r. – godziny otwarcia wyszczególnione w SIWZ.


13-03-2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Krzeszowicach przy ul. Armii Krajowej 9/13, o powierzchni 44,88 m2, na poniższych warunkach:  

1) przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, sala konferencyjna;

2) wartość rynkowa lokalu na podstawie operatu szacunkowego z dnia 06.03.2018r. - 147.000,00 zł;

3) cena wywoławcza: 3 275,40 zł za 1m2 powierzchni lokalu;

4) wysokość kwoty postąpienia: 50 zł za 1 m2 powierzchni lokalu;

5) wysokość wadium: 7.350,00 zł, termin wpłaty wadium na przetarg: do dnia 06.04.2018 r.; za dzień wpływu uznaje się datę uznania konta Spółdzielni;

6) lokal będzie można obejrzeć w następujących terminach:

· 26 marca 2018 w godzinach od 16.00-17.00,

· 04 kwietnia 2018 w godzinach od 7.00-8.00

 

7) Postępowanie przetargowe i ustanowienie odrębnej własności lokalu odbywa się w oparciu o „Regulamin Przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach Przetargu na Ustanowienie i Przeniesienie Odrębnej Własności Lokalu Mieszkalnego”, który jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni lub pod TYM LINKIEM

8) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 282-09-04 w godzinach pracy Spółdzielni.


9-03-2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, Krzeszowice 32-065 ogłasza KONKURS OFERT (przetarg II-stopniowy nieograniczony) na wykonanie Remontu pokrycia dachowego garaży przy ul. Długa boczna – A. Studenckiej w Krzeszowicach.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) są do odbioru bezpłatnie (Dział Techniczny) od dnia 29.03.2018r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30-16:30 w poniedziałki. Na prośbę zainteresowanego - także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 12 282-10-43.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 16.04.2018r. do godz. 12:00.

Wadium w wysokości określonej w specyfikacji SIWZ, należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 13.04.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2018r. o godz. 13:30. W siedzibie Zamawiającego w sali obrad.


16-02-2018

Spółdzielnia przyjmie do pracy pracownika księgowości. Termin składania aplikacji został wydłużony do dn. 28.02.2018r. (środa) do godz. 14.00Zakres zadań na stanowisku, warunki jakie musi spełniać kandydat, szczegóły wymaganych dokumentów i oświadczeń zamieszczamy w poniższym linku: 

LINK do ogłoszenia


25-01-2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A, Krzeszowice 32-065 ogłasza KONKURSY OFERT (przetargi II-stopniowe nieograniczone) na wykonanie: 

1)        Projektu wymiany kotła w kotłowni ul. Długa 18A w Krzeszowicach,

2)        Remontu pokrycia dachowego garaży przy ul. Długa boczna – A. Studenckiej w Krzeszowicach,

3)        Docieplenia 4 ścian zewnętrznych i remont balkonów budynku przy ul. Żbickiej  8 w Krzeszowicach,

4)        Docieplenia 1 ściany zewnętrznej południowej budynku ul. Targowa 33 w Krzeszowicach.

 Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 50,00 zł brutto każda (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w siedzibie Spółdzielni (Dział Techniczny) od dnia 26.01.2018r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30- 16:30 w poniedziałki.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 12 282-10-43.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 26.02.2018r. do godz. 13:00.

Wadium w wysokości określonej w specyfikacjach SIWZ, należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 23.02.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2018r. – godziny otwarcia wyszczególnione w SIWZ.


25-01-2018

Spółdzielnia informuje, iż poszukuje kandydatów na staż w ramach skierowań z Urzędu Pracy do wykonywania czynności w zakresie ADMINISTRATORA. Zakres zadań, warunki, wymagane dokumenty, warunki stażu i inne szczegóły jakie musi spełniać kandydat, zamieszczamy w tej ulotce: LINK


 

29-12-2017

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia ogłasza 3-ci przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 16/19, o powierzchni 36,88m2 , do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo. Jednocześnie na podstawie §4 ust.3 i ust.4 „Regulaminu Przetargu na ustanowienie odrębnej własności”  obniżono cenę wywoławczą o 10 %.

Warunki przetargu:

1) Termin przetargu ustala się na dzień 15.01.2018 r. o godz. 16:00;
2) Miejsce przetargu: biuro Spółdzielni ul. Długa 18A w Krzeszowicach, sala konferencyjna;
3) Wartość rynkowa lokalu: 138.000,00 zł /na podstawie operatu szacunkowego z dnia 22.09.2017r./;
4) Cena wywoławcza: 3 367,68 zł za 1m2 powierzchni lokalu  /tj. obniżona o 10%/;
5) Wysokość kwoty postąpienia: 50zł za 1m2 powierzchni lokalu;
6) Wysokość wadium: 6.210,00 zł, termin wpłaty wadium na przetarg: do dnia 12.01.2018r. Za dzień wpływu uznaje się datę uznania konta Spółdzielni;
7) Lokal będzie można obejrzeć w następujących terminach: - 08.01.2018 r.  w godzinach od 16:00-17:00, - 11.01.2018 r.  w godzinach od 8:00-9:00;
8) Osoby stające do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie przetargowego i składają pisemne oświadczenie o: zapoznaniu się z warunkami Regulaminu, akceptacji warunków przetargu, oraz o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu;
9) Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu;
10) Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie nieprzekraczającym 30  dni od daty  przeprowadzenia przetargu. Wadium zaliczone jest na poczet wartości mieszkania osobie, która wygrała przetarg i nie podlega zwrotowi. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające z wygrania przetargu oraz traci wadium;
11) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.


10-11-2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach w imieniu Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego naszej Spółdzielni za rok obrachunkowy 2017.

Szczegóły w TYM pliku (format pdf). Wzór umowy będzie dostępny w siedzibie naszej Spółdzielni, bądź po zgłoszeniu na e-mail


09-11-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ZAPRASZA podmioty uprawnione do uczestnictwa w przetargu i złożenia oferty na: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i interesów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2018.

Warunki i oczekiwania: Określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. (wydawana bezpłatnie w siedzibie Spółdzielni, bądź po zgłoszeniu na e-mail).

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i interesów SMLW „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2018" należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2017 r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dn. 04.12.2017 r. o godz. 10:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 282-09-04.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, zmiany zakresu ubezpieczenia, odstąpienia od postępowania przetargowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.


06-11-2017

Ze względu na brak dojścia do skutku pierwszego przetargu w dniu 23.10.2017 r., tj. brak zgłoszenia się oferentów i brak wpłaty wadium, na podstawie par.4 ust.3 i ust.4 Regulaminu Przetargu na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 16/19, Zarząd podejmuje uchwałę:

 UCHWAŁA 188/2017

Zarząd ogłasza 2-gi przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 16/19, o powierzchni 36,88 m2 , do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo, na poniższych warunkach:

1)   termin przetargu ustala się na dzień 20.11.2017 o godz. 16:00.

2)   miejsce przetargu: biuro Spółdzielni ul. Długa 18A w Krzeszowicach, sala konferencyjna.

3)   wartość rynkowa lokalu na podstawie operatu szacunkowego z dnia 22.09.2017 r.: 138 000,00 zł.

4)   cena wywoławcza: 3 741,76 zł za 1 m2 powierzchni lokalu.

5)   wysokość kwoty postąpienia: 50 zł za 1 m2 powierzchni lokalu.

6)   wysokość wadium: 6 900,00zł, termin wpłaty wadium na przetarg: do dnia 17.11.2017; za dzień wpływu uznaje się datę uznania konta Spółdzielni.

7)   lokal będzie można obejrzeć w następujących terminach:

·      13.11.2017  w godzinach od 16:00-17:00,

·      15.11.2017  w godzinach od 8:00-9:00.

8)   ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone najpóźniej do dn. 08.11.2017 w prasie lokalnej oraz przez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i na jej stronie internetowej.

9)   wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

10)   Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie nie przekraczającym 30  dni od daty  przeprowadzenia przetargu. Wadium zaliczone jest na poczet wartości mieszkania osobie, która wygrała przetarg i nie podlega zwrotowi. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające z wygrania przetargu oraz traci wadium.

11)   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.


 

28-09-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Krzeszowicach przy ul. Długiej 16/19, o powierzchni 36,88 m2, na poniższych warunkach:
 

1) przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w siedzibie Spółdzielni w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, sala konferencyjna;

2) wartość rynkowa lokalu na podstawie operatu szacunkowego z dnia 22.09.2017r. - 138.000,00 zł;

3) cena wywoławcza: 3 741,76 zł za 1 m2 powierzchni lokalu;

4) wysokość kwoty postąpienia: 50 zł za 1 m2 powierzchni lokalu;

5) wysokość wadium: 6.900,00 zł, termin wpłaty wadium na przetarg: do dnia 20.10.2017; za dzień wpływu uznaje się datę uznania konta Spółdzielni;

6) lokal będzie można obejrzeć w następujących terminach:

·     16 październik 2017  w godzinach od 16:00-17:00,

·     18 październik 2017  w godzinach od 8:00-9:00

7) Postępowanie przetargowe i ustanowienie odrębnej własności lokalu odbywa się w oparciu o „Regulamin Przeprowadzania W Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” W Krzeszowicach Przetargu Na Ustanowienie I Przeniesienie Odrębnej Własności Lokalu Mieszkalnego”, który jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni lub POD TYM LINKIEM

8) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 282-09-04 w godzinach pracy Spółdzielni.


28-08-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice Ogłasza KONKURS OFERT  (Przetarg II stopniowy nieograniczony) na: „Dostawę i montaż liczników ciepła w budynkach w Krzeszowicach”

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 25.00 zł  brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) od dnia 30.08.2017  w  godz. 9:00-14:30, pon. 9:30- 16:30.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.
 

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń”w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 7:00-14:30 do dnia 18.09.2017r. do godz.13:30 Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni: 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia  15.09.2017 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie Sp-ni. Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. 

Krzeszowice 29.08.2017 r.


11-08-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa  „Przyjaźń” w Krzeszowicach zatrudni pracownika ds. utrzymywania czystości i podstawowej obsługi technicznej na os. Sienkiewicza w Zabierzowie. Dokładne szczegóły są opisane w tym załączniku - OGŁOSZENIE. Podanie i CV należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie - 1.09.2017 rok.


6-06-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa  „Przyjaźń” w Krzeszowicach zatrudni osobę do sprzątania pomieszczeń biurowych w godzinach popołudniowych.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się  ze szczegółowymi warunkami, które zamieszczamy w TYM DOKUMENCIE i złożenie wymaganych dokumentów (podanie i CV) w terminie do 30.06.2017 roku w sekretariacie Spółdzielni lub na drogą mailową na adres naszej skrzynki pocztowej. Dodatkowe informacje można uzyskać także telefonicznie (nr tel: 12 282-09-04) w godzinach pracy Spółdzielni.


06-06-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa  „Przyjaźń” w Krzeszowicach zatrudni osobę do pracy na stanowisko: Pracownik Ds. Obsługi Technicznej i Porządkowej.

Zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o zapoznanie się z TYM DOKUMENTEM i złożenie wymaganych dokumentów w biurze Spółdzielni lub elektronicznie na nasz Adres mailowy do dnia 4.07.2017 r. W tytule korespondencji prosimy zamieścić treść: "Konkurs na pracownika technicznego". Informacje o konkursie można uzyskać także telefonicznie (nr tel: 12 282-09-04) w godzinach pracy Spółdzielni.


30.05.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa  „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza drugi przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Krzeszowicach przy ul. Armii Krajowej 13/26, o powierzchni 35,01m2, który składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Szczegóły ogłoszenia zamieszczamy TUTAJ...


29-03-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A,   32-065 Krzeszowice ogłasza:

KONKURS OFERT  (Przetarg II stopniowy nieograniczony) na wykonanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym:

1.    Docieplenie ścian zewnętrznych i remont balkonów ul. Żbicka 4
2.    Docieplenie ścian zewnętrznych i remont balkonów ul. Długa 8
3.    Docieplenie ścian zewnętrznych w Zabierzowie oś. Sienkiewicza 4,5 , malowanie elewacji zachodniej oś. Sienkiewicza 6
 

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 25.00 zł  brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) od dnia 30.03.2017 r  w  godz. 9:00-14:30, poniedziałek. 9:30-16:30.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 19.04.2017r. do godz. 13:30

Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia  14.04.2017r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2016r o godz. 14:00 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


13-03-2017

Spółdzielnia ponawia ogłoszenie w ramach prowadzonego KONKURSU na stanowisko ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI.
Ogólny opis zakresu zadań na stanowisku:

Pełny opis wymagań i koniecznych dokumentów jest załączone TUTAJ...
Oferty należy składać do dnia 27.03.2017r. /poniedziałek/ do godz. 11.00.


8.03.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice ogłasza

KONKURS OFERT (Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)

na wykonanie przeglądów okresowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

1. Przegląd stanu technicznego szczelności instalacji gazowej,

2. Przegląd stanu technicznego przewodów kominowych.

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 25.00 zł  brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny)  od dnia 09.03.2017 r.  w godz. 9:00-14:30, poniedz. 9:30- 16:30.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń”w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 7.00-14.30,  poniedziałek w godz. 9.00-16.30  do dnia 27.03.2017r. do godz.1400

Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia  23.03.2017r

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2017r o godz. 14:00 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


02-02-2017

Spółdzielnia ogłasza KONKURS na ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI.

Ogólny opis zakresu zadań na stanowisku:

Pełny opis wymagań i koniecznych dokumentów jest załączone TUTAJ...

Oferty należy składać do dnia 28.02.2017r. /wtorek/ do godz. 14:00.


20.01.2017

Spółdzielnia "Przyjaźń" informuje, iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy w Zabierzowie mogący spełniać funkcje: usługowe, handlowe, magazynowe, sortowni, przedszkola itp.

Lokalizacja: Zabierzów, oś. Sienkiewicza 8. Obszerne szczegóły (lokalizacja, plan obiektu, zdjęcia) TUTAJ...


 

26.10.2016

(NOWE OGŁOSZENIE zastępujące ogłoszenie z dnia 27.09.2016 r)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A Krzeszowice 32-065 ogłasza konkurs na stanowisko:

 

INSPEKTORA  DS.  BUDOWLANYCH

Szczegółowe informacje umieszczone są w tym załączniku - LINK.
Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz wymagane dokumenty lub ich kopie, należy składać do dn. 18.11.2016r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu dokumentów do Spółdzielni), za pośrednictwem: e-mail'a na adres biuro@smprzyjazn.pl (w tytule prosimy napisać: "Konkurs na Inspektora ds. Budowlanych") lub pocztą na adres ul. Długa 18A,  Krzeszowice 32-065, lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni.


20.09.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice ogłasza KONKURS OFERT (Przetarg Dwustopniowy Nieograniczony) na wykonanie:

1. Osłon śmietnikowych.

2. Wymiana wodomierzy.

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 25.00 zł  brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w siedzibie Spółdzielni (Dział Techniczny) od dnia 21.09.2016r. Dodatkowe informacje pod nr tel. 12-282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 07.10.2016r. do godz. 14:00. Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni: 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 06.10.2016r.

Biuro Spółdzielni przyjmuje oferty: od wtorku do piątku w godz. 9:00-14:30, w poniedziałek w godz. 9:30- 16:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2016r o godz. 11:00 w siedzibie Sp-ni. Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


28.07.2016r

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 ogłasza KONKURS OFERT (Przetarg II stopniowy nieograniczony) na wykonanie robót remontowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Przedmiotem przetargu są prace związane z termomodernizacją budynku w Krzeszowicach przy ulicy Długiej, blok 23.
W skład prac wchodzi docieplenie ścian zewnętrznych i remont balkonów.
Szczegóły w/w Konkursu Ofert znajdują się w
tym załączniku.


15.06.2016 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 ogłasza

KONKURS OFERT (Przetarg II stopniowy nieograniczony) na wykonanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

 

1.   Remont instalacji elektrycznej

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 25.00 zł  brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny)  od dnia 16.06.2016 r  w godz. 9:00-14:30, poniedz. 9:30- 16:30.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 282-09-04.
Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sekretariat) codziennie
w godz. 7:00-14:30, do dnia 8.07.2016r.
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni
09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 08.07.2016r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


25.05.2016 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 ogłasza

KONKURS OFERT (Przetarg II stopniowy nieograniczony) na wykonanie robót remontowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

1.   Remont instalacji wodnej,

2.   Najem pawilonu handlowego w Zabierzowie

3.   Wykonanie ogrodzenia placu zabaw

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 25.00 zł  brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny)  od dnia 30.05.2016 r  w godz. 9:00-14:30, poniedz. 9:30- 16:30.

Dodatkowe informacje można pod nr tel. 12 282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sekretariat) codziennie w godz. 9:00-14:30,  w terminie najpóźniej do dnia 20.06.2016r  do godz. 11:00.

Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 16.06.2016r

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2016 r o godz. 14:00 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


17.03.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach  (ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice) ogłasza

KONKURS OFERT (Przetarg Dwustopniowy nieograniczony) na wykonanie robót remontowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

1.    Remont-malowanie klatek schodowych

2.    Remont chodników,

3.    Remont instalacji wodnej,

4.    Opracowanie projektu, planu zagospodarowania terenu altan śmietnikowych,

5.    Docieplenie ściany zewnętrznej.

Szczegóły w TYM PLIKU


17.02.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach  ul. Długa 18A 32-065 Krzeszowice ogłasza
KONKURS OFERT (Przetarg Dwustopniowy nieograniczony):

I. Na wykonanie przeglądów okresowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

II. Na wykonanie robót remontowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Szczegóły w TYM PLIKU


10.11.2015 r.
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 ogłasza

PRZETARG 2-STOPNIOWY NIEOGRANICZONY na:

UBEZPIECZENIE  MIENIA  SPÓŁDZIELNI  w  roku 2016.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest wydawana bezpłatnie, mailowo lub w siedzibie Spółdzielni, w godz. 9:00-14:45  od dnia 12.11.2015 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.

Oferty należy przesyłać pocztą lub składać bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sekretariat) wtorek-piątek w godz. 7:00-14:45, poniedziałek w godz. 9:00-16:30, do dnia 04.12.2015 r. do godz. 14:00 (liczy się data dostarczenia dokumentów).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Sp-ni.
Oferenci wybrani do 2-giego etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


30.10.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach  ul. Długa 18A 32-065 Krzeszowice ogłasza
PRZETARG 2-STOPNIOWY NIEOGRANICZONY na wykonanie robót:

 

1. Wykonanie połączeń wyrównawczych wraz z zabudową zabezpieczeń przeciw przepięciowych w węzłach ciepłowniczych.

2. Remont instalacji elektrycznej.

Szczegóły w TYM PLIKU


9.10.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice ogłasza
KONKURS OFERT na
obsługę i naprawę instalacji domofonowej w budynkiach Spółdzielni na os. Sienkiewicza w Zabierzowie, czyli bloki 4,5,6,7.

Zadania:

1. Naprawa instalacji domofonowej:
        kaseta wraz z podzespołami
        sieć przebiegająca przez klatkę schodową

2. Weryfikacja usterki w mieszkaniu.

Oferty można składać do 23.10.2015 roku za pośrednictwem e-mail na adres biuro@smprzyjazn.pl , bądź w sekretariacie Spółdzielni, , ul.l Długa 18A w Krzeszowicach w godzinach: poniedziałek w godz. 9:00:16:45, wtorek - piątek w godz. 1:00 - 14:45.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale Administracji Sp-ni - tel: (12) 282-10-43 


01.09.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice ogłasza
KONKURS OFERT (przetarg dwustopniowy nieograniczony) na wykonanie remontów budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

 Remont i przebudowa instalacji gazowej.

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 30.00 zł  brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 900-1445  od dnia 04.09.2015 r. Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 700-1445, (poniedziałek w godz. 900-1630do dnia 18.09.2015r .

Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni:
15 1540 1115 2001 6010 9950 0001
w terminie do dnia  18.09.2015r

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2015 r o godz. 1000 w siedzibie Sp-ni.
Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


06.07.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice ogłasza:

KONKURS OFERT (Przetarg Dwustopniowy nieograniczony) na wykonanie remontów:

Szczegóły w tym pliku: LINK


25.05.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice ogłasza:

KONKURS OFERT (Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie remontów budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

1. Docieplenie budynków;
2. Docieplenie ścian zewnętrznych, remont balkonów;
3. Docieplenie ścian zewnętrznych;
4. Remont kominów;

5. Remont chodników.

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 25.00 zł  brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 900-1445  od dnia 27.05.2015 r.  

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń”w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sekretariat) w godz. 700-1445 (poniedziałek w godz. 900-1630)  do dnia 11.06.2015 r.

Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni: 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001

w terminie do dnia  11.06.2015r

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2015r o godz. 1000 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. 


 

 

Krzeszowice 31.03.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach ogłasza konkurs ofert na obsługę serwisową kotłowni gazowych i węzłów CO i CW.

Szczegóły w TYM ZAŁĄCZNIKU


Krzeszowice 10.03.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie przeglądów technicznych okresowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pod kątem stanu technicznego instalacji gazowej i instalacji elektrycznej-odgromowej.

Szczegóły w załączniku.

Link do załącznika: KONKURS OFERT


 

Krzeszowice 18.02.2015 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach ogłasza konkurs ofert na wykonanie przeglądów technicznych okresowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Link do załącznika: KONKURS OFERT


Krzeszowice 27.11.2014 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18A 32-065 Krzeszowice, ogłasza

KONKURS OFERT
na kompleksowe ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni na rok 2015

 

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną celem ustalenia sposobu przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wykazem majątku i wykazem szkód wypłaconych  w latach 2012  - 2014.

Dodatkowe informacje pod nr tel. (12) 282-09-04.

Oferty na świadczenie usługi należy składać  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 700-1445,  poniedziałek w godz. 900-1600 do dnia 15.12.2014r .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2014 r. w siedzibie Sp-ni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Krzeszowice 1.10.2014 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych

Szczegóły w załączniku (format pdf) DO POBRANIA


Krzeszowice 15.09.2014r

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18A 32-065 Krzeszowice, ogłasza
KONKURS OFERT
(Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie robót remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

1.     Remont instalacji gazowej.

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 16.09.2014 r.  w cenie 25.00 zł  brutto na konto Spółdzielni - 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04. Oferty na wykonanie przeglądów należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 700-1445  do dnia 30.09.2014r .

Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 w terminie do dnia  30.09.2014r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2014 r. o godz. 900 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 


Krzeszowice 25.08.2014

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
„Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18a,
32-065 Krzeszowice ogłasza:
KONKURS NA FUNKCJĘ i STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA
ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH


Opis stanowiska:
miejsce pracy: Krzeszowice
forma pracy: pełny etat
umowa: umowa o pracę
pracodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach


Zakres zadań:

- opracowywanie programów i planów remontowych
- zlecanie wykonania dokumentacji technicznej robót remontowo-budowlanych
- sporządzanie/weryfikacja kosztorysów robót remontowo-budowlanych
- nadzór nad realizacją prowadzonych prac remontowo-budowlanych
- dbanie o właściwy stan techniczny budynków Spółdzielni
- prowadzenie książek obiektów budowlanych
- organizowanie i nadzór nad kontrolami i przeglądami technicznymi obiektów budowlanych
- inne
Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
1. wykształcenie wyższe budowlane,
2. co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie,
3. znajomość obsługi komputera,
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
5. niekaralność,
6. dyspozycyjność,
 

Dodatkowo wskazana jest posiadanie:
- wiedzy i/lub doświadczenia w zakresie ciepłownictwa, - uprawnień budowlanych,
- umiejętności kosztorysowania robót budowlanych,
- znajomości tematyki spółdzielczej,
- znajomości zarządzania nieruchomościami, w tym technicznej eksploatacji nieruchomości,
- umiejętności kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV wraz z listem motywacyjnym, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem (aktualny adres i telefon kontaktowy).
2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata – dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończonych kursów i uzyskanych
uprawnień.
3. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg i ocenępracy zawodowej.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Oświadczenie o niekaralności oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie sądowe, karne lub karno-skarbowe,
7. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.
8. Oświadczenie o przyjęciu warunków Konkursu.
9. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni.
10. Oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej.
 

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów
Zgłoszenie złożone w zamkniętej kopercie z napisem: „KONKURS NA ZASTĘPCĘPREZESA DS. TECHNICZNYCH (nie otwierać)”
należy złożyć do 19 września 2014 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18a w godzinach pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia).
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające brakiformalne nie będą rozpatrywane.
 

O terminie i miejscu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, co najmniej 7 dni przed ich terminem.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez
wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata.

Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego.
 

Prosimy także o zapoznanie się z regulaminem przeprowadzania konkursu. Regulamin ten można pobrać z TEGO LINKU


 

Krzeszowice 30.04.2014

Konkurs ofert - szczegóły w pliku pdf


Krzeszowice 17.03.2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A ogłasza:

KONKURS OFERT (Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie przeglądów technicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

1. Kontrola stanu technicznego, szczelności instalacji gazowej,
2.   
Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, 

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. przeglądów będą do nabycia od dnia 17.03.2014 r  w cenie 25.00 zł  netto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 900-1445.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.

Oferty na wykonanie przeglądów należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 700-1445,  poniedziałek w godz. 900-1630 do dnia 31.03.2014r .

Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 w terminie do dnia  31.03.2014 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2014r o godz. 900 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Krzeszowice 29.01.2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A ogłasza:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (I przetarg)
na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w ZABIERZOWIE, na OS. H. SIENKIEWICZA 6/14 - IV piętro (piąta kondygnacja), składającego się z:
1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. - o powierzchni użytkowej 26,96 m2.
Cena wywoławcza lokalu wynosi: 77.000,00 zł. Wadium: 3.850,00 zł. Postąpienie: 100,00 zł/m2

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 r. (środa) o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Długiej 18A w Krzeszowicach (sala konferencyjna). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium do dnia 10 lutego 2014 r . na konto Spółdzielni do banku BOŚ S.A. 0.0/Krzeszowice nr 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 (decyduje data wpływu środków na konto bankowe Spółdzielni) - z dopiskiem "przetarg I Os. H. Sienkiewicza 6/14",
- nabycie w siedzibie Spółdzielni specyfikacji określającej warunki przetargu w cenie 50,00 zł brutto.


Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal w terminie od 29.01.2014 r. do 10.02.2014 r. w dniach i godzinach ustalonych z administracją Spółdzielni (tel. 12 282-10-43).
W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby, które zaakceptują warunki przetargu podane w specyfikacji przetargowej i wpłacą wymagane wadium.
Wygrywający ponosi koszty zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu (notarialne i wieczystoksięgowe), oraz wnosi wylicytowaną wartość rynkową lokalu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem (12) 282-09-04.


Krzeszowice 15.01.2014

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Przyjaźń" w Krzeszowicach ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu handlowo – usługowego położonego w Zabierzowie na Os. Sienkiewicza.

Osoby zainteresowane wynajmem lokalu winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – najem Pawilonu” w biurze Spółdzielni w Krzeszowicach, ul. Długa 18A do dnia 31.01.2014. Zainteresowani mogą oglądać lokal w terminie od 20.01.2014 do 29.01.2014 w godzinach ustalonych z administracją Spółdzielni ( Tel: 12 282 10 43).
 

Bliższych informacji można uzyskać osobiście w siedzibie spółdzielni lub telefonicznie 12 282 10 43. 

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń i stronie www.sm.przyjazn.krzeszowice.com.pl w dniu 03.02.2014 r.
Po ogłoszeniu wyników wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana; natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru przelewem bankowym po potrąceniu kosztów przelewu. Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKAL UŻYTKOWY JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI 2-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/. Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu. Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować danego lokalu.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego jest do wglądu w  biurze spółdzielni.

Plan obiektu w rzucie z góry
Widok obiektu patrząc w kierunku na zachód

Krzeszowice 10.07.2013

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice

Ogłasza KONKURS OFERT

(Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)

na DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

 

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 11.07.2013 r  w cenie 25.00 zł  netto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9:00-14:45. Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 7:00-14:45,  poniedziałek w godz. 9:00-16:30 do dnia 25.07.2013r .

Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 w terminie do 24.07.2013r.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2013r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Oferta dotyczy np. budynków:

Budynki w Krzeszowicach:

Ul. Armii Krajowej 7, 9, 11, 13 - ściany wschodnie

Ul. Długa 12, 21- ściany zachodnie

Ul. Żbicka 20    - ściana zachodnia

 

Budynki w Zabierzowie:

Oś. Sienkiewicza 4, 5, 6, 7 - ściany północne


 

Krzeszowice 06.06.2013

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice

Ogłasza KONKURS OFERT

(Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)

na DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

 

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 07.06.2013 r  w cenie 25.00 zł  netto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9:00-14:45. Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 7:00-14:45,  poniedziałek w godz. 9:00-16:30 do dnia 21.06.2013r .

Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 w terminie do 21.06.2013r

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2013r o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Krzeszowice 17.05.2013

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice ogłasza:

KONKURS OFERT
(Przetarg Dwustopniowy Nieograniczony)
na wykonanie w roku 2013 następujących robót budowlanych i remontowych:

"Wykonanie  remontu drogi na os. Sienkiewicza w Zabierzowie” .

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) robót będą do nabycia od dnia 20.05.2013r. w cenie 50.00 zł  netto
w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9
00 -- 1445.

Dodatkowe informacje można otrzymać pod nr tel. (12)282-09-04 i (12)282-10-43 .

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sekretariat) w godz. 700-1445, (w poniedziałek w godz. 900-1645) do dnia 03.06.2013r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  05.06.2013r. o godz. 900 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Krzeszowice 19.04.2013

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18a, 32-065 Krzeszowice ogłasza

KONKURS NA FUNKCJĘ I STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH

Opis stanowiska:
miejsce pracy: Krzeszowice
forma pracy: pełny etat
umowa: umowa o pracę
pracodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach 

Zakres zadań:
- opracowywanie programów i planów remontowych
- zlecanie wykonania dokumentacji technicznej robót remontowo-budowlanych
- sporządzanie/weryfikacja kosztorysów robót remontowo-budowlanych
- nadzór nad realizacją prowadzonych prac remontowo-budowlanych
- dbanie o właściwy stan techniczny budynków Spółdzielni
- prowadzenie książek obiektów budowlanych
- organizowanie i nadzór nad kontrolami i przeglądami technicznymi obiektów budowlanych
- inne

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
1. wykształcenie wyższe techniczne ( preferowane budownictwo)
2. co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie
3. znajomość obsługi komputera
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
5. niekaralność
6. dyspozycyjność

Dodatkowo pożądane są:
- uprawnienia budowlane
- umiejętność kosztorysowania robót budowlanych
- znajomość tematyki spółdzielczej
- znajomość zarządzania nieruchomościami, w tym technicznej eksploatacji nieruchomości
- umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV wraz z listem motywacyjnym, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem ( aktualny adres i telefon kontaktowy )
2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata – dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończonych kursów i uzyskanych uprawnień
3. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg i ocenę pracy zawodowej
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych
6. Oświadczenie o niekaralności/ oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie sądowe, karne lub karno-skarbowe
7. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia
8. Oświadczenie o przyjęciu warunków Konkursu
9.  Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni
10.Oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów
Zgłoszenie złożone w zamkniętej kopercie z napisem „KONKURS NA ZASTĘPCĘ PREZESA DS. TECHNICZNYCH (nie otwierać)” należy złożyć  do 20 maja 2013 r. do godz.15.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18a w godzinach pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, co najmniej 7 dni przed ich terminem.  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego.

 

Szczegółowy Regulamin - do pobrania TUTAJ


Krzeszowice 12.04.2013

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice ogłasza:


KONKURS OFERT
(Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie w roku 2013 następujących robót budowlanych i remontowych:

"Wykonanie  remontu drogi na os. Sienkiewicza w Zabierzowie” .

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) robót będą do nabycia od dnia:
23.04.2013r.  w cenie 50.00 zł  netto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9
00 -- 1445.

Dodatkowe informacje można otrzymać pod nr tel. (12)282-09-04 i (12)282-10-43 .

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sekretariat) w godz. 700-1445,  poniedziałek
w godz. 9
00-1645  do dnia 13.05.2013r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  15.05.2013r. o godz. 900 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Krzeszowice 20.03.2013

Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkaniowych położonych w Krzeszowicach przy ulicy Długiej 8, mieszkania: 47, 56, 58. Szczegóły: - TUTAJ


Krzeszowice 1.03.2013

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane. Po szczegóły proszę kliknąć  w odnośnik - TUTAJ


 

Krzeszowice 20.11.2012

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice ogłasza:

KONKURS OFERT
(Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie w roku 2013 następujących prac  dla firm projektowych z terenu
województwa małopolskiego i śląskiego
:

Opracowanie Projektu Budowlanego-Technicznego dla modernizacji kotłowni w budynkach Nr.4 i nr.7 i zabudowy ekonomizerów do kotłów o mocy 170KW oraz modernizacji przyłączy c.o. do budynku Nr.5 i Nr. 6 a także Pawilonu Handlowego na terenie osiedla H. Sienkiewicza w Zabierzowie (koło Krakowa).  Ponadto należy wykonać projekt uzupełniający dla węzłów c.o. i robót remontowych wraz z wykonaniem kosztorysów i przedmiarów do w/w prac .

Szczegóły TUTAJ


Krzeszowice 21.09.2012r

Konkurs ofert (przetarg dwustopniowy nieograniczony) na wykonanie robót w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

1. Remont drogi wewnętrznej,
2. Docieplenie ścian zewnętrznych,
3. Remont pomieszczeń biurowych,
4. Remont instalacji gazowej.

Szczegóły TUTAJ


Krzeszowice 12.09.2012r

Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w KRZESZOWICACH, przy ulicy DŁUGIEJ (IV przetarg)

Szczegóły TUTAJ


Krzeszowice 04.07.2012r

Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w KRZESZOWICACH, przy ulicy DŁUGIEJ 8.

Szczegóły TUTAJ


Krzeszowice 27.03.2012r

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Szczegóły TUTAJ


Krzeszowice 23.01.2012r

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Szczegóły TUTAJ


Krzeszowice 10-01-2012

Ogłoszenie o przetargu Mieszkania Blok Długa 8

UWAGA:

Ogłoszenia o przetargach będą zamieszczane również na  FORUM w dziale Ogłoszenia i Przetargi. (Bez rejestracji).

Ale prosimy także o zarejestrowanie się wypełniając formularz REJESTRACJI.


 

Krzeszowice 28-07-2011

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 593/1 w Czatkowicach


 

Krzeszowice 26-07-2011

Ogłoszenie o przetargu na projekt zatok parkingowych wraz z dokumentacją przetargową


Krzeszowice 05-07-2011

Ogłoszenie o przetargu (II przetarg) - Lokal mieszkalny Żbicka 4/27


 

Krzeszowice 09-06-2011

Ogłoszenie o przetargu - Lokal mieszkalny Żbicka 4/27 - dokument w formacie MS Office 2003 (doc)


Krzeszowice 16-05-2011

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice

Ogłasza KONKURS OFERT(Przetarg dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie robót remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w 2011 roku:

 

  1. Remont kominów,

  2. Ocieplenie stropu piwnic;

  3. Izolacja ściany fundamentowej, drenaż opaskowy;

  4. Wymiana obr. blach., modernizacja gzymsu rynnowego;

  5. Wymiana pionów i tablic instalacji elektrycznej.

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w. robót będą do nabycia od dnia 20.05.2011 r  w cenie 25.00 zł  netto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat): w godz. 7.00-14.45,  poniedziałek w godz. 9.00-16.45 do dnia 3.06.2011r.

Wadium w wysokości ustalonej w specyfikacji należy wpłacić na konto 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 w terminie do 03.06.2011r.

Termin realizacji zamówienia określony w SiWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2011r o godz. 9.00 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.


Krzeszowice 08-03-2011

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice
ogłasza KONKURS OFERT
(Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie robót remontowych
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w 2011 roku:

 

1. Remont pomieszczeń lokali mieszkalnych:
           
roboty budowlane, instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe,  centralnego ogrzewania. 

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 14.03.2011 r  w cenie 50.00 zł  netto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45.
Dodatkowe informacje pod nr tel. (12)282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 7.00-14.45,  poniedziałek w godz. 9.00-16.45 do dnia 28.03.2011r .

Wadium w wysokości 10 tyś. złotych należy wpłacić na konto: 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001

Termin realizacji zamówienia 04-04 do 16.05 2011 rok.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2011r o godz. 9.00 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Krzeszowice 23-02-2011

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18A 32-065 Krzeszowice

Ogłasza KONKURS OFERT

(Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)

na wykonanie w roku 2011 następujących robót budowlanych i remontowych:

 

Wykonanie  remontu i zabudowa 2 ekonomizerów w kotłowni  c.o. ul. Długa 18A oraz wykonanie remontu 19 węzłów c.o. i  c.w.u. a także ich wizualizacji, w 14 budynkach mieszkalnych.

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) robót będą do nabycia od dnia: 24. 02. 2011r.  w cenie 200.00 zł  netto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 900 -- 1445. Dodatkowe informacje można otrzymać pod nr tel. (12) 282-09-04 i (12)282-10-43 .

 

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sekretariat) w godz. 700-1445,  poniedziałek w godz. 900-1645  do dnia 21.03.2011r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  23.03.2011r. o godz. 900 w siedzibie Sp -ni.

 

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Krzeszowice 22-02-2011

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice
Ogłasza KONKURS OFERT
(Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w 2011 roku

następujących przeglądów okresowych:

 

1.    Przegląd  stanu technicznego, szczelności instalacji gazowej,
2.    Przegląd  stanu technicznego przewodów kominowych.

 

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 28.02.2011 r  w cenie 25.00 zł  brutto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 900-1445. Dodatkowe informacje pod nr tel. (12) 282-09-04.

 

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sekretariat) w godz. 700-1445,  poniedziałek w godz. 900-1645 do dnia 14.03.2011r .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2011r o godz. 900 w siedzibie Sp-ni.
 

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Krzeszowice 11-10-2010

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice ogłasza
KONKURS OFERT
na wykonanie w roku 2010 robót:

WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH – 781 kpl.
W Krzeszowicach:
Ul. Armii Krajowej 5, 6, 7, 10, 11, 12;
Ul. Targowa 31
Ul. Długa 8 – Klatka I, II, 16, 23;
Ul. Żbicka 4, 8, 18;
Ul. Stopki 1.
 

W Zabierzowie
Oś.Sienkiewicza 4

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 12.10.1010  w cenie 25.00 zł  brutto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45, dodatkowe informacje pod nr tel. 282-09-04.
Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 7.00-14.45,  poniedziałek w godz. 9.30-16.45 do dnia 18.10.2010r .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2010r o godz. 8.00 w siedzibie Sp-ni.
Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.
 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Krzeszowice 03-08-2010

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice
Ogłasza

KONKURS OFERT
(Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie następujących prac w 2010 roku
dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych 5-kondygnacyjnych:

 

1.    Wykonanie projektów technicznych modernizacji węzłów cieplnych, regulacji sieci cieplnej, projektów ekonomizerów do kotłów , audytu energetycznego,

2.    Wykonanie projektu technicznego na remont instalacji gazowej,

3.  Przegląd 5-letni stanu technicznego budynków,

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 30.07.2010 r  w cenie 25 zł brutto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sekretariat) w godz. 7.00-14.45,  poniedziałek w godz. 9.00-16.45 do dnia 20.08.2010r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2010r o godz. 9.00 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.  


Krzeszowice 07-07-2010

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A  ogłasza
 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  (I przetarg)
na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności
 lokalu mieszkalnego położonego w KRZESZOWICACH, przy ulicy ŻBICKIEJ  4/36 - parter, składającego się z:
dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. – o pow. użytkowej 37,75 m.

Cena wywoławcza lokalu wynosi:  124.800,00 zł.
Wadium:  6.240,00 zł
Postąpienie:  100,00 zł/m2

Przetarg odbędzie się w dniu  27 lipca 2010 r. (wtorek) o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Długiej 18 A w Krzeszowicach (sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłata wadium do dnia 23 lipca 2010 r. na konto Spółdzielni do banku

BOŚ S.A. 0.0/Krzeszowice nr 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001
(decyduje data wpływu środków na konto bankowe Spółdzielni) – z dopiskiem „przetarg I - ul. ŻBICKA  4/36”,
2. nabycie w siedzibie Spółdzielni specyfikacji określającej warunki przetargu w cenie  25,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal w terminie od 08.07.2010 r. do 22.07.2010 r.  w dniach i godzinach ustalonych z administracją Spółdzielni (nr tel. 12  282-10-43).

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby, które zaakceptują warunki przetargu podane w specyfikacji przetargowej i wpłacą wymagane wadium.

Wygrywający ponosi koszty zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu (notarialne i wieczystoksięgowe), koszty wyceny lokalu oraz wnosi wylicytowaną wartość rynkową lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem  (12) 282-09-04.
 

                                                                                Zarząd Spółdzielni


Krzeszowice 26-04-2010

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18A 32-065 Krzeszowice

ogłasza KONKURS OFERT
(Przetarg dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie w roku 2010 robót remontowych,  przeglądów okresowych,
dokumentacji budowlanej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

 

 

 

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 29.04.2010 r.  w cenie 25 zł  brutto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9:00-14:45, dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sekretariat) w godz. 7.00-14.45,  poniedziałek w godz. 9:00-16:45 do dnia 20.05.2010 r .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2010r o godz. 9:00 w siedzibie Sp-ni. Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 


 

Krzeszowice 8-03-2010

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18A 32-065 Krzeszowice

ogłasza

KONKURS OFERT

( Przetarg dwustopniowy nieograniczony)

na wykonanie w roku 2010 następujących robót remontowych,

 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

 

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 12.03.2010 r  w cenie 25 zł  brutto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45,

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 7.00-14.45,  poniedziałek w godz. 9.00-16.45 do dnia 26.03.2010r .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2010r o godz. 9.00 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Krzeszowice 26-08-2009

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice ogłasza
KONKURS OFERT

na wynajem pawilonu handlowo-usługowego wolnostojącego o powierzchni użytkowej 198,90 m2

położonego w Zabierzowie - Os. Sienkiewicza, użytkowanego dotychczas jako sklep spożywczy.

 

Wynajmujący zastrzega, że prowadzona działalność nie może być uciążliwa dla sąsiednich nieruchomości.

Specyfikacja przetargowa dostępna jest w biurze Spółdzielni.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A do dnia 21.09.2009 r.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2009 r. (wtorek) o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 10.000,00 zł na konto Spółdzielni nr 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 (decyduje data wpływu środków na konto bankowe Spółdzielni) – z dopiskiem „konkurs ofert – najem pawilonu” – do dnia 21.09.2009 r.

Zainteresowani mogą oglądać lokal w terminie od 07.09.2009 r. do 18.09.2009 r.  w dniach i godzinach ustalonych z administracją Spółdzielni (nr tel. 0-12 282-10-43).

Bliższych informacji uzyskać można osobiście w siedzibie Spółdzielni – ul. Długa 18 A  lub telefonicznie pod numerem  (0-12) 282-10-43.


 

Krzeszowice 06-05-2009

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w myśl § 121 ust. 1 Statutu Spółdzielni   zwołuje   w dniu 28 maja 2009 r. (czwartek) o godz. 17.00 w budynku Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22 – WALNE  ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO  ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Ustalenie liczebności Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Wyborczej na okoliczność stwierdzenia prawomocności zwołania  i obradowania Walnego Zgromadzenia.
8. Wybór Komisji: Wnioskowej, Skrutacyjnej.
9. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 27 maja 2008 r.
10 Zgłaszanie kandydatur  na członków Rady Nadzorczej – w wyborach uzupełniających.
11. Sprawozdanie Zarządu  z działalności Spółdzielni za 2008 r. wraz z wynikami finansowymi za 2008 r. oraz z informacją o zamierzeniach na rok 2009.
12. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2008r .
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2008 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2008 r.
14. Przedstawienie informacji o realizacji w roku 2008 wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej za lata 2003-2005.
15. Zapoznanie z wynikami badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r. –  przeprowadzonego przez  audytora wybranego przez Radę Nadzorcza – ABBA Spółka z o.o.  z Warszawy.
16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
17. Podjęcie uchwał w sprawach objętych punktami 11 - 15 porządku obrad oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2008 rok.
18. Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej.
19. Rozpatrzenie odwołania członka (nr członkowski 1843) od uchwały nr 6/09 Rady Nadzorczej 
w sprawie wykreślenia z grona członków i podjęcie uchwały.
20. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie:
      a) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2010 r.
      b) sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2008 r.
      c) określenia sposobu zbycia działek przynależnych do garaży przy ustanawianiu odrębnej własności.
      d) wyrażenia zgody na zbycie działki 593/17 na Os. Czatkowice w Krzeszowicach oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
21. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w sprawie:
      a) zmian w Statucie,
      b) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
      c) zmian w Regulaminie Zarządu.
22. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.
23. Dyskusja i wolne wnioski.
24. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
25. Zakończenie obrad.

Informujemy, zgodnie z treścią § 122 Statutu każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały te i dokumenty jak: Statut Spółdzielni,  protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2008 r., roczne sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe wraz z wynikami  badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r. – przeprowadzonego przez ABBA Spółka z o.o. w Warszawie  – audytora wybranego przez  Radę Nadzorczą, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad będą udostępnione zainteresowanym w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach urzędowania:
- poniedziałek: od 10.00 – 16.30
- wtorek – piątek: od 8.00 – 14.00 (w dniu 28 maja 2009 r. w godz. od 8.00 – 10.00)
w dniach od 14 maja 2009 r. r. do 28 maja 2009 r.


Krzeszowice 06-05-2009

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice ogłasza
KONKURS OFERT
(Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie w roku 2009 następujących robót remontowych i remontowych

Wykonanie robót budowlanych – „Budowa sześciu  przyłączy c.o., remont i zabudowa dwóch ekonomizerów w Kotłowni  c.o. budynku Targowa 31 oraz wykonanie remontu 14 węzłów c.o.  w budynkach mieszkalnych”.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  i mapa dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 14. 05. 2009r.  w cenie 100.00 zł  netto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45, dodatkowe informacje pod nr tel. ( 0 -12) 282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 7.00-14.45,  poniedziałek w godz. 9.00-16.45  do dnia 01. 06.  2009r .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02.06.2009r o godz. 9.00 w siedzibie Sp-ni.
Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Termin wydruku  13. 05. 2009r.


Krzeszowice 10-02-2009

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”

w Krzeszowicach  ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice ogłasza
KONKURS OFERT
(Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie w roku 2009 następujących robót remontowych, przeglądów okresowych
 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

1. Remont dachu i obróbek blacharskich,
2. Remont kominów,
3. Malowanie klatek schodowych,
4. Wymiana stolarki okiennej pcw,
5. Ocieplenie stropodachu, stropu piwnic,
6. Remont zadaszeń, wejść do budynków
7. Remont chodników,
8. Wykonanie projektów dociepleń budynków,
9. Kontrola stanu technicznego, szczelności instalacji gazowej,
10. Kontrola przewodów kominowych.

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 05.03.2009r  w cenie 25.00 zł  brutto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45, dodatkowe informacje pod nr tel. 282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 7.00-14.45,  poniedziałek w godz. 9.00-16.45 do dnia 23.03.2009r .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2009r o godz. 9.00 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


 

Krzeszowice 10-02-2009

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A
o g ł a s z a
PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  (I przetarg)

na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w KRZESZOWICACH, przy ulicy ŻBICKIEJ  4/18 -  II piętro, składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. – o pow. użytkowej 32,00 m2 .

Cena wywoławcza lokalu wynosi :   113.217,00 zł.

Wadium:   5.660,85zł

Postąpienie: 100,00 zł/m2

Przetarg odbędzie się w dniu  26.02.2009 r. (czwartek) o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Długiej 18 A w Krzeszowicach (sala konferencyjna).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium do dnia  23.02.2009 r. na konto Spółdzielni do banku BOŚ S.A.  0.0/Krzeszowice nr 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 (decyduje data wpływu środków na konto bankowe Spółdzielni) – z dopiskiem „przetarg I – ul. ŻBICKA  4/18”,
- nabycie w siedzibie Spółdzielni specyfikacji określającej warunki przetargu w cenie 25,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal w terminie od 12.02.2009 r. do 20.02.2009 r.  w dniach i godzinach ustalonych z administracją Spółdzielni (nr tel. 0-12 282-10-43).

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby, które zaakceptują warunki przetargu podane w specyfikacji przetargowej i wpłacą wymagane wadium.

Wygrywający ponosi koszty zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu (notarialne i wieczystoksięgowe) oraz wnosi wylicytowaną wartość rynkową lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem  (0-12) 282-09-04.

                                                                                              Zarząd Spółdzielni