Informacje dotyczące planowanego

Walnego Zgromadzenia Członków w 2021
 


 

Niniejszym przekazujemy Państwu materiały, których tematyka będzie poruszana na walnym Zebraniu w 2021 roku.

Materiały będą sukcesywnie uzupełniane, dostęp do nich będzie możliwy z poziomu FORUM po uprzednim zalogowaniu/rejestracji...

 

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok;

2. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2020 rok;

3. Informacje uzupełniające do bilansu Spółdzielni za 2020 rok;

4. Protokół z lustracji pełnej za 2018-2020 rok;

5. List polustracyjny 2018-2020;

6. Sprawozdanie jednostki innej;

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.

 

 

 

 

 

Ważne informacje uzupełniające:

Informujemy Państwa, że zgodnie z treścią §93 ust. 3 Statutu od dnia 12 czerwca 2019 r. każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i dokumenty wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną (po przygotowaniu i po umieszczeniu na informacji na niniejszej stronie) wyłożone do wglądu członków spółdzielni w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach. Całość dokumentów będzie także dostępna do pobrania w formie elektronicznej dla członków Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni – w części „Forum” po zalogowaniu.

Ze względu na obszerność tematyki zebrania, w celu usprawnienia obrad prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z udostępnionymi materiałami.

Ponadto przypominamy: - projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, mogą również składać członkowie Spółdzielni na co najmniej 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego, przy czym projekt uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków,- nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego, członek ma prawo zgłaszania w formie pisemnej poprawek do projektów uchwał.

Całość regulacji odnośnie Organów Spółdzielni zawarta jest w Rozdziale VI Statutu, a w zakresie Walnego Zgromadzenia od §89 do §110. Zachęcamy do przypomnienia lub zapoznania się z tymi zapisami. Statut jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce "Statut i regulaminy” oraz w biurze Spółdzielni.

Osoba będąca pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zobowiązana jest posiadać oryginał dokumentu pełnomocnictwa, który dołączony jest do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Prosimy członków Spółdzielni lub ich pełnomocników o zabranie ze sobą dowodów tożsamości.