Komunikaty i ogłoszenia stałe

 


 

Komunikat nr 16

PROSIMY ABY NIE PARKOWAĆ SAMOCHODÓW PRZED ALTANAMI ŚMIETNIKOWYMI!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że otrzymała z Urzędu Gminy Krzeszowice informację, że ze względu na ZAPARKOWANE SAMOCHODY, które uniemożliwiały swobodny wyjazd kontenerów (AK11, AK13, T33), śmieci NIE zostały odebrane.


Komunikat nr 15

Informujemy, że na podstawie Uchwały nr XXXII/353/21 i XXXII/354/21 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 października 2021 r. na terenie gminy Zabierzów odpady selektywnie zbierane i odbierane są z podziałem na następujące frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz:
a) bioodpady - BIO – odpadki, obierki itp. (z wyłączeniem bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów).
b) bioodpady - BIO ZIELONE - stanowiące części roślin, pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów.
 

Dodatkowe pojemniki zostały dostawione do altan śmietnikowych. Prosimy o stosowanie się do zasad segregacji podanych na planszach.
Informacje na temat nowych zasad odbioru odpadów ulegających biodegradacji były publikowane w Dodatku do Miesięcznika Gminy Zabierzów „Znad Rudawy” nr 1.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Zabierzów.


Komunikat nr 14

Szanowni Mieszkańcy...

Ze względu na zmiany klimatyczne, a w konsekwencji konieczność kreowania nowych trendów ekologicznych służących ochronie przyrody, coraz bardziej pro-ekologiczne i popularne staje się pozostawianie w okresie jesienno-zimowym liści na trawnikach.
Ma to na celu:

W związku z tym, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach proponuje ograniczyć grabienie liści na terenach osiedli do minimum, tj. pozostawiać liście na trawnikach i zieleńcach,  a usuwanie liści wykonywać tylko na chodnikach oraz ciągach pieszo-jezdnych.


Komunikat nr 13

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że NIEDOPUSZCZALNE jest wyrzucanie żywności (np. ziarno, chleb, resztki obiadowe)

w pobliżu bloków, altan śmietnikowych oraz na trawnik. PRZEZ TAKIE CZYNNOŚCI DOKARMIANE SĄ RÓWNIEŻ SZCZURY!!!

 

Dokarmiane w ten sposób ptaki (np. gołębie) zanieczyszczają odchodami parapety i balkony pozostałych mieszkańców co powoduje uszkodzenia.

Kontakt z odchodami i piórami może powodować choroby.

 

Osoby wyrzucające jedzenie narażają się na karę grzywny na podstawie art. 145. Kodeksu Wykroczeń:

„Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do

500 złotych albo karze nagany. (Dz.U.2019.0.821 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks Wykroczeń)


Komunikat nr 12

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 10.09.2019 r. na stanowiskach śmietnikowych os. Centrum zostaną

zamontowane karmniki deratyzacyjne.

Prace deratyzacyjne na zlecenie Spółdzielni będzie przeprowadzała firma "Insektum" z Krakowa.

Prosimy nie dotykać karmników deratyzacyjnych – zawierają trutkę przeciw gryzoniom.


Komunikat nr 11

Informujemy mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach o możliwości rejestracji na FORUM internetowym pod
linkiem https://smprzyjazn.pl/phpbb/index.php.
Dodatkowo członkowie naszej spółdzielni zarejestrowani na FORUM mają dostęp do uchwał i protokołów z obrad organów Spółdzielni, a także protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych – zgodnie z par. 15 ust. 8 Statutu Spółdzielni.
W celu weryfikacji członkostwa w Spółdzielni, należy podać:
• „kod systemowy” - tj. indywidualny numer zapisany w polu który znajduje się w nawiasach na szarym polu kwartalnego zawiadomienia o opłatach
mieszkaniowych (popularnie nazywanego „naliczeniami czynszowymi”),
lub
• „numer członkowski” w Spółdzielni.
Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z FORUM.


Komunikat nr 9

 

Spółdzielnia przypomina Państwu, że:

 

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WYRZUCANIA DO KANALIZACJI STAŁYCH ODPADÓW (w tym ręczników papierowych, chusteczek nawilżających i higienicznych itp.)

 

Wyrzucanie cokolwiek do studzienek DOPROWADZA DO ICH ZATYKANIA.

 

Udrażnianie kanalizacji spowoduje ponoszenie przez mieszkańców bloku dodatkowych kosztów.

 


Komunikat nr 8

Szanowni Państwo.

Ochrona danych osobowych naszych Członków i Mieszkańców jest obecnie istotnym elementem prawidłowego zarządzania zasobami Spółdzielni. Zależy nam, aby na bieżąco informować Państwa o wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
Z dniem dzisiejszym, tj. 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
Czyli RODO ureguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić informacje naszych Członków i Mieszkańców. Dzięki RODO mają Państwo większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe.

W naszym przypadku, Administratorem Państwa danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065.
W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisemnie na adres naszej siedziby lub bezpośrednio w biurze Spółdzielni.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie przeprowadzonego audytu w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni, została opracowana i wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.


Jako administrator będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie ze statutowymi celami naszej Spółdzielni:

Dane przetwarzane dla w/w celów, realizujemy głównie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 września 1983 r. Prawo spółdzielcze, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Spółdzielni usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym radcy prawnemu, firmie ubezpieczeniowej, firmom dokonującym okresowych przeglądów lub wymiany mierników mediów, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.


Najważniejsze uprawnienia, które daje RODO:

·       dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych;

·       modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;

·       całkowitego usunięcia swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;

·       niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;

·       wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych (w tym wycofania zgody);

·       przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;

·       wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.

 

Z poważaniem -

Zarząd Spółdzielni

 


Komunikat nr 7

Miejska Rada Seniorów w Krzeszowicach informuje o akcji "KOPERTA ŻYCIA".

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. "Koperta życia" polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli w miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem łatwo dostępne.

Informacje są dostępne w tym ZAŁĄCZNIKU.


Komunikat nr 6

U W A G A !!!  Spółdzielnia przypomina, że aby uniknąć zaczadzenia śmiertelnym TLENKIEM WĘGLA (CO), należy:
1.      Zapewnić prawidłowe STAŁE NAWIETRZANIE mieszkań poprzez montaż nawiewników
2.      okresowo wietrzyć mieszkania oraz stale stosować rozszczelnianie okien /np. mikrouchyły/
3.      NIE zasłaniać i NIE zatykać jakichkolwiek kratek i otworów wentylacyjnych 
4.      wietrzyć łazienki i mieszkania PRZED kąpielą oraz prawidłowo nawietrzać w  trakcie kąpieli
5.      zalecamy również zakup i montaż CZUJNIKÓW tlenku węgla w mieszkaniach.


Tlenek węgla zabija w 3 minuty (!) przy stężeniu tylko ok. 1%, a  śpiączkę wywołuje już po 2-3 wdechach!

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w TEJ ULOTCE


Komunikat nr 4

Przypomnienie o nasadzaniu krzewów i drzew  Czytaj więcej...


Komunikat nr 2

UWAGA!!!
To może uratować Twoje życie i zdrowie!
KLIKNIJ i PRZECZYTAJ


Komunikat nr 1

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ MAJĄTKOWĄ w Towarzystwie Ubezpieczeń UNIQA - Poglądowa ulotka w formacie PDF - do pobrania