Informacje dotyczące planowanego

Walnego Zgromadzenia Członków w 2023 r.
 


14.06.2023 - Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia - PROJEKT

Szanowni CZŁONKOWIE Spółdzielni!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, stosownie do treści art. 39 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz na podstawie § 92 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji dźwięku z obrad Walnego Zgromadzenia do celów sporządzenia protokołu z Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Prezydium Walnego Zgromadzenia w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania
i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2022 rok wraz z wynikami kontroli i oceny – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na każdy rok obrachunkowy tj. kalendarzowy.
14. Informacja o kierunkach rozwoju Spółdzielni na rok 2023 i lata następne oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
15. Rozpatrzenie propozycji zmian do Regulaminu Zarządu i Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni
i podjęcie uchwały w tej sprawie.
16. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 roku.
17. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2018 – 2020.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

DO POBRANIA DOKUMENT PDF - LINK

Dokumenty określone §93 ust.3, wyłożone w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej, będą dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu do FORUM nie później niż 14 dni przed WZ dnia 15.06.2023 r.13.06.2023

Na FORUM w dziale Walne Zgromadzenie 2023 zamieściliśmy następujące materiały:

Sprawozdanie Zarządu SMLW z działalności w 2022 roku;
Sprawozdanie Finansowe za rok 2022;
Informacje uzupełniające do bilansu;
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SMLW za 2022 r;
List polustracyjny ZRSM RP za lata 2018-2020;
Protokół z lustracji pełnej SMLW za lata 2018-2020;
Wnioski polustracyjne z Lustracji Kompleksowej za lata 2018-2020;
Stan realizacji Uchwał i Wniosków z WZ-2022;
Kierunki Rozwoju Spółdzielni - projekt;
Regulamin Zarządu i Wynagradzania Członków Zarządu SMLW - projekt zmian;
Projekty Uchwał WZ 2023;
Załączniki do uchwał WZ 2023;
Druk Pełnomocnictwa w Walnym Zgromadzeniu 2023.


24.05.2023

Szanowni CZŁONKOWIE Spółdzielni!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, stosownie do treści art. 39 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz na podstawie § 92 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22.

Proponowany PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji dźwięku z obrad Walnego Zgromadzenia do celów sporządzenia protokołu z Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Prezydium Walnego Zgromadzenia w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołaniai zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2022 rok wraz z wynikami kontroli i oceny – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
13. Informacja o kierunkach rozwoju Spółdzielni na rok 2023 i lata następne oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
14. Rozpatrzenie propozycji zmian do Regulaminu Zarządu i Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni i podjęcie uchwały w tej sprawie.
15. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 roku.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Dokumenty określone §93 ust.3, wyłożone w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej, będą dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu do FORUM nie później niż 14 dni przed WZ dnia 15.06.2023 r.

Do pobrania: Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i proponowany Porządek Obrad - LINK.


 

Ważne informacje uzupełniające:

 

Informujemy Państwa, że zgodnie z treścią §93 ust. 3 Statutu od dnia 15.06.2022 r. każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i dokumenty wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu członków spółdzielni w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach: poniedziałek 10:00–16:00, wtorek – piątek 8:00–14:00.

Materiały i dokumenty wraz z projektami uchwał będą również dostępne dla członków Spółdzielni  w ww. terminie na stronie internetowej Spółdzielni www.smprzyjazn.pl w części „Forum” po zalogowaniu.

 

Ze względu na obszerność tematyki zebrania, w celu usprawnienia obrad prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z udostępnionymi materiałami.

 

Ponadto przypominamy:
- projekty uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, mogą również składać członkowie Spółdzielni na co najmniej 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego, przy czym projekt uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków,
- nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego, członek ma prawo zgłaszania w formie pisemnej poprawek do projektów uchwał.

 

Całość regulacji odnośnie Organów Spółdzielni zawarta jest w Rozdziale VI Statutu, a w zakresie Walnego Zgromadzenia od §89 do §110. Zachęcamy do przypomnienia lub zapoznania się z tymi zapisami. Statut i regulaminy są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "Statut i regulaminy” oraz w biurze Spółdzielni.

Osoba będąca pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zobowiązana jest posiadać oryginał dokumentu pełnomocnictwa, który będzie dołączony do protokołu z bieżącego Walnego Zgromadzenia.

Prosimy członków Spółdzielni lub ich pełnomocników o zabranie ze sobą dowodów tożsamości.