Wykaz regulaminów SMLW „Przyjaźń” w Krzeszowicach

Lp.

Regulamin lub instrukcja

1 Regulamin Rady Nadzorczej.
2 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.
3 Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej.
4 Regulamin Zarządu i Wynagradzania Członków Zarządu.
5 Regulamin Organizacyjny.
6 Regulamin Pracy.
7 Regulamin Gospodarki Finansowej w SM.
8 Regulamin Przeprowadzania Przetargów na roboty budowlane, dostawę materiałów oraz inne prace i usługi o podobnym charakterze w SMLW „Przyjaźń” w Krzeszowicach.
9 Regulamin Rozliczania Kosztów Zużycia Ciepłej i Zimnej Wody, Odprowadzania Ścieków, Wywozu Nieczystości oraz Zużycia Energii Administracyjnej.
10 Regulamin Zasad Ustalania i Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Opłat za Użytkowanie Lokali w SM.
11 Regulamin w Sprawie Zasad Rozliczania oraz Sposobu Ustalania i Wnoszenia Opłat z Tytułu Kosztów Produkcji Energii Cieplnej na Potrzeby Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej Lokali Mieszkalnych i Lokali o Innym Przeznaczeniu Zasilanych z Kotłowni Gazowych.
12 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
13 Regulamin Tworzenia i Gospodarowania Funduszem Udziałowym w SM.
14 Regulamin Tworzenia i Gospodarowania Funduszem Zasobowym w SM.
15 Regulamin Przeprowadzania w SM Przetargu na Ustanowienie i Przeniesienie Odrębnej Własności Lokalu Mieszkalnego.
16 Regulamin Porządku Domowego.
17 Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w SM.
18 Regulamin – Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy SM.
19 Regulamin budowy, finansowania i używania garaży oraz lokali użytkowych.
20 Regulamin funduszu na wykonanie świadectw energetycznych budynków mieszkalnych.
21 Regulamin Komisji Społeczno – Samorządowej.
22 Regulamin Komisji Inwestycyjnej.
23 Regulamin Komisji Mieszkaniowej (niestała Komisja RN).
24 Regulamin przetargu na zawarcie umowy zobowiązującej SM do ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
25 Instrukcja prowadzenia archiwum zakładowego.
26 Instrukcja przydzielania i użytkowania odzieży ochronnej i roboczej oraz zakładowej tabeli norm wyposażenia stanowisk w odzież.
27 Instrukcja inwentaryzacyjna.
28 Instrukcja w sprawie szkolenia, dokształcania i doskonalenia pracowników administracyjnych i obsługi w dziedzinie BHP, ochrony p. pożarowej i ochrony środowiska wraz z załącznikami.
29 Instrukcja eksploatacji środków transportowych.
30 Instrukcja Gospodarki Kasowej.
31 Instrukcja Obiegu Dokumentów Księgowych.
32 Polityka rachunkowości.
33 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.
34 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
35 Instrukcja – Zasady Ewidencji Składników Majątkowych – uzupełnienie Zakładowego Planu Kont.
36 Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszy remontowych.