Informacje dotyczące planowanego

Walnego Zgromadzenia Członków 2020
 


 

Niniejszym przekazujemy Państwu materiały, których tematyka będzie poruszana na walnym Zebraniu 2020 rok.

Materiały będą sukcesywnie uzupełniane, dostęp do nich będzie możliwy z poziomu FORUM po uprzednim zalogowaniu/rejestracji...

 

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok LINK

2. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2019 rok; LINK

3. Informacje uzupełniające do bilansu Spółdzielni za 2019 rok; LINK

4. Protokół z lustracji pełnej za 2015-2017 rok; LINK

5. List polustracyjny 2015-2017; LINK

6. Sprawozdanie jednostki innej; LINK

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019. LINK

 

 

 

 

 

Ważne informacje uzupełniające:

 Informujemy Państwa, że zgodnie z treścią §93 ust. 3 Statutu od dnia 12 czerwca 2019 r. każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i dokumenty wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu członków spółdzielni w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach: poniedziałek 1000–1600, wtorek – piątek 800–1400, (w dn. 27.06.2019 r. 730–1000).  Materiały i dokumenty wraz z projektami uchwał będą dostępne dla członków Spółdzielni w w/w terminie na stronie internetowej Spółdzielni – w części „Forum” po zalogowaniu.

Ze względu na obszerność tematyki zebrania, w celu usprawnienia obrad prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z udostępnionymi materiałami.

 Ponadto przypominamy: - projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, mogą również składać członkowie Spółdzielni na co najmniej 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego, przy czym projekt uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków,- nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego, członek ma prawo zgłaszania w formie pisemnej poprawek do projektów uchwał.

 Całość regulacji odnośnie Organów Spółdzielni zawarta jest w Rozdziale VI Statutu, a w zakresie Walnego Zgromadzenia od §89 do §110. Zachęcamy do przypomnienia lub zapoznania się z tymi zapisami. Statut jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce "Statut i regulaminy” oraz w biurze Spółdzielni.

 Osoba będąca pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zobowiązana jest posiadać oryginał dokumentu pełnomocnictwa, który dołączony jest do protokołu Walnego Zgromadzenia.

 Prosimy członków Spółdzielni lub ich pełnomocników o zabranie ze sobą dowodów tożsamości.