Aktualności

Nieaktualne wiadomości i zakończone oferty można przeglądać klikając w ten link: TUTAJ


28.06.2022

CZŁONKOM Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń" w Krzeszowicach przypominamy, że w dniu 30 czerwca 2022 r. (najbliższy czwartek) o godz. 16:30 odbędzie się WALNE ZGROMADZENIE w budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach przy ul. Długiej 22 (sala jadalni).
Na czas przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia sala obrad będzie KLIMATYZOWANA.

ZAPRASZAMY!


13.06.2022

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Żbickiej 18, że od dnia 20.06.2022 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania.
Prace wykonywać będzie firma: „ELEKTRO-PRO-INSTAL” Marcin Skubis z siedzibą w Zabierzowie, os. Lipowy Gaj 9.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań.
Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


13.06.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu 24.06.2022 r. (piątek ) w godz. 9:00-9:30.


13.06.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców, że w związku z koniecznością wymiany odcinka głównego pionu kanalizacyjnego i wodnego w dniu 14.06.2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Dotyczy os. H. Sienkiewicza 7, mieszkania nr: 16, 19, 22, 25, 28.
Prosimy również o nie spuszczanie wody do kanalizacji.
Przepraszamy za powstałe uciążliwości.


7.06.2022 (aktualizacja dołączonych materiałów o pkt. 10).

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach zachęca do zapoznania się z korespondencją w sprawie REMONTU ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach przesłaną przez Urząd Miejski w Krzeszowicach.

Nadmieniamy, że w ocenie Spółdzielni najkorzystniejszą dla mieszkańców jest koncepcja nr 1.2, niestety została ona odrzucona przez Burmistrza Gminy Krzeszowice i ostatecznie wybrana koncepcja nr 1.1, czyli remont ulicy w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice.
Urząd Miejski nie przedstawił żadnych propozycji w odniesieniu do uwag podanych przez Spółdzielnię, do projektów koncepcji w szczególności do rekompensaty za zajęcie terenów Spółdzielni.
Korespondencja:
1. Pismo Spółdzielni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej – LINK.
2. Pismo Spółdzielni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie uzgodnienia planu sytuacyjnego dla inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach” – LINK.
3. Pismo Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 04.12.2019 r. w sprawie zapoznania się z trzema wariantami koncepcji inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach” oraz przekazanie opinii – LINK.
4. Pismo Spółdzielni z dnia 15.01.2020 r. w sprawie uwag do projektów zagospodarowania ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach, wraz z wyborem wariantu 1.2 – LINK.
5. Zawiadomienie Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 17.02.2020 r. wprawie przyjęcia do realizacji wariantu 1.1 tj. wykonania remontu ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice – LINK.

6. Pismo Spółdzielni z dnia 26.02.2020 r. do Pani Przewodniczącej Osiedla Centrum  w sprawie ujęcia w porządku zebrania z mieszkańcami (planowanego w dniu 12.03.2020 r.) punktu dotyczącego remontu ulicy Armii Krajowej - LINK.
7. Pismo Spółdzielni z dnia 03.03.2020 r. do Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice  w sprawie braku odzewu na złożone propozycje i braku konsultacji z mieszkańcami ze strony Urzędu. - LINK.
8. Pismo Spółdzielni z dnia 23.04.2020 r. do Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice z prośbą o ustosunkowanie się do uwag Spółdzielni zamieszczonych w piśmie w pkt. 7.  LINK.
9. List adwokacki w imieniu Spółdzielni do Burmistrza Gminy Krzeszowice z prośbą o odpowiedź na pismo z pkt. 7. i pkt 8. - LINK
10. Pismo do Pana Burmistrza z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania informacyjnego w przedmiotowej sprawie. - LINK


3.06.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
renowacji powierzchni lastrykowych klatek schodowych budynku położonego przy ul. Żbickiej 4 w Krzeszowicach.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będzie wysyłany od dnia 01.06.2022 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 24.06.2022 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wpłacić do dnia 24.06.2022 r.


1.06.2022

Z a w i a d o m i e n i e
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, stosownie do treści art. 39 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz na podstawie § 92 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 16.30 w budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach przy ul. Długiej 22. Proponowany porządek zebrania i inne ważne informacje zamieszczamy  TUTAJ...


1.06.2022

Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem stosownych uzgodnień z Tauron Dystrybucja S.A., termin realizacji przełożenia kabla elektrycznego niskiego napięcia przy ul. Armii Krajowej 4 (pod montaż altany śmietnikowej w nowej lokalizacji, tj. bliżej ulicy), zostaje wydłużony do dnia 15.07.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że wykonawca rozpocznie prace przygotowawcze od dnia 08.06.2022 r.


23.05.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, że okresowe przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków zostaną przeprowadzone wg następującego harmonogramu:

Prace na zlecenie SMLW Przyjaźń w Krzeszowicach prowadzi firma Biedroń Kominiarstwo, Arkadiusz Biedroń, Tenczynek ul. M. Reja 7.
Prosimy o obecność w lokalach w jednym z w/w zakresów godzin.

Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. "Przyjaźń", mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej. Nie udostępnienie lokalu w celach wykonania przeglądu instalacji gazowej, może skutkować odłączeniem dopływu gazu do mieszkania. Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją gazową.


5.05.2022

Alternatywne projekty dla budowy altan śmietnikowych, ul Żbicka 8 i 18.

1. Zgodnie z ustaleniami, określonymi z MIESZKAŃCAMI budynku przy ul. Żbickiej 18, na zebraniu w dn. 25.10.2021r., firma projektowa ABC Inwestycje wykonała alternatywny projekt dla budowy altany śmietnikowej, który jednak wymaga uzyskania ODSTĘPSTWA projektowego, wydawanego przez MINISTERSTWO właściwe dla budownictwa.
W dniu 17.03.2022 r. złożono do MINISTERSTWA wniosek o ww. ODSTĘPSTWO (za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krakowie). O decyzji Ministerstwa powiadomimy po jego otrzymaniu. (Podgląd lokalizacji - w TYM pliku jpg).

2. Zgodnie z ustaleniami, określonymi z MIESZKAŃCAMI budynku przy ul. Żbickiej 8, na zebraniu w dn. 25.10.2021 r., firma projektowa ABC Inwestycje wykonała alternatywny projekt dla budowy altany śmietnikowej (aby nie kolidował z lokalizacją przy budynku Żbicka 8).
Nowa propozycja wymaga uzyskania ODSTĘPSTWA projektowego, wydawanego przez MINISTERSTWO właściwe dla budownictwa.
W dniu 17.03.2022 r. złożono do MINISTERSTWA wniosek o ww. ODSTĘPSTWO (za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krakowie). O decyzji Ministerstwa powiadomimy po jego otrzymaniu. (Podgląd lokalizacji - w TYM pliku jpg)
.


4.05.2022

Szanowni Mieszkańcy!

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Długiej 8, że od dnia 5.05.2022 r. (czwartek) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania.
Prace wykonywać będzie firma: „ELEKTRO-PRO-INSTAL” Marcin Skubis z siedzibą w Zabierzowie os. Lipowy Gaj 9.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań.
Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


29.04.2022

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Sienkiewicza w Zabierzowie:

Pragniemy poinformować, że na podstawie Uchwały nr XXXII/353/21 i XXXII/354/21 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 października 2021 r. na terenie gminy Zabierzów odpady selektywnie zbierane i odbierane są z podziałem na następujące frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz:
a) bioodpady - BIO – odpadki, obierki itp. (z wyłączeniem bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów).
b) bioodpady - BIO ZIELONE - stanowiące części roślin, pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów.
 

Dodatkowe pojemniki zostały dostawione do altan śmietnikowych. Prosimy o stosowanie się do zasad segregacji podanych na planszach.
Informacje na temat nowych zasad odbioru odpadów ulegających biodegradacji były publikowane w Dodatku do Miesięcznika Gminy Zabierzów „Znad Rudawy” nr 1.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Zabierzów.


27.04.2022 (uzupełnione)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku
KONSERWATOR - ELEKTRYK. Szczegółowe informacje zawarte są w TYM ogłoszeniu.


27.04.2022 (uaktualnione)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika na stanowisku:

Sprzątaczka posesji - 1(pełny) etat.

I. Ogólny opis zakresu zadań na stanowisku:
• sprzątanie terenu wokół i wewnątrz budynków, koszenie trawy, odśnieżanie chodników w okresie zimowym;
• doglądanie stanu technicznego nieruchomości i raportowanie zauważonych nieprawidłowości.

Miejsce pracy: Krzeszowice.

Szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia zamieszczamy w TYM PLIKU.


27.04.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach oferuje możliwość wynajęcia 12,8 m2 powierzchni reklamowej, znajdującej się na bilbordzie przy ul. Kościuszki w Krzeszowicach.
Osobny zainteresowane proszone są o kontakt osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18 A w Krzeszowicach lub telefoniczne pod numerem 12 282-10-43 w godzinach pracy biura lub e-mail biuro@smprzyjazn.pl


1.06.2021

Problem odbioru odpadów gabarytowych w Zabierzowie był wielokrotnie zgłaszany przez Spółdzielnię do Urzędu Gminy Zabierzów - w zasadzie corocznie od 2016 roku (pierwsze pismo z dnia 11 marca 2016 r., złożone do Urzędu Gminy Zabierzów w dniu 15 marca 2016 r.). Wystąpienia te nie przyniosły jednak poprawy w zakresie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi w Zabierzowie.
Działając imieniem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria adwokacka SBBS wystosowała do Wójta Gminy Zabierzów List Adwokacki w sprawie zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów z terenu os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie, w zakresie odpadów wielkogabarytowych.
Z treścią ww. Listu możecie się Państwo zapoznać pobierając poniższy załącznik...[LINK do Listu]


11.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, iż w imieniu swoich mieszkańców wystosowała do Pana Burmistrza Miasta Krzeszowice pismo tyczące obniżenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z treścią tego pisma możecie Państwo zapoznać się pobierając TEN załącznik.

W dniu 15.03 br. wystosowaliśmy w tej sprawie także pismo do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej. Załączamy LINK do pisma - z którym można się zapoznać.

W odpowiedzi na to pismo, Rada Miejska w Krzeszowicach w dniu 29.04 br. podjęła Uchwałę nr XXX24/364/202 w której to uznają petycję w ww. piśmie za bezzasadną.

Link do pisma z UM - w załączeniu - LINK


27.04.2021

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w sekcji Statut i Regulaminy zamieściliśmy aktualny, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą dnia 26.04.br., Regulamin Porządku Domowego. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z dokumentem,


Przekazujemy do wiadomości naszych mieszkańców - szczególnie tych wymagających pomocy - komunikat Grupy Charytatywnej działającej przy Parafii św. Jana Pawła II w Krzeszowicach i Parafii pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach. Jednocześnie prosimy mieszkańców aby weryfikowali osoby, którym otwierają drzwi lub wpuszczają do mieszkań - telefony są podane na dole plakatu - ostrożności i bezpieczeństwa nigdy nie za wiele.

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI