Aktualności

Nieaktualne wiadomości i zakończone oferty można przeglądać klikając w ten link: TUTAJ


 

20.11.2022.

Zarząd SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia Spółdzielni w 2024 roku. SIWZ stanowi TEN PLIK.
Termin składania ofert upływa 08.12.2023 r. o godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi 11.12.2023 r. o godz. 11:00.
Drugi etap przetargu planowany jest do dnia 19.12.2023 r.

Zarząd odstępuje od pobierania kwoty za wykupienie SIWZ.8.11.2023

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza:
KONKURS NA FUNKCJĘ i STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU
Opis stanowiska:
miejsce pracy: Krzeszowice
forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę

Zakres zadań:
Zadania i obowiązki Prezesa Zarządu określają Statut Spółdzielni, Regulamin Zarządu oraz Regulamin Organizacyjny.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
• posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
• co najmniej 10-letni staż pracy
• znajomość zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej
• znajomość zasad zarządzania majątkiem spółdzielni
• umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi
• komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji oraz prowadzenia negocjacji
• znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach mieszkaniowych
• znajomość procesów inwestycyjno-remontowych oraz związanych z tym postępowań przetargowych i administracyjnych
• znajomość przepisów w zakresie prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa pracy
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność, w tym za przestępstwo skarbowe
• dyspozycyjność
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym
• dobry stan zdrowia
• znajomość obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia: zgodnie z § 4 Regulaminu konkursowego (Regulamin wraz z załącznikami) należy pobrać z podanych niżej linków:
LINK do REGULAMINU
LINK do ZAŁĄCZNIKÓW (Format MS Word, do wypełnienia na komputerze)

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów:
Zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem:
„KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU - nie otwierać”
należy złożyć w terminie do 30 listopada 2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18A w godzinach pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego.


8.11.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach zaprasza na spotkanie z mieszkańcami os. H. Sienkiewicza 4, 5, 6, 7 w Zabierzowie.
Zebranie odbędzie się dnia 20.11.2023 o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Kolejowa 15 (stołówka).
Wszelkie wnioski i spostrzeżenia prosimy składać pisemnie do dnia 16.11.2023 r. bezpośrednio w biurze Spółdzielni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@smprzyjazn.pl
Pisma będą również przyjmowane w dniu spotkania.
Serdecznie zapraszamy.


6.11.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach zatrudni osobę do sprzątania biura w godzinach popołudniowych na ½ etatu. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 24.11.2023 roku na adres: biuro@smprzyjazn.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Spółdzielni, ul. Długa 18A, Krzeszowice.

Opis stanowiska: sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenu wokół budynku zgodnie z zakresem czynności.
Godziny pracy: poniedziałek od 17:00 do 21:00, od wtorku do piątku od 15:00 do 19:00.
Oferujemy: stałe i stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu, pakiet świadczeń socjalnych.
Oczekujemy: solidności i dyscypliny przy wykonywaniu obowiązków, dobrej organizacji pracy własnej, pracowitości, dobrego stanu zdrowia. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Spółdzielnia skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie, pod nr tel. 12 282 09 04 w godzinach pracy Spółdzielni.


2.11.2023

Zarząd ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023. Termin zbierania ofert wyznacza się na dzień 24.11.2023 roku do godziny 15:00. Złożone oferty w zaklejonych kopertach zostaną przekazane do Rady Nadzorczej dnia 27.11.2023 roku. Informacja o konkursie zostaje przekazana do wybranych podmiotów mogących przeprowadzić niniejsze badanie oraz na stronę internetową Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w TYM DOKUMENCIE... Zainteresowanych prosimy o pobranie.


6.10.2023

O G Ł O S Z E N I E
W związku z prognozowanym pogorszeniem warunków atmosferycznych, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 09.10.2023 r. przystępuje do sukcesywnego uruchomienia centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni.
W okresie "przejściowym" (np. ciepłe dni a chłodne noce), włączanie ogrzewania C.O. będzie następować przy temperaturach zewnętrznych poniżej 12 st. C.
Prosimy użytkowników mieszkań o obserwację i zgłaszanie zauważonych usterek na budynkowych instalacjach C.O., szczególnie na 4-tych piętrach oraz zgłaszanie ewentualnych przecieków na odpowietrznikach pionów instalacji C.O. do Spółdzielni tel.: 12 282 10 43, 607 877 101.


14.09.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika na stanowisku:
Sprzątająca / sprzątający posesje – 3/4 etatu.

I. Ogólny opis zakresu zadań na stanowisku:
• prace porządkowe wokół i wewnątrz budynków, koszenie trawy, odśnieżanie chodników w okresie zimowym,
• doglądanie stanu technicznego nieruchomości i raportowanie zauważonych nieprawidłowości,

Miejsce pracy: Zabierzów.

Szczegółowe informacje ofertowe zawiera TEN PLIK...


06.07.2023

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem przez Urząd Gminy Zabierzów kart użytkownika mobilnego PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w dniach:
10 lipca (poniedziałek) od godziny 15:30 do 16:30
oraz
11 lipca (wtorek) od godziny 09:00 do 10:00
będzie można odebrać kartę użytkownika PSZOK w pomieszczeniu administracji (blok nr 6 kl. II)

Kartę użytkownika PSZOK może odebrać:
• właściciel lokalu,
• pełnomocnik
• najemca (po okazaniu ważnej umowy najmu)
• użytkownik lokalu z pisemnym upoważnieniem właściciela.

Karty będą wydawane wyłącznie na lokale, które zgodnie z deklaracją właściciela ponoszą opłatę za odpady komunalne.
Dzięki ww. kartom będziecie Państwo mogli oddać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki w ramach wyznaczonych zasad i limitów przez Urząd Gminy Zabierzów.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Zabierzów lub na stronie internetowej Urzędu...


12.06.2023

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że otrzymała pisemny wniosek mieszkańca bloku nr 9 przy ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach z prośbą o wykonanie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych drugiej brzozy rosnącej po stronie południowej klatki nr 1. Szczegółową lokalizacje przedstawia TA MAPKA.
Prace zostaną wykonane w miarę możliwości finansowych pod koniec bieżącego roku lub na początku przyszłego.


15.05.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A w Krzeszowicach informuje, że poszukuje KANDYDATÓW NA STAŻ w ramach skierowań z URZĘDU PRACY, do wykonywania czynności na stanowisku ADMINISTRATOR - ZAOPATRZENIOWIEC.

Szczegóły znajdziecie Państwo w TYM ZAŁĄCZNIKU...


15.03.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach oferuje możliwość wynajęcia 12,8 m2 powierzchni reklamowej, znajdującej się na bilbordzie przy ul. Kościuszki w Krzeszowicach.
Osobny zainteresowane proszone są o kontakt osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18 A w Krzeszowicach lub telefoniczne pod numerem 12 282-10-43 w godzinach pracy biura lub e-mail biuro@smprzyjazn.pl


5.05.2022

Alternatywne projekty dla budowy altan śmietnikowych, ul Żbicka 8 i 18.

1. Zgodnie z ustaleniami, określonymi z MIESZKAŃCAMI budynku przy ul. Żbickiej 18, na zebraniu w dn. 25.10.2021r., firma projektowa ABC Inwestycje wykonała alternatywny projekt dla budowy altany śmietnikowej, który jednak wymaga uzyskania ODSTĘPSTWA projektowego, wydawanego przez MINISTERSTWO właściwe dla budownictwa.
W dniu 17.03.2022 r. złożono do MINISTERSTWA wniosek o ww. ODSTĘPSTWO (za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krakowie). O decyzji Ministerstwa powiadomimy po jego otrzymaniu. (Podgląd lokalizacji - w TYM pliku jpg).

2. Zgodnie z ustaleniami, określonymi z MIESZKAŃCAMI budynku przy ul. Żbickiej 8, na zebraniu w dn. 25.10.2021 r., firma projektowa ABC Inwestycje wykonała alternatywny projekt dla budowy altany śmietnikowej (aby nie kolidował z lokalizacją przy budynku Żbicka 8).
Nowa propozycja wymaga uzyskania ODSTĘPSTWA projektowego, wydawanego przez MINISTERSTWO właściwe dla budownictwa.
W dniu 17.03.2022 r. złożono do MINISTERSTWA wniosek o ww. ODSTĘPSTWO (za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krakowie). O decyzji Ministerstwa powiadomimy po jego otrzymaniu. (Podgląd lokalizacji - w TYM pliku jpg).


29.04.2022

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Sienkiewicza w Zabierzowie:

Pragniemy poinformować, że na podstawie Uchwały nr XXXII/353/21 i XXXII/354/21 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 października 2021 r. na terenie gminy Zabierzów odpady selektywnie zbierane i odbierane są z podziałem na następujące frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz:
a) bioodpady - BIO – odpadki, obierki itp. (z wyłączeniem bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów).
b) bioodpady - BIO ZIELONE - stanowiące części roślin, pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów.
 

Dodatkowe pojemniki zostały dostawione do altan śmietnikowych. Prosimy o stosowanie się do zasad segregacji podanych na planszach.
Informacje na temat nowych zasad odbioru odpadów ulegających biodegradacji były publikowane w Dodatku do Miesięcznika Gminy Zabierzów „Znad Rudawy” nr 1.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Zabierzów.


1.06.2021

Problem odbioru odpadów gabarytowych w Zabierzowie był wielokrotnie zgłaszany przez Spółdzielnię do Urzędu Gminy Zabierzów - w zasadzie corocznie od 2016 roku (pierwsze pismo z dnia 11 marca 2016 r., złożone do Urzędu Gminy Zabierzów w dniu 15 marca 2016 r.). Wystąpienia te nie przyniosły jednak poprawy w zakresie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi w Zabierzowie.
Działając imieniem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria adwokacka SBBS wystosowała do Wójta Gminy Zabierzów List Adwokacki w sprawie zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów z terenu os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie, w zakresie odpadów wielkogabarytowych.
Z treścią ww. Listu możecie się Państwo zapoznać pobierając poniższy załącznik...[LINK do Listu]


11.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, iż w imieniu swoich mieszkańców wystosowała do Pana Burmistrza Miasta Krzeszowice pismo tyczące obniżenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z treścią tego pisma możecie Państwo zapoznać się pobierając TEN załącznik.

W dniu 15.03 br. wystosowaliśmy w tej sprawie także pismo do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej. Załączamy LINK do pisma - z którym można się zapoznać.

W odpowiedzi na to pismo, Rada Miejska w Krzeszowicach w dniu 29.04 br. podjęła Uchwałę nr XXX24/364/202 w której to uznają petycję w ww. piśmie za bezzasadną.

Link do pisma z UM - w załączeniu - LINK


27.04.2021

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w sekcji Statut i Regulaminy zamieściliśmy aktualny, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą dnia 26.04.br., Regulamin Porządku Domowego. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z dokumentem,


Przekazujemy do wiadomości naszych mieszkańców - szczególnie tych wymagających pomocy - komunikat Grupy Charytatywnej działającej przy Parafii św. Jana Pawła II w Krzeszowicach i Parafii pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach. Jednocześnie prosimy mieszkańców aby weryfikowali osoby, którym otwierają drzwi lub wpuszczają do mieszkań - telefony są podane na dole plakatu - ostrożności i bezpieczeństwa nigdy nie za wiele.

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI