Walne Zgromadzenie


05.06.2019

Szanowni Członkowie Spółdzielni,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, stosownie do treści art. 39 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz  na podstawie § 92 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w  dniu  27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 w budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22. 

Proponowany PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
w dniu 27.06.2019 roku

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie nagrywania fonii podczas Walnego Zgromadzenia do celów sporządzenia protokołu z Walnego Zgromadzenia dn. 27.06.2019 r.

 5. Sprawozdanie Prezydium Walnego Zgromadzenia w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

 6. Odczytanie listy pełnomocnictw.

 7. Przyjęcie porządku obrad.

 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2018 rok wraz z wynikami kontroli i oceny – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

 10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2018 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 roku.

 14. Informacja o kierunkach rozwoju Spółdzielni na rok 2019 i lata następne oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni, na wniosek 16-tu Członków Spółdzielni (pismo z dnia 19.03.2019 r., L.dz. 651) wraz z 5-cioma poprawkami zgłoszonymi do ww. uchwały (pisma: z dn. 02.04.2019 r. L.dz. 750, z dn. 02.04.2019 r. L.dz. 752, z dn. 02.04.2019 r. L.dz. 753, z dn. 02.04.2019 r. L.dz. 762, z dn. 03.04.2019 r. L.dz. 764) - odłożonej decyzją Walnego Zgromadzenia z dn. 08.04.2019 r.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.

 17. Informacja o realizacji wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2015-2017.

 18. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2018 roku.

 19. Informacja o aktualnym stanie nieruchomości po kotłowni na terenie Balneologii.

 20. Wolne wnioski.

 21. Zakończenie obrad.

 Ważne informacje uzupełniające:

 Informujemy Państwa, że zgodnie z treścią §93 ust. 3 Statutu od dnia 12 czerwca 2019 r. każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i dokumenty wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu członków spółdzielni w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach: poniedziałek 1000–1600, wtorek – piątek 800–1400, (w dn. 27.06.2019 r. 730–1000).  Materiały i dokumenty wraz z projektami uchwał będą dostępne dla członków Spółdzielni w w/w terminie na stronie internetowej Spółdzielni – w części „Forum” po zalogowaniu.

Ze względu na obszerność tematyki zebrania, w celu usprawnienia obrad prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z udostępnionymi materiałami.

 Ponadto przypominamy: - projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, mogą również składać członkowie Spółdzielni na co najmniej 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego, przy czym projekt uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków,- nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego, członek ma prawo zgłaszania w formie pisemnej poprawek do projektów uchwał.

 Całość regulacji odnośnie Organów Spółdzielni zawarta jest w Rozdziale VI Statutu, a w zakresie Walnego Zgromadzenia od §89 do §110. Zachęcamy do przypomnienia lub zapoznania się z tymi zapisami. Statut jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce "Statut i regulaminy” oraz w biurze Spółdzielni.

 Osoba będąca pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zobowiązana jest posiadać oryginał dokumentu pełnomocnictwa, który dołączony jest do protokołu Walnego Zgromadzenia.

 Prosimy członków Spółdzielni lub ich pełnomocników o zabranie ze sobą dowodów tożsamości.

 

===================================================================================================

Całość materiałów Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej umieszczać na FORUM SMLW. Będą one dostępne wyłącznie dla PT Członków SMLW "Przyjaźń". Aby uzyskać do nich dostęp należy się zarejestrować na FORUM. (Formularz rejestracji jest dostępny także bezpośrednio z TEGO LINKU). Członkowie Spółdzielni proszeni są o zaznaczenie pola wyboru członkowstwa, podanie swojego imienia i nazwiska, a także (choć nie koniecznie) numeru członkowskiego. Po weryfikacji - osoba ta uzyska dostęp do materiałów wewnętrznych Spółdzielni. Prośbę o przystąpienie do grupy członków można wyrazić także później, edytując swoje konto poprzez zaznaczenie odpowiedniej grupy w Panelu Zarządzania Kontem ---> Grupy ---> Edycja Członkowstwa.


W myśl § 119 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej "PRZYJAŹŃ " w Krzeszowicach, Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem samorządowym Spółdzielni. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie co najmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca. Walne Zgromadzenie może być również zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie, a także na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie przynajmniej 1/10 ogólnej liczby Członków Spółdzielni.
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie osobiście lub przez pełnomocnika, opiekuna/przedstawiciela ustawowego oraz z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej
i zaproszeni goście.
Ogół norm określających zasady funkcjonowania Organów Spółdzielni opisuje Rozdział VI Statutu, a wszelkie kwestie odnoszące się do Walnego Zgromadzenia precyzują zapisy §§ Statutu od 119 do 140
.