O G Ł O S Z E N I A   i    Z A W I A D O M I E N I A

BIEŻĄCE!!!

Ogłoszenia zakończone - TUTAJ

 


20.11.2022.

Zarząd SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia Spółdzielni w 2024 roku. SIWZ stanowi TEN PLIK.
Termin składania ofert upływa 08.12.2023 r. o godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi 11.12.2023 r. o godz. 11:00.
Drugi etap przetargu planowany jest do dnia 19.12.2023 r.

Zarząd odstępuje od pobierania kwoty za wykupienie SIWZ.


8.11.2023

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza:
KONKURS NA FUNKCJĘ i STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU
Opis stanowiska:
miejsce pracy: Krzeszowice
forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę

Zakres zadań:
Zadania i obowiązki Prezesa Zarządu określają Statut Spółdzielni, Regulamin Zarządu oraz Regulamin Organizacyjny.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
• posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
• co najmniej 10-letni staż pracy
• znajomość zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej
• znajomość zasad zarządzania majątkiem spółdzielni
• umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi
• komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji oraz prowadzenia negocjacji
• znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach mieszkaniowych
• znajomość procesów inwestycyjno-remontowych oraz związanych z tym postępowań przetargowych i administracyjnych
• znajomość przepisów w zakresie prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa pracy
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność, w tym za przestępstwo skarbowe
• dyspozycyjność
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym
• dobry stan zdrowia
• znajomość obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia: zgodnie z § 4 Regulaminu konkursowego (Regulamin wraz z załącznikami) należy pobrać z podanych niżej linków:
LINK do REGULAMINU
LINK do ZAŁĄCZNIKÓW (Format MS Word, do wypełnienia na komputerze)

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów:
Zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem:
„KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU - nie otwierać”
należy złożyć w terminie do 30 listopada 2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18A w godzinach pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego.


6.11.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach zatrudni osobę do sprzątania biura w godzinach popołudniowych na ½ etatu. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 24.11.2023 roku na adres: biuro@smprzyjazn.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Spółdzielni, ul. Długa 18A, Krzeszowice.

Opis stanowiska: sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenu wokół budynku zgodnie z zakresem czynności.
Godziny pracy: poniedziałek od 17:00 do 21:00, od wtorku do piątku od 15:00 do 19:00.
Oferujemy: stałe i stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu, pakiet świadczeń socjalnych.
Oczekujemy: solidności i dyscypliny przy wykonywaniu obowiązków, dobrej organizacji pracy własnej, pracowitości, dobrego stanu zdrowia. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Spółdzielnia skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie, pod nr tel. 12 282 09 04 w godzinach pracy Spółdzielni.


2.11.2023

Zarząd ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023. Termin zbierania ofert wyznacza się na dzień 24.11.2023 roku do godziny 15:00. Złożone oferty w zaklejonych kopertach zostaną przekazane do Rady Nadzorczej dnia 27.11.2023 roku. Informacja o konkursie zostaje przekazana do wybranych podmiotów mogących przeprowadzić niniejsze badanie oraz na stronę internetową Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w TYM DOKUMENCIE... Zainteresowanych prosimy o pobranie.