Informacje dotyczące planowanego

Walnego Zgromadzenia Członków w 2022 r.
 


 

4.07.2022

CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń" w Krzeszowicach informujemy, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 16:30 odbyło się WALNE ZGROMADZENIE w budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach przy ul. Długiej 22 (sala jadalni).


 

7.06.2022 r. (aktualizacja 27.06.2022)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, iż na FORUM (w temacie Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie w 2022 roku) zamieściliśmy komplet materiałów na Walne ZC 2022 r. Są to:

1. Sprawozdania Rady Nadzorczej za lata 2019, 2020 i 2021;

2. Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za lata 2019, 2020 i 2021;

3. Protokół z lustracji pełnej działalności SMLW "Przyjaźń" za lata 2018-2020;

4. List polustracyjny ZRSM RP 2018-2020.

5. Wnioski polustracyjne z Lustracji Kompleksowej za lata 2015-2017.

6. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego SMLW za lata 2019, 2020 i 2021.

7. Kierunki rozwoju Spółdzielni - Projekt na Walne Zgromadzenie.

8. Sprawozdania Finansowe SMLW za 2019, 2020 i 2021 rok.

9. Druk Pełnomocnictwa WZ-2022.

10. Uchwały nr 1-30 Walnego Zgromadzenia 2022 wraz z załącznikami.

11. Propozycje zmian w Statucie SMLW "Przyjaźń".

12. Stan realizacji uchwał i wniosków WZ-2019 (kwiecień i czerwiec).

13. Projekt zmian Regulaminu Zarządu i wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni.

14. Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych pełnomocników.

15. Zgłoszone poprawki wraz z opinią prawną.

 

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi materiałami.

 


 

1.06.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, stosownie do treści art. 39 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz na podstawie § 92 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 16.30 w budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach przy ul. Długiej 22.
 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu 30.06.2022 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji dźwięku z obrad Walnego Zgromadzenia do celów sporządzenia protokołu z Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Prezydium Walnego Zgromadzenia w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdań Finansowych Spółdzielni za lata: 2019, 2020  i 2021, wraz z wynikami kontroli i oceny oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Finansowych Spółdzielni za te lata.
9. Informacja o realizacji wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2015 - 2017.
10. Informacja o wynikach i wnioskach z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2018 – 2020 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.
11. Rozpatrzenie propozycji zmian w Statucie Spółdzielni i podjęcie uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie propozycji zmian do Regulaminu Zarządu i Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni i podjęcie uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie Sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za lata: 2019, 2020 i 2021 i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za te lata.
14. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2022 – 2025 oraz autoprezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
15. Przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2022 - 2025.
16. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za lata: 2019, 2020 i 2021 i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za te lata.
17. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za lata: 2019, 2020 i 2021.
18. Podjęcie uchwał w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej za lata 2019, 2020 i 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na każdy rok obrachunkowy tj. kalendarzowy.
20. Przedstawienie warunków sprzedaży przez Spółdzielnię nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1538/8 w Krzeszowicach i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na taką sprzedaż (wraz z uchyleniem uchwały WZ nr 23/12 z 16.06.2012 r.).
21. Przedstawienie warunków nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Krzeszowice nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1278/44 w Krzeszowicach i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na takie przekazanie.
22. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenia przeprowadzone w dniach 08.04.2019 r. i 27.06.2019 r.
23. Informacja o kierunkach rozwoju Spółdzielni na rok 2022 i lata następne oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
24. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
25. Wolne wnioski.
26. Zakończenie obrad.


 

Ważne informacje uzupełniające:

 

Informujemy Państwa, że zgodnie z treścią §93 ust. 3 Statutu od dnia 15.06.2022 r. każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i dokumenty wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu członków spółdzielni w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach: poniedziałek 10:00–16:00, wtorek – piątek 8:00–14:00, (dn. 30.06.2022 r. w godzinach 7:30–10:00).

Materiały i dokumenty wraz z projektami uchwał będą również dostępne dla członków Spółdzielni  w ww. terminie na stronie internetowej Spółdzielni www.smprzyjazn.pl w części „Forum” po zalogowaniu.

 

Ze względu na obszerność tematyki zebrania, w celu usprawnienia obrad prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z udostępnionymi materiałami.

 

Ponadto przypominamy:
- projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, mogą również składać członkowie Spółdzielni na co najmniej 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego, przy czym projekt uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków,
- nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego, członek ma prawo zgłaszania w formie pisemnej poprawek do projektów uchwał.

 

Całość regulacji odnośnie Organów Spółdzielni zawarta jest w Rozdziale VI Statutu, a w zakresie Walnego Zgromadzenia od §89 do §110. Zachęcamy do przypomnienia lub zapoznania się z tymi zapisami. Statut i regulaminy są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Statut i regulaminy” oraz w biurze Spółdzielni.

Osoba będąca pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zobowiązana jest posiadać oryginał dokumentu pełnomocnictwa, który będzie dołączony do protokołu z bieżącego Walnego Zgromadzenia.

Prosimy członków Spółdzielni lub ich pełnomocników o zabranie ze sobą dowodów tożsamości.