Ogłoszenia Archiwalne:

 


22.05.2024 (aktualizacja)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, że okresowe przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków zostaną przeprowadzone wg. następującego harmonogramu:

Poniedziałek 27.05.2024
Długa 23 godz. 8:00-11:00
Drugi termin popołudniowy 27.05.2024
Długa 12,14,16,18 w godzinach 16:00-18:00
Długa 21,23 w godzinach 17:30-19:00

Wtorek 28.05.2024:
Stopki 1 godz. 8:00-11:00

Środa 29.05.2024:
Żbicka 22 godz.8:00-11:00

Prace na zlecenie S.M.L-W Przyjaźń w Krzeszowicach prowadzi Zakład Kominiarski nr 3, ul.Kazimierza Wielkiego 140, 30-082 Kraków
(tel/fax 12 637 01 16).


7.05.2024 (aktualizacja)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, że okresowe przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków zostaną przeprowadzone wg. następującego harmonogramu:

ul. Długa 10 Kl. I-V 15.05.2024 w godz. 8-11
ul. Długa 10 Kl. VI -X 16.05.2024 w godz. 8-11
II termin ul. Długa 10 cały budynek 16.05.2024 w godz. 16-18

ul. Długa 8 17.05.2024 w godz. 8-11
ul. Długa 12 20.05.2024 w godz. 8-10
ul. Długa 14 21.05.2024 w godz. 8-11
ul. Długa 16 22.05.2024 w godz. 8-11
ul. Długa 18 23.05.2024 w godz. 8-11
ul. Długa 21 24.05.2024 w godz. 8-11
 

Prace na zlecenie S.M.L-W Przyjaźń w Krzeszowicach prowadzi Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Wadowicach os. Kopernika 18.

W związku z uruchomieniem systemu CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków), prosimy o przygotowanie informacji o powierzchni mieszkania i rocznym zużyciu gazu (w metrach sześciennych). Podanie ww. danych jest obowiązkowe.

Bardzo prosimy obecność i udostępnienie lokalu w podanych terminach.

Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. "Przyjaźń", mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej. Nie udostępnienie lokalu w celach wykonania przeglądu instalacji gazowej, może skutkować odłączeniem dopływu gazu do mieszkania. Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją gazową.


15.04.2024

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi wewnętrznej instalacji elektrycznej, informujemy mieszkańców budynku przy ul. Stopki 1 w Krzeszowicach, że w dniu 16.04.2024 r (wtorek) w godz. 8.00-9.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej do mieszkań. Dodatkowych informacji udziela Dział GZM - nr tel. 12 2821043. Za utrudnienia przepraszamy.


28.03.2024

OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Stopki 1, że od dnia 02.04.2024 r. (wtorek) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania.
Prace wykonywać będzie firma: „ELEKTRO-PRO-INSTAL” Marcin Skubis z siedzibą w Zabierzowie os. Lipowy Gaj 9.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań.
Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


21.03.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza II PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
1. Robót malarskich klatek schodowych w budynkach w Krzeszowicach przy ul. Targowej 25, ul. Długiej 16, ul. Długiej 23, ul. A.Stopki 1.
• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) będzie wysyłany od dnia 25.03.2024 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 05.04.2024 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 08.04.2024 r.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.


19.03.2024

INFORMACJA
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje o wynikach ankiety w sprawie wymiany systemu domofonowego 2024:
Os. Henryka Sienkiewicza 7 kl. 1:
Ilość mieszkań: 15
Ilość zwróconych ankiet: 9
TAK – 8
NIE – 1
NIEWAŻNA – 0
Zgoda większości mieszkańców. System domofonowy zostanie wymieniony.

Os. Henryka Sienkiewicza 7 kl. 2:
Ilość mieszkań: 15
Ilość zwróconych ankiet: 10
TAK – 10
NIE – 0
NIEWAŻNA – 0
Zgoda większości mieszkańców. System domofonowy zostanie wymieniony.

Nadmieniamy, że po wymianie systemu domofonowego, obecny analogowy domofon przestanie działać.
Kaseta domofonowa stanowi część wspólną budynku, koszty wymiany pokrywają solidarnie wszyscy mieszkańcy.

PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRAC: 06.05.2024 R.


28.02.2024

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice
ogłasza: KONKURS NA FUNKCJĘ i STANOWISKO - ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU – GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

1. Opis stanowiska.
miejsce pracy: Krzeszowice
forma pracy: pełny etat, umowa o pracę.

2. Zakres zadań.
Zadania i obowiązki Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego określają Statut Spółdzielni, Regulamin Zarządu oraz Regulamin Organizacyjny.

3. Warunki jakie powinien spełniać kandydat.
• wykształcenie ekonomiczne; preferowane wyższe w zakresie rachunkowości;
• co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku głównego księgowego, preferowane doświadczenie w księgowości spółdzielni mieszkaniowej;
• znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych; biegła znajomość oraz praktyczne stosowanie ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, przepisów w zakresie wynagrodzeń, regulacji ZUS, itd.; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programów MS Office (Word, Excel);
• umiejętność zarządzania, podejmowania poprawnych decyzji oraz prowadzenia negocjacji, umiejętność kierowania zespołem ludzkim i bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość, rzetelność, dokładność oraz aktywność w działaniu, umiejętność budowania pozytywnych relacji;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność, w tym za przestępstwo skarbowe;
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym;
• mile widziane: doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
4. Wymagania dodatkowe: zgodnie z § 3 ust.2 Regulaminu konkursowego.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia: zgodnie z § 4 Regulaminu konkursowego.

6. Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów.
Zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem: „KONKURS NA ZASTĘPCĘ PREZESA ZARZĄDU – GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO – „nie otwierać” należy złożyć w terminie do 19 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18A w godzinach pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego.
 


28.02.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.), informuje:
- mieszkańców bloku ul. Armii Krajowej 6, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew jarzębu rosnących po stronie wschodniej bloku;
- mieszkańców bloku ul. Armii Krajowej 4, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie sumaka rosnącego po stronie wschodniej bloku;
- mieszkańców bloku ul. Armii Krajowej 11, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew jarzębu rosnących po stronie południowej bloku.
 

Ponadto wysyłamy wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sumaka rosnącego po stronie południowej placu zabaw na działce 1651/61, obręb Krzeszowice.

Położenie drzew przeznaczonych do wycięcia zostało zaznaczone na MAPKACH stosownym znakiem.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 31.03.2024 r.
Dziękujemy.


13.02.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:

1. Robót malarskich klatek schodowych w budynkach w Krzeszowicach przy ul. Długiej 16, Długiej 23, Stopki 1, Targowa 25.
2. Robót dociepleniowych ścian zewnętrznych budynków w Krzeszowicach przy ul. Długiej 21 i ul. Targowej 31.
3. Robót renowacyjnych elewacji budynków w Zabierzowie os. Sienkiewicza 4, 5. 6, 7 oraz w Krzeszowicach przy ul. Armii Krajowej 12.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 100,00 zł brutto każdy (słownie: sto złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 13.02.2024 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 08.03.2024 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 08.03.2024 r.


13.02.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza:
II PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 100,00 zł brutto każdy (słownie: sto złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 13.02.2024 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 01.03.2024 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 01.03.2024 r.


12.01.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Stopki 1, Długiej 12, Żbickiej 8, Długiej 10.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 100,00 zł brutto każdy (słownie: sto złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 15.01.2024 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 09.02.2024 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 09.02.2024 r.


12.01.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:
1. Okresowego przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej.
2. Okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 100,00 zł brutto każdy (słownie: sto złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 15.01.2024 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 02.02.2024 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 02.02.2024 r.


10.01.2024

INFORMACJA
O wynikach ankiety w sprawie sfinansowanie malowania klatek schodowych w budynku przy ul. Targowej 25 w Krzeszowicach, planowanego do realizacji w roku 2024, poprzez wzrost stawki funduszu remontowego.

Ilość mieszkań: 12
Ilość zwróconych ankiet: 12

TAK – 7
NIE – 5
Większość mieszkańców wyraziła zgodę.


8.11.2023

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza:
KONKURS NA FUNKCJĘ i STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU
Opis stanowiska:
miejsce pracy: Krzeszowice
forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę

Zakres zadań:
Zadania i obowiązki Prezesa Zarządu określają Statut Spółdzielni, Regulamin Zarządu oraz Regulamin Organizacyjny.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
• posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
• co najmniej 10-letni staż pracy
• znajomość zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej
• znajomość zasad zarządzania majątkiem spółdzielni
• umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi
• komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji oraz prowadzenia negocjacji
• znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach mieszkaniowych
• znajomość procesów inwestycyjno-remontowych oraz związanych z tym postępowań przetargowych i administracyjnych
• znajomość przepisów w zakresie prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa pracy
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność, w tym za przestępstwo skarbowe
• dyspozycyjność
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym
• dobry stan zdrowia
• znajomość obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia: zgodnie z § 4 Regulaminu konkursowego (Regulamin wraz z załącznikami) należy pobrać z podanych niżej linków:
LINK do REGULAMINU
LINK do ZAŁĄCZNIKÓW (Format MS Word, do wypełnienia na komputerze)

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów:
Zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem:
„KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU - nie otwierać”
należy złożyć w terminie do 30 listopada 2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18A w godzinach pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego.


6.11.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach zatrudni osobę do sprzątania biura w godzinach popołudniowych na ½ etatu. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 24.11.2023 roku na adres: biuro@smprzyjazn.pl lub złożenie osobiście w siedzibie Spółdzielni, ul. Długa 18A, Krzeszowice.

Opis stanowiska: sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenu wokół budynku zgodnie z zakresem czynności.
Godziny pracy: poniedziałek od 17:00 do 21:00, od wtorku do piątku od 15:00 do 19:00.
Oferujemy: stałe i stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu, pakiet świadczeń socjalnych.
Oczekujemy: solidności i dyscypliny przy wykonywaniu obowiązków, dobrej organizacji pracy własnej, pracowitości, dobrego stanu zdrowia. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Spółdzielnia skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie, pod nr tel. 12 282 09 04 w godzinach pracy Spółdzielni.


20.11.2023.

Zarząd SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia Spółdzielni w 2024 roku. SIWZ stanowi TEN PLIK.
Termin składania ofert upływa 08.12.2023 r. o godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi 11.12.2023 r. o godz. 11:00.
Drugi etap przetargu planowany jest do dnia 19.12.2023 r.

Zarząd odstępuje od pobierania kwoty za wykupienie SIWZ.


8.11.2023
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach zaprasza na spotkanie z mieszkańcami os. H. Sienkiewicza 4, 5, 6, 7 w Zabierzowie.
Zebranie odbędzie się dnia 20.11.2023 o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Kolejowa 15 (stołówka).
Wszelkie wnioski i spostrzeżenia prosimy składać pisemnie do dnia 16.11.2023 r. bezpośrednio w biurze Spółdzielni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@smprzyjazn.pl
Pisma będą również przyjmowane w dniu spotkania.
Serdecznie zapraszamy.


2.11.2023

Zarząd ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023. Termin zbierania ofert wyznacza się na dzień 24.11.2023 roku do godziny 15:00. Złożone oferty w zaklejonych kopertach zostaną przekazane do Rady Nadzorczej dnia 27.11.2023 roku. Informacja o konkursie zostaje przekazana do wybranych podmiotów mogących przeprowadzić niniejsze badanie oraz na stronę internetową Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w TYM DOKUMENCIE... Zainteresowanych prosimy o pobranie.


6.10.2023

O G Ł O S Z E N I E
W związku z prognozowanym pogorszeniem warunków atmosferycznych, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 09.10.2023 r. przystępuje do sukcesywnego uruchomienia centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni.
W okresie "przejściowym" (np. ciepłe dni a chłodne noce), włączanie ogrzewania C.O. będzie następować przy temperaturach zewnętrznych poniżej 12 st. C.
Prosimy użytkowników mieszkań o obserwację i zgłaszanie zauważonych usterek na budynkowych instalacjach C.O., szczególnie na 4-tych piętrach oraz zgłaszanie ewentualnych przecieków na odpowietrznikach pionów instalacji C.O. do Spółdzielni tel.: 12 282 10 43, 607 877 101.


19.09.2023

Zarząd ogłasza przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 11/2, o powierzchni 25,09 m², do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo, na poniższych warunkach:

1) termin przetargu ustala się na dzień 16.10.2023 o godz. 15:00;
2) miejsce przetargu: biuro Spółdzielni ul. Długa 18A w Krzeszowicach, sala konferencyjna;
3) wartość rynkowa lokalu na podstawie operatu szacunkowego z dnia 12.09.2023 roku: 154 500,00 zł;
4) cena wywoławcza: 6 156,27 zł za 1m2 powierzchni lokalu;
5) wysokość kwoty postąpienia: 100,00 zł za 1m2 powierzchni lokalu;
6) wysokość wadium: 7 725,00 zł, termin wpłaty wadium na przetarg: do dnia 13.10.2023; za dzień wpływu uznaje się datę uznania konta Spółdzielni.;
7) lokal będzie można obejrzeć w następujących terminach:
· 03 października 2023 roku w godzinach od 7:00-8:00
· 09 października 2023 roku w godzinach od 16:00-17:00;
8) ogłoszenia o przetargu zostaną umieszczone najpóźniej do dnia 20.09.2023 roku w prasie lokalnej oraz przez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie Spółdzielni i na jej stronie internetowej;
9) wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu;
10) Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Wadium zaliczone jest na poczet wartości mieszkania osobie, która wygrała przetarg i nie podlega zwrotowi. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające z wygrania przetargu oraz traci wadium;
11) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.


14.09.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika na stanowisku:
Sprzątająca / sprzątający posesje – 3/4 etatu.

I. Ogólny opis zakresu zadań na stanowisku:
• prace porządkowe wokół i wewnątrz budynków, koszenie trawy, odśnieżanie chodników w okresie zimowym,
• doglądanie stanu technicznego nieruchomości i raportowanie zauważonych nieprawidłowości,

Miejsce pracy: Zabierzów.

Szczegółowe informacje ofertowe zawiera TEN PLIK...


25.08.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców bloku przy ul. Stopki 1 w Krzeszowicach o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie sumaka rosnącego po stronie południowej budynku przy ul. Stopki 1 w Krzeszowicach.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 29.09.2023 r.

Wniosek o wycięcie drzew został złożony przez mieszkańca bloku przy ul. Stopki 1 w Krzeszowicach.


24.08.2023

Pani Przewodnicząca Zarządu Osiedla Centrum, Małgorzata Podoba, zawiadamia i zaprasza PT Mieszkańców Osiedla Centrum na ZEBRANIE OSIEDLA.

Zebranie odbędzie się 29.08. br. o godz. 17:00 (I termin) oraz o 17:15 ( II termin) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Szkolna 7.


7.08.2023

Szanowni Mieszkańcy bloków ul. Targowa. Podajemy harmonogram przeglądów kominiarskich dla Państwa bloków. Prosimy o udostępnienie mieszkań dla pracowników wykonujących przeglądy.

Targowa 31     09.08.2023     godz.08:00-10:00 i 17:00-19:00
Targowa 33     09.08.2023     godz.10:00-12.00 i 17:00-19:00
oraz kotłownia...

Przepraszamy za możliwe uciążliwości.


27.07.2023

Szanowni Mieszkańcy osiedla Sienkiewicza w Zabierzowie. Podajemy harmonogram przeglądów kominiarskich dla bloków na Państwa osiedlu. Prosimy o udostępnienie mieszkań dla pracowników wykonujących przeglądy.

Zabierzów Sienkiewicza 4 - 03.08.2023 godz. 08:00-10:00 i 17:00-19:00;
Zabierzów Sienkiewicza 5 - 03.08.2023 godz. 10:00-12:00 i 17:00-19:00;
Zabierzów Sienkiewicza 6 - 07.08.2023 godz. 08:00-10:00 i 17:00-19:00;
Zabierzów Sienkiewicza 7 - 07.08.2023 godz. 10:00-12;00 i 17:00-19:00
oraz kotłownie...

Przepraszamy za możliwe uciążliwości.


14.07.2023

OGŁOSZENIE nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców bloku Długa 18 o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie uschniętego drzewa – klonu, rosnącego po południowej stronie budynku przy ul. Długiej 18 w Krzeszowicach.  [LINK DO MAPKI]
W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 17.08.2023 r.

OGŁOSZENIE nr 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców bloku Stopki 1 i Żbicka 4 w Krzeszowicach o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew rosnących po str. południowej bloku tj: – sumak szt. 2 oraz północnej stronie bloku tj. - sumak 2 szt.; - sosna 2 szt.; - modrzew 1 szt.; - brzoza 1 szt.; - czeremcha 1 szt. rosnących na terenie nieruchomości Stopki 1 oraz na działkach nr 1278/169, 1278/172 będących mieniem Spółdzielni. [LINK DO MAPKI]
W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 11.08.2023 r.
Wniosek o wycięcie drzew został złożony przez mieszkańca bloku przy ul. Stopki 1 w Krzeszowicach.


06.07.2023

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem przez Urząd Gminy Zabierzów kart użytkownika mobilnego PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w dniach: 10 lipca (poniedziałek) od godziny 15:30 do 16:30
oraz
11 lipca (wtorek) od godziny 09:00 do 10:00
będzie można odebrać kartę użytkownika PSZOK w pomieszczeniu administracji (blok nr 6 kl. II)

Kartę użytkownika PSZOK może odebrać:
• właściciel lokalu,
• pełnomocnik
• najemca (po okazaniu ważnej umowy najmu)
• użytkownik lokalu z pisemnym upoważnieniem właściciela.

Karty będą wydawane wyłącznie na lokale, które zgodnie z deklaracją właściciela ponoszą opłatę za odpady komunalne.
Dzięki ww. kartom będziecie Państwo mogli oddać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki w ramach wyznaczonych zasad i limitów przez Urząd Gminy Zabierzów.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Zabierzów lub na stronie internetowej Urzędu...


05.07.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców zasobów Spółdzielni o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie uschniętego świerku rosnącego po stronie północnej bloku Długa 8 kl. V-VI. Szczegółową lokalizację ww. drzewa przedstawia planik załącznika.


20.06.2023 (aktualizacja)

OGŁOSZENIA
1) Szanowni Mieszkańcy budynku przy ul. Armii Krajowej 10 w Krzeszowicach...
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że rozpoczęły się prace remontowe elewacji ściany wschodniej.
Prace wykonywać będzie firma „WARIK” Tomasz Warchoł z siedzibą w Młoszowej ul. Wrzosowa 31.
2) Szanowni Mieszkańcy budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Krzeszowicach...
Informujemy, że od dnia 20.06.2023 r. planowane jest rozpoczęcie prac remontowych elewacji ściany wschodniej. Prace wykonywać będzie firma wspomniana w pkt. 1.
3) Szanowni Mieszkańcy budynku przy ul. Armii Krajowej 14 w Krzeszowicach...
Informujemy, że od dnia 23.06.2023 r. planowane jest rozpoczęcie prac remontowych elewacji ściany wschodniej. Prace wykonywać będzie firma wspomniana w pkt. 1.

Prosimy Państwa o samodzielne usunięcie z loggii i elewacji oraz framug okiennych zbędnych sprzętów oraz anten. Pozostawione rzeczy będą demontowane przez wykonawcę robót bez ponoszenia odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenia.
Aby uniknąć zniszczenia elewacji, montowanie anten lub innego sprzętu do elewacji budynku po zakończeniu robót remontowych będzie zabronione.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do działu Technicznego Spółdzielni.
Ostateczny termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych.
PRZEPRASZAMY ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA


16.06.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, że okresowe przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków zostaną wykonane według następującego harmonogramu:
II TERMIN (dla lokatorów, którzy nie udostępnili lokali w terminie I-szym)

22.06.2023
ul. Żbicka 18 w godz. 16-18;
ul. Żbicka 20 w godz. 16-18;
ul. Żbicka 22 w godz. 17:30-19:30;
ul. Stopki 1 w godz. 17-18.

Prace na zlecenie S.M.L-W Przyjaźń w Krzeszowicach prowadzi Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Wadowicach os. Kopernika 18.

Prosimy o obecność i udostępnienie lokalu.

Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. "Przyjaźń", mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej. Nie udostępnienie lokalu w celach wykonania przeglądu instalacji gazowej, może skutkować odłączeniem dopływu gazu do mieszkania. Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją gazową.


14.06.2023 - Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia - PROJEKT

Szanowni CZŁONKOWIE Spółdzielni!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, stosownie do treści art. 39 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz na podstawie § 92 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji dźwięku z obrad Walnego Zgromadzenia do celów sporządzenia protokołu z Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Prezydium Walnego Zgromadzenia w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania
i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2022 rok wraz z wynikami kontroli i oceny – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na każdy rok obrachunkowy tj. kalendarzowy.
14. Informacja o kierunkach rozwoju Spółdzielni na rok 2023 i lata następne oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
15. Rozpatrzenie propozycji zmian do Regulaminu Zarządu i Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni
i podjęcie uchwały w tej sprawie.
16. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 roku.
17. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2018 – 2020.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

DO POBRANIA DOKUMENT PDF - LINK

Dokumenty określone §93 ust.3, wyłożone w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej, będą dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu do FORUM nie później niż 14 dni przed WZ dnia 15.06.2023 r.


12.06.2023

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że otrzymała pisemny wniosek mieszkańca bloku nr 9 przy ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach z prośbą o wykonanie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych drugiej brzozy rosnącej po stronie południowej klatki nr 1. Szczegółową lokalizacje przedstawia TA MAPKA.
Prace zostaną wykonane w miarę możliwości finansowych pod koniec bieżącego roku lub na początku przyszłego.


30.05.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, że okresowe przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków zostaną wykonane według następującego harmonogramu:
05.06.2023
ul. Długa 12 w godz. 8-10
ul. Długa 14 w godz. 9-11
ul. Żbicka 18 w godz. 8-10
ul. Żbicka 20 w godz. 9-11

06.06.2023
ul. Długa 16 w godz. 8-10
ul. Długa 18 w godz. 9.30-11
ul. Długa 21 w godz. 8-10
ul. Żbicka 22 w godz. 9.30-11.30

07.06.2023
ul. Żbicka 8 w godz. 8-12
ul. Długa 23 w godz. 9.30-11.30
Prace na zlecenie S.M.L-W Przyjaźń w Krzeszowicach prowadzi Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Wadowicach os. Kopernika 18.

Prosimy o obecność i udostępnienie lokalu.

Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. "Przyjaźń", mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej. Nie udostępnienie lokalu w celach wykonania przeglądu instalacji gazowej, może skutkować odłączeniem dopływu gazu do mieszkania. Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją gazową.


24.05.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, że w dniach 29.05.-2.06.2023 r. w godz. 8.00-12.00 zostaną przeprowadzone okresowe przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków wg następującego harmonogramu:
29.05.2023 r. – budynek przy ul. Długiej 10 klatki I-IV
30.05.2023 r. – budynek przy ul. Długiej 10 klatki V-VII
31.05.2023 r. – budynek przy ul. Długiej 10 klatki VIII-X
01.06.2023 r. – budynek przy ul. Długiej 8 klatki I-III
02.06.2023 r. – budynek przy ul. Długiej 8 klatki IV-VI.

Prace na zlecenie S.M.L-W Przyjaźń w Krzeszowicach prowadzi Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Wadowicach os. Kopernika 18.
Prosimy o obecność i udostępnienie lokalu.

Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. "Przyjaźń", mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej. Nie udostępnienie lokalu w celach wykonania przeglądu instalacji gazowej, może skutkować odłączeniem dopływu gazu do mieszkania. Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją gazową.


24.05.2023

Zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2023 roku i projekt porządku obrad.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń" w Krzeszowicach działając na podstawie § 92 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2023 roku (czwartek) o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, przy ul. Długiej 22.

Dokumenty określone §93 ust.3, wyłożone w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej, będą dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu do FORUM nie później niż 14 dni przed WZ dnia 15.06.2023 r.

Prosimy śledzić informacje w TEJ ZAKŁADCE


22.05.2023

W związku z uszkodzeniem huśtawki dla dzieci starszych na placu zabaw przy ul. Żbickiej 8, urządzenie zostało wyłączone z użytku do czasu usunięcia usterki, o czym  Państwa niezwłocznie poinformujemy.


15.05.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców, że centralne ogrzewanie (C.O.) zostanie WYŁĄCZONE w dniu 19.05.2023 r. (piątek).
Prace w lokalach, związane z ingerencją w instalację centralnego ogrzewania, będzie można rozpoczynać od dnia 01.06.2023 r.
Wszelkie prace na instalacji C.O. (np. wymiana kaloryferów) należy obowiązkowo zgłaszać do Spółdzielni z wyprzedzeniem oraz uzgadniać z Działem Technicznym: biuro@smprzyjazn.pl , tel. 12 282 10 43.
Termin zakończenia prac na instalacji CO: najpóźniej do dnia 31.08.2023 r.


9.05.2023

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Długiej 23, że od dnia 15.05.2023 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania.
Prace wykonywać będzie firma: „ELEKTRO-PRO-INSTAL” Marcin Skubis z siedzibą w Zabierzowie os. Lipowy Gaj 9.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań.
Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


13.04.2023 (aktualizacja dołączonych materiałów o punkty 16 i 17).

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach zachęca do zapoznania się z korespondencją w sprawie REMONTU ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach przesłaną przez Urząd Miejski w Krzeszowicach.

Nadmieniamy, że w ocenie Spółdzielni najkorzystniejszą dla mieszkańców jest koncepcja nr 1.2, niestety została ona odrzucona przez Burmistrza Gminy Krzeszowice i ostatecznie wybrana koncepcja nr 1.1, czyli remont ulicy w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice.
Urząd Miejski nie przedstawił żadnych propozycji w odniesieniu do uwag podanych przez Spółdzielnię, do projektów koncepcji w szczególności do rekompensaty za zajęcie terenów Spółdzielni.
 

Korespondencja:
1. Pismo Spółdzielni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej – LINK.
2. Pismo Spółdzielni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie uzgodnienia planu sytuacyjnego dla inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach” – LINK.
3. Pismo Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 04.12.2019 r. w sprawie zapoznania się z trzema wariantami koncepcji inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach” oraz przekazanie opinii – LINK.
4. Pismo Spółdzielni z dnia 15.01.2020 r. w sprawie uwag do projektów zagospodarowania ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach, wraz z wyborem wariantu 1.2 – LINK.
5. Zawiadomienie Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 17.02.2020 r. wprawie przyjęcia do realizacji wariantu 1.1 tj. wykonania remontu ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice – LINK.
6. Pismo Spółdzielni z dnia 26.02.2020 r. do Pani Przewodniczącej Osiedla Centrum  w sprawie ujęcia w porządku zebrania z mieszkańcami (planowanego w dniu 12.03.2020 r.) punktu dotyczącego remontu ulicy Armii Krajowej - LINK.
7. Pismo Spółdzielni z dnia 03.03.2020 r. do Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice  w sprawie braku odzewu na złożone propozycje i braku konsultacji z mieszkańcami ze strony Urzędu. - LINK.
8. Pismo Spółdzielni z dnia 23.04.2020 r. do Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice z prośbą o ustosunkowanie się do uwag Spółdzielni zamieszczonych w piśmie (porównaj punkt 7). -  LINK.
9. List adwokacki w imieniu Spółdzielni do Burmistrza Gminy Krzeszowice z prośbą o odpowiedź na pismo z punkt 7. i punkt 8. - LINK
10. Pismo do Pana Burmistrza z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania informacyjnego w przedmiotowej sprawie. - LINK
11. Odpowiedź Urzędu Miasta Krzeszowice z dnia 29.06.2022 roku. - LINK
12. Stanowisko Spółdzielni odnośnie odpowiedzi UM Krzeszowice  z dnia 29.06.2022 r. (patrz punkt 11). - LINK

13. Pismo Pana Burmistrza z dnia 2.09. br. podtrzymujące stanowisko Miasta wyrażone w piśmie z dnia 29.06.2022 r. (patrz punkt 11). - LINK
14. Ponowienie propozycji spotkania informacyjnego z mieszkańcami bloków ul. Armii Krajowej. - LINK
15. Odpowiedź negująca potrzebę spotkania (punkt 14). - LINK

16. Prośba Spółdzielni w sprawie zorganizowania spotkania, celem okazania granicy działek gminnych w ciągu ul. Armii Krajowej - LINK
17. Odpowiedź Urzędu Miasta na pismo Spółdzielni z pkt 16. - LINK


12.04.2023

OGŁOSZENIE
Szanowni Mieszkańcy...
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Długiej 16, że od dnia 17.04.2023 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania.
Prace wykonywać będzie firma: „ELEKTRO-PRO-INSTAL” Marcin Skubis z siedzibą w Zabierzowie os. Lipowy Gaj 9.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań.
Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


12.04.2023

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, mieszkańców bloku nr 4 os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie, że od 24 kwietnia do 8 maja 2023 r. rozpocznie się wymiana systemu domofonowego. Prace wykona firma Elektro-Pro-Instal (Marcin Skubis os. Lipowy Gaj 9, 32-080 Zabierzów)
Prosimy o udostępnienie mieszkań.

Informujemy, że po wymianie systemu domofonowego na cyfrowy, obecny analogowy system przestanie działać.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Administracją Spółdzielni.

Przypominamy, że zgodnie z treścią informacji podanej ankietach usługa wymiany systemu domofonowego nie obejmuje wymiany przewodów zasilających odraz doprowadzenia instalacji do mieszkań (w przypadku ich braku lub uszkodzenia). Koszt wykonania dodatkowych prac ponosi właściciel lokalu – kwota określona w ankiecie zostanie doliczona do ostatecznego rozliczenia kosztów wspólnych inwestycji.


07.04.2023

OGŁOSZENIE
Pani Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jurajskiego zaprasza PT Mieszkańców na zebranie w dniu 17 kwietnia 2023 r - poniedziałek (I termin- 18:00, II termin - 18:15)
do Szkoły Podstawowej nr 1 /dawne gimnazjum/ przy ul. Długiej 22 w Krzeszowicach.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania i wybór protokolanta.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań w 2022 r.
4. Omówienie realizacji zadań zaplanowanych na 2023 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Dyskusja i zakończenie zebrania.

Protokół z poprzedniego zebrania do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Grunwaldzka w Krzeszowicach.


04.04.2023

I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że dniu 7 kwietnia 2023 r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach 7:00 - 13:00.
Wszelkie awarie od 07.04 od godz. 13:00 do 11.04.2023 do godz. 07:00 prosimy zgłaszać na dyżurny numer telefonu Spółdzielni: 607 877 101
Za utrudnienia przepraszamy.


3.04.2023

INFORMACJA
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje o wynikach ankiety w sprawie wymiany systemu domofonowego 2023:

Os. Henryka Sienkiewicza 4 kl. 1: Os. Henryka Sienkiewicza 4 kl. 2:
Ilość mieszkań: 15 Ilość mieszkań: 15
Ilość zwróconych ankiet: 11 Ilość zwróconych ankiet: 15
TAK – 8 TAK – 14
NIE – 3 NIE – 1
NIEWAŻNA – 0 NIEWAŻNA – 0

Zgoda większości mieszkańców. System domofonowy zostanie wymieniony.
O TERMINIE WYKONANIA POINFORMUJEMY ODDZIELNYM OGŁOSZENIEM

Nadmieniamy, że po wymianie systemu domofonowego, obecny analogowy system domofonowy przestanie działać.


28.03.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń w Krzeszowicach ogłasza:

Przetarg II-stopniowy nieograniczony na wykonanie robót remontowych renowacyjnych elewacji ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Armii Krajowej 4, 6, 10, 12, 14.

Specyfikacja w cenie 100 zł brutto wydawana będzie od dnia 29.03.2023 roku.
Oferty będą przyjmowane do dnia 21.04.2023 r. do godziny 14:00.
Wadium w wysokości 3 000 zł za każdy budynek należy wpłacać do dnia 21.04.2023 r., otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2023 r. o godzinie 11:00.

Zapraszamy zainteresowanych do składania ofert!


16.03.2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Żbickiej 20 w Krzeszowicach, że od dnia 27.03.2023 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe w zakresie docieplenia elewacji północnej.
Prace wykonywać będzie firma „W.M. EXPERT” WOJCIECH MIKOŁAJCZYK, 32-540 Trzebinia, ul. Krakowska 42
Przepraszamy za utrudnienia.


Pani Przewodnicząca Zarządu Osiedla Centrum, Małgorzata Podoba, zawiadamia i zaprasza PT Mieszkańców Osiedla Centrum na ZEBRANIE OSIEDLA.

Zebranie odbędzie się 23.03. br. o godz. 17:00 (I termin) oraz o 17:15 ( II termin) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Szkolna 7.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności zebrania;
2. Wybór protokolanta;
3. Przyjęcie porządku zebrania;
4. Rozmowa z dzielnicowym na temat bezpieczeństwa i porządku na osiedlu;
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Centrum za rok 2022;
6. Omówienie bieżących spraw;
7. Dyskusja i wolne wnioski;
8. Zakończenie Zebrania.


15.03.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach oferuje możliwość wynajęcia 12,8 m2 powierzchni reklamowej, znajdującej się na bilbordzie przy ul. Kościuszki w Krzeszowicach.
Osobny zainteresowane proszone są o kontakt osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18 A w Krzeszowicach lub telefoniczne pod numerem 12 282-10-43 w godzinach pracy biura lub e-mail biuro@smprzyjazn.pl


6.03.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynków w Krzeszowicach przy ul. Długiej 14 i Długiej 18 w Krzeszowicach, że od dnia 09.03.2022 r. (czwartek) rozpoczną się prace remontowe w zakresie malowania klatek schodowych.
Prace wykonywać będzie: Firma Usługowo-Handlowa „NOWIX” Mariusz Nowak z siedzibą: 32-566 Alwernia ul. H. Sienkiewicza 7.
Prosimy o usunięcie z klatki schodowej wszelkich rzeczy i sprzętów.


14.03.2023

Szanowni Mieszkańcy...
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Żbickiej 18 kl. I w Krzeszowicach, że od dnia 17.03.2022 r. (piątek) rozpoczną się prace remontowe w zakresie malowania klatki schodowej.
Prace wykonywać będzie Zakład Remontowo-Budowlany „MARKO 2", Adam Morek, 34-114 BRZEŹNICA, ul. Azaliowa 41
Prosimy o sunięcie z klatki schodowej wszelkich rzeczy i sprzętów.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


2.03.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” informuje, że od dnia 08.03.2023 r (czwartek) rozpoczyna kontynuację obowiązkowej wymiany wodomierzy (2 termin) w lokalach nie udostępnionych w pierwszym terminie. Wykonawcą prac jest firma Apator Powogaz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Osoby dokonujące wymiany wodomierzy będą się legitymować stosownymi identyfikatorami.
Prosimy przygotowanie dostępu do wodomierzy oraz obecność w mieszkaniu osoby dorosłej. Po wymianie wodomierzy zostanie sporządzony protokół wymiany, na którym umieszczone zostaną dane o demontowanych i zamontowanych wodomierzach.
Z powodu mogących wystąpić przerw w dostawie wody prosimy o nie pozostawianie bez nadzoru pralek, zmywarek, itp.

Harmonogram wymiany wodomierzy wg bloków - LINK


24.01.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” informuje, że od dnia 30.01.2023 r. przystępuje do obowiązkowej wymiany wodomierzy. Wykonawcą prac jest firma Apator Powogaz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Osoby dokonujące wymiany wodomierzy będą się legitymować stosownymi identyfikatorami.
Przed planowaną wymianą wodomierzy prosimy o zgłaszanie do Administracji SM niesprawności zaworów odcinających przed wodomierzami.
Prosimy przygotowanie dostępu do wodomierzy oraz obecność w mieszkaniu osoby dorosłej. Po wymianie wodomierzy zostanie sporządzony protokół wymiany, na którym umieszczone zostaną dane o demontowanych i zamontowanych wodomierzach.
Z powodu mogących wystąpić przerw w dostawie wody prosimy o nie pozostawianie bez nadzoru pralek, zmywarek, itp.

Szczegółowy harmonogram (lokalizacja, termin) zamieszczamy w TEJ TABELCE


19.01.2023

Informujemy, że z uwagi na remont ul. Armii Krajowej prowadzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ulica wraz z chodnikiem jest TERENEM BUDOWY.
W związku z tym Spółdzielnia nie może wykonywać żadnych czynności porządkowych na chodnikach; m.in. prowadzić zimowego utrzymania, tj. usuwać śniegu i zabezpieczać powierzchni przed oblodzeniem (od bloku nr 4 do 14).
Wszelkie uwagi w tej sprawie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.
PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.


18.01.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:
1. Remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Długiej 16, 23 i ul. Targowej 25.
2. Robót remontowych malarskich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Długiej 8, 14, 18 i ul. Żbickiej 18.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 100,00 zł brutto każdy (słownie: sto złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 18.01.2023 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 10.02.2023 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 10.02.2023 r.


18.01.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w związku z niezależnymi od Spółdzielni problemami technicznymi w programie naliczeń czynszowych, opłaty mieszkaniowe na I kwartał 2023 r. zostaną Państwu dostarczone niezwłocznie po usunięciu awarii przez producenta programu tj. firmę Mieszczanin.
Ze względu na zaistniałą sytuację termin płatności opłat mieszkaniowych za m-c styczeń 2023 r. zostaje wydłużony do dnia 31.01.2023 r.
Za utrudnienia przepraszamy.


03.01.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:

1. Okresowego przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej.
2. Okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 100,00 zł brutto każdy (słownie: sto złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 04.01.2023 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 27.01.2023 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 27.01.2023 r.


27.12.2022

OGŁOSZENIE
Szanowni Mieszkańcy...
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Żbickiej 4 klatka II w Krzeszowicach, że od dnia 18.01.2023 r. (środa) rozpoczną się prace remontowe w zakresie malowania klatki schodowej. Prace wykonywać będzie firma: Adam Morek. Zakład Remontowo-Budowlany Marko 2 z siedzibą ul. Azaliowa 41, 43-114 Brzeźnica.

Prosimy o usunięcie z klatki schodowej wszelkich przedmiotów (wycieraczki, kwiaty, itp).
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


22.12.2022

INFORMACJA
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, że w terminach:
· 23.XII.2022 r. od godz. 13:00 do dnia 26.XII.2022 r.
· 30.XII.2022 r. od godz. 13:00 do dnia 01.I.2023 r. ,

wszelkie zgłoszenia o AWARIACH prosimy kierować wyłącznie na dyżurny numer telefonu Spółdzielni, tj. 607 877 101. W ww. terminach biuro Spółdzielni będzie zamknięte.
Przepraszamy za utrudnienia.


16.12.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniach 20 i 21 bm. (wtorek-środa) w godzinach przedpołudniowych będą wykonywane prace usuwania śniegu z drogi dojazdowej i części placu pomiędzy blokami przy ul. Targowej 29 i 25 oraz z drogi dojazdowej i części placu od strony południowej bloku przy ul. Targowej 31.
Prosimy o nie pozostawianie samochodów na ww. placu i drogach dojazdowych.
Ponadto informujemy, że w tym samym terminie wykonywane będzie usuwanie masy śnieżnej przez ciężki sprzęt wzdłuż bloków: Żbicka 8, Żbicka 18, Żbicka 20. Także w tym przypadku nie jest wskazane pozostawianie samochodów w tym dniu w tej lokalizacji.
 

W przypadku pozostawienia pojazdów w sposób utrudniający przejazd i pracę ciężkiego sprzętu, droga i plac nie zostaną oczyszczone z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia samochodów.
Dziękujemy i przepraszamy za utrudnienia.


14.12.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu 28.12.2022 r. (środa) w godz. 9:00-9:30
Wszelkie sprawy będą przyjmowane w formie pisemnej w pomieszczeniu dyżurnym Administracji (os. Sienkiewicza 6 klatka II).


25.11.2022.

INFORMACJA
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 8 w Krzeszowicach, że w skrzynkach pocztowych znajdują się ankiety w sprawie wymiany systemu domofonowego.
PROSIMY O ZWROT ANKIET DO DNIA 16.12.2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z administracją.


25.11.2022.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 7 w Krzeszowicach, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac na głównej instalacji wodnej w dniu 28.11.2022 r. (poniedziałek) w godzinach od 9:30 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.


25.11.2022.

W nawiązaniu do wyników TEJ ANKIETY Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” informuje, że w bloku przy ul. Armii Krajowej 4 w dniach od 28.11 do 21.12 br. rozpocznie się wymiana systemu domofonowego. Prace będzie wykonywala firma Elektro-Pro-Instal Marcin Skubis.
Bardzo prosimy o udostępnienie mieszkań pracownikom wykonującym czynności instalacyjne.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Administracją Spółdzielni.


16.11.2022.

Zarząd SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia Spółdzielni w 2023 roku. SIWZ stanowi TEN PLIK.
Termin składania ofert upływa 09.12.2022 r. o godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi 12.12.2022 r. o godz. 11:00.
Drugi etap przetargu planowany jest do dnia 21.12.2022 r.

Zarząd odstępuje od pobierania kwoty za wykupienie SIWZ.


15.11.2022.

INFORMACJA
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje o wynikach ankiety w sprawie wymiany systemu domofonowego 2022 dla budynku
Krzeszowice ul. Armii Krajowej 4:
Ilość mieszkań: 20
Ilość zwróconych ankiet: 15
TAK – 15
NIE – 0
NIEWAŻNA – 0

Zgoda większości mieszkańców. System domofonowy zostanie wymieniony.
Termin rozpoczęcia prac zamieścimy na tej stronie, zamieścimy też stosowne ogłoszenie na drzwiach wejściowych do budynku.


03.11.2022

Szanowni Mieszkańcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Armii Krajowej 4 w Krzeszowicach, że montaż altany śmietnikowej zostanie wykonany do 15.12. 2022 r.


03.11.2022

Szanowni Państwo!
W imieniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice
Z A P R A S Z A M Y
podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Szczegóły w TYM ZAŁĄCZNIKU...


10.11.2022.

Przeglądy kominiarskie

W podanym załączniku (w TYM LINKU) zamieszczamy wykaz mieszkań, w których nie dokonano przeglądu przewodów kominowych i termin drugiego przeglądu.

Prosimy o udostępnienie lokalu dla ekipy kominiarskiej. Za wszelkie związane z tym utrudnienia - serdecznie przepraszamy.


05.10.2022
Szanowni Mieszkańcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Długiej 18, że od dnia 10.10.2022 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania.
Prace wykonywać będzie firma: „ELEKTRO-PRO-INSTAL” Marcin Skubis z siedzibą w Zabierzowie os. Lipowy Gaj 9.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań.
Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


05.10.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Docieplenia ścian zewnętrznych budynku położonego przy ul. Żbickiej 20 w Krzeszowicach.
• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będzie wysyłany od dnia 05.10.2022 r. do oferentów w formie
elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 28.10.2022 r. do godz. 10:00.
• Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wpłacić do dnia 27.10.2022 r.


15.09.2022

Informujemy mieszkańców bloku przy ul. Długiej 14 w Krzeszowicach, że wraz z remontem instalacji elektrycznej zostanie wymieniony system domofonowy na cyfrowy typu: - Laskomex CD 2502 NR z unifonami typu LM 8/W-7, wraz z okablowaniem całej instalacji.

Za utrudnienia, które mogą wystąpić podczas prac - przepraszamy.


13.09.2022

W związku z prognozowanym pogorszeniem warunków atmosferycznych, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 19.09.2022 r. przystępuje do sukcesywnego uruchomienia centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni.
W okresie "przejściowym" (np. ciepłe dni a chłodne noce), włączanie ogrzewania C.O. będzie następować przy temperaturach zewnętrznych poniżej 12 st. C.
Prosimy użytkowników mieszkań o obserwację i zgłaszanie zauważonych usterek na budynkowych instalacjach C.O., szczególnie na 4-tych piętrach oraz zgłaszanie ewentualnych przecieków na odpowietrznikach pionów instalacji C.O. do Spółdzielni tel.: 12 282 10 43, 607 877 101.


1.09.2022

Informujemy PT Mieszkańców Osiedla Centrum w Krzeszowicach, że spotkanie mieszkańców odbędzie się w dniu 6.09.2022 r (wtorek), godz. 17:00, w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Szkolna 7 w Krzeszowicach.

Na spotkanie serdecznie zaprasza Zarząd Os. Centrum.


31.08.2022   

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach prosi mieszkańców o NATYCHMIASTOWE zakończenie wszelkich prac remontowych dotyczących instalacji centralnego ogrzewania - np. wymiana kaloryferów. Osoby, które jeszcze prowadzą prace remontowe na instalacji C.O. proszone są o ich PILNE zgłoszenie do Spółdzielni, najpóźniej do dnia 02.09.2022 r. do godziny 14:00.
Prosimy mieszkańców o obserwację i zgłaszanie zauważonych usterek na budynkowych instalacjach centralnego ogrzewania szczególnie na 4-tych piętrach.


23.08.2022

Szanowni Mieszkańcy...
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Długiej 14, że od dnia 29.08.2022 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania.
Prace wykonywać będzie firma: „ELEKTRO-PRO-INSTAL” Marcin Skubis z siedzibą w Zabierzowie os. Lipowy Gaj 9.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań.
Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


4.08.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1416 z późn. zm.), informuje mieszkańców zasobów Spółdzielni, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa świerku znajdującego się na działce nr 1651/60 („mienie” przy wiacie śmietnikowej przeznaczonej dla mieszkańców bloków nr 12 i 14 przy ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach), orientacyjne położenie drzewa oznaczone zostało znakiem na TEJ MAPCE.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 05.09.2022 r.

Dziękujemy.


14.07.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu 29.07.2022 r. (piątek ) w godz. 9:00-9:30.
Wszelkie sprawy będą przyjmowane w formie pisemnej w pomieszczeniu dyżurnym Administracji (os. Sienkiewicza 6 klatka II).

Zapraszamy.


9.07.2022

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Targowej 33 w Krzeszowicach, że od dnia 12.07.2022 r. (wtorek) rozpoczną się prace remontowe w zakresie malowania klatki schodowej.
Prace wykonywać będzie firma: Adam Morek Zakład Remontowo-Budowlany Marko 2 z siedzibą ul. Azaliowa 41, 43-114 Brzeźnica.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura  Spółdzielni tel. 12 282-10-43.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


13.06.2022

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Żbickiej 18, że od dnia 20.06.2022 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania.
Prace wykonywać będzie firma: „ELEKTRO-PRO-INSTAL” Marcin Skubis z siedzibą w Zabierzowie, os. Lipowy Gaj 9.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań.
Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


13.06.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców, że w związku z koniecznością wymiany odcinka głównego pionu kanalizacyjnego i wodnego w dniu 14.06.2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Dotyczy os. H. Sienkiewicza 7, mieszkania nr: 16, 19, 22, 25, 28.
Prosimy również o nie spuszczanie wody do kanalizacji.
Przepraszamy za powstałe uciążliwości.


13.06.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu 24.06.2022 r. (piątek ) w godz. 9:00-9:30.


3.06.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
renowacji powierzchni lastrykowych klatek schodowych budynku położonego przy ul. Żbickiej 4 w Krzeszowicach.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będzie wysyłany od dnia 01.06.2022 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 24.06.2022 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wpłacić do dnia 24.06.2022 r.


1.06.2022

Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem stosownych uzgodnień z Tauron Dystrybucja S.A., termin realizacji przełożenia kabla elektrycznego niskiego napięcia przy ul. Armii Krajowej 4 (pod montaż altany śmietnikowej w nowej lokalizacji, tj. bliżej ulicy), zostaje wydłużony do dnia 15.07.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że wykonawca rozpocznie prace przygotowawcze od dnia 08.06.2022 r.


23.05.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, że okresowe przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków zostaną przeprowadzone wg następującego harmonogramu:

Prace na zlecenie SMLW Przyjaźń w Krzeszowicach prowadzi firma Biedroń Kominiarstwo, Arkadiusz Biedroń, Tenczynek ul. M. Reja 7.
Prosimy o obecność w lokalach w jednym z w/w zakresów godzin.

Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. "Przyjaźń", mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej. Nie udostępnienie lokalu w celach wykonania przeglądu instalacji gazowej, może skutkować odłączeniem dopływu gazu do mieszkania. Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją gazową.


14.05.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, iż usterka pomostu zabawowego na placu zabaw przy bloku Żbicka 8 została usunięta.

W związku z tym, w dniu dzisiejszym, plac zabaw zostaje ponownie otwarty.


9.05.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców, że w dniu 10.05.2022 r. (wtorek) zostanie WYŁĄCZONE centralne ogrzewanie (C.O.).
Prace w lokalach, związane z ingerencją w instalację centralnego ogrzewania będzie można rozpoczynać od dnia 01.06.2022 r.
Wszelkie prace na instalacji C.O. (np. wymiana kaloryferów) należy obowiązkowo zgłaszać do Spółdzielni z wyprzedzeniem oraz uzgadniać z Działem Technicznym: biuro@smprzyjazn.pl , tel. 12 282 10 43.
Termin zakończenia prac na instalacji CO: najpóźniej do dnia 31.08.2022 r.


4.05.2022

Szanowni Mieszkańcy!

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Długiej 8, że od dnia 5.05.2022 r. (czwartek) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania.
Prace wykonywać będzie firma: „ELEKTRO-PRO-INSTAL” Marcin Skubis z siedzibą w Zabierzowie os. Lipowy Gaj 9.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań.
Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


4.05.2022

Szanowni Mieszkańcy!

W powodu uszkodzenia pomostu urządzenia zabawowego na placu zabaw przy bloku Żbicka 8, od dnia dzisiejszego zostaje ono wyłączone z użytku. O ponownym przywróceniu funkcjonalności placu zabaw poinformujemy, kiedy uszkodzenie będzie usunięte.

Liczymy na wyrozumiałość i za wszelkie niedogodności - przepraszamy.


4.05.2022

OGŁOSZENIE
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jurajskiego zaprasza PT Mieszkańców na zebranie W dniu 11 maj 2022r - środa (godz: I termin 18:00, II termin 18:15)
do Szkoły Podstawowej nr 1 /dawne gimnazjum/ przy ul. Długiej 22 w Krzeszowicach.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania i wybór protokolanta.
3. Omówienie stanu realizacji zadań zaplanowanych na 2022r.
4. Podjęcie uchwały w/s przeniesienia środków finansowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze publicznej zlokalizowanej na działce nr.1763/4 obr. Krzeszowice.
6. Dyskusja i zakończenie zebrania.

Protokół z poprzedniego zebrania do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Grunwaldzka w Krzeszowicach.


27.04.2022 (uaktualnione)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika na stanowisku:

Sprzątaczka posesji - 1(pełny) etat.

I. Ogólny opis zakresu zadań na stanowisku:
• sprzątanie terenu wokół i wewnątrz budynków, koszenie trawy, odśnieżanie chodników w okresie zimowym;
• doglądanie stanu technicznego nieruchomości i raportowanie zauważonych nieprawidłowości.

Miejsce pracy: Krzeszowice.

Szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia zamieszczamy w TYM PLIKU.


27.04.2022 (uzupełnione)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku
KONSERWATOR - ELEKTRYK. Szczegółowe informacje zawarte są w TYM ogłoszeniu.


20.04.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza II PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Docieplenia ścian zewnętrznych budynku położonego przy ul. Żbickiej 22 w Krzeszowicach.
Więcej szczegółów w TYM PLIKU.


20.04.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu 29.04.2022 r. (piątek) w godz. 9:00-9:30.
Wszelkie sprawy będą przyjmowane w formie pisemnej w pomieszczeniu dyżurnym Administracji (os. Sienkiewicza 6 klatka II).


12.04.2022

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Żbickiej 8 w Krzeszowicach, że od dnia 19.04.2022r. (wtorek) rozpoczną się prace remontowe związane z wymianą poziomego odcinka kanalizacji sanitarnej przyłącza dla klatek IV-VI.

W związku z tym w dniu 20-21.04.2022 r – w godzinach 8.00 – 15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody zimnej i ciepłej dla mieszkańców klatek III-VI.
Prace wykonywać będzie firma: Grzegorz Domagała Udrażnianie Kanalizacji, Nawojowa Góra ul. Stawki 1, 32-065 Krzeszowice.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


07.04.2022

Informujemy mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 8 w Krzeszowicach, że w związku z koniecznością wymiany zaworów na instalacji wodnej w dniu 08.04.2022 r. w godzinach od 8:00 do 9:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla całego budynku.
Dodatkowo w związku z koniecznością wymiany odcinka instalacji wodnej w ww. dniu od godziny 9:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkań nr:
1, 5, 9, 13 i 17.
Przepraszamy za powstałe uciążliwości.


04.04.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniu 05.04.2022r (wtorek) od godz. 8:00 Polska Spółka Gazownictwa przystąpi do włączenia dostawy gazu w budynku przy ul. Armii Krajowej 8 w Krzeszowicach.
WŁĄCZENIE GAZU DO LOKALI NASTĄPI WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU OBECNOŚCI LOKATORÓW W MIESZKANIACH.
W przypadku nieobecności w mieszkaniu gaz nie zostanie włączony - prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 607 877 101.

Za utrudnienia przepraszamy.


23.03.2022
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach przypomina, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. (czwartek) w godz. 9:00-9:30.
Wszelkie sprawy będą przyjmowane w formie pisemnej w pomieszczeniu dyżurnym Administracji (os. Sienkiewicza 6 klatka II).

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-COV-2,
m.in. ZASŁANIANIE UST i NOSA oraz ZACHOWANIE min. 2 m ODLEGŁOŚCI.


17.03.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
Docieplenia ścian zewnętrznych budynku położonego przy ul. Żbickiej 22 w Krzeszowicach.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będzie wysyłany od dnia 23.03.2022 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń”  w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 11.04.2022 r. do godz. 15:00.
• Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wpłacić do dnia 11.04.2022 r.


16.03.2022

Szanowni Mieszkańcy bloku przy ulicy Żbickiej 4!

Spółdzielnia podejmuje temat malowania klatek schodowych Państwa budynku. Ww. prace mają na celu uzyskanie poprawy estetyki budynku i podniesienia wartości nieruchomości.
Pod Państwa rozpatrzenie, poddane jest kompleksowe wykonanie malowania klatek schodowych - PRZEWIDYWANY koszt realizacji tych robót w 2022 roku należy szacować na poziomie ok. 180.000 zł. Jest to efekt niezwykle szybko rosnących cen na usługi w ostatnich latach, m.in. z powodu: rosnących kosztów materiałów oraz wzrostu kosztów robocizny w wyniku aktualnej sytuacji na rynku pracy. Nie ma też przesłanek aby spodziewać się spadku cen, szczególnie w najbliższej przyszłości.
W związku z tym, w dniu dzisiejszym do państwa skrzynek pocztowych na klatkach schodowych zostały dostarczone ankiety.
Wypełniony i podpisany dokument, prosimy przekazać do Spółdzielni w terminie do dnia 25.03.2022 r. (piątek) do godziny 14:00.
Dokument można pozostawić w biurze lub wrzucić do skrzynki korespondencji na ścianie budynku biura ul. Długa 18A, przekazać pracownikowi Dz. Administracji w trakcie obchodu osiedla lub pracownikowi utrzymującemu czystość na osiedlu, lub przesłać skan podpisanego oświadczenia na adres mailowy: biuro@smprzyjazn.pl


15.03.2022

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniu 16.03.2022 r. na zlecenie PSG Sp. z o.o. firma SPECGAZ S.C. Aleksandrowice 138, 32-084 Morawica, rozpoczyna przebudowę sieci gazociągowej na os. Centrum w Krzeszowicach. Po zakończeniu prac TEREN ZOSTANIE PRZYWRÓCONY DO STANU PIERWOTNEGO przez firmę SPECGAZ S.C. na ich koszt.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni.
PRZEPRASZAMY ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA Z TYM ZWIĄZANE.


 

04.03.2022

Informujemy PT mieszkańców, że na zlecenie PSG Sp. z o.o. firma SPECGAZ S.C. Aleksandrowice 138, 32-084 Morawica, będzie wykonywać roboty polegające na przebudowie gazociągu na os. Centrum w Krzeszowicach.
W związku z powyższym od dn. 07.03.2022r. – do zakończenia robót wspomniana firma będzie wynajmować część terenu pomiędzy blokami Armii Krajowej nr 12 i 14 (za wiatami śmietnikowymi, tj. część działki o nr 1651/60). Wynajem terenu przez SPECGAZ jest płatny na rzecz Spółdzielni.
Po zakończeniu prac TEREN ZOSTANIE PRZYWRÓCONY DO STANU PIERWOTNEGO przez ww. firmę na ich koszt.

PRZEPRASZAMY ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA Z TYM ZWIĄZANE.


23.02.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:
1. Remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Długiej 8, 14, 18, Żbickiej 18.
2. Robót remontowych malarskich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Krzeszowicach przy ul. Targowej 31 i 33.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
• SIWZ-ty w cenie 50,00 zł brutto każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 23.02.2022 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446;
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń”  w Krzeszowicach ul. Długa 18 A do dnia 18.03.2022 r. do godz. 14:00;
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A w dniu 21.03.2022 r. o godzinach określonych w SIWZ;
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 18.03.2022 r;
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43;


18.02.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1416 z późn. zm.) informuje mieszkańców bloku os. H. Sienkiewicza 7 w Zabierzowie o zamiarze złożenia wniosku do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zabierzów, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk znajdującego się po stronie wschodniej bloku. (orientacyjne położenie drzew zostało zaznaczone na załączonej mapce). LINK

Także mieszkańców bloku os. H. Sienkiewicza 4 w Zabierzowie chcemy poinformować o podobnym zamiarze złożenia wniosku do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zabierzów, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk znajdującego się po stronie wschodniej bloku. (orientacyjne położenie drzew zostało na zaznaczonej mapce). LINK

Wszelkie ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie 22.03. br.


27.01.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku
KONSERWATOR - ELEKTRYK. Szczegółowe informacje zawarte są w TYM ogłoszeniu.


22.01.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika na stanowisku ds. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PODSTAWOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ w Zabierzowie (k. Krakowa).
Więcej informacji w TYM PLIKU...


21.01.2022

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia wczorajszego (klucze, altany śmietnikowe etc.), Spółdzielnia pragnie udzielić Państwu precyzyjnych informacji o sprawach związanych z kluczami do nowych altan śmietnikowych na os. Jurajskim:
1. Od 24 (poniedziałek) do 26 (środa) stycznia 2022r. panie sprzątające będą roznosiły KLUCZE do altan śmietnikowych po 1 szt. na mieszkanie - odbiór za potwierdzeniem.
Po upływie ww. terminu, tj. od 27 stycznia 2022 r. klucz do altany śmietnikowej będzie można odebrać w BIURZE Spółdzielni, w godzinach pracy (poniedziałek: 9-17, wtorek-piątek: 7-15).
UWAGA: Wydawanie kluczy będzie się odbywało wyłącznie w reżimie sanitarnym, tj. obowiązuje MIESZKAŃCÓW założenie MASECZKI zasłaniającej usta i nos oraz DEZYNFEKCJA rąk. Prosimy zatem Państwa o bezwzględne przestrzeganie tych zasad.
Mieszkańców, których obejmuje KWARANTANNA lub CHORUJĄ na COVID-19, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tej informacji telefonicznie do biura Spółdzielni (tel: 12-282-10-43) lub e-mailem: biuro@smprzyjazn.pl
Ww. ma na celu zapewnienie wzajemnej ochrony zdrowia Państwa oraz pracowników, abyśmy mogli pracować i nadal wykonywać obowiązki na rzecz Spółdzielni.

Od dnia 01 lutego 2022 r. altany śmietnikowe zostaną zamknięte - możliwość otwarcia wyłącznie przekazanym kluczem.

2. Obecnie wszyscy mieszkańcy bloku Żbicka 8, z klatek 1-6 będą użytkowali jedną ALTANĘ śmietnikową (tj. projektowaną dla klatek 4-6 budynku Żbicka 8, a znajdującą się przy wyjeździe z drogi wewnętrznej). Od dn. 24.01.2022 r. (poniedziałek) drzwi wejściowe do ww. altany dla Żbickiej 8, będzie można otwierać TYM SAMYM kluczem, którym są otwierane drzwi wejściowe na klatki schodowe budynku Żbicka 8 (kl. 1-6). To rozwiązanie będzie obowiązywało tymczasowo, tj. do czasu zamontowania docelowej altany dla mieszkańców klatek 1-3 budynku Żbicka 8.


21.01.2022
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach przypomina, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu 28.01.2022 r. (piątek) w godz. 9:00-9:30.
Wszelkie sprawy będą przyjmowane w formie pisemnej w pomieszczeniu dyżurnym Administracji (os. Sienkiewicza 6 klatka II).

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-COV-2,
m.in. ZASŁANIANIE UST i NOSA oraz ZACHOWANIE min. 1,5 m ODLEGŁOŚCI.


20.01.2022

Spółdzielnia pragnie poinformować PT lokatorów o kilku sprawach związanych z kluczami do nowych altan śmietnikowych.

1. Od 24 (poniedziałek) do 26 (środa) stycznia 2022r. panie sprzątające będą roznosiły KLUCZE do altan śmietnikowych po 1 szt. na mieszkanie - odbiór za potwierdzeniem.
Po upływie ww. terminu, tj. od 27 stycznia 2022 r. klucz do altany śmietnikowej będzie można odebrać w BIURZE Spółdzielni, w godzinach pracy (poniedziałek: 9-17, wtorek-piątek: 7-15). Od dnia 01 lutego 2022 r. altany śmietnikowe zostaną zamknięte - możliwość otwarcia wyłącznie przekazanym kluczem.

2. Mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 10 w Krzeszowicach informujemy, że drzwi wejściowe do klatki schodowej będzie można otwierać tym samym kluczem, którym otwieramy wiatę śmietnikową.
PROSIMY ZATEM O OTWIERANIE DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ TYM KLUCZEM (lub kodem).


14.01.2022

INFORMACJA
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloków przy ul. Żbickiej 20 i 22 w Krzeszowicach, że w skrzynkach pocztowych znajdują się ankiety w sprawie termomodernizacji - docieplenia ścian północnej i południowej, wraz z remontem balkonów.
PROSIMY O ZWROT ANKIET DO DNIA 28.01.2022r., do go 14:00. Wzór ankiety można ponadto pobrać z załączonych linków:

- Ankieta dla mieszkańców bloku Żbicka 20 - LINK
- Ankieta dla mieszkańców bloku Żbicka 22 - LINK
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z administracją.


23.12.2021

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa„Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że dniach: 24.XII.2021 r. (Wigilia) oraz w 31.XII.2021 r. (Sylwester), biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach 7:00 - 13:00.
Wszelkie zgłoszenia o AWARIACH poza tymi godzinami prosimy kierować wyłącznie na dyżurny numer telefonu Spółdzielni, tj. 607 877 101.
Przepraszamy za utrudnienia.


22.12.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje o wynikach ankiety w sprawie naprawy lub wymiany systemu domofonowego 2021:
Zabierzów os. Henryka Sienkiewicza 5 kl. 1:
Ilość mieszkań: 15
Ilość zwróconych ankiet: 11
NAPRAWA – 2
WYMIANA TAK – 9
WYMIANA NIE – 0

Zgoda większości mieszkańców. System domofonowy zostanie wymieniony.
O TERMINIE ROZPOCZĘCIA WYMIANY POINFORMUJEMY ODDZIELNYM OGŁOSZENIEM.


22.12.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:
1. Okresowego przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej.
2. Okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych.
Szczegółowe informacje w TYM ZAŁĄCZNIKU...


22.12.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że:

• dn. 17.12.2021 r. został przeprowadzony odbiór altan śmietnikowych dla budynków os. Jurajskiego (za wyjątkiem altan dla budynków Żbicka 18 i Żbicka 8 kl. 1-3).
• od dnia 20.12.2021 ww. altany śmietnikowe zostały przekazane do użytkowania.

Poszczególne altany śmietnikowe przynależą do konkretnego budynku i są opisane jego adresem.

UWAGA: klucze do altan będą przekazane mieszkańcom w terminie późniejszym (prawdopodobnie w okresie styczeń-luty 2022 r.) – powodem jest brak surowca u wykonawcy.
Ponadto informujemy, że w każdej altanie powinny znajdować się kontenery na:
- odpady zmieszane (kolor czarny): 2 szt. - bloki 6 i więcej klatek, 1 szt. - bloki 1 i 2 klatkowe;
- odpady bio (kolor brązowy): 1 szt;
- szkło (kolor zielony): 1 szt;
- plastik i metal (kolor żółty): 1 szt;
- papier (kolor niebieski): 1 szt;
Obecnie firma „Miki”, która z ramienia Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach obsługuje odbiór odpadów z terenu Gminy, stara się doposażyć nasze altany w wymaganą ilość i typy kontenerów do segregacji.


21-12-2021.

Biuletyn informacyjny Spółdzielni nr 1/2021 (14) z dnia 21-12-2020 roku. Wersja papierowa, z dodatkowymi ważnymi informacjami, zostanie dostarczona do państwa skrzynek pocztowych (na klatkach schodowych) jeszcze w dzisiejszym dniu. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

Link do biuletynu


21.12.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu
30.12.2021 r. (czwartek ) w godz. 9:00-9:30. Wszelkie sprawy będą przyjmowane w formie pisemnej w pomieszczeniu dyżurnym Administracji (os. Sienkiewicza 6 klatka II).

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-COV-2, m.in. ZASŁANIANIE UST i NOSA oraz ZACHOWANIE min. 2m ODLEGŁOŚCI.


6.12.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku
KONSERWATOR - ELEKTRYK. Szczegółowe informacje zawarte są w TYM ogłoszeniu.


19.11.2021 (uaktualnione)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika na stanowisku ds. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PODSTAWOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ w Zabierzowie (k. Krakowa).
Więcej informacji w TYM PLIKU...


25.11.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ZAPRASZA podmioty uprawnione do uczestnictwa w przetargu i złożenia oferty na: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2022.
• Warunki i oczekiwania określa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wydawana bezpłatnie w formie elektronicznie po zgłoszeniu na email , bądź do samodzielnego pobrania z tego LINKU).
• Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SMLW „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2022" należy złożyć w siedzibie Spółdzielni lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r. do godz. 14:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dn. 13.12.2021 r. o godz. 13:00.
• W przypadku braku rozstrzygnięcia w I etapie przetargu, II-gi etap planujemy przeprowadzić do dnia 22.12.2021 r.
• Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, zmiany zakresu ubezpieczenia, odstąpienia od postępowania przetargowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 282-09-04.


24.11.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku przy ul. Targowej 31 w Krzeszowicach, że od 29.11.2021r. firma ELWAST J.Walczowski, D. Walczowska, ul. Długa 19, 32-065 Krzeszowice rozpocznie prace przy wymianie obecnego analogowego systemu domofonowego na nowy cyfrowy.

W RAZIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z ADMINISTRACJĄ


23.11.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje o wynikach ankiety w sprawie wymiany systemu domofonowego 2021:
Krzeszowice ul. Targowa 31:
Ilość mieszkań: 30; Ilość zwróconych ankiet: 17
TAK – 16; NIE – 1; NIEWAŻNA – 0.
Zgoda większości mieszkańców.
System domofonowy zostanie wymieniony. O terminie rozpoczęcia prac poinformujemy Państwa w stosownym terminie.


19.11.2021

Szanowni Mieszkańcy...
Ze względu na zmiany klimatyczne, a w konsekwencji konieczność kreowania nowych trendów ekologicznych służących ochronie przyrody, coraz bardziej pro-ekologiczne i popularne staje się pozostawianie w okresie jesienno-zimowym liści na trawnikach.
Ma to na celu:

W związku z tym, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach proponuje ograniczyć grabienie liści na terenach osiedli do minimum, tj. pozostawiać liście na trawnikach i zieleńcach,  a usuwanie liści wykonywać tylko na chodnikach oraz ciągach pieszo-jezdnych.


18.11.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje w temacie przełożenia kabla elektrycznego niskiego napięcia przy ul. Armii Krajowej 4 (pod montaż altany śmietnikowej w nowej lokalizacji, tj. bliżej ulicy).
Pierwszy wykonawca, firma EL-WED, z którym Spółdzielnia podpisała umowę w 2020 r. (Umowa nr 15/2020 z dn. 15.12.2020r.) do dnia 11.05.2021 r. nie wykonał robót i wycofał się z realizacji zlecenia.
Od maja do października br. trwały dalsze poszukiwania wykonawcy. Skontaktowano się z 24 firmami, jednak żadna nie chciała podjąć się realizacji ww. zadania.
Na początku listopada br. udało się pozyskać wykonawcę: FHU Ryszard Drabik Filipowice 620. Wykonawca zgodził się zrealizować zadanie za kwotę 22 000,00 zł brutto w terminie do dn. 31.05.2022 r.
Wcześniejsza realizacja jest możliwa jedynie, gdyby wykonawca dysponował wolnymi zasobami i uzyska z wyprzedzeniem stosowne dopuszczenie z Tauronu.
W związku z powyższym, Spółdzielnia podpisała dn. 9.11.2021 r. z tym wykonawcą Umowę nr 15/2021.
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na zebraniu z Mieszkańcami Państwa budynku w dniu 26.09.2019 r., koszt wykonania przebudowy przedmiotowej linii kablowej, będzie finansowany z funduszu remontowego nieruchomości Armii Krajowej 4.


16.11.2021

INFORMACJA
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku przy ul. Targowej 31 w Krzeszowicach, że w skrzynkach pocztowych znajdują się ankiety w sprawie wymiany systemu domofonowego.
PROSIMY O ZWROT ANKIET DO DNIA 22.11.2021r
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z administracją.


19.11.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu 26.11.2021 r. (piątek) w godz. 9:00-9:30.
Wszelkie sprawy będą przyjmowane w formie pisemnej w pomieszczeniu dyżurnym Administracji (os. Sienkiewicza 6 klatka II).

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-COV-2,
m.in. ZASŁANIANIE UST i NOSA oraz ZACHOWANIE min. 1,5 m ODLEGŁOŚCI.


9.11.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, że w dniach 15-17 listopada pracownicy firmy Biedroń Kominiarstwo, Arkadiusz Biedroń, Tenczynek ul. M.Reja 7. będą dokonywać przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków. Przegląd będzie dotyczył jedynie tych mieszkań, w których nie odbył się w pierwszym terminie (w czerwcu i lipcu br.) [Wykaz lokali i data przeglądu w załączniku].
Wszyscy pracownicy ww. firmy posiadają identyfikatory i środki ochrony osobistej.
 

W przypadku obawy o swoje zdrowie ( w związku z wirusem COVIDS-19) prosimy o kontakt telefoniczny do Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr 12 282 09 04, 12 282 10 43.
Prosimy o obecność w lokalach w obwieszczonym w harmonogramie terminie.

[Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. "Przyjaźń", mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej. Nie udostępnienie lokalu w celach wykonania przeglądu instalacji gazowej, może skutkować odłączeniem dopływu gazu do mieszkania. Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją gazową.]


8.11.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w związku ze sprzeciwami mieszkańców na wycięcie dębu rosnącego po południowej stronie bloku przy ul. Żbickiej 8 w Krzeszowicach, zostanie przeprowadzona przycinka pielęgnacyjna ww. drzewa.
Zakres prac pielęgnacyjnych: przycięcie gałęzi rosnących zbyt blisko okien i elewacji budynku oraz redukcji do 30% wysokości korony drzewa.


5.11.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców bloku Długa 21 o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa: wierzba – rosnąca po południowo-wschodniej stronie bloku (SZCZEGÓŁY W TYM ZAŁĄCZNIKU).
W związku z powyższym prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 06.12.2021 r.

Dziękujemy.


3.11.2021

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Szczegóły w TYM ZAŁĄCZNIKU...


29.10.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, że posiada w sprzedaży kostkę brukową Beathon z odzysku (grubość 6 cm: 9 zł netto +VAT za 1 m2).
Osoby zainteresowane zakupem proszone są o kontakt telefoniczny z Administracją Spółdzielni w godzinach pracy biura pod numerem tel.: 12 282 10 43.


27.10.2021

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 13 w Krzeszowicach, o możliwości wynajęcia pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 1,2 m2 w klatce pierwszej (zabudowa pod schodami).

Z kolei mieszkańcy bloku przy ul. Targowej 29 w Krzeszowicach mają możliwość wynajęcia pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 1,6 m2 (także zabudowa pod schodami).
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Administracji Spółdzielni pod numerem telefonu: 12 282 10 43 lub 12 282 09 04 w godzinach pracy biura.


26.10.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców bloku Żbicka 4 o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew. Szczegóły wraz z lokalizacją na TEJ MAPCE.


19.10.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu
29.10.2021 r. (piątek) w godz. 9:00-9:30.
Wszelkie sprawy będą przyjmowane w formie pisemnej w pomieszczeniu dyżurnym Administracji (os. Sienkiewicza 6 klatka II).
NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-COV-2,
m.in. ZASŁANIANIE UST i NOSA oraz ZACHOWANIE min. 2 m ODLEGŁOŚCI.


19.10.2021

Informujemy, że w dniu 22.10.2021 r. (piątek) odbierane będą przez firmę REMONDIS Sp. z o.o. oddział Kraków ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków ODPADY WIELKOGABARYTOWE (meble, dywany itp.) jak również: opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady budowlane pochodzące z bieżącej konserwacji i drobnych remontów oraz odzież i tekstylia.
Prosimy mieszkańców o UPRZĄTNIĘCIE swoich zalegających rzeczy z klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie, wózkownie) i ułożenie na wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych najpóźniej w dniu wywozu do godziny 7:00.


15.10.2021

Szanowni Mieszkańcy...
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 18.10.2021 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z budową altan śmietnikowych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Długiej 8, 10, 12, 14, 16, 18.

Dodatkowo, mieszkańców bloku przy ul. Długiej 8 informujemy, że od dnia 19.10.2021r. (wtorek) rozpoczną się prace remontowe związane z wymianą poziomego odcinka kanalizacji sanitarnej przyłącza dla klatek IV-VI. W związku z tym w dniu 20.10.2021 r – w godzinach 8:00 – 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody zimnej i ciepłej dla mieszkańców klatek III-VI. Prace wykonywać będzie firma: Grzegorz Domagała Udrażnianie Kanalizacji, Nawojowa Góra ul. Stawki 1, 32-065 Krzeszowice.

Wszelkie pytania odnośnie tych spraw prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


16.09.2021

Szanowni Mieszkańcy...
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców, że od dnia 20.09.2021 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z budową altan śmietnikowych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Żbickiej i ul. Stopki.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.
Przepraszamy za powstałe ewentualne utrudnienia.


16.09.2021

W związku z prognozowanym pogorszeniem warunków atmosferycznych w trakcie najbliższego weekendu, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia jutrzejszego, tj. od 17.09.2021 r. przystępuje do sukcesywnego uruchomienia centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni.
W okresie "przejściowym" (np. ciepłe dni a chłodne noce), włączanie ogrzewania C.O. będzie następować przy temperaturach zewnętrznych poniżej 12 st. C.
Prosimy użytkowników mieszkań o obserwację i zgłaszanie zauważonych usterek na budynkowych instalacjach C.O., szczególnie na 4-tych piętrach oraz zgłaszanie ewentualnych przecieków na odpowietrznikach pionów instalacji C.O. do Spółdzielni tel.: 12 282 10 43, 607 877 101.


3.09.2021

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach prosi mieszkańców o NATYCHMIASTOWE zakończenie wszelkich prac remontowych dotyczących instalacji centralnego ogrzewania - np. wymiana kaloryferów. Osoby, które jeszcze prowadzą prace remontowe na instalacji C.O. proszone są o ich PILNE zgłoszenie do Spółdzielni, najpóźniej do dnia 07.09.2021 r. do godziny 14:00.
Prosimy mieszkańców o obserwację i zgłaszanie zauważonych usterek na budynkowych instalacjach centralnego ogrzewania, szczególnie na 4-tych piętrach.


2.09.2021 (aktualizacja)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 zatrudni pracownika na stanowisku ds. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PODSTAWOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ w Zabierzowie (k. Krakowa).

Więcej informacji w TYM PLIKU...


27.08.2021

Szanowni Mieszkańcy
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Targowej 31 w Krzeszowicach, że od dnia 31.08.2021 r. (wtorek) rozpoczną się prace remontowe w zakresie docieplenia elewacji południowej wraz z remontem loggii.
Prace wykonywać będzie firma: „JODAR” Dariusz Marciniec z siedzibą w Rudawie ul. Kalwaryjska 12.
Prosimy Państwa o samodzielne usunięcie z loggii i elewacji zbędnych sprzętów oraz anten telewizyjnych. Pozostawiony sprzęt będzie demontowany przez wykonawcę robót bez ponoszenia odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenia.

Aby uniknąć zniszczenia elewacji, montowanie anten lub innego sprzętu do elewacji budynku po zakończeniu robót dociepleniowych będzie zabronione.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni.
Przepraszamy za utrudnienia.


17.08.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku przy ul. Targowej 29 w Krzeszowicach, że od 30.08.2021 r. firma ELWAST J.Walczowski, D. Walczowska, ul. Długa 19, 32-065 Krzeszowice, rozpocznie prace przy wymianie obecnego analogowego systemu domofonowego na nowy cyfrowy.

W RAZIE PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z ADMINISTRACJĄ.


13.08.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Długiej 21 w Krzeszowicach, że od dnia 16.08.2021 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe w zakresie docieplenia elewacji południowej wraz z remontem balkonów.
Prace wykonywać będzie firma: „JODAR” Dariusz Marciniec z siedzibą w Rudawie ul. Kalwaryjska 12 .
Prosimy Państwa o samodzielne usunięcie z balkonów i elewacji zbędnych sprzętów oraz anten telewizyjnych. Pozostawiony sprzęt będzie demontowany przez wykonawcę robót bez ponoszenia odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenia.
Aby uniknąć zniszczenia elewacji montowanie anten lub innego sprzętu do elewacji budynku po zakończeniu robót dociepleniowych będzie zabronione.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni.
Przepraszamy za utrudnienia.


12.08.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje o wynikach ankiety w sprawie wymiany systemu domofonowego 2021 dla zasobu w Krzeszowice ul. Targowa 29:
Ilość mieszkań: 29
Ilość zwróconych ankiet: 20
TAK – 16
NIE – 3
NIEWAŻNA – 1
Zgoda większości mieszkańców. System domofonowy zostanie wymieniony.
O terminie wykonania poinformujemy oddzielnym ogłoszeniem.


14.07.2020 (aktualizacja dołączonych materiałów)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach zachęca do zapoznania się z korespondencją w sprawie REMONTU ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach przesłaną przez Urząd Miejski w Krzeszowicach.

Nadmieniamy, że w ocenie Spółdzielni najkorzystniejszą dla mieszkańców jest koncepcja nr 1.2, niestety została ona odrzucona przez Burmistrza Gminy Krzeszowice i ostatecznie wybrana koncepcja nr 1.1, czyli remont ulicy w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice.
Urząd Miejski nie przedstawił żadnych propozycji w odniesieniu do uwag podanych przez Spółdzielnię, do projektów koncepcji w szczególności do rekompensaty za zajęcie terenów Spółdzielni.
Korespondencja:
1. Pismo Spółdzielni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej – LINK.
2. Pismo Spółdzielni z dnia 20.11.2019 r. w sprawie uzgodnienia planu sytuacyjnego dla inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach” – LINK.
3. Pismo Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 04.12.2019 r. w sprawie zapoznania się z trzema wariantami koncepcji inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Armii Krajowej w Krzeszowicach” oraz przekazanie opinii – LINK.
4. Pismo Spółdzielni z dnia 15.01.2020 r. w sprawie uwag do projektów zagospodarowania ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach, wraz z wyborem wariantu 1.2 – LINK.
5. Zawiadomienie Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 17.02.2020 r. wprawie przyjęcia do realizacji wariantu 1.1 tj. wykonania remontu ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach w granicach działek stanowiących własność Gminy Krzeszowice – LINK.

6. Pismo Spółdzielni z dnia 26.02.2020 r. do Pani Przewodniczącej Osiedla Centrum  w sprawie ujęcia w porządku zebrania z mieszkańcami (planowanego w dniu 12.03.2020 r.) punktu dotyczącego remontu ulicy Armii Krajowej - LINK.
7. Pismo Spółdzielni z dnia 03.03.2020 r. do Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice  w sprawie braku odzewu na złożone propozycje i braku konsultacji z mieszkańcami ze strony Urzędu. - LINK.
8. Pismo Spółdzielni z dnia 23.04.2020 r. do Pana Burmistrza Gminy Krzeszowice z prośbą o ustosunkowanie się do uwag Spółdzielni zamieszczonych w piśmie w pkt. 7.  LINK.
9. List adwokacki w imieniu Spółdzielni do Burmistrza Gminy Krzeszowice z prośbą o odpowiedź na pismo z pkt. 7. i pkt 8. - LINK


09.07.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że na klatce schodowej (blok ul. Targowa 33) została znaleziona złota biżuteria, która została przekazana na Komisariat Policji w Krzeszowicach.


30.06.2021

Szanowni Państwo!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice prosi o złożenie oferty cenowej w zakresie utwardzenia terenu po budowę 18 szt. altan śmietnikowych na os. Jurajskim w Krzeszowicach.
1. Lokalizacja poszczególnych altan jest zobrazowana na załączonym schemacie (zał. nr 1)
2. Proponowany termin zakończenia prac do 30.09.2021 r. (lub prosimy podać inny termin, jeżeli proponowany nie jest możliwy przez Państwa do realizacji)
3. Szczegółowy opis zakresu robót:
a) Rozbiórka 100,00 m2 istniejącego podłoża betonowego o grubości średnio 12 cm. wraz z wywozem i utylizacją.
b) Rozbiórka 40,00 m2 istniejącej nawierzchni z kostki brukowej i obrzeży wraz z oczyszczeniem, ułożeniem na palety i dowozem do siedziby Zamawiającego.
c) Rozbiórka konstrukcji stalowej istniejących 4 szt. wiat śmietnikowych wraz z wywozem i utylizacją.
d) Wycięcie wraz z karczowaniem i utylizacją 3 szt. drzew: dziki bez o wys. ok. 2.7 m z odnogami o gr. 36-49, świerka o wys. ok 11.6 m i pniu o obwodzie 108 cm.
e) Utwardzenie 380 m2 kostką brukową szara gr. 6 cm Holland na podbudowie z tłucznia gr. 20 cm wraz z korytowaniem, wywozem i utylizacją pozyskanego materiału.
f) Ułożenie 520 mb. obrzeża 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z korytowaniem, wywozem i utylizacją pozyskanego materiału.
g) Zabudowa 216 szt. stóp fundamentowych betonowych o wym. 24x25x50 cm.

Zamawiający posiada dokumentację z dokładną wielkością i lokalizacją miejsc przeznaczonych do utwardzenia pod montaż wiat śmietnikowych.

Osobą kontaktową ze strony Spółdzielni jest Wiesław Zygmunt - Inspektor d.s. budowlanych; nr tel. 12-282-09-04 lub 12-282-10-43.
W miarę możliwości prosimy o przesyłanie ofert na załączonym formularzu (zał. nr 2 - plik formatu docx)
Oferty prosimy przesyłać do dnia 12.07.2021 r. na adres biuro@smprzyjażń.pl lub do biura Spółdzielni.


30.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, że posiada w sprzedaży dwie kosiarki spalinowe Husqvarna Jest 55S, rok produkcji 2007 z napędem na przednie koła w cenie:
- kosiarka nr 1 - 250,00 zł brutto;
- kosiarka nr 2 - 200,00 zł brutto.
Osoby zainteresowane zakupem proszone są o kontakt telefoniczny z Administracją Spółdzielni w godzinach pracy biura pod numerem telefonu: 12 282 10 43


25.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach prosi mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 9 o niezwłoczne usunięcie przedmiotów łatwopalnych takich jak m.in.: opony, worki, meble i kartony, z korytarza piwnicznego do dnia 12.07.2021 r. (poniedziałek).
Po upływie wskazanego terminu wszystkie pozostawione w korytarzu piwnicznym przedmioty zostaną wyniesione do altany śmietnikowej, a w przypadku przedmiotów nieobjętych specyfikacją wywozu odpadów wielkogabarytowych (np. opony) zostaną one odpłatnie oddane do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszt oczyszczania korytarza oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z utylizacją pozostałych przedmiotów zostaną sfinansowane z funduszu eksploatacyjnego budynku przy ul. Armii Krajowej 9, co w efekcie może przełożyć się na podniesienie w przyszłości stawki opłat mieszkaniowych dla wszystkich mieszkańców.

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach oraz przepisami P-POŻ - §4 ust. 1 pkt. 18.e, §15 ust.1 pkt.1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 p.719):
ZABRONIONE JEST PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW ŁATWOPALNYCH NA KLATKACH SCHODOWYCH I KORYTARZACH


25.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w związku z ostatnio występującymi anomaliami pogodowymi, wszyscy konserwatorzy zostaną skierowani do usuwania skutków nawałnic. W związku z tym wstrzymane zostają prace na terenach zielonych, tj. koszenie i podkaszanie trawników oraz przycinanie żywopłotów.

Przepraszamy na niedogodności.


21.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców bloku Długa 23 o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew, których umiejscowienie pokazane zostały na mapce (LINK).
W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 5.08.2019 r. Dziękujemy.
(Procedura na wycięcie drzew została wszczęta na wniosek Burmistrza Gminy Krzeszowice).


11.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza II PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
„Budowa obiektów małej architektury – altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach dla nieruchomości zlokalizowanych na osiedlu Jurajskim w Krzeszowicach.”

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-y w cenie 50,00 zł każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 14.06.2021 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dział GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A po dokonaniu wpłaty wadium do 02.07.2021 r. do godz. 14:00.


11.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloków przy ul. Targowej 25 i Targowej 29 w Krzeszowicach, że w skrzynkach pocztowych znajdują się ankiety w sprawie wymiany systemu domofonowego.
PROSIMY O ZWROT ANKIET DO DNIA 29.06.2021r

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z administracją.


11.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.), informuje mieszkańców bloku ul. Armii Krajowej 9, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa jarzębu znajdującego się po stronie południowej bloku - kl. 2 (położenie drzewa zaznaczone na SZKICU...).
W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 13.07.2021 r.

Dziękujemy.


4.06.2021

Szanowni Mieszkańcy...
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców, że prace remontowe w zakresie docieplenia elewacji południowych wraz z remontem loggii budynków zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach rozpoczną się w następujących terminach:
- budynek przy ul. Armii Krajowej 9 od dnia 8.06.2021 r. (wtorek);
- budynek przy ul. Armii Krajowej13 od dnia 9.06.2021 r. (środa);
- budynek przy ul. Armii Krajowej 7 od dnia 15.06.02021 r. (wtorek).
Prace wykonywać będzie firma: „JODAR” Dariusz Marciniec z siedzibą w Rudawie ul. Kalwaryjska 12 .
Prosimy Państwa o samodzielne usunięcie z loggii i elewacji zbędnych sprzętów oraz anten telewizyjnych. Pozostawiony sprzęt będzie demontowany przez wykonawcę robót bez ponoszenia odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenia.

Aby uniknąć zniszczenia elewacji montowanie anten lub innego sprzętu do elewacji budynku po zakończeniu robót dociepleniowych będzie zabronione.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni.
Przepraszamy za utrudnienia.


2.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza II PRZETARG NIEOGRANICZONY (II etapowy) na wykonanie:
„Utwardzenia terenu pod budowę obiektów małej architektury - altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach dla budynków na osiedlu Jurajskim w Krzeszowicach.”
• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 50,00 zł brutto każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 2.06.2021 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A po dokonaniu wpłaty wadium do 25.06.2021 r. do godz. 14:00


1.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, że okresowe przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków zostaną przeprowadzone wg następującego harmonogramu: (Harmonogram w załączniku).
Prace na zlecenie S.M.L-W Przyjaźń w Krzeszowicach prowadzi firma Biedroń Kominiarstwo, Arkadiusz Biedroń, Tenczynek ul. M.Reja 7. Wszyscy pracownicy firmy posiadają identyfikatory i środki ochrony osobistej.
W przypadku obawy o swoje zdrowie ( w związku z wirusem COVIDS-19) prosimy o kontakt telefoniczny do Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr 12 282 09 04, 12 282 10 43.
Prosimy o obecność w lokalach w jednym z w/w zakresów godzin.

[Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. "Przyjaźń", mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej. Nie udostępnienie lokalu w celach wykonania przeglądu instalacji gazowej, może skutkować odłączeniem dopływu gazu do mieszkania. Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją gazową.]


31.05.2021

Informujemy, że z dniem 01.06.2021 roku zostaną otwarte place zabaw będące w zasobach Spółdzielni, tj. przy ul. Armii Krajowej 8, Długiej 10 i Żbickiej 8.
Wszystkich uczestników obowiązują zasady określone w Regulaminie korzystania z placów zabaw na czas zagrożenia epidemicznego Covid-19 (link do treści regulaminu)


27.05.2021

Zarząd Spółdzielni ogłasza 2-gi przetarg nieograniczony II stopniowy na utwardzenie terenu pod budowę obiektów małej architektury – altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń" w Krzeszowicach dla budynków na osiedlu Jurajskim w Krzeszowicach.
Specyfikacja w cenie 50 zł brutto będzie wydawana od dnia 02.06.2021 r., oferty będą przyjmowane do dnia 25.06.2021 r. do godziny 14:00. Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacać do 25.06.2021 r.. Otwarcie ofert nastąpi 28.06.2021 r. o godzinie 12:00.


25.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu 28.05.2021 r. (piątek) w godz. 9:00-9:30.
Wszelkie sprawy będą przyjmowane w formie pisemnej w pomieszczeniu dyżurnym Administracji (os. Sienkiewicza 6 klatka II).

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-COV-2, m.in. ZASŁANIANIE UST i NOSA oraz ZACHOWANIE min. 2m ODLEGŁOŚCI.


20.05.2021

Szanowni Mieszkańcy
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Żbickiej 4 w Krzeszowicach klatka I, że od dnia 26.05.2021 r. (środa) rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznej w zakresie wymiany WLZ wraz z montażem nowych rozdzielni i wymianą instalacji zasilającej mieszkania. Prace wykonywać będzie firma: „ELWAST” J. Walczowski, D. Walczowska s.c. z siedzibą ul. Długa 19 w Krzeszowicach.
W związku z prowadzonymi pracami będą występowały tymczasowe przerwy w dostawie prądu do mieszkań. Informacje o wyłączeniach będą na bieżąco podawane przez Wykonawcę prac.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.


17.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku nr 5 kl. 2 położonego na os. Henryka Sienkiewicza w Zabierzowie, że od 18.05.2021 r. firma ELWAST J.Walczowski, D. Walczowska, ul. Długa 19, 32-065 Krzeszowice rozpocznie prace przy wymianie obecnego analogowego systemu domofonowego na nowy cyfrowy.
W RAZIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z ADMINISTRACJĄ


05.05.2021

Prezentujemy Państwu wyniki ankiety przeprowadzonej w dniach od 12 do 23 kwietnia 2021 roku w sprawie pokrycia kosztów wymiany systemu domofonowego os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie:

Os. H. Sienkiewicza 4 kl. I (11 ankiet) – TAK 6, NIE 5
(System domofonowy nie zostanie wymieniony)

Os. H. Sienkiewicza 4 kl. II ( 6 ankiet) – TAK 5, NIE 0, NIEWAŻNA 1
(System domofonowy nie zostanie wymieniony)

Os. H. Sienkiewicza 5 kl. I ( 8 ankiet) – TAK 6, NIE 2
(System domofonowy nie zostanie wymieniony)

Os. H. Sienkiewicza 5 kl. II ( 10 ankiet) – TAK 9, NIE 1
(System domofonowy zostanie wymieniony)

Os. H. Sienkiewicza 6 kl. I ( 11 ankiet) – TAK 10, NIE 0, NIEWAŻNA 1
(System domofonowy zostanie wymieniony)

Os. H. Sienkiewicza 6 kl. II (11 ankiet) – TAK 7, NIE 4
(System domofonowy nie zostanie wymieniony)

Os. H. Sienkiewicza 7 kl. I ( 9 ankiet) – TAK 4, NIE 5
(System domofonowy nie zostanie wymieniony)

Os. H. Sienkiewicza 7 kl. II ( 6 ankiet) – TAK 6, NIE 0
(System domofonowy nie zostanie wymieniony)


5.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:
1. Utwardzenia terenu pod budowę obiektów małej architektury - altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach dla budynków na osiedlu Jurajskim w Krzeszowicach.
2. Budowy obiektów małej architektury - altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach dla budynków na osiedlu Jurajskim w Krzeszowicach.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 50,00 zł brutto każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 5.05.2021 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A po dokonaniu wpłaty wadium do dnia określonego w SIWZ.


27.04.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców bloku Długa 23 o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w związku z budową altany śmietnikowej: Szczegółowa lokalizacja ---> TEN LINK.


8.04.2021

Szanowni Mieszkańcy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców budynku przy ul. Żbickiej 4 w Krzeszowicach, że od dnia 12.04.2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się usuwanie usterek związanych z robotami termomodernizacyjnymi i elewacyjnymi budynku.
Prace w ramach gwarancji wykonywać będzie firma: Firma Budowlana „WARIK” z siedzibą: 32-540 Młoszowa ul. Wrzosowa 31.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni tel. 12 282 10 43.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


22.02.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców bloku Długa 14 o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew w podanej na planiku lokalizacji (LINK do lokalizacji)


29.01.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1416 z późn. zm.), informuje mieszkańców zasobów Spółdzielni, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na:
1. usunięcie dwóch drzew z gatunku świerk - znajdujący się na działce nr 1651/60 („mienie” pomiędzy blokami 12 i 14 przy ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach) - (LINK do podglądu lokalizacji);
2. usunięcie dwóch świerków znajdującego się po stronie północnej bloku Targowa 25 klatka 2 - (LINK do podglądu lokalizacji);
3. usunięcie drzewa lipy znajdującego się po stronie północnej bloku Armii Krajowe 9 - klatka 1 - (LINK do podglądu lokalizacji);
4. usunięcie drzewa jarząb znajdującego się po stronie północno-wschodniej bloku oraz drzewa modrzewia znajdującego się po stronie wschodniej bloku Armii Krajowej 6 - (LINK do podglądu lokalizacji);
5. usunięcie drzewa lipy znajdującej się po stronie północnej bloku Armii Krajowe 11 - (LINK do podglądu lokalizacji);
6. usunięcie drzewa z gatunku sumak octowiec - znajdujący się na działce nr 1651/61 („mienie” przy ogrodzeniu placu zabaw przy yulicy Armii Krajowej) - (LINK do podglądu lokalizacji).

Położenie drzew do wycięcia zostało orientacyjnie oznaczone znakiem na poniższej załączonych w linkach mapkach.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 01.03.2021 r.

Dziękujemy.


27.01.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:
1. Okresowego przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej.
2. Okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych.
3. Remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej części wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Krzeszowicach ul. Żbicka 4.
4. Przebudowy kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową, grzewczą i elektryczną, budynku kotłowni osiedlowej przy ul. Targowej 31 w Krzeszowicach.

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ-ty w cenie 50,00 zł brutto każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 27.01.2021 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni: PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A do dnia 19.02.2021 r. do godz. 14:00.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 19.02.2021 r.


27.01.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r.), informuje mieszkańców bloku Żbicka 20 o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa (sucha czeremcha) po stronie północnej bloku (LINK do podglądu lokalizacji).
W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 01.03.2021 r. Dziękujemy.


20.12.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że posiada w sprzedaży kostkę brukową Beathon z odzysku.
• grubość 8 cm: 11 zł netto +VAT za 1 m2
• grubość 6 cm: 9 zł netto +VAT za 1 m2
Osoby zainteresowane zakupem proszone są o kontakt telefoniczny z Administracją Spółdzielni w godzinach pracy biura pod numerem tel.: 12 282 10 43.


04.12.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że dnia 01.12.2020 r. zawarła Umowę Inwestycyjną nr 18/EEII/2020 z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie ul. Kordylewskiego 11 w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (CCI 2014PL16M20P006)” dotyczącej pozyskania pożyczki przeznaczonej na cel inwestycyjny związany z termomodernizacją budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Krzeszowicach przy ul. Stopki 1.


16.12.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu
30.12.2020 r. (środa) w godz. 9:00-9:30 Wszelkie sprawy będą przyjmowane w formie pisemnej w pomieszczeniu dyżurnym Administracji (os. Sienkiewicza 6 klatka II).

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-COV-2,
m.in. ZASŁANIANIE UST i NOSA oraz ZACHOWANIE min. 2m ODLEGŁOŚCI.


27.11.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ZAPRASZA podmioty uprawnione do uczestnictwa w przetargu i złożenia oferty na: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2021.
• Warunki i oczekiwania określa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wydawana bezpłatnie w formie elektronicznie po zgłoszeniu na email , bądź do samodzielnego pobrania z tego LINKU).
• Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SMLW „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2021" należy złożyć w siedzibie Spółdzielni lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2020 r. do godz. 14:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dn. 21.12.2020 r. o godz. 13:00.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 282-09-04.
• Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, zmiany zakresu ubezpieczenia, odstąpienia od postępowania przetargowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.


25.11.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza PRZETARGI NIEOGRANICZONE (II etapowe) na wykonanie:

1. Remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Zabierzowie os. H. Sienkiewicza 4,5,6,7.
2. Robót remontowych malarskich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Zabierzowie os. H Sienkiewicza 4,5,6,7.

 

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferty zostały poddane ocenie, zawarte są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
• SIWZ-ty w cenie 50,00 zł brutto każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) będą wysyłane od dnia 27.11.2020 r. do oferentów w formie elektronicznej drogą e-mailową po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Spółdzielni.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A do dnia 18.12.2020 r. do godz. 14:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń" w Krzeszowicach ul. Długa 18 A w dniu 21.12.2020 r. o godzinach określonych w SIWZ.
• Wadium w wysokościach określonych w SIWZ należy wpłacić do dnia 18.12.2020 r.
• Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach ma prawo swobodnego wyboru wykonawcy, jak też prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


29.10.2020

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Szczegóły znajdziecie Państwo w TYM ZAŁĄCZNIKU.


21.10.2020

W związku z panującym na terenie naszego kraju stanem zagrożenia epidemicznego, zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa z tym związanych oraz znacznym wzrostem zakażeń KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2(COVID-19), Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że obsługa stron odbywa się wyłącznie za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie w godzinach pracy biura:
tel. 12-282-09-04, 12-282-10-43
e-mail: biuro@smprzyjazn.pl

Wszelką korespondencję pisemną należy umieszczać w skrzynce pocztowej znajdującej się na budynku biura przy ul. Długiej 18A, w Krzeszowicach.
Pisma, które wymagają potwierdzenia odbioru, będą potwierdzane i odsyłane za pośrednictwem poczty.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i mamy nadzieję, że w obecnej sytuacji ww. zasady bezpieczeństwa będą respektowane ze zrozumieniem.


16.10.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabierzów - Osiedle Sienkiewicza" (plik pdf do pobrania TUTAJ)


16.10.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że do dnia 9.10.2020 r. nie wpłynęła ze strony mieszkańców budynku przy ul. Armii Krajowej 4, żadna propozycja dotycząca wskazania wykonawcy zadania w zakresie: „Usunięcia kolizji istniejącej linii kablowej nn z planowaną inwestycją – przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Armii Krajowej na dz. nr 1651/50, 1651/51 w Krzeszowicach”.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na zebraniu z Mieszkańcami budynku przy ul. Armii Krajowej 4 w Krzeszowicach, w dniu 26.09.2019 r., Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczyna procedurę poszukiwania WYKONAWCY przedmiotowego zadania we własnym zakresie.

O wyborze wykonawcy zadania zostaną Państwo powiadomieni w formie ogłoszenia.
Ponadto przypominamy, że koszt wykonania przebudowy przedmiotowej linii kablowej, będzie finansowany z funduszu remontowego nieruchomości Armii Krajowej 4.


23.09.2020

W związku z prognozowanym pogorszeniem warunków atmosferycznych, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniu 25.09.2020 r. przystępuje do uruchomienia centralnego ogrzewania w budynkach.
W okresie "przejściowym" (np. ciepłe dni a chłodne noce), włączanie ogrzewania C.O. będzie następować przy temperaturach zewnętrznych poniżej 12 st. C.
Prosimy użytkowników mieszkań o obserwację i zgłaszanie zauważonych usterek na budynkowych instalacjach C.O., szczególnie na 4-tych piętrach oraz zgłoszenie ewentualnych przecieków na odpowietrznikach pionów instalacji C.O. do Spółdzielni tel. 12 282 10 43, 607 877 101.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 26.08.2020 r. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Targowej 29, będą prowadzone prace polegające na uszczelnieniu przewodów kominowych.
Prace wykonywać będzie Zakład Kominiarski Jacek Biedroń, Stara Wieś 64, 34-600 Limanowa.
W dniu 26.08.2020 r. (środa) w godzinach 14:00 - 18:00 pracownicy wykonawcy będą dokonywać wizji w mieszkaniach nr: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, w celu ustalenia zakresu prac. Pracownicy Zakładu Kominiarskiego będą wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) oraz identyfikator firmowy ze zdjęciem.
Prosimy o udostępnienie wykonawcy ww. mieszkań.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym pod numerem telefonu: 12 282 10 43.
 


24.08.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 26.08.2020 r. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Targowej 31, będą prowadzone prace polegające na uszczelnieniu przewodów kominowych.
Prace wykonywać będzie Zakład Kominiarski Jacek Biedroń, Stara Wieś 64, 34-600 Limanowa.
W dniu 26.08.2020 r. (środa) w godzinach 14:00 - 18:00 pracownicy wykonawcy będą dokonywać wizji w mieszkaniach nr: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 30, w celu ustalenia zakresu prac. Pracownicy Zakładu Kominiarskiego będą wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) oraz identyfikator firmowy ze zdjęciem.
Prosimy o udostępnienie wykonawcy ww. mieszkań.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym pod numerem telefonu: 12 282 10 43.


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 26.08.2020 r. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 5, będą prowadzone prace polegające na uszczelnieniu przewodów kominowych.
Prace wykonywać będzie Zakład Kominiarski Jacek Biedroń, Stara Wieś 64, 34-600 Limanowa.
W dniu 27.08.2020 r. (czwartek) w godzinach 14:00 - 18:00 pracownicy wykonawcy będą dokonywać wizji w mieszkaniach nr: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 26, w celu ustalenia zakresu prac. Pracownicy Zakładu Kominiarskiego będą wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) oraz identyfikator firmowy ze zdjęciem.
Prosimy o udostępnienie wykonawcy ww. mieszkań.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym pod numerem telefonu: 12 282 10 43.
 


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 26.08.2020 r. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Targowej 33, będą prowadzone prace polegające na uszczelnieniu przewodów kominowych.
Prace wykonywać będzie Zakład Kominiarski Jacek Biedroń, Stara Wieś 64, 34-600 Limanowa.
W dniu 27.08.2020 r. (czwartek) w godzinach 14:00 - 18:00 pracownicy wykonawcy będą dokonywać wizji w mieszkaniach nr: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, w celu ustalenia zakresu prac. Pracownicy Zakładu Kominiarskiego będą wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) oraz identyfikator firmowy ze zdjęciem.
Prosimy o udostępnienie wykonawcy ww. mieszkań.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym pod numerem telefonu: 12 282 10 43
 


22.08.2020

Zgodnie z informacją od Urzędu Gminy Krzeszowice, ODPADY WIELKOGABARYTOWE takie jak: meble (stoły, szafki, szafy, krzesła – bez szyb i luster), materace, dywany, duże zabawki, wózki dziecięce, odbierane będą  przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków.

Harmonogram odbioru odpadów został umieszczony w gablocie oraz na stronie Urzędu Miejskiego. (LINK do harmonogramu na stronie Urzędu).
 

Uwaga: NIE ZOSTANĄ ODEBRANE POZOSTAŁE ODPADY takie jak: odpady poremontowe (np: zdemontowane drzwi, framugi, okna, panele, płytki, ceramika sanitarna, kabiny prysznicowe, gruz itp.), urządzenia AGD, RTV i opony. Wszystkie tego typu ww. odpady odbierane są od osób fizycznych BEZPŁATNIE w PSZOK Krzeszowice ul. Poprzeczna 7 (tel.: 12 258 08 21, 512 930 527).
(UCHWAŁA NR XVI/186/2019 RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH)

Prosimy zatem mieszkańców o UPRZĄTNIĘCIE swoich zalegających rzeczy z klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie, wózkownie) i ułożenie ich przy stanowisku śmietnikowym (koło altan śmietnikowych, wiat) najpóźniej w dniu wywozu do godziny 7:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do USUWANIA bez powiadomienia pozostawionych na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych rzeczy, szczególnie łatwopalnych lub stanowiących zagrożenie.


15.09.2020

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach prosi mieszkańców o NATYCHMIASTOWE zakończenie wszelkich prac remontowych dotyczących instalacji centralnego ogrzewania - np. wymiana kaloryferów. Osoby, które jeszcze prowadzą prace remontowe na instalacji C.O. proszone są o ich PILNE zgłoszenie do Spółdzielni, najpóźniej do dnia 18.09.2020 r. do godziny 14:00.
Prosimy mieszkańców o obserwację i zgłaszanie zauważonych usterek na budynkowych instalacjach centralnego ogrzewania szczególnie na 4-tych piętrach.08.09.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 14.09.2020 r. (poniedziałek) będą prowadzone prace polegające na uszczelnieniu przewodów kominowych. Prace wykona Zakład Kominiarski Jacek Biedroń, Stara Wieś 64, 34-600 Limanowa.
Pracownicy Zakładu Kominiarskiego będą wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) oraz identyfikator firmowy ze zdjęciem.

Prosimy o udostępnienie wykonawcy niżej wymienionych mieszkań w celu przeprowadzenia niezbędnych prac.
Blok przy ul. Armii Krajowej 5 - mieszkania: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 26;
Blok przy ul. Targowej 29 - mieszkania: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30;
Blok przy ul. Targowej 31 - mieszkania: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 30;
Blok przy ul. Targowej 33 - mieszkania: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym pod numerem telefonu: 12 282 10 43.


31.08.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w godz. 8-17 w następujących terminach:
07.09.2020 r. (poniedziałek) - Krzeszowice ul. Armii Krajowej 8, Armii Krajowej 13,
08.09.2020 r. (wtorek) – Krzeszowice ul. Żbicka 20,
09.09.2020 r. (środa) - Krzeszowice ul. Długa 8 klatki III-VI.
będzie przeprowadzana obowiązkowa bezpłatna wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych.
Istnieje możliwość umówienia się z instalatorem na konkretną godzinę w podanym terminie pod nr tel.: 572 35 54 54
Prace wykonywać będzie Firma Apator Powogaz S.A., ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań. Wszyscy pracownicy firmy będą posiadać identyfikatory i środki ochrony osobistej.
Obowiązkowej wymianie podlegają wszystkie wodomierze główne wody zimnej i ciepłej na przyłączach domowych, bez względu na: typ, producenta, termin legalizacji, stanu poboru wody i stanu technicznego.
Prosimy o udostępnienie mieszkania, przygotowanie dostępu i sprawdzenie sprawności działania zaworu odcinającego wodę przed wodomierzem. W przypadku niesprawności zaworu lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Administracji Spółdzielni pod nr tel. 12 282 10 43.


24.08.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu 28.08.2020 r. (poniedziałek) w godz. 9:00-9:30.
Wszelkie sprawy będą przyjmowane w formie pisemnej w pomieszczeniu dyżurnym Administracji (os. Sienkiewicza 6 klatka II).
NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-COV-2,
m.in. ZASŁANIANIE UST i NOSA oraz ZACHOWANIE min. 2m ODLEGŁOŚCI.


20.08.2020

Informujemy P.T. Mieszkańców, iż w dniu 2 września br. w godzinach od 19 do 20, Referat Komunalny Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach planuje dokonać mechanicznego oczyszczenia parkingu przy ul. Żbickiej (blok 4 i 20). W związku z tym prosimy o przeparkowanie na ten czas pojazdów poza teren parkingu.


20.08.2020

Pani Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jurajskiego informuje, że w dniu 25.08 br. (wtorek) o godzinie 18:00 (I termin) i 18:15 (II termin) w Szkole Podstawowej nr 1 (dawne gimnazjum) przy ulicy Długiej 22 w Krzeszowicach odbędzie się zebranie P.T. Mieszkańców Osiedla Jurajskiego, na które serdecznie zaprasza.

Planowany porządek:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania;

 2. Przyjęcie porządku zebrania i wybór protokolanta;

 3. Podział środków finansowych na 2021 rok i podjęcie stosownych uchwał;

 4. Podjęcie uchwały w/s przeniesienia środków finansowych niewykorzystanych w 2020 r.;

 5. Sprawy bieżące;

 6. Dyskusja i zakończenie zebrania.

(Protokół z poprzedniego zebrania jest dostępny do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Grunwaldzka w Krzeszowicach.)

Pani przewodnicząca przypomina o zastosowaniu środków ochrony osobistej tj. obowiązkowych maseczek na czas trwania spotkania oraz zachowania odpowiedniego dystansu.


22.07.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że przeprowadzany będzie II etap okresowego przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach wg TEGO harmonogramu

Prace na zlecenie SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach prowadzi firma "Complex Rafał Gajda" z Wrocławia. Wszyscy pracownicy firmy Complex posiadają identyfikatory.
Prosimy o obecność w lokalach w jednym z w/w zakresów godzin.
W przypadku obawy o swoje zdrowie (w związku z wirusem COVIDS-19) prosimy o kontakt telefoniczny do Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr 12 282 09 04, 12 282 10 43.
Prosimy o obecność w lokalach w jednym z w/w zakresów godzin.
 

Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. ”Przyjaźń”, mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji . Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją elektryczną.
 


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że przeprowadzane będą okresowe przeglądy instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków wg TEGO harmonogramu:

Prace na zlecenie SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach prowadzi firma EM-GAZ Sebastian Kowalski ul. Graniczna 61/1, Katowice. Wszyscy pracownicy firmy posiadają identyfikatory i środki ochrony osobistej.
W przypadku obawy o swoje zdrowie (w związku z wirusem COVIDS-19) prosimy o kontakt telefoniczny do Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr 12 282 09 04, 12 282 10 43.
Prosimy o obecność w lokalach w jednym z w/w zakresów godzin.

Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. ”Przyjaźń”, mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej. Nie udostępnienie lokalu w celach wykonania przeglądu instalacji gazowej, może skutkować odłączeniem dopływu gazu do mieszkania. Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją gazową


14.07.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że przeprowadzane będą okresowe przeglądy instalacji elektrycznej w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków według harmonogramu (LINK DO HARMONOGRAMU)
Prace na zlecenie SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach prowadzi firma "Complex Rafał Gajda" z Wrocławia. Wszyscy pracownicy firmy Complex posiadają identyfikatory.
Prosimy o obecność w lokalach w jednym z w/w zakresów godzin.
W przypadku obawy o swoje zdrowie ( w związku z wirusem COVIDS-19) prosimy o kontakt telefoniczny do Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr 12 282 09 04, 12 282 10 43.
Prosimy o obecność w lokalach w jednym z w/w zakresów godzin.
 

Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. ”Przyjaźń”, mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji . Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją elektryczną.
 


13.07.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje właścicieli garaży nr 10 – 16 przy ul. Długiej, że związku z prowadzonymi pracami remontowymi kotłowni oraz demontażem komina w dniach od 15.07.2020 r. (środa) do 17. 07. 2020 r. (piątek) włącznie nie będzie możliwości korzystania z boksu garażowego.
W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Technicznym tel. 12 282 10 43.

Za utrudnienia przepraszamy.


10.07.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu 30.07.2020 r. (czwartek) w godz. 9:00-9:30.
Wszelkie sprawy będą przyjmowane w formie pisemnej w pomieszczeniu dyżurnym Administracji (os. Sienkiewicza 6 klatka II).
NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-COV-2,
m.in. ZASŁANIANIE UST i NOSA oraz ZACHOWANIE min. 2m ODLEGŁOŚCI.


30.06.2020

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi kotłowni w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18, informujemy mieszkańców, że w budynkach przy ul. Długiej 8, 21, 23, ul. Żbickiej 4, 8, 18, 20, 22 oraz ul. A. Stopki 1 w dniu 02.07.2020 r. (czwartek) w godz. 9:00-15:00 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej.
Za utrudnienia przepraszamy.


24.06.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że przeprowadzane będą przeglądy instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków wg. harmonogramu w tym załączniku.

Prace na zlecenie S.M.L-W Przyjaźń w Krzeszowicach prowadzi firma EM-GAZ Sebastian Kowalski ul. Graniczna 61/1, Katowice. Wszyscy pracownicy firmy posiadają identyfikatory i środki ochrony osobistej.
W przypadku obawy o swoje zdrowie (w związku z wirusem COVIDS-19) prosimy o kontakt telefoniczny do Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr 12 282 09 04, 12 282 10 43.
Prosimy o obecność w lokalach w jednym z w/w zakresów godzin.

(Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. ”Przyjaźń”, mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej. Nie udostępnienie lokalu w celach wykonania przeglądu instalacji gazowej, może skutkować odłączeniem dopływu gazu do mieszkania. Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją gazową).


23.06.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że najbliższy dyżur Administracji w Zabierzowie odbędzie się w dniu 30.06.2020 r. (wtorek) w godz. 9:00-9:30.

Wszelkie sprawy będą przyjmowane w formie pisemnej w pomieszczeniu dyżurnym Administracji (os. Sienkiewicza 6 klatka II).

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD MAJĄCYCH NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-COV-2,
m.in. ZASŁANIANIE UST i NOSA oraz ZACHOWANIE min. 2m ODLEGŁOŚCI.


18.06.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców bloku Długa 23 o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa - kasztan rosnący po południowej stronie bloku.  (LINK do mapki)
W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 20.07.2020 r. Dziękujemy.


18.06.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w związku z usuwaniem awarii mogą nastąpić chwilowe braki w dostawie ciepłej wody użytkowej w następujących budynkach:

ul. Długa 21 w dniu 19.06.2020 r. (piątek) w godz. 15:00-18:00,
ul. Długa 23 w dniu 20.06.2020 r. (sobota) w godz. 8:00-11:00,
ul. Żbicka 20 w dniu 20.06.2020 r. (sobota) w godz. 9:30-13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.


17.06.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Krzeszowicach informuje, że od kwietnia 2020 roku nie wykonywała żadnych oprysków roślin.
Ponadto informujemy, że stosowane okresowo środki przeciw chwastom są bezpieczne dla ludzi i zwierząt, posiadają odpowiednie atesty oraz decyzję o dopuszczeniu do obrotu.


10.06.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniu 15.06.2020r. (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe w zakresie docieplenia elewacji ściany południowej budynku przy ul. Targowej 25 w Krzeszowicach.
Prace wykonywać będzie firma: „JODAR” Dariusz Marciniec z siedzibą ul. Kalwaryjska 12 w Rudawie.
Przed rozpoczęciem robót, prosimy Państwa o samodzielne usunięcie z balkonów i elewacji zbędnych sprzętów oraz anten telewizyjnych. Pozostawiony sprzęt - będzie demontowany przez wykonawcę robót.

Aby uniknąć zniszczenia elewacji, montowanie anten lub innego sprzętu do elewacji budynku po zakończeniu robót dociepleniowych będzie zabronione.
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni.
Przepraszamy za utrudnienia.


4.06.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku przy ul. Targowej 31 w Krzeszowicach, że w związku z awarią przyłącza wodociągowego w dniu 01.06.2020 r. i zalaniem piwnic, mieszkańcy mają możliwość ubiegania się o odszkodowanie za poniesione straty od WiK Krzeszowice.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z administracją Spółdzielni, tel.: 12 282 10 43.


2.06.2020

Informujemy P.T. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, że w związku z trwającym stanem epidemii w Polsce, termin przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia nie jest jeszcze określony i prawdopodobnie WZ nie będzie zwołane do dnia 30.06.2020 r. (par. 92 ust. 1 Statutu Spółdzielni).

Na podstawie art. 90 ustawy „Tarcza 1.0” (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2020 poz. 568) termin zwołania Walnego Zgromadzenia ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.


27.05.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1416 z późn. zm.), informuje mieszkańców zasobów Spółdzielni o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew w podanych niżej lokalizacjach:


27.05.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców, że w dniu 01.06.2020 r. (poniedziałek) zostanie wyłączone centralne ogrzewanie (c.o.)
Wszelkie prace związane z ingerencją w instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) należy:
- zgłosić i uzgodnić pisemnie z Działem Technicznym;
- zakończyć do dnia 10.09.2020 r.


7.05.2020

INFORMACJA

Urząd Miejski w Krzeszowicach jako odpowiedzialny za gospodarkę odpadami na terenie Krzeszowic, zlecił firmie P.W. „MIKI”, odbiór odpadów wielkogabarytowych 1 (jeden) raz w miesiącu.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE odbierane w ramach umowy to obecnie wyłącznie: meble (stoły, szafki, szafy, krzesła), materace, dywany, duże zabawki, wózki dziecięce itp.
Uwaga: NIE ZOSTANĄ ODEBRANE POZOSTAŁE ODPADY, takie jak: odpady poremontowe (np. zdemontowane drzwi, framugi, okna, panele, płytki, ceramika sanitarna, kabiny prysznicowe, gruz itd.), urządzenia AGD, RTV i opony.
Wszystkie tego typu ww. odpady odbierane są od osób fizycznych BEZPŁATNIE w PSZOK Krzeszowice ul. Poprzeczna 7 (tel.: 12 258 08 21, 512 930 527).

Prosimy mieszkańców o UPRZĄTNIĘCIE swoich zalegających rzeczy z klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie, wózkownie) i ułożenie ich na stanowisku śmietnikowym (koło altan śmietnikowych) najpóźniej w dniu poprzedzającym odbiór odpadów wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów umieszczonym gablocie i na stronie Urzędu Miejskiego POD TYM LINKIEM
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do USUWANIA pozostawionych na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych rzeczy, szczególnie łatwopalnych lub stanowiących zagrożenie.


20.04.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w ramach działań przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, zakres zadań wykonywanych przez osoby sprzątające i porządkowe na terenie nieruchomości Spółdzielni jako priorytetowe w czasie epidemii, będą skupiały się na czynnościach związanych z podwyższeniem poziomu higieny części wspólnych budynków, tj.:
- nie rzadziej niż co drugi dzień: sprzątanie i mycie klatek schodowych oraz holi (dotychczas było 1 raz w tygodniu);
- codzienne przecieranie powierzchni ogólnodostępnych na wilgotno z użyciem detergentów; tj. takie, które mają częsty i bezpośredni kontakt z dłońmi wielu użytkowników, np.: klamki drzwi do klatek schodowych, poręcze, uchwyty, skrzynki pocztowe, przełączniki światła na klatkach.

Nadmieniamy, że na czas trwania epidemii, inne czynności z zakresu utrzymania czystości lub zieleni, np. koszenie trawy, przycinanie gałęzi, mycie okien na klatkach, sprzątanie zieleńców, będą traktowane jako drugorzędne i wykonywane doraźnie w uzasadnionych sytuacjach oraz po weryfikacji przez Dział Administracji.


16.04.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice Ogłasza przetargi nieograniczone dwustopniowe na wykonanie robót remontowych:
1. Przebudowa kominów wentylacyjnych ponad ostatnią kondygnacją w budynkach wielorodzinnych w Krzeszowicach: ul. Długa 12, ul. Długa 14, ul. Długa 16, ul. Długa 18.
2. Remont przewodów kominowych w budynkach wielorodzinnych w Krzeszowicach: ul. Armii Krajowej 5, ul. Targowa 29, ul. Targowa 31, ul. Targowa 33.


Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 50.00 zł brutto każda (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni od dnia 20.04.2020r. w godzinach pracy.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04, 12 282-10-43.
Oferty na wykonanie robót należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A do dnia 11.05.2020r. do godz. 13:30
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 08.05.2020r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2020r. w siedzibie Spółdzielni w godzinach określonych w SIWZ.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


07.04.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie, że w dniach od 8 do 10 kwietnia br. zostaną przeprowadzone prace polegające na czyszczeniu głównych pionów kanalizacyjnych.


26.03.2020

W związku z ogłoszeniem na terenie naszego kraju stanu epidemii oraz zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach prosi o kontaktowanie się z nami za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie w godzinach pracy biura: tel. 12-282-09-04,12-282-10-43 e-mail: biuro@smprzyjazn.pl

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że osoby - których sprawy nie wymagają osobistej obecności w biurze Spółdzielni – NIE będą wpuszczane na teren biura.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i mamy nadzieję, że w obecnej sytuacji ww. zasady bezpieczeństwa będą respektowane ze zrozumieniem.


20.03.2020

Place zabaw w zasobach Spółdzielni z dniem dzisiejszym zostają zamknięte - do odwołania.
Pomimo prawnego braku zakazu użytkowania placów zabaw, zostały one zamknięte celem uniknięcia potencjalnego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.


20.03.2020
OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 30.03.2020 r. (poniedziałek) z obszaru miasta Krzeszowic odbierane będą przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” (ul. Nad Drwiną 33; 30-841 Kraków), odpady wielkogabarytowe takie jak: meble (wersalki, krzesła, stoły, szafy, kanapy, dywany), wózki, sanki, materace, rowery, itp.
Odbierane będą również zużyte opony z pojazdów do 3,5 t (z ograniczeniem ich ilości do 4 szt. z lokalu mieszkalnego), ceramika sanitarna, wanny, brodziki, zlewozmywaki, drzwi, okna, telewizory, lodówki, pralki, komputery, monitory, tzn. duże i małe urządzenia AGD i RTV).

Prosimy mieszkańców o uprzątnięcie swoich zalegających rzeczy z klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie, wózkownie) i wyniesienie ich na stanowiska śmietnikowe (koło altan śmietnikowych) najpóźniej do dnia 29.03.2020 do godz. 7:00 rano.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 282-09-04.


18.03.2020

Szanowni Państwo!
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, związanym z ograniczeniem rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA SARS-CoV-2, prosimy Państwa o:
bezwzględne przestrzeganie kwarantanny przez osoby objęte OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ,
pozostanie w domach - w szczególności osób bardziej narażonych na zachorowanie,
zachowanie podwyższonego poziomu higieny, w szczególności częstego mycia rąk,
zachowanie dystansu - odległość minimum 2 metry w rozmowach lub w bezpośrednich kontaktach z innymi osobami, również na zewnątrz, np. w czasie spacerów, w kolejkach po zakupy, na placach zabaw, itd.,
obowiązkowe zakrywanie ust podczas kichania lub kaszlu (najlepiej przedramieniem lub wewnętrzną stroną łokcia),
unikanie podawania rąk na powitanie,
ograniczenie płacenia gotówką do niezbędnego minimum (należy starać się używać kart płatniczych),
w miarę możliwości: unikanie dotykania przedmiotów, które są przedmiotami ogólnodostępnego powszechnego przeznaczenia, np. poręczy, klamek, itd.
 

Jednocześnie prosimy naszych mieszkańców, aby zwracali uwagę na swoich bliskich i sąsiadów, szczególnie tych niesamodzielnych lub starszych, aby pomóc im
w dokonywaniu niezbędnych zakupów artykułów spożywczych lub leków.

Jeżeli jakieś osoby nie mają możliwości skorzystać z pomocy bliskich, to prosimy o zgłaszanie tych sytuacji do GOPS’u w Krzeszowicach (tel. 12 258 30 83, -87) lub za pośrednictwem Spółdzielni (tel. 12-282-09-04; 12-282-10-43, e-mail: biuro@smprzyjazn.pl). Spółdzielnia w takich przypadkach będzie starała się powiadomić odpowiednie służby miejskie, organizacje społeczne, itp.


12.03.2020

Szanowni Państwo.
Z informacji uzyskanych dziś rano od Przewodniczącej Rady Osiedla Centrum Pani Małgorzaty Podoby, dzisiejsze zebranie Rady Osiedla CENTRUM (12.03.2020 o godz. 17.00 w Szkole Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Szkolna 7 w Krzeszowicach) zostało ODWOŁANE z powodu przeciwdziałania zagrożeniu zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (zwanym: COVID-19).

Zebranie Rady Osiedla Centrum zostanie zwołane w innym terminie, o czym zostaną Państwo poinformowani poprzez ogłoszenia.


2.03.2020

Pani Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jurajskiego (Małgorzata Fryt), za naszym pośrednictwem, zaprasza PT Mieszkańców na zebranie w dniu 10 marca br. (wtorek).
Pierwszy termin - godz. 17:00, drugi termin - godz. 17:15. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 (dawne gimnazjum) przy ulicy Długiej 22 w Krzeszowicach.
Porządek zebrania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania;

 2. Przyjęcie porządku zebrania i wybór protokolanta;

 3. Rozliczenie finansowe inwestycji zaplanowanych i wykonanych w roku 2019;

 4. Konsultacja projektu statutu Osiedla Jurajskiego i wyrażenie opinii przez mieszkańców;

 5. Sprawy bieżące;

 6. Dyskusja i zakończenie zebrania.

Protokół z poprzedniego zebrania dostępny jest do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzeszowicach - ul. Grunwaldzka.


26.02.2020

Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na wykonanie: „Okresowego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni”, oraz „Okresowego przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni”.

Więcej szczegółów - TUTAJ...


19.02.2020
Spółdzielnia została poinformowana przez "Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice" Sp. z o.o., iż w związku z planowanymi w dniu 20.02. br., godz. 9:00-12:00, pracami na sieci wodociągowej mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla budynków przy ul.: Żbicka 18, 22, Długa 21, 23.

Za ewentualne utrudnienia "Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice" przeprasza.


18.02.2020

Informujemy, że w dniu 24.02.2020 r. (poniedziałek) - odbierane będą (przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI”, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków),
odpady wielkogabarytowe takie jak np.: meble (wersalki, krzesła, stoły, szafy, kanapy, dywany), wózki, sanki, materace, rowery, itp.

Odbierane będą również: zużyte opony z pojazdów do 3,5 t (z ograniczeniem ich ilości do 4 szt. z lokalu mieszkalnego), ceramika sanitarna, wanny, brodziki, zlewozmywaki, drzwi, okna, telewizory, lodówki, pralki, komputery, monitory, (tzn. duże i małe urządzenia AGD i RTV).

Prosimy mieszkańców o uprzątnięcie swoich zalegających rzeczy z klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie, wózkownie) i wyniesienie ich do stanowisk kontenerowych (altan śmietnikowych) najpóźniej do dnia 24.02.2020 do godz. 7:00 rano.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 12 282 09 04.


11.02.2020

W nawiązaniu do ustaleń poczynionych na zebraniu informacyjnym z mieszkańcami os. Jurajskiego w dn. 10.02.2020 r., przedstawiamy mapę zasadniczą os. Jurajskiego do celów projektowych z zaznaczonymi lokalizacjami planowanych altan śmietnikowych. Wskazane lokalizacje wynikają z uwarunkowań określonych przepisami prawa budowlanego, w tym minimalnych i maksymalnych odległości, m.in.: od okien, granic działek, instalacji podziemnych, itd. Wszelkie wnioski, uwagi lub propozycje w przedmiocie altan, należy składać w formie pisemnej lub mailowej ( biuro@smprzyjazn.pl ) w terminie do dnia 28.02.2020 r. - zostaną one przekazane do Biura Projektowego "ABC Inwestycje", celem ich weryfikacji pod względem zgodności z przepisami.

Przedmiotowa mapa została umieszczona w zakładce "Mapki ewidencyjne" - LINK.


3.02.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach zaprasza na spotkanie informacyjne mieszkańców os. Centrum i os. Jurajskiego w Krzeszowicach.
Zebranie odbędzie się dn. 10.02.2020 o godz. 17:00 w budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach ul. Długa 22 (stołówka).

Główne tematy :
• bezpieczeństwo na terenie osiedli, zakłócanie miru domowego – przewidywana obecność Policji,
• przedstawienie projektowanych lokalizacji usytuowania altan śmietnikowych na os. Jurajskim (lokalizacje altan są umieszczone do wglądu na stronie internetowej www.smprzyjazn.pl w zakładce „Mapki ewidencyjne”),
• planowane prace remontowe w 2020 r.,
• wywóz i segregacja śmieci, zgłaszanie ilości osób zamieszkałych,
• prawidłowe nawietrzanie mieszkań z uwagi na zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla,
• sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy.


22.01.2020

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że w dniu 27.01.2020 r. (poniedziałek) odbierane będą przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” ul. Nad Drwiną 33 30-841 Kraków odpady wielkogabarytowe takie jak: meble (wersalki, krzesła, stoły, szafy, kanapy, dywany), wózki, sanki, materace, rowery, itp.
Odbierane będą również zużyte opony z pojazdów do 3,5 t (z ograniczeniem ich ilości do 4 szt. z lokalu mieszkalnego), ceramika sanitarna, wanny, brodziki, zlewozmywaki, drzwi, okna, telewizory, lodówki, pralki, komputery, monitory, tzn. duże i małe urządzenia AGD i RTV.

Prosimy mieszkańców o uprzątnięcie swoich zalegających rzeczy z klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie, wózkownie) i wyniesienie ich do stanowisk kontenerowych (altan śmietnikowych) najpóźniej do dnia 27.01.2020 do godz. 7:00 rano.

Dodatkowe informacje można uzyskać: (12) 282-09-04.


15.01.2020

W dziale Przetargi i Konkursy oraz na Forum zamieściliśmy nowe ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Spółdzielnię. Zapraszamy do lektury.


14.01.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach zaprasza na spotkanie informacyjne z mieszkańcami os. H. Sienkiewicza 4, 5, 6, 7 w Zabierzowie.
Zebranie odbędzie się dn. 20.01.2019 o godz. 16:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Kolejowa 15 (stołówka), w Zabierzowie.

Główne tematy:
• planowane prace remontowe na nieruchomościach w 2020 r.,
• wywóz i segregacja śmieci, zgłaszanie ilości osób zamieszkałych,
• prawidłowe nawietrzanie mieszkań, z uwagi na zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla,
• sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy.


3.01.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w terminie od 7 do 8 stycznia 2020 r. panie sprzątające będą roznosiły klucze do altan śmietnikowych na osiedlu Centrum w Krzeszowicach, po 1 szt. na mieszkanie za potwierdzeniem odbioru.
Po upływie ww. terminu w dniach od 9 do 13 stycznia 2020 r. klucz do altany śmietnikowej będzie można odebrać w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy biura.
Dnia 14 stycznia 2020 r. altany śmietnikowe zostaną zamknięte, możliwość otwarcia wyłącznie przekazanym kluczem.


4.12.2019

Administracja SM „PRZYJAŹŃ” przypomina mieszkańcom bloku nr 31 przy ul. Targowej w Krzeszowicach, że w pomieszczeniu wózkowni (wejście od str. południowej budynku) mogą znajdować się wyłącznie rowery, wózki, sanki oraz sprzęt wykorzystywany do aktywnego spędzania czasu na powietrzu np. wrotki, rolki itp.
Prosimy Państwa o usunięcie innych rzeczy z ww. pomieszczenia np. mebli, kartonów, sprzętu RTV i AGD itp. do dnia 17.12.2019 r., po upływie tego terminu pozostawione rzeczy zostaną wyniesione na stanowisko śmietnikowe.
Dziękujemy za utrzymanie porządku.


3.12.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice zawiadamia, iż na okres zimowy wszystkie place zabaw zostają zamknięte. O terminie otwarcia poinformujemy Państwa informacją na niniejszej stronie.


25-11-2019.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, poszukuje kandydata w wymiarze 1/2 etatu, do wykonywania czynności na stanowisku ds.
obsługi archiwum, zleceń wewnętrznych i magazynu.

Szczegóły, jak zakres zadań, warunki, wymagania, konieczne dokumenty i inne, zamieszczamy w tej ulotce informacyjnej (plik pdf)


8-11-2019.

Spółdzielnia zgłosiła pisemnie 3 wnioski w formie uwag do projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie, które były przedstawione przez Zarząd Spółdzielni na dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Zabierzów dn. 28.10.2019r., tj.:
1) Wniosek nr 1:
• zmianę zapisu rozdz. 6 par. 9 ust. 4 pkt. 1 – wprowadzić nowy zapis „80%”,
• zmianę zapisu rozdz. 6 par. 9 ust. 4 pkt. 3a – wprowadzić nowy zapis „18 m”,
2) Wniosek nr 2:
• zmianę zapisu rozdz. 13 par. 22 – wprowadzić nowy zapis „1%”,
3) Wniosek nr 3:
• zmianę kategorii na 1MW/U dla całego terenu, który w obecnym projekcie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest jako: 1MW i 1MW/U.

Zachęcamy Państwa do składania własnych wniosków do projektu MPZP os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie (wzór wniosku do uzyskania na stronie internetowej UG Zabierzów
https://planowanie.zabierzow.org.pl/index.php?id=228), lub powielania wniosków Spółdzielni, których wzory są umieszczone pod linkami: Wniosek1; Wniosek2; Wniosek3.
Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Zabierzów, najpóźniej do dnia 03.12.2019 r.


4-11-2019.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców zasobów Spółdzielni o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie sześciu modrzewi rosnących po stronie południowej placu zabaw przy bloku Żbicka 8.

Plan lokalizacji - W TYM PLIKU


23-10-2019.

Umożliwiamy Państwu zapoznanie się z biuletynem informacyjnym Spółdzielni nr 3/2019 z dnia 23-10-2019 roku w wersji elektronicznej (format pdf). Wersja papierowa zostanie dostarczona do państwa skrzynek pocztowych na klatkach schodowych jeszcze w bieżącym tygodniu.

Link do biuletynu


15-10-2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach podaje do informacji mieszkańcom os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza”.
Wójt Gminy Zabierzów wykłada do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza”.
Wyłożenie odbędzie się w terminie: od dnia 18 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel, 1 listopada oraz 11 listopada), w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, pok. 1.19, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, w godzinach: poniedziałek - 16.00-17.00,
wtorek - piątek - 9.00-10.00.

W okresie wyłożenia ww. projekt planu miejscowego będzie udostępniony na stronie internetowej Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zabierzów: www.planowanie.zabierzow.org.pl.


15-10-2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniu 21.10.2019r. (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe w zakresie docieplenia elewacji ścian wschodniej i południowej budynku przy ul. Targowej 29 w Krzeszowicach.
Prace wykonywać będzie firma: „JODAR” Dariusz Marciniec z siedzibą ul. Kalwaryjska 12 w Rudawie.
Przed rozpoczęciem robót, prosimy Państwa o samodzielne usunięcie z balkonów i elewacji zbędnych sprzętów oraz anten telewizyjnych. Pozostawiony sprzęt - będzie demontowany przez wykonawcę robót.

Po zakończeniu robót dociepleniowych montowanie anten lub innego sprzętu do elewacji budynku należy zgłosić do Spółdzielni (aby uniknąć zniszczenia elewacji).
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni.

Przepraszamy za utrudnienia.


10-10-2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach w imieniu Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego naszej Spółdzielni za rok obrotowy 2019.

Szczegóły w TYM pliku (format pdf).


10.10.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ZAPRASZA podmioty uprawnione do uczestnictwa w przetargu i złożenia oferty na: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2020.

Warunki i oczekiwania określa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wydawana bezpłatnie w siedzibie Spółdzielni, bądź po zgłoszeniu na e-mail).

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SMLW „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2020" należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2019r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dn. 31.10.2019 r. o godz. 11:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 282-09-04.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, zmiany zakresu ubezpieczenia, odstąpienia od postępowania przetargowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.


07.10.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach przypomina właścicielom mieszkań w bloku nr 4 przy ul. Armii Krajowej w Krzeszowicach, że w dniu
11.10.2019r o godzinie 14:00 upływa termin zwrotu ankiet, w sprawie finansowania ze środków funduszu remontowego kosztów przebudowy linii energetycznej pod zabudowę altany śmietnikowej.


23.09.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 23.09.2019 r. Gołuszka Firma Budowlana sp. j. prowadzi prace związane z usunięciem usterek obróbek blacharskich loggi w budynkach nr 6 i 7 os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie.
Prosimy o usunięcie przedmiotów znajdujących się przy balustradach balkonowych.


20.09.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 23.09.2019 r. rozpoczynają się prace ziemne przy utwardzeniu terenu pod stanowiska śmietnikowe na os. Centrum w Krzeszowicach.
Na czas ww. prac zostaną wyznaczone tymczasowe stanowiska śmietnikowe.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.


18.09.2019 r.

W związku z otrzymanymi zgłoszeniami od mieszkańców (niskie temperatury w nocy), Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniu 19.09.2019 r. przystępuje do uruchomienia ogrzewania C.O. w budynkach.
W okresie "przejściowym" (np. ciepłe dni a chłodne noce), włączanie ogrzewania C.O. będzie następować przy temperaturach zewnętrznych poniżej 12 st. C.
Prosimy lokatorów o obserwację i zgłaszanie zauważonych usterek na budynkowych instalacjach C.O., szczególnie na 4-tych piętrach oraz zgłoszenie ewentualnych przecieków na odpowietrznikach pionów instalacji C.O.


16.09.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniu 18.09.2019r. (środa) rozpoczną się prace przy budowie miejsc parkingowych na terenie pomiędzy blokami Żbicka 4 i Żbicka 8. Szczegółową lokalizację zawiera ulotka - LINK

Przed rozpoczęciem robót, prosimy Państwa o usunięcie z terenu parkujących pojazdów.


UWAGA:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 10.09.2019 r. na stanowiskach śmietnikowych os. Centrum zostaną zamontowane karmniki deratyzacyjne.
Prace deratyzacyjne na zlecenie Spółdzielni będzie przeprowadzała firma "Insektum" z Krakowa.

Prosimy nie dotykać karmników deratyzacyjnych – zawierają trutkę przeciw gryzoniom.


27.08.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1416 z późn. zm.), informuje mieszkańców zasobów spółdzielni, o zamiarze złożenia wniosków do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z niżej wymienionych lokalizacji.

Dla zobrazowania położenia miejsc i rodzaju wycinki, zamieszczamy opisy tychże wraz z mapkami sytuacyjnymi w niżej podanych linkach:

Budynek ul. Długa 8 - LINK
Budynek ul. Długa 10 - LINK
Budynek ul. Długa 12 - LINK
Budynek ul. Długa 21 - LINK
Budynek ul. Długa 23 - LINK
Budynek ul. Żbicka 20 - LINK
Budynek ul. Żbicka 22 - LINK


Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące wycinek drzew/krzewów prosimy zgłaszać pisemnie do dnia 30-09 br, w dziale administracji Spółdzielni.


20.08.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1416 z późn. zm.), informuje mieszkańców zasobów spółdzielni, o zamiarze złożenia wniosków do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z niżej wymienionych działek.

Szczegółowych informacji wraz z mapkami sytuacyjnymi można uzyskać z plików pod podanymi linkami:

Działka 1740-2 (mienie pomiędzy budynkami Armii Krajowej 6 i Armii Krajowej 8) - LINK
Działka przy Armii Krajowej 5 - LINK
Działka przy Armii Krajowej 6 - LINK
Działka przy Armii Krajowej 7 - LINK
Działka 1651-60 (mienie pomiędzy budynkami Armii Krajowej 12 i Armii Krajowej 14) - LINK
Działka przy bloku Targowa 25 - LINK
Działka w Zabierzowie, os. Sienkiewicz 4 - LINK
Działka w Zabierzowie, os. Sienkiewicz 5 - LINK
Działka w Zabierzowie, os. Sienkiewicz 7 - LINK

Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące wycinek drzew/krzewów prosimy zgłaszać pisemnie do dnia 20-09 br, w dziale administracji Spółdzielni.


14.08.2019 r.

Spółdzielnia pragnie poinformować o terminach kontroli kominiarskich, które będzie przeprowadzała Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Wadowicach - Zakład Kominiarski nr 3 w Krakowie.

22.08.2019
Długa 21 w godz. 8-10; Długa 14 w godz. 9-11
23.08.2019
Długa 10 kl. I-III w godz. 8-10; kl. IV-V w godz. 9-11
26.08.2019
Długa 10 kl. VI-VIII w godz. 8-10; kl. IX-X w godz. 9-11
27.08.2019
Długa 8 kl. I-III w godz. 8-10; kl. IV-VI w godz. 9-11
28.08.2019
Długa 12 w godz. 8-10; Długa 16 w godz. 8.30-10.30
29.08.2019
Długa 23 w godz. 8-10; Długa 18 w godz. 9-11

II TERMIN:
27.08.2019r
Długa 10 w godz. 16-18; Długa 8 w godz. 17-19
28.08.2019r.
Długa 12,14,16,18, w godz. 16-18; Długa 21,23 w godz. 17-19


12.08.2019 r.

Informujemy, że w dniach 13-14.08.2019 roku (wtorek, środa) będą ustawiane rusztowania i rozpoczną się prace dociepleniowe elewacji południowej bloku przy ul. Długa 10 klatka V i VI.

Prace wykonywać będzie Firma Budowlana „WARIK” z siedzibą: 32-540 Młoszowa ul. Wrzosowa 31.
Przed rozpoczęciem robót, prosimy Państwa o samodzielne usunięcie z balkonów i elewacji zbędnych sprzętów oraz anten telewizyjnych. Pozostawiony sprzęt - będzie demontowany przez wykonawcę robót.
 

Mieszkańcy zainteresowani montażem uchwytów antenowych na elewacji budynku proszeni są o kontakt z Działem Technicznym Spółdzielni, tel. 12 282 10 43 w godzinach pracy biura tj. od wtorku do piątku 7:00 – 14:30, w poniedziałki w godz. 9:00 – 16:30.


10.09.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniu 18.09.2019 r. (środa) rozpoczną się prace remontowe w zakresie docieplenia elewacji ścian wschodniej i południowej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Krzeszowicach.
Prace wykonywać będzie firma: „JODAR” Dariusz Marciniec z siedzibą ul. Kalwaryjska 12 w Rudawie.
Przed rozpoczęciem robót, prosimy Państwa o samodzielne usunięcie z balkonów i elewacji zbędnych sprzętów oraz anten telewizyjnych. Pozostawiony sprzęt - będzie demontowany przez wykonawcę robót.

Po zakończeniu robót dociepleniowych montowanie anten lub innego sprzętu do elewacji budynku należy zgłosić do Spółdzielni (aby uniknąć zniszczenia elewacji).
Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni.
Przepraszamy za utrudnienia.


06.08.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku nr 16 przy ul. Długiej w Krzeszowicach, że w dniach od 06 do 13 sierpnia 2019 r. w godzinach pracy biura spółdzielni udostępniony zostanie klucz w celu dorobienia przez korzystających z pomieszczenia wózkowni znajdującej po lewej stronie (wodomierz).
W dniu 14 sierpnia 2019 r. ww. pomieszczenie zostanie zamknięte.

Dodatkowe informacje pod nr 12 282 10 43 lub w biurze spółdzielni.


06.08.2019 r.

Informujemy, że od dnia 8.08.2019 roku (czwartek) nastąpi rozpoczęcie robót: Termomodernizacja- docieplenie ściany południowej z loggiami od klatki I do klatki IV budynku ul. Długa 10.
Prace wykonywać będzie Firma Budowlana „WARIK” z siedzibą: 32-540 Młoszowa ul. Wrzosowa 31. Przed rozpoczęciem robót, prosimy Państwa o samodzielne usunięcie z loggii i elewacji zbędnych sprzętów oraz anten telewizyjnych.

Pozostawiony sprzęt będzie demontowany przez wykonawcę robót.

Przepraszamy za utrudnienia.


05.08.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice (tel. 12 282 09 04, e-mail: biuro@smprzyjazn.pl) ogłasza przetarg nieograniczony II stopniowy na:

Przebudowę kotłowi gazowej wraz z instalacją gazową, grzewczą i elektryczną, budynku kotłowni osiedlowej przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach• Termin realizacji zamówienia: 4 maj - 18 wrzesień 2020 r.
• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferta została poddana ocenie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
• SIWZ po wpłaceniu na konto Spółdzielni PKO BP o/Katowice 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446, z dopiskiem na przelewie: "Wpłata SIWZ – modernizacja kotłowni” kwoty brutto 123,00 zł (słownie sto dwadzieścia trzy złote 0/100) można odebrać w siedzibie Spółdzielni (Dział GZM) od dnia 5.08.2019 r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30- 16:30 w poniedziałki,
• Dodatkowych informacji udziela Dział GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Ofertę w zamkniętych kopertach należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sekretariat) do dnia 30.09.2019 r. do godz. 11:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń”w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sala obrad) w dniu 30.09.2019 r. o godzinie 12:00.
• Wadium należy wpłacić do dnia 27.09.2019 r. w kwocie 30 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100) na konto Spółdzielni PKO BP o/Katowice 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446, z dopiskiem na przelewie: "Wadium przetargowe–modernizacja kotłowni”.
• Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach przysługuje prawo swobodnego wyboru wykonawcy, jak też prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

03.07.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice (tel. 12 282 09 04, e-mail: biuro@smprzyjazn.pl)
ogłasza przetarg nieograniczony II stopniowy na:
Przebudowę kotłowi gazowej wraz z instalacją gazową, grzewczą i elektryczną, budynku kotłowni osiedlowej przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach

1. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.10.2019 r.

2. Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferta została poddana ocenie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. SIWZ po wpłaceniu na konto Spółdzielni PKO BP o/Katowice 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446, z dopiskiem na przelewie: "Wpłata SIWZ – modernizacja kotłowni” kwoty brutto 123,00 zł (słownie sto dwadzieścia trzy złote 0/100) można odebrać w siedzibie Spółdzielni (Dział GZM) od dnia 3.07.2019 r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30- 16:30 w poniedziałki.

4. Dodatkowych informacji udziela Dział GZM pod nr tel. 12-282-10-43.

5. Ofertę w zamkniętych kopertach należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sekretariat) do dnia 22.07.2019 r. do godz. 11:00.

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A (sala obrad) w dniu 22.07.2019 r. o godzinie 12:00.

7. Wadium należy wpłacić do dnia 19.07.2019 r. w kwocie 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100) na konto Spółdzielni PKO BP o/Katowice 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446, z dopiskiem na przelewie: "Wadium przetargowe–modernizacja kotłowni”.

8. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach przysługuje prawo swobodnego wyboru wykonawcy, jak też prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


02.07.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach poszukuje do stałej obsługi prawnej osoby lub kancelarii, która będzie spełniać kryteria określone w załączniku (LINK DO ZAŁĄCZNIKA).
Oferty prosimy przesyłać na adres biuro@smprzyjazn.pl (w tytule prosimy podać „oferta na obsługę prawną”), pocztą na adres: ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni.
Prosimy o przesyłanie ofert nie później niż do dnia 15.07.2019 r.


25.06.2019

Informujemy, iż w niżej podanych terminach na wybranych budynkach zasobu Spółdzielni odbędą się przeglądy-kontrole kominiarskie. Kontrolę przeprowadzi Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Wadowicach - Zakład Kominiarski nr 3 w Krakowie.

Oto terminy:

28.06.2019:
ul. Armii Krajowej 4 w godz. 8-10
ul. Armii Krajowej 6 w godz. 8:30-10:30
ul. Armii Krajowej 8 w godz. 8-10
ul. Armii Krajowej 10 w godz. 8:30-10:30

02.07.2019:
ul. Armii Krajowej 12, 14 w godz. 8-10

II Termin 02.07.2019:
ul. Armii Krajowej 4, 6, 8, 10, 12, 14 w godz. 17-19

03.07.2019:
ul. Armii Krajowej 5, 7, 9 w godz. 8-10:30 oraz od 17-19

04.07.2019:
ul. Armii Krajowej 11, 13 w godz. 8-10 oraz od 17-19


14.06.2019

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku nr 12 przy ul. Długiej w Krzeszowicach , że w dniach 25 i 26.06 2019 r. w godzinach od 11:00 do 15:00 będą montowane dodatkowe zawory antykropelkowe przed wodomierzami.

Prosimy o udostępnienie mieszkań w ww. terminach i godzinach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr (12) 282 09 04 lub w biurze Spółdzielni.


12.06.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że na FORUM z temacie Walne Zgromadzenie 2019 zamieściliśmy zestaw dokumentów i załączniki na Walne Zgromadzenie 2019-06-27. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami.

======================================================================

Biuletyn Informacyjny nr 2/2019 (data: 2019-06-12) Link do biuletynu.


11.06.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach w nawiązaniu do poruszonego na zebraniu informacyjnym w dniu 20.05.2019 r. tematu zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych i wielkogabarytowych, prosi o: wytypowanie i zgłoszenie po dwie osoby z każdego budynku os. H. Sienkiewicza 4, 5, 6 i 7, które będą reprezentowały ww. sprawy osiedla wraz z Zarządem na planowanym spotkaniu z Panią Wójt Zabierzowa.

Dokładny termin spotkania zostanie wspólnie ustalony z reprezentantami, po ich wytypowaniu.


Zgłoszenia prosimy kierować do Spółdzielni na nr tel.: 12-282-09-04, do dnia 21.06.2019 r.


10.06.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że przeprowadzane będą przeglądy instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków wg. następującego harmonogramu: LINK DO HARMONOGRAMU

Prace na zlecenie S.M.L-W Przyjaźń w Krzeszowicach prowadzi firma Complex Rafał Gajda z Wrocławia. Wszyscy pracownicy firmy Complex posiadają identyfikatory.
Prosimy o obecność w lokalach w jednym z w/w zakresów godzin.


Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. ”Przyjaźń”, mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej. Nie udostępnienie lokalu w celach wykonania przeglądu instalacji gazowej, może skutkować odłączeniem dopływu gazu do mieszkania. Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją gazową.


6.06.2019

Informujemy, iż Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Wadowicach - Zakład Kominiarski nr 3 w Krakowie, przeprowadzi kontrole przewodów kominowych w budynkach na Osiedlu Sienkiewicza w Zabierzowie w niżej podanych terminach:

os. Sienkiewicza 4, 5: 14.06.2019 w godz. 8-10,
os. Sienkiewicza 6, 7: 17.06.2019 w godz. 8-10.

Drugi termin:
os. Sienkiewicza 4, 5, 6, 7: 18.06.2019 w godz. 16-18.


5.06.2019

Szanowni Państwo - W poniższym linku zamieszczamy porządek obrad "Walne Zgromadzenie 27-06-2019". Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.

LINK do dokumentu w PDF

Treść ogłoszenia zamieszczamy również w TEJ ZAKŁADCE WITRYNY.


3.06.2019

Informujemy iż Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Wadowicach - Zakład Kominiarski nr 3 w Krakowie przeprowadzi kontrole przewodów kominowych w budynkach:

Termin 10.06.br:
ul. Targowa 33 w godz. 8-10
ul. Targowa 25 w godz. 9-11
 

Termin 11.06. br:
ul. Targowa 33 w godz. 16-17:30
ul. Targowa 31 w godz. 16-17:30
ul. Targowa 29 w godz. 16-17:30
ul. Targowa 25 w godz. 17-18

==================================================================================

Uwaga, mieszkańcy os. Sienkiewicza, Zabierzów...

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że przeprowadzane będą przeglądy instalacji gazowej w mieszkaniach
i częściach wspólnych budynków wg. następującego harmonogramu: [LINK do HARMONOGRAMU]

Prace na zlecenie S.M.L-W Przyjaźń w Krzeszowicach prowadzi firma "Complex Rafał Gajda": z Wrocławia. Wszyscy pracownicy firmy Complex posiadają identyfikatory.
Prosimy o obecność w lokalach w jednym z w/w zakresów godzin.
 

Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. ”Przyjaźń”, mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej. Nie udostępnienie lokalu w celach wykonania przeglądu instalacji gazowej, może skutkować odłączeniem dopływu gazu do mieszkania. Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją gazową.


28-05-2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że  przeprowadzane będą przeglądy instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków wg. tego harmonogramu.

Prace na zlecenie S.M.L-W Przyjaźń w Krzeszowicach prowadzi firma "Complex  Rafał Gajda" z Wrocławia. Wszyscy pracownicy firmy Complex posiadają identyfikatory.

Prosimy o obecność w lokalach w jednym podanym w harmonogramie zakresie godzin.

Na podstawie par. V pkt 25 Regulaminu Porządku Domowego S.M. ”Przyjaźń”, mieszkaniec ma obowiązek udostępnić lokal w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej. Nie udostępnienie lokalu w celach wykonania przeglądu instalacji gazowej, może skutkować odłączeniem dopływu gazu do mieszkania. Brak aktualnych przeglądów technicznych jest również podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją gazową.

Dodatkowo informujemy lokatorów mieszkań w budynkach ul. Targowa 29, 31 iż pierwsza okresowa kontrola przewodów kominowych dla tych mieszkań będzie się odbywała w dniu 31.05.2019 w godz. 8-10. Kontrolę przeprowadzi Spółdzielnia pracy kominiarzy w Wadowicach - Zakład Kominiarski nr 3 w Krakowie.


28.05.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach zaprasza na spotkanie informacyjne mieszkańców os. Centrum i os. Jurajskiego w Krzeszowicach.
Zebranie odbędzie się dn. 03.06.2019 o godz. 17:00 w budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach ul. Długa 22 (stołówka).

Główne tematy :
• prawidłowe nawietrzanie mieszkań, z uwagi na zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla;
• sondaż dotyczący montażu instalacji c. w. u. dostarczanej centralnie;
• wywóz i segregacja śmieci, zgłaszanie ilości zamieszkałych osób;
• plan robót remontowych w 2019 r.

Serdecznie zapraszamy!!!


14-04-2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza, że organizuje spotkanie informacyjne z mieszkańcami os. Sienkiewicza 4, 5, 6, 7 w Zabierzowie.
Zebranie odbędzie się dn. 20.05.2019 o godz. 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Kolejowa 15 (stołówka).

Głównymi tematami będą:
• nawietrzanie mieszkań – przepisy i wymogi;
• czujniki tlenku węgla – konieczność czy potrzeba?
• budowa altan śmietnikowych;
• wywóz i segregacja śmieci;
• plany remontowe nieruchomości.


23-04-2019.

Informujemy mieszkańców bloku os. H. Sienkiewicza 6 w Zabierzowie, że w związku z koniecznością wymiany głowic na instalacji wodnej w dniu 30.04.2019 r. w godzinach od 8:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Przepraszamy za powstałe uciążliwości.


19-04-2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice (tel. 12 282 09 04, e-mail: biuro@smprzyjazn.pl)
ogłasza KONKURS OFERT (przetarg II-stopniowy nieograniczony) na:  
Docieplenie ścian zewnętrznych w budynkach przy ul. Armii Krajowej 5, ul. Targowej 29, ul. Długiej 10, ul. Stopki 1 w Krzeszowicach 

Więcej szczegółów TUTAJ


5-04-2019.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice zawiadamia, place zabaw zostają (po zakończeniu przerwy zimowej), z dniem dzisiejszym, czyli od 5-04-2019 roku, otwarte. Zapraszamy rodziców i dzieci do korzystania z nich.


5-04-2019.

Z dniem dzisiejszym zostanie Państwu dostarczony do skrzynek pocztowych 11 numer naszego Biuletynu o nazwie „KARTKÓWKA”. Już teraz można się z nim zapoznać pobierając dokument w pdf.

Link do biuletynu


4.04.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza n.w. KONKURSY OFERT (przetargi II-stopniowe nieograniczone) na:
1. Budowę obiektów małej architektury – altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach dla budynków położonych w Krzeszowicach przy ul. Targowej 25, 29, 31, 33; ul. Armii Krajowej 7, 11, 13 oraz w Zabierzowie na os. Sienkiewicza 4, 6, 7 .
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.08.2019 r.

Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacać do dnia 25.04.2019 r.,

2. Modernizację placów zabaw w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach zlokalizowanych w Krzeszowicach przy ul. Żbicka/Długa, ul. Długa/Studencka, ul. Armii Krajowej.
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.05.2019 r.
Wadium w wysokości 1 500,00 zł należy wpłacać do dnia 25.04.2019 r.,

• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferta została poddana ocenie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
• SIWZ można odebrać w siedzibie Spółdzielni (Dział GZM) od dnia 4.04.2019 r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30-16:30 w poniedziałki, po wpłaceniu kwoty 61,50 zł brutto za każdy SIWZ na rachunek bankowy SMLW „Przyjaźń” PKO BP O/KATOWICE 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446,
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 26.04.2019 r. do godz. 11:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sala obrad) w dniu 26.04.2019 r. o godzinie 12:00.
• Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach przysługuje prawo swobodnego wyboru wykonawcy, jak też prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


26.03.2019

WYNIKI  ANKIETY na dzień 21.03.2019 r. ul. Żbicka 22 w Krzeszowicach przeprowadzonej w dniach od 11.02 do 05.03.2019 roku. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń”  w Krzeszowicach informuje, że wyniki przeprowadzonej ankiety dot. wymiany systemu domofonowego przedstawiają się następująco:

Klatka. I                                                                                     

ilość mieszkań – 10
ilość zwróconych ankiet–  10
ilość ankiet na  TAK – 8
ilość ankiet na NIE – 2
ilość niezwróconych ankiet  - 0

Klatka. II                                                                                    

ilość mieszkań - 15
ilość zwróconych ankiet –  15
ilość ankiet na TAK – 15
ilość ankiet na  NIE – 0
ilość niezwróconych ankiet  - 0

Instalacja domofonowa w bloku Żbicka 22 kl I i II zostanie wymieniona. Ogłoszenie o terminie prac będzie umieszczona na kl. schodowych. 

Mieszkańcy, którzy nie wyrazili zgody na wymianę instalacji domofonowej, będą partycypować w kosztach wymiany kasety w kwocie 152,10 zł w ratach 25,35 zł miesięcznie - płatne w czynszu.


 

22.03.2019

Zawiadomienie o zmienionym porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, stosownie do § 95 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółdzielni, zawiadamia, że na wniosek Członków Spółdzielni (pismo z dnia 19.03.2019 r., l.dz. 651), porządek obrad Walnego Zgromadzenia (zwołane na dzień 08.04.2019 r. o godz. 18.00) został uzupełniony o pkt 7 w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.
Miejsce Walnego Zgromadzenia dnia 08 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00: Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22.
 
 Proponowany PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu 08.04.2019 r. z uwzględnieniem wniesionych spraw przez Członków Spółdzielni.
 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Prezydium Walnego Zgromadzenia w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 6. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.
 8. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i ich prezentacja.
 9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na bieżąca kadencję 2017-2020, ogłoszenie wyników przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i podjęcie uchwały.
 10. Zakończenie obrad.

 
Prosimy członków Spółdzielni lub ich pełnomocników o zabranie ze sobą dowodów tożsamości.

 

Więcej informacji zostanie Państwu udostępnionych w Zakładce WALNE2019-kw, a także na FORUM.

 


21.03.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 6 w Krzeszowicach, że istnieje możliwość wynajęcia pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 9,86 m2 (pralnia).

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Administracji Spółdzielni lub pod numerem telefonu: 12 282 10 43 lub 12 282 09 04 w godzinach pracy biura.


19.03.2019

Informujemy zainteresowanych, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza następujące KONKURSY OFERT (przetargi II-stopniowe nieograniczone):
1. Okresowa kontrola stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych
2. Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach

Więcej informacji zamieszczamy TUTAJ...


14.03.2019

Z a w i a d o m i e n i e

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, stosownie do treści art. 39 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze  w związku z § 92 ust. 6 i  § 113 ust. 5 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w  dniu  08 kwietnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Krzeszowicach, ul. Długa 22.

  

Proponowany PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu 08.04.2019 roku

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wybór Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej.

5.      Sprawozdanie Prezydium Walnego Zgromadzenia w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

6.      Odczytanie listy pełnomocnictw.

7.      Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i ich prezentacja.

8.      Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na bieżąca kadencję 2017-2020, ogłoszenie wyników przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i podjęcie uchwały.

9.      Zakończenie obrad.

Więcej informacji zostanie Państwu udostępnionych w Zakładce WALNE2019-kw, a także na FORUM.


8.03.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w bloku przy ul. Długa 12 istnieje możliwość wynajęcia pomieszczenia piwnicznego, o powierzchni 6,97 m2.
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Administracji Spółdzielni lub pod numerem telefonu: 12 282 10 43 lub 12 282 09 04. pon. 9:00 -17:00; wt - pt 7:00 - 15:00.


5.03.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach zaprasza na spotkanie mieszkańców budynku: ul. Długa 21, Żbicka 20, Żbicka 22, które odbędzie się dn. 11.03.2019 /poniedziałek/ o godz.17:00 w Szkole Podstawowej przy ul. Długiej 22


Tematyka spotkania:
1. Przedstawienie stanu środków finansowych na funduszu remontowym.
2. Omówienie tematyki związanej z termomodernizacją całego budynku.
3. Omówienie możliwości finansowych i technicznych wariantów wykonania ocieplenia poszczególnych ścian.

Ze względu na ważność zagadnienie prosimy o niezawodne przybycie.


28.02.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice ogłasza KONKURS OFERT (przetarg II-stopniowy nieograniczony) na:

Budowę obiektów małej architektury – altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach dla budynków położonych w Krzeszowicach przy ul. Targowej  25, 29, 31, 33; ul. Armii Krajowej 7, 11, 13 oraz w Zabierzowie na os. Sienkiewicza 4, 6, 7

• Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.07.2019 r.
• Informacje o warunkach, które musi spełnić oferent, aby jego oferta została poddana ocenie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
• SIWZ w cenie 50,00 zł netto można odebrać w siedzibie Spółdzielni (Dział GZM) od dnia 4.03.2019 r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30- 16:30 w poniedziałki.
• Dodatkowych informacji udziela Dz. GZM pod nr tel. 12-282-10-43.
• Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 27.03.2019 r. do godz. 11:00.
• Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sala obrad) w dniu 27.03.2019 r. o godzinie 12:00.
• Wadium wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 26.03.2019 r.


Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach przysługuje prawo swobodnego wyboru wykonawcy, jak też prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


15.02.2019

I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.), informuje mieszkańców bloku os. H. Sienkiewicza 5 w Zabierzowie, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Gminy Zabierzów - Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie sosny znajdującego się po stronie południowej bloku (położenie drzewa oznaczone zostało symbolem gwiazdki na TEJ MAPCE).

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 18.03.2019 r.

Dziękujemy.


22.01.2019

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że w dniu 31.01.2019 r. - czwartek - odbierane będą przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” ul. Nad Drwiną 33; 30-841 Kraków
odpady wielkogabarytowe takie jak np: meble (wersalki, krzesła, stoły, szafy, kanapy, dywany), wózki, sanki, materace, rowery, itp.
Odbierane będą również: zużyte opony z pojazdów do 3,5 t (z ograniczeniem ich ilości do 4 szt. z lokalu mieszkalnego), ceramika sanitarna, wanny, brodziki, zlewozmywaki, drzwi, okna, telewizory, lodówki, pralki, komputery, monitory, (tzn. duże i małe urządzenia AGD i RTV).

Prosimy mieszkańców o uprzątnięcie swoich zalegających rzeczy z klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie, wózkownie) i wyniesienie ich do stanowisk kontenerowych (altan śmietnikowych) najpóźniej do dnia 31.01.2019 do godz. 7:00 rano.

Dodatkowe informacje można uzyskać: 12/282-09-04


9.01.2019

Spółdzielnia informuje, że dnia 27.12.2018 projektant złożył do Spółdzielni zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, projekty na wiaty śmietnikowe dla nieruchomości:
Krzeszowice:
ul. Armii Krajowej – budynki: 7, 11, 13, ul. Targowa – budynki: 25, 29, 31, 33.
Zabierzów:
os. H. Sienkiewicza 4, 6, 7.
Na tej podstawie, Spółdzielnia będzie ogłaszać przetarg na wykonanie wiat dla ww. nieruchomości.


4.01.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” informuje, że w bloku przy ul. Długa 10 kl. VIII w dniach od 9.01. do 11.01.2019 r. w godzinach: od 8:00 do 17:00 firma „ELWAST” J. Walczowski, będzie wykonywała wymianę instalacji domofonowej wraz z unifonami.

Prosimy o udostępnienie mieszkań.
W razie braku możliwości obecności w w/w godzinach, prosimy o kontakt tel. 608 632 106.


4.01.2019

Zamieszczamy ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji pn. "Wymiana kotłów gazowych w kotłowni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach.

Szczegóły w TEJ ZAKŁADCE strony


3.01.2019

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Przyjaźń w Krzeszowicach informuje mieszkańców os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie, iż w związku z deklaracją większości mieszkańców, na terenie osiedla obowiązuje WSZYSTKICH gromadzenie odpadów w sposób selektywny, zgodnie z opisami na pojemnikach.

Brak segregacji odpadów komunalnych wiąże się z wszczęciem przez Urząd Gminy Zabierzów postępowania administracyjnego.


14.12.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje Państwa, że w dniach 24 grudnia (Wigilia) i 31 grudnia (Sylwester) 2018 r., biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach od 700 do 1200. Za mogące wyniknąć utrudnienia - przepraszamy.

Jednoczenie przypominamy telefony dyżurne poza godzinami pracy:


7.12.2018

Informujemy mieszkańców os. Sienkiewicza w Zabierzowie, że w związku z wymianą rozdzielni elektrycznej (WLZ) nastąpią przerwy w dostawie prądu od 08:00 do 15:00 zgodnie z harmonogramem:
10.12.2018 r.- blok nr 4
11.12.2018 r. – blok nr 5
12.12.2018 r. – blok nr 6
13.12.2018 r. – blok nr 7
Prace wykonywać będzie firma ELWAST z Krzeszowic.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 12 282 10 43
Przepraszamy za powstałe uciążliwości.


29.11.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice zawiadamia, iż na okres zimowy wszystkie place zabaw zostają zamknięte. O terminie otwarcia poinformujemy Państwa informacją na niniejszej stronie.


19.11.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ZAPRASZA podmioty uprawnione do uczestnictwa w przetargu i złożenia oferty na: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2019.

Warunki i oczekiwania określa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wydawana bezpłatnie w siedzibie Spółdzielni, bądź po zgłoszeniu na e-mail).

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SMLW „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2019" należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.12.2018r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dn. 03.12.2018 r. o godz. 12:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 282-09-04.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, zmiany zakresu ubezpieczenia, odstąpienia od postępowania przetargowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.


30.10.2018

W związku z zakończeniem prac dociepleniowych i elewacyjnych budynku przy ul. Żbickiej 8, prosimy mieszkańców o zgłaszanie do Działu Technicznego  Spółdzielni Mieszkaniowej (tel. 12 2821043) w terminie do dnia 02.11.2018r. zauważonych uszkodzeń parapetów zewnętrznych i balustrad  oraz innych niedoróbek.


15.10.2018

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Przyjaźń" w Krzeszowicach ogłasza konkurs na FUNKCJĘ i STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - CZŁONKA ZARZĄDU.

Szczegółowe informacje w TYM ZAŁĄCZNIKU;
Regulamin Konkursu - w TYM ZAŁĄCZNIKU;
Wzory oświadczeń - w TYM ZAŁĄCZNIKU.

Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z napisem: „KONKURS NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - CZŁONKA ZARZĄDU - nie otwierać” należy złożyć w terminie do 09 LISTOPADA 2018r. do godz. 13:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18A w godzinach pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia).
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata.


25.09.2018

W związku z przewidywanym ochłodzeniem i otrzymanymi zgłoszeniami od mieszkańców (niskie temperatury w nocy), Spółdzielnia z dniem dzisiejszym t.j. 25.09.2018r. przystępuje do uruchomienia ogrzewania C.O. na budynkach.

W okresie "przejściowym" (np. ciepłe dni a chłodne noce), włączanie ogrzewania C.O. będzie następować przy temperaturach zewnętrznych poniżej 12 st. C.

Prosimy mieszkańców o NATYCHMIASTOWE zakończenie wszelkich prac remontowych dotyczących instalacji C.O. - np. wymiana kaloryferów. Osoby, które jeszcze prowadzą prace remontowe na instalacji C.O. proszone są o ich PILNE zgłoszenie do Spółdzielni.

Prosimy też lokatorów o obserwację i zgłaszanie zauważonych usterek na budynkowych instalacjach C.O., szczególnie na 4-tych piętrach, o zgłoszenie przecieków na odpowietrznikach pionów instalacji C.O.


24.09.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach oferuje możliwość wynajęcia 12,8 m2 powierzchni reklamowej, znajdującej się na bilbordzie przy ul. Kościuszki w Krzeszowicach. Osobny zainteresowane proszone są o kontakt osobiście w siedzibie Spółdzielni - Krzeszowice ul. Długa 18 A, telefoniczne pod numerem 12 282 10 43 w godzinach pracy tj. poniedziałek od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub mail biuro@smprzyjazn.pl


19.09.2018

Informujemy, że Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) z dniem 03.09.2018r. dokonał wpisu, zatwierdzając zmiany w Statucie, uchwalone przez Członków Spółdzielni na ostatnim Walnym Zgromadzeniu w dn. 27.06.2018.
W związku z powyższym, od dnia 03.09.2018r. obowiązuje Statut w nowej wersji (LINK).
Nowy Statut jest dostępny na naszej stronie internetowej https://www.smprzyjazn.pl w zakładce "STATUT i REGULAMINY" lub jest do pobrania w Spółdzielni w godzinach pracy biura.


14.09.2018

Spółdzielnia przekazuje informację, że Sz. Panie Przewodniczące Zarządów os. os. Centrum i Jurajskie, zapraszają mieszkańców wspomnianych osiedli na na spotkania...

Spotkanie z mieszkańcami osiedla Centrum odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej 7 w dniu 20 września 2018 roku o godzinie 17:00.

Natomiast mieszkańcy osiedla Jurajskiego proszeni są o przybycie do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Długiej 22 w Krzeszowicach w dniu 18 września 2018 roku o godz. 17:00-17:15.


07.09.2018

Spółdzielnia podaje do wiadomości, iż w dniach 17-19 września br. w budynkach zasobu Spółdzielni (Krzeszowice, Zabierzów) odbywać się będą przeglądy instalacji gazowych. Prosimy o zapoznanie się z załączonym TUTAJ HARMONOGRAMEM.

Prosimy o udostępnienie lokali pracownikom wykonującym przeglądy. Za uciążliwości stąd wynikające - przepraszamy.


05.09.2018

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Wadowicach, Zakład Kominiarski nr 3, informuje, że w dniach wymienionych poniżej będzie przeprowadzać okresową kontrolę przewodów kominowych w w budynkach mieszkaniowych SMLW "Przyjaźń"

06-09-2018: Żbicka4, Stopki 1, godz 8:00-11:00;

07-09-2018:  Żbicka 20, Żbicka 22,  godz 8:00-10:00;

10-09-2018:  Żbicka 8, Żbicka 18, godz 8:00-11:00

Prosimy PT Lokatorów o udostępnienie lokali pracownikom Spółdzielni Kominiarzy. Za uciążliwości stąd wynikające - przepraszamy.


31.08.2018

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach

ogłasza konkurs na FUNKCJĘ i STANOWISKO
ZASTĘPCY  PREZESA  ZARZĄDU  DS.  TECHNICZNYCH

Szczegółowe ogłoszenie w TYM załączniku.
Regulamin Konkursu w TYM załączniku.
Wzory oświadczeń w TYM załączniku.

Zgłoszenia  w zamkniętej kopercie z napisem: „
KONKURS NA ZASTĘPCĘ PREZESA DS. TECHNICZNYCH - nie otwierać” należy złożyć w terminie do 01 października 2018r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18A w godzinach pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, co najmniej 7 dni przed ich terminem. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego.


30.08.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego.
Szczegółowe ogłoszenie w TYM załącznikuWzór oświadczeń w TYM załączniku.
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać najpóźniej do dnia
21.09.2018r. do godz. 14:00 za pośrednictwem e-mail’a na adres biuro@smprzyjazn.pl lub tradycyjnej poczty (liczy się data wpływu do Spółdzielni), lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni ul. Długa 18A w Krzeszowicach.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 12-282-09-04.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


24-08-2018.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że istnieje możliwość wynajęcia pomieszczenia piwnicznego, znajdującego się po południowo-zachodniej stronie budynku przy ul. Długiej 10 w kl. I.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Administracji Spółdzielni lub pod numerem telefonu: 12 282 10 43 lub 12 282 09 04. pon. 9:00 -17:00; wt. - pt. 7:00 - 15:00.


17-08-2018.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniu 28.08.2018 r. (wtorek) odbierane będą przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI”, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków; odpady wielkogabarytowe takie jak np: meble (wersalki, krzesła, stoły, szafy, kanapy, dywany), wózki, sanki, materace, rowery, itp.

Odbierane będą również: zużyte opony z pojazdów do 3,5 t (z ograniczeniem ich ilości do 4 szt. z lokalu mieszkalnego), ceramika sanitarna, wanny, brodziki, zlewozmywaki, drzwi, okna, telewizory, lodówki, pralki, komputery, monitory (tzn. duże i małe urządzenia AGD i RTV).

Prosimy PT mieszkańców o uprzątnięcie swoich zalegających rzeczy z klatek schodowych, korytarzy piwnicznych oraz pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie, wózkownie) i wyniesienie ich do stanowisk kontenerowych (altan śmietnikowych) najpóźniej do dnia 27.08.2018 do godz. 7:00 rano.

Dodatkowe informacje można uzyskać: 12/282-09-04.


06-07-2018.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniach 10-11.07.2018 roku nastąpi rozpoczęcie robót remontowych pokrycia dachowego garaży przy ul. Długa boczna – Studenckiej przez firmę: PPHU „CELTA” 32-061 Rybna ul. Spokojna 7

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale Technicznym SM tel. 12 282 10 43

Przepraszamy za utrudnienia.


28-06-2018.

Spółdzielnia Kominiarzy w Wadowicach przekazała nam terminy okresowej kontroli przeglądów przewodów kominowych. Harmonogram dotyczy bloków przy ulicy Armii Krajowej

I termin Budynki Godziny kontroli
2018-07-04 Armii Krajowej 4, 8 godz. 8:00-10:00
  Armii Krajowej 6, 10 godz. 9:00-11:00
2018-07-06 Armii Krajowej 12, 5 godz. 8:00-10:00
  Armii Krajowej 14, 7 godz. 9:00-11:00
2018-07-09 Armii Krajowej 9, 11 godz. 8:00-10:00
  Armii Krajowej 13 godz. 9:00-11:00

 

II termin Budynki Godziny kontroli
2018-07-10 Armii Krajowej 4, 6, 8, 10, 12, 14 godz. 17:00-19:00
2018-07-12 Armii Krajowej 5, 7, 9,11, 13 godz. 17:00-19:00

 

Prosimy o udostępnienie instalacji w mieszkaniach. Za wszelkie niedogodności, które mogą nastąpić podczas przeglądu - z góry przepraszamy.


27-06-2018.

Przedstawiamy ofertę pracy dla Radcy Prawnego na obsługę prawną naszej Spółdzielni. Szczegóły jak miejsce pracy, obowiązki, wymagania, wymagane dokumenty i oświadczenia oraz termin i miejsce składania podań zamieszczamy w TYM ZAŁĄCZNIKU (plik. pdf)


26-06-2018.

Informacja dla mieszkańców bloku przy ulicy Żbickiej 8 (klatki I i II)

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” zwraca się z prośbą o uprzątnięcie zalegających rzeczy z pomieszczenia piwnicznego – wózkowni kl I  - do dnia 13.07.2018 r.

W pomieszczeniu mogą pozostać rzeczy takie jak: rowery, wózki, narty.

Po upływie tego terminu, pozostawione przedmioty, będą usunięte do altany śmietnikowej.


 

21-06-2018.

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców bloku Żbicka 8 o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział    Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa – klonu ozdobnego - rosnącego po stronie południowej bloku kl. V - VI.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych  uwag do dnia 21.07.2018 r.

Dziękujemy.

===================

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców bloku Żbicka 20 o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie uschniętego drzewa rosnącego po stronie zachodniej bloku.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych  uwag do dnia 12.07.2018 r. 

Dziękujemy.

===================

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców zasobów Spółdzielni o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie uschniętego drzewa rosnącego na terenie mienia Spółdzielni, przy punkcie odbioru odpadów komunalnych bloku Długa 18.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do  dnia 21.07.2018 r.

Dziękujemy.


15-06-2018.

Udostępniamy Państwu 10 numer biuletynu informacyjnego Spółdzielni o nazwie „KARTKÓWKA”.

Link do biuletynu


 

 

14-06-2018

Szanowni Członkowie Spółdzielni.

W ramach przygotowań do najbliższego Walnego Zgromadzenia dn. 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 16.30, umieszczamy poniżej:
1. Projekt Statutu (LINK do dokumentu), który będzie jednym z tematów Walnego Zgromadzenia. Zmiany do Statutu są podyktowane głównie „Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze" (która weszła w życie z dniem 09.09.2017) oraz uporządkowaniem numeracji Statutu.

Z uwagi na dużą ilość zmian, prosimy Państwa o wcześniejsze zapoznanie się z jego projektem. Projekt Statutu jest również dostępny na FORUM wraz z pozostałymi materiałami i dokumentami na Walne Zgromadzenie oraz w biurze Spółdzielni (w formie papierowej) do wglądu;
 

2. Obowiązujący wzór pełnomocnictwa (LINK do pełnomocnictwa) na najbliższe Walne Zgromadzenie.
 


 

13-06-2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r),  informuje mieszkańców bloku Żbicka 20 o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie uschniętego drzewa rosnącego po stronie zachodniej bloku.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych  uwag,  do  dnia  12.07.2018 r. 

Dziękujemy.


 

07-06-2018

Informujemy PT mieszkańców n.w. zasobów SMLW "Przyjaźń" o terminie okresowej kontroli przewodów kominowych:

 

07-06-2018 r

ul. Targowa 25 - w godz. 8-10 i 17-19

ul. Targowa 29 - w godz. 9-11 i 17-19

ul. Targowa 31 - w godz. 8-10 i 17-19

ul. Targowa 33 - w godz. 9-11 i 17-19

 

Przeglądu będą dokonywali pracownicy Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Wadowicach. Prosimy o udostępnienie mieszkań upoważnionym osobom, celem dokonania przeglądu.


 

30-05-2018

Szanowni Członkowie Spółdzielni,

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, stosownie do treści art. 39 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz  §121 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w  dniu  27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22.

 

Proponowany porządek obrad WALNEGO ZGROMADZENIA na dzień 27 czerwca 2018 r. oraz dodatkowe informacje, znajdziecie Pastwo pod tym LINKIEM.

Materiały i dokumenty wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, od dnia 12.06 do 27.06.2018r. zostaną wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach: poniedziałek 1000–1600, wtorek – piątek 800–1400, (w dn. 27.06.2018r. w godz. 730–1000). Każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. 

W/w dokumenty w formie elektronicznej, będą dostępne dla członków Spółdzielni w w/w terminie na stronie internetowej Spółdzielni (www.smprzyjazn.pl) w części Forum po zalogowaniu.

W celu uzyskania przez nowych Członków Spółdzielni dostępu do Forum, konieczna jest rejestracja.


 

 

29-05-2018

 

DOTYCZY: wykonania  robót dociepleniowych ściany południowej wraz z remontem balkonów budynku przy ul. Stopki 1 w Krzeszowicach planowaną do realizacji w roku 2019.

W związku z brakiem wystarczającej ilości dotychczas złożonych oświadczeń, Spółdzielnia zwraca się do Państwa z prośbą o podpisanie i przekazanie  oświadczeń, które zostały Państwu przekazane do skrzynek pocztowych.  Podpisane przez Właściciela lokalu oświadczenia prosimy przekazać do Spółdzielni, najpóźniej w terminie do dn. 29.06.2018r.

Ze względu na ważność i pilność sprawy prosimy o dochowanie terminu zwrotu deklaracji.

Informujemy, że deklaracje można przekazywać również pracownikowi sprzątającemu posesje w Krzeszowicach. 


25-05-2018

Szanowni Państwo.

Ochrona danych osobowych naszych Członków i Mieszkańców jest obecnie istotnym elementem prawidłowego zarządzania zasobami Spółdzielni. Zależy nam, aby na bieżąco informować Państwa o wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
Z dniem dzisiejszym, tj. 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
Czyli RODO ureguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić informacje naszych Członków i Mieszkańców. Dzięki RODO mają Państwo większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe.

W naszym przypadku, Administratorem Państwa danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065.
W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisemnie na adres naszej siedziby lub bezpośrednio w biurze Spółdzielni.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie przeprowadzonego audytu w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni, została opracowana i wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.


Jako administrator będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie ze statutowymi celami naszej Spółdzielni:

Dane przetwarzane dla w/w celów, realizujemy głównie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 września 1983 r. Prawo spółdzielcze, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Spółdzielni usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym radcy prawnemu, firmie ubezpieczeniowej, firmom dokonującym okresowych przeglądów lub wymiany mierników mediów, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.


Najważniejsze uprawnienia, które daje RODO:

·       dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych;

·       modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;

·       całkowitego usunięcia swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;

·       niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;

·       wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych (w tym wycofania zgody);

·       przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;

·       wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.

 

Z poważaniem -

Zarząd Spółdzielni


 

15-05-2018

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniu 21-05-2018r. /poniedziałek/ o godz. 16:30 w  Klubie Wędkarskim, ul. Targowa 31 /parter/

odbędzie się wiosenne zebranie informacyjne z mieszkańcami Os. Centrum naszej Spółdzielni.

 

Głównymi tematami będą:

1.       Planowane zmiany do Statutu w związku ze zmiana Ustawy z dn. 20.07.2017 r. .

2.       Planowane prace remontowe w 2018 r. na nieruchomościach.

3.       Aktualny stan projektowania wiat śmietnikowych i inne zagadnienia związane z odbiorem odpadów.

4.       Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w listopadzie 2017 r. w sprawie parkingów przy ul. Armii Krajowej.

5.       Prace pielęgnacyjne zieleni na terenie osiedla – planowane i wykonane.

6.       Sprawy bieżące i zgłoszone.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


09-05-2018

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniu 14.05.2018 r. /poniedziałek/ o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza

przy ul. Długiej, odbędzie się wiosenne zebranie informacyjne z mieszkańcami os. Jurajskiego naszej Spółdzielni.

 

Tematyka zebrania:

1.     Planowane zmiany do Statutu w związku ze zmianą Ustawy z dn. 20.07.2017 r.

2.     Planowane prace remontowe w 2018 r. na nieruchomościach  

3.     Aktualny stan projektowania wiat śmietnikowych i inne zagadnienia związane z odbiorem odpadów

4.     Sprawy bieżące i zgłoszone.

 

Serdecznie zapraszamy!


 

07-05-2018

 

Szanowni Państwo.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że od dnia 07.05.2018 r. Urząd Miejski w Krzeszowicach przystąpił do remontu chodników w ciągu

ulicy Długiej.

Planowany termin zakończenia prac 30.06.2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Referacie Dróg lub telefonicznie pod numerem 12 252 08 20 .


 

02-05-2018

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatorsko – Własnościowa  "Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza, że organizuje WIOSENNE spotkanie informacyjne z mieszkańcami budynków:

os. H. Sienkiewicza 4, 5, 6, 7 w Zabierzowie.

Zebranie odbędzie się w poniedziałek dn. 07.V.2018 o godz. 16:30 w Szkole, ul. Kolejowa 15 (stołówka).

Tematyka spotkania:

1.          Planowane zmiany do Statutu w związku ze zmianą Ustawy.

2.          Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w listopadzie 2017 r. i możliwości dalszego postępowania.

3.          Sprawy bieżące i zgłoszone.


28-03-2018

Przedstawiamy Państwu ogłoszenie Burmistrza Gminy Krzeszowice w sprawie bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka tzw. elektrośmieci odbędzie się w Krzeszowicach w dniu 18-04-2018 roku.

Więcej szczegółów w TEJ ULOTCE - LINK


 

29-03-2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, Krzeszowice 32-065 ogłasza KONKURS OFERT (przetarg II-stopniowy nieograniczony) na wykonanie Remontu pokrycia dachowego garaży przy ul. Długa boczna – A. Studenckiej w Krzeszowicach.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 50,00 zł netto + VAT (wpłata na konto Sp-ni), będzie do nabycia w siedzibie Spółdzielni (Dział Techniczny) od dnia 29.03.2018r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30-16:30 w poniedziałki.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 12 282-10-43.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 16.04.2018r. do godz. 12:00.

Wadium w wysokości określonej w specyfikacji SIWZ, należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 13.04.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2018r. o godz. 13:30. W siedzibie Zamawiającego w sali obrad.


23-03-2018

W dniu 22.03.2018r odbyło się spotkanie z Właścicielami garaży przy ul. Długa boczna/Anny Studenckiej na którym zostały przekazane informacje dotyczące remontu dachu garaży.  Opis znajduje się w tym załączniku ….. LINK.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji z Właścicielami na podstawie możliwych wariantów dalszego postępowania, uznano, że najkorzystniejszym jest wybór Wariantu 2, tj. wydłużenie okresu wpłat na fundusz remontowy do listopada 2018 roku w dotychczasowej kwocie, przeprowadzenie przetargu w którym zakres prac zostanie ograniczony do wykonania koniecznych robót z jednoczesnym utrzymaniem normy grubości papy 5,2 mm.

Celem potwierdzenia wyboru Wariantu 2 konieczne jest złożenie oświadczenia przez Właścicieli garaży do dnia 16.04.2018 roku. LINK do Oświadczenia.

Prosimy o terminowe złożenie „Oświadczenia”. Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny (nr tel. 12 282 10 43).


14-03-2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A, Krzeszowice 32-065 ogłasza KONKURSY OFERT (przetargi II-stopniowe nieograniczone) na wykonanie:

1)    Projektu wymiany kotła w kotłowni ul. Długa 18A w Krzeszowicach,
2)    Docieplenia czterech ścian zewnętrznych i remont balkonów budynku przy ul. Żbickiej  8 w Krzeszowicach,
3)    Docieplenia jednej ściany zewnętrznej południowej budynku ul. Targowa 33 w Krzeszowicach.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 50,00 zł netto + VAT (wpłata na konto S-ni) będa do nabycia w siedzibie Spółdzielni (Dział Techniczny od dnia 14.03.2018 r. w godz. 8:00-14:30, od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30-16:30 w poniedziałki.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 12 282-10-43.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 16.04.2018r. do godz. 12:00.

Wadium w wysokości określonej w specyfikacjach SIWZ, należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 13.04.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2018r. – godziny otwarcia wyszczególnione w SIWZ.


14-03-2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach zaprasza na spotkanie PT mieszkańców budynku ul. A. Stopki 1, które odbędzie się w dniu 19.03.2018 (poniedziałek) o godz.16:30 w biurze Spółdzielni – sala konferencyjna. 

Tematyka spotkania:

1. Przedstawienie stanu środków finansowych na funduszu remontowym.

2. Omówienie tematyki związanej z termomodernizacją całego budynku.

3. Omówienie możliwości finansowych i technicznych wariantów wariantów wykonania ocieplania poszczególnych ścian.

Ze względu na ważność zagadnienie prosimy o niezawodne przybycie.


13-03-2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Krzeszowicach przy ul. Armii Krajowej 9/13, o powierzchni 44,88 m2, na poniższych warunkach:

1) przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, sala konferencyjna;

2) wartość rynkowa lokalu na podstawie operatu szacunkowego z dnia 06.03.2018r. - 147.000,00 zł;

3) cena wywoławcza: 3 275,40 zł za 1m2 powierzchni lokalu;

4) wysokość kwoty postąpienia: 50 zł za 1 m2 powierzchni lokalu;

5) wysokość wadium: 7.350,00 zł, termin wpłaty wadium na przetarg: do dnia 06.04.2018 r.; za dzień wpływu uznaje się datę uznania konta Spółdzielni;

6) lokal będzie można obejrzeć w następujących terminach:

· 26 marca 2018 w godzinach od 16:00-17:00,

· 04 kwietnia 2018 w godzinach od 7:00-8:00

 

7) Postępowanie przetargowe i ustanowienie odrębnej własności lokalu odbywa się w oparciu o „Regulamin Przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach Przetargu na Ustanowienie i Przeniesienie Odrębnej Własności Lokalu Mieszkalnego”, który jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni lub pod TYM LINKIEM

8) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 282-09-04 w godzinach pracy Spółdzielni.


13-03-2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach, zaprasza na spotkanie dla WŁAŚCICIELI garaży przy ul. Długiej / Studenckiej, które odbędzie się w dniu 22.03.2017r. /czwartek/ o godz. 16:30 na sali konferencyjnej w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach. 

Tematyka spotkania:

1. Przedstawienie spraw wynikłych po przeprowadzeniu przetargu związanych z remontem pokrycia dachu garaży.

2. Omówienie możliwości finansowych i technicznych wariantów wykonania remontu pokrycia dachu garaży w 2018 r.

 Ze względu na ważność zagadnienia prosimy o niezawodne przybycie.


26-03-2018

 

WYNIKI ANKIET os. Sienkiewicza Zabierzów

Przedstawiamy Państwu wyniki ankiet, które zostały przeprowadzone na terenie os. Sienkiewicza dotyczące m.in. zabudowy dawnego tzw. placu zabaw (od strony pld. bloków 4 i 5).

W załączniku (PDF) zostały podane szczegółowe wyniki - ANKIETA Os. SIENKIEWICZA ZABIERZÓW


14-03-2018

WYNIKI ANKIET os. Centrum w Krzeszowicach

Przedstawiamy Państwu wyniki ankiet, które zostały przeprowadzone na terenie os. Centrum w Krzeszowicach w listopadzie 2017 - dotyczące głównie kwestii parkowania przy ul. Armii Krajowej.

W załączniku (PDF) zostały podane szczegółowe wyniki - ANKIETA Os. CENTRUM


13-03-2018   - WYNIKI ANKIET

Przedstawiamy Państwu wyniki ankiet, które zostały Szanownemu Państwu dostarczone w celu wypełnienia i odesłania.

Ankiety zostały dostarczone do PT Mieszkańców bloków: A Stopki 1; Żbicka 8; Targowa 33.

Poniższe linki umożliwią Państwu zapoznanie się ze szczegółami ankiet:

Ankieta ul. A. STOPKI 1

Ankieta ul. ŻBICKA 8

Ankieta ul. TARGOWA 33


05-03-2018

Wydłużony termin składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza” do dn. 30.03.3018r.

Uprzejmie informujemy, że wniosek Spółdzielni z dn. 20.02.2018 został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Gminy Zabierzów, dzięki czemu termin składania wniosków do w/w planu miejscowego został wydłużony do dnia 30 marca 2018 r.

Przypominamy: Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Zabierzowie!

Spółdzielnia może wysłać drogą e-mailową skany mapy ewidencyjnej i wypisy z rejestru gruntów dla działek będących w zasobie naszej Spółdzielni – w tym celu osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze Spółdzielnią na adres: biuro@smprzyjazn.pl

Pismo z Urzędu Gminy znajduje się pod tym - LINKIEM


28-02-2018

Spółdzielnia informuje, że z powodu awarii jednego kotła centralnego ogrzewania na os. Jurajskim w Krzeszowicach, może wystąpić spadek temperatury czynnika grzewczego. Serwis obsługujący kotłownię w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18A jest w trakcie usuwania awarii. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.


22-02-2018

U W A G A !!! Spółdzielnia przypomina, że aby uniknąć zaczadzenia śmiertelnym TLENKIEM WĘGLA (CO), należy:
1. Zapewnić prawidłowe STAŁE NAWIETRZANIE mieszkań poprzez montaż nawiewników
2. okresowo wietrzyć mieszkania oraz stale stosować rozszczelnianie okien /np. mikrouchyły/
3. NIE zasłaniać i NIE zatykać jakichkolwiek kratek i otworów wentylacyjnych 
4. wietrzyć łazienki i mieszkania PRZED kąpielą oraz prawidłowo nawietrzać w trakcie kąpieli
5. zalecamy również zakup i montaż CZUJNIKÓW tlenku węgla w mieszkaniach.

Tlenek węgla zabija w 3 minuty (!) przy stężeniu tylko ok. 1%, a śpiączkę wywołuje już po 2-3 wdechach!

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w TEJ ULOTCE


16-02-2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Osiedle Sienkiewicza”.

LINK do ogłoszenia

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2018r. bezpośrednio do Urzędu Gminy w Zabierzowie!


16-02-2018

Spółdzielnia przyjmie do pracy pracownika księgowości. Termin składania aplikacji został wydłużony do dn. 28.02.2018r. (środa) do godz. 14:00Zakres zadań na stanowisku, warunki jakie musi spełniać kandydat, szczegóły wymaganych dokumentów i oświadczeń zamieszczamy w poniższym linku: 

LINK do ogłoszenia


25-01-2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A, Krzeszowice 32-065 ogłasza KONKURSY OFERT (przetargi II-stopniowe nieograniczone) na wykonanie: 

1)        Projektu wymiany kotła w kotłowni ul. Długa 18A w Krzeszowicach,

2)        Remontu pokrycia dachowego garaży przy ul. Długa boczna – A. Studenckiej w Krzeszowicach,

3)        Docieplenia 4 ścian zewnętrznych i remont balkonów budynku przy ul. Żbickiej  8 w Krzeszowicach,

4)        Docieplenia 1 ściany zewnętrznej południowej budynku ul. Targowa 33 w Krzeszowicach.

 Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 50,00 zł brutto każda (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w siedzibie Spółdzielni (Dział Techniczny) od dnia 26.01.2018r. w godz. 8:00-14:30 od wtorku do piątku, lub w godz. 9:30- 16:30 w poniedziałki.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny pod nr tel. 12 282-10-43.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 26.02.2018r. do godz. 13:00.

Wadium w wysokości określonej w specyfikacjach SIWZ, należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 23.02.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2018r. – godziny otwarcia wyszczególnione w SIWZ.


25-01-2018

Spółdzielnia informuje, iż poszukuje kandydatów na staż w ramach skierowań z Urzędu Pracy do wykonywania czynności w zakresie ADMINISTRATORA. Zakres zadań, warunki, wymagane dokumenty, warunki stażu i inne szczegóły jakie musi spełniać kandydat, zamieszczamy w tej ulotce: LINK


23-01-2018

Nowy Regulamin rozliczania kosztów wody – Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/18 z dn. 22.01.2018.

Dnia 22.01.2018 Uchwałą nr 5/18 Rada Nadzorcza aktualizowała dotychczasowy „Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzania ścieków”.
Jest on umieszczony na stronie internetowej www.smprzyjazn.pl w zakładce „Statut i Regulaminy” a także udostępniony do zapoznania w biurze Spółdzielni.
Przy okazji nadmieniamy, że od jesieni 2016r zwiększono częstotliwość kontrolnych odczytów wody, celem poprawy weryfikacji zużycia wody i wyłapywania nieprawidłowości.
Dodatkowo są przeprowadzane wyrywkowe kontrole w mieszkaniach na wybranych budynkach, które np. wykazują nietypowe wskazania lub gdy system radiowy sygnalizuje o zaburzeniach lub ingerencji w wodomierz (np. próby użycia magnesu, ściągnięcia nakładki, itd.), ponadto kontrolowane są upływy w muszlach klozetowych lub na nieszczelnych bateriach kranów.
Dlatego przy tej okazji prosimy, aby każdy z Państwa na bieżąco sprawdzał czy w jego mieszkaniu nie dochodzi do wypływu wody z powodu wadliwego działania lub nieszczelności armatury.


10-01-2018

Dotyczy: wykonania docieplenia ściany wszystkich czterech ścian elewacji wraz z remontem balkonów budynku przy ul. A. Stopki 1.

W związku z brakiem wystarczającej ilości dotychczas złożonych oświadczeń, Spółdzielnia zwraca się do Państwa z prośbą o podpisanie i przekazanie oświadczeń, które zostały Państwu przekazane do skrzynek pocztowych.

Podpisane przez Właściciela lokalu oświadczenia prosimy przekazać do Spółdzielni , najpóźniej do dnia 12.02.2018 roku (poniedziałek) do godziny 16-tej.

Ze względu na ważność i pilność sprawy prosimy o dochowanie terminu zwrotu deklaracji.

Informujemy, że deklaracje można przekazywać również pracownikowi sprzątającemu posesje w Krzeszowicach.


9-01-2018

Dotyczy: wykonania docieplenia ściany południowej budynku przy ul. Targowej 33.

W związku z brakiem wystarczającej ilości dotychczas złożonych oświadczeń, Spółdzielnia zwraca się do Państwa z prośbą o podpisanie i przekazanie oświadczeń, które zostały Państwu przekazane do skrzynek pocztowych.

Podpisane przez Właściciela lokalu oświadczenia prosimy przekazać do Spółdzielni , najpóźniej do dnia 19.01.2018 roku (piątek) do godziny 15-tej.

Ze względu na ważność i pilność sprawy prosimy o dochowanie terminu zwrotu deklaracji.

Informujemy, że deklaracje można przekazywać również pracownikowi sprzątającemu posesje w Krzeszowicach.


4-01-2018

Spółdzielnia informuje, iż w bloku przy ul. A. Stopki 1 od dnia 9-01-2018 r w godz. od 8:00 do 17:00 firma "ELWAST" J. Walczowski, będzie wykonywała wymianę instalacji domofonowej wraz z unifonami. Prosimy zatem o udostępnienie mieszkań.

W razie braku możliwości obecności w w/w godzinach, firma prosi o kontakt; telefon: 608 632 106.


29-12-2017

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia ogłasza 3-ci przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 16/19, o powierzchni 36,88m2 , do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo. Jednocześnie na podstawie §4 ust.3 i ust.4 „Regulaminu Przetargu na ustanowienie odrębnej własności”  obniżono cenę wywoławczą o 10 %.

Warunki przetargu:

1) Termin przetargu ustala się na dzień 15.01.2018 r. o godz. 16:00;
2) Miejsce przetargu: biuro Spółdzielni ul. Długa 18A w Krzeszowicach, sala konferencyjna;
3) Wartość rynkowa lokalu: 138.000,00 zł /na podstawie operatu szacunkowego z dnia 22.09.2017r./;
4) Cena wywoławcza: 3 367,68 zł za 1m2 powierzchni lokalu  /tj. obniżona o 10%/;
5) Wysokość kwoty postąpienia: 50zł za 1m2 powierzchni lokalu;
6) Wysokość wadium: 6.210,00 zł, termin wpłaty wadium na przetarg: do dnia 12.01.2018r. Za dzień wpływu uznaje się datę uznania konta Spółdzielni;
7) Lokal będzie można obejrzeć w następujących terminach: - 08.01.2018 r.  w godzinach od 16:00-17:00, - 11.01.2018 r.  w godzinach od 8:00-9:00;
8) Osoby stające do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie przetargowego i składają pisemne oświadczenie o: zapoznaniu się z warunkami Regulaminu, akceptacji warunków przetargu, oraz o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu;
9) Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu;
10) Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie nieprzekraczającym 30  dni od daty  przeprowadzenia przetargu. Wadium zaliczone jest na poczet wartości mieszkania osobie, która wygrała przetarg i nie podlega zwrotowi. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające z wygrania przetargu oraz traci wadium;
11) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.


21-12-2017

Dziewiąty numer (z dnia 21.12.2017 r.) naszego biuletynu informacyjnego „KARTKÓWKA”.

Link do biuletynu


 20-12-2017

Zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych, segregowanych, zielonych i wielkogabarytowych z terenu miasta Krzeszowice, które przeprowadzać będzie firma REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o. (ul. Półłanki,64, 30-740 Kraków). Bardzo prosimy wszystkich o dostosowanie się do podanych terminów. Harmonogram obowiązywać będzie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku. W razie potrzeby można skontaktować się z firmą dzwoniąc na bezpłatny numer telefoniczny (infolinia): 800-148-799.

LINK do HARMONOGRAMU


 

19-12-2017

Uwaga: Informujemy PT Lokatorów, że w dniu 21.12.br będzie wykonywana przycinka gałęzi, m.in. na terenie osiedli naszej Spółdzielni. Z tego też względu prosimy właścicieli samochodów o nie parkowanie pojazdów pod drzewami w tym dniu.

Dziękujemy.


12-12-2017

Spółdzielnia poniżej przekazuje do wiadomości mieszkańców budynków:

pisma wprowadzające wraz z  załączonymi oświadczeniami w zakresie planowanych termomodernizacji - dociepleń elewacji w/w budynków.
Pisma w wersji wydrukowanej zostały dostarczone właścicielom lokali do skrzynek pocztowych lub wysłane pocztą na adresy korespondencyjne, lub w postaci plików wysłane na wskazane e-maile.
Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami, wypełnienie oświadczeń poprzez złożenie podpisów i dostarczenie wydruków do biura Spółdzielni w terminie do dnia 28.12.2017r. do godz. 10.00.
Złożone oświadczenia i ich wyniki, będą miały znaczenie przy uchwalaniu planów remontowych na lata 2018-2019 przez Radę Nadzorczą, tj. decyzji o ich przyjęciu lub odsunięciu.


08-12-2017

Informacja Wójta Gminy Zabierzów z dnia 23.11.2017r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Zabierzów i Kochanów w Gminie Zabierzów oraz powołania Komitetu ds. Rewitalizacji - w załączeniu...


06-12-2017

W TYM ZAŁĄCZNIKU jest przedstawiony harmonogram kontroli brakujących mieszkań. Stan na grudzień 2017

Przeglądy będzie wykonywała Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Wadowicach, Zakład Kominiarski nr 3; ul. Kazimierza Wielkiego 140, 30-082 Kraków; tel/fax 12 637 01 16


06-12-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniu 11.12.2017r. /poniedziałek/ o godz. 16:30 w  Szkole Publicznej przy ul. Długiej 22 w Krzeszowicach odbędzie się jesienne zebranie informacyjne z mieszkańcami Os. Jurajskiego naszej Spółdzielni.

 Głównymi tematami będą:

·    Projekt wzrostu stawek funduszu remontowego od 2018r. oraz dodatkowe prawdopodobne metody kredytowania dla przyszłych planowanych dociepleń budynków, m.in.: Stopki 1, Żbicka 8, Żbicka 20, Żbicka 22, Długa 10 i Długa 21.

·    Problemy wynikające z dokarmiania zwierząt i ptaków – dokarmianie szczurów.

·    Pielęgnacja zieleni, wycinka drzew i krzewów.

Serdecznie zapraszamy!


10-11-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.), informuje mieszkańców bloku ul. Armii Krajowej 13, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie jałowca znajdującego się przy II klatce po stronie północnej bloku .

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 11.12.2017 r. Dziękujemy.


10-11-2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach w imieniu Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego naszej Spółdzielni za rok obrachunkowy 2017.

Szczegóły w TYM pliku (format pdf). Wzór umowy będzie dostępny w siedzibie naszej Spółdzielni, bądź po zgłoszeniu na e-mail.


09-11-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ZAPRASZA podmioty uprawnione do uczestnictwa w przetargu i złożenia oferty na: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i interesów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2018.

Warunki i oczekiwania: Określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wydawana bezpłatnie w siedzibie Spółdzielni, bądź po zgłoszeniu na e-mail)

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i interesów SMLW „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2018" należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2017 r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dn. 04.12.2017 r. o godz. 10:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 282-09-04.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, zmiany zakresu ubezpieczenia, odstąpienia od postępowania przetargowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.


06-11-2017

Ze względu na brak dojścia do skutku pierwszego przetargu w dniu 23.10.2017 r., tj. brak zgłoszenia się oferentów i brak wpłaty wadium, na podstawie par.4 ust.3 i ust.4 Regulaminu Przetargu na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 16/19, Zarząd podejmuje uchwałę:

 UCHWAŁA 188/2017

 Zarząd ogłasza 2-gi przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 16/19, o powierzchni 36,88 m2 , do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo, na poniższych warunkach:

1)   termin przetargu ustala się na dzień 20.11.2017 o godz. 16:00.

2)   miejsce przetargu: biuro Spółdzielni ul. Długa 18A w Krzeszowicach, sala konferencyjna.

3)   wartość rynkowa lokalu na podstawie operatu szacunkowego z dnia 22.09.2017r.: 138 000,00 zł.

4)   cena wywoławcza: 3 741,76 zł za 1m2 powierzchni lokalu.

5)   wysokość kwoty postąpienia: 50 zł za 1m2 powierzchni lokalu.

6)   wysokość wadium: 6 900,00zł, termin wpłaty wadium na przetarg: do dnia 17.11.2017; za dzień wpływu uznaje się datę uznania konta Spółdzielni.

7)   lokal będzie można obejrzeć w następujących terminach:

·      13.11.2017  w godzinach od 16:00-17:00,

·      15.11.2017  w godzinach od 8:00-9:00.

8)   ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone najpóźniej do dn. 08.11.2017 w prasie lokalnej oraz przez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i na jej stronie internetowej.

9)   wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

10)   Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie nie przekraczającym 30  dni od daty  przeprowadzenia przetargu. Wadium zaliczone jest na poczet wartości mieszkania osobie, która wygrała przetarg i nie podlega zwrotowi. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające z wygrania przetargu oraz traci wadium.

11)   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.


02-11-2017

INFORMACJE O WYCINCE DRZEW I KRZEWÓW

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.), informuje mieszkańców bloku ul. Armii Krajowej 12, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie świerka znajdującego się po stronie południowej bloku.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 21.11.2017 r. Dziękujemy.

 

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.), informuje mieszkańców bloku ul. Armii Krajowej 13, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie świerka znajdującego się po stronie południowej bloku.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 21.11.2017 r. Dziękujemy.

 

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.), informuje mieszkańców bloku ul. Żbicka 18, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie spróchniałej wierzby znajdującej się po stronie wschodniej bloku .

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 21.11.2017 r. Dziękujemy.


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w dniu 6.11.2017 r. (poniedziałek) w  Klubie Wędkarskim, ul. Targowa 31 /parter/ o godz. 16:30 odbędzie się jesienne zebranie informacyjne z mieszkańcami Os. Centrum naszej Spółdzielni.

Głównymi tematami będą:

·      Szczury na terenie Krzeszowic - możliwe sposoby przeciwdziałania i ich finansowanie;

·      Ankieta dla mieszkańców w zakresie: planów przebudowy Armii Krajowej – poszerzenie drogi o miejsca parkingowe i jej remont w ramach działań Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach;

·      Prace pielęgnacyjne drzew na os. Centrum.

Serdecznie zapraszamy.


27-10-2017

Administracja SMLW "Przyjaźń" informuje PT Mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 13, że suszarnia jest miejscem wspólnego użytku przeznaczonym do suszenia ubrań i bielizny. Zabronione jest przechowywaniu rzeczy w tym pomieszczeniu. Prosimy zatem o usunięcie zalegających rzeczy do dnia 30.10. 2017 r. Po upływie tego terminu pozostawione rzeczy zostaną usunięte (wyniesione do śmietników).


26-10-2017

INFORMACJE O WYCINCE i PRZESADZANIU DRZEW

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.), informuje mieszkańców bloków ul. Targowa 29, 31, 33, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie całkowicie uschniętego świerka – strona południowa bloku przy ul. Targowej 31.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 28.11.2017 r. Dziękujemy.

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.), informuje mieszkańców bloku ul. Żbicka 4 , o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa sosny znajdującego się przy wejściu do pierwszej klatki.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 28.11.2017 r. Dziękujemy.

3 .W związku z poruszonym tematem nasadzeń drzew od strony ul. Działkowej,  na ostatnim jesiennym zebraniu z mieszkańcami os. H. Sienkiewicza, proponujemy przesadzenie trzech świerków srebrnych z południowej strony bloku nr 5, na południową stronę bloku nr 4 (bliżej chodnika). Ewentualne uwagi prosimy składać pisemnie do dnia 15.11.2017.

Uwagi można składać w siedzibie Spółdzielni lub w czasie dwóch najbliższych dyżurów administracji w bloku nr 6, lub mailowo.


18.10.2017

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatorsko – Własnościowa  "Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza, że organizuje JESIENNE spotkanie informacyjne z mieszkańcami budynków:
os. H. Sienkiewicza 4, 5, 6, 7 w Zabierzowie.

Zebranie odbędzie się dnia 24.10.2017 (wtorek) o godz. 16:30 w Szkole, ul. Kolejowa 15 (świetlica).

Tematyka spotkania:

1.          Możliwości zagospodarowania przestrzeni od strony południowej przed budynkami H. Sienkiewicza 4 i 5, po dawnym placu zabaw - ANKIETA dla mieszkańców
2.          Zamontowane maszty lub anteny do wyremontowanych/docieplonych elewacji
3.          Bieżący stan finansów na funduszach remontowych.
4.          Utrzymanie zieleni - drzewa i krzewy
5.          Sprawy bieżące i zgłoszone.

Serdecznie zapraszamy.


28-09-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Krzeszowicach przy ul. Długiej 16/19, o powierzchni 36,88 m2, na poniższych warunkach:
 

1) przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w siedzibie Spółdzielni w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, sala konferencyjna;

2) wartość rynkowa lokalu na podstawie operatu szacunkowego z dnia 22.09.2017r. - 138.000,00 zł;

3) cena wywoławcza: 3 741,76 zł za 1 m2 powierzchni lokalu;

4) wysokość kwoty postąpienia: 50 zł za 1 m2 powierzchni lokalu;

5) wysokość wadium: 6.900,00 zł, termin wpłaty wadium na przetarg: do dnia 20.10.2017; za dzień wpływu uznaje się datę uznania konta Spółdzielni;

6) lokal będzie można obejrzeć w następujących terminach:

·     16 październik 2017  w godzinach od 16:00-17:00,

·     18 październik 2017  w godzinach od 8:00-9:00

7) Postępowanie przetargowe i ustanowienie odrębnej własności lokalu odbywa się w oparciu o „Regulamin Przeprowadzania W Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” W Krzeszowicach Przetargu Na Ustanowienie I Przeniesienie Odrębnej Własności Lokalu Mieszkalnego”, który jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni lub POD TYM LINKIEM

8) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 282-09-04 w godzinach pracy Spółdzielni.


6-09-2017

Od dnia 10.09.2017 weszły w życie nowelizacje ustaw:
- o spółdzielniach mieszkaniowych (link bezpośredni),
- prawo spółdzielcze (link bezpośredni),
- kodeks postępowania cywilnego (link bezpośredni).
 

Treści ujednolicone w/w ustaw (oraz innych ustaw/wzorów pism) są umieszczone w naszej stronie internetowej w zakładce "PLIKI DO POBRANIA".
Spółdzielnia ma 12 miesięcy na dostosowanie zapisów w swoich Statutach, do aktualnych zapisów prawnych. W tym czasie, w przypadku rozbieżności zapisów pomiędzy "starym" Statutem Spółdzielni a nowelizowanymi ustawami, obowiązują zapisy aktualnych ustaw.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią aktualnych ustaw.


05-09-2017

Pani Janina Oczkowska, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Centrum w Krzeszowicach zaprasza PT Mieszkańców na zebranie, które odbędzie się w dniu 14.09. br. (czwartek), o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ulicy Szkolnej 7 w Krzeszowicach.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania;

 2. Przyjęcie porządku zebrania;

 3. Wybór protokolanta zebrania;

 4. Podział środków finansowych przynależnych na 2018 rok oraz podjęcie stosownych uchwał;

 5. Informacja na temat realizacji zadań planowanych na 2017 r.;

 6. Sprawy bieżące;

 7. Dyskusja i zakończenie zebrania.


05-09-2017

Pani Małgorzata Fryt, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jurajskiego w Krzeszowicach zaprasza PT Mieszkańców na zebranie, które odbędzie się w dniu 12.09. br. (wtorek), o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 1 (dawne gimnazjum) przy ulicy Długiej 22 w Krzeszowicach

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania;

 2. Przyjęcie porządku zebrania;

 3. Wybór protokolanta zebrania;

 4. Podział środków finansowych przynależnych na 2018 rok oraz podjęcie stosownych uchwał;

 5. Informacja na temat realizacji zadań planowanych na 2017 r.;

 6. Sprawy bieżące;

 7. Dyskusja i zakończenie zebrania.


28-08-2017

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A, 32-065 Krzeszowice Ogłasza KONKURS OFERT  (Przetarg II stopniowy nieograniczony) na: „Dostawę i montaż liczników ciepła w budynkach w Krzeszowicach”

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 25.00 zł  brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) od dnia 30.08.2017  w  godz. 9:00-14:30, pon. 9:30- 16:30.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.
 

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń”w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 7:00-14:30 do dnia 18.09.2017r. do godz.13:30 Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni: 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia  15.09.2017 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie Sp-ni. Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. 

Krzeszowice 29.08.2017 r.


28-08-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, iż w dniu 7.09.2017 r. w budynkach Spółdzielni odbędzie się III ostateczny obowiązkowy przegląd instalacji gazowej wykonywany przez Firmę „Complex”. Na drzwiach wejściowych klatek schodowych oraz w skrzynkach lokatorów zostały umieszczone stosowne ogłoszenia. Pełny wykaz lokali w TYM ZAŁĄCZNIKU.


28-08-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r), informuje mieszkańców bloku ul. Długa 10, o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie modrzewia – strona południowa klatka X.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 25.09.2017 r. Dziękujemy.


11-08-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa  „Przyjaźń” w Krzeszowicach zatrudni pracownika ds. utrzymywania czystości i podstawowej obsługi technicznej na os. Sienkiewicza w Zabierzowie. Dokładne szczegóły są opisane w tym załączniku - OGŁOSZENIE. Podanie i CV należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie - 1.09.2017 rok.


10-08-2017

W związku z zapytaniami lub uwagami mieszkańców budynku przy ul. Długiej 8 w zakresie niektórych aspektów wykonywanej termomodernizacji informujemy, że w dniu 21.08.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16:30 odbędzie się krótkie zebranie informacyjne w sali konferencyjnej biura Spółdzielni ul. Długa18 A.

Tematyka zebrania będzie obejmowała, m. in, montaż uchwytów antenowych oraz zewnętrznych suszarek dla mieszkań środkowych pozbawionych balkonów lub portfenetrów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


07-07-2017

W TYM ZAŁĄCZNIKU jest przedstawiony harmonogram czyszczenia przewodów kominowych w 2017 roku (pierwszy i drugi termin).

Przeglądy będzie wykonywała Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Wadowicach, Zakład Kominiarski nr 3; ul. Kazimierza Wielkiego 140, 30-082 Kraków; tel/fax 12 637 01 16


30-06-2017

Od dnia 6.07.2017 roku w budynkach Spółdzielni odbędą się zaplanowane przeglądy gazowe wykonywane przez firmę "Complex". Na drzwiach wejściowych klatek do poszczególnych budynków zostały umieszczone stosowne ogłoszenia. Pełen wykaz terminów zamieszczamy w TYM ZAŁĄCZNIKU.


23-06-2017

Kolejny numer naszego biuletynu informacyjnego „KARTKÓWKA”. Drugi w tym roku a 8-my w kolejności z dnia 21.06.2017. Zapraszamy do lektury.

Link do biuletynu.


08-06-2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, stosownie do treści art. 39 ustawy Prawo Spółdzielcze, oraz § 121 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w  dniu  29 czerwca 2017 r. (czwartek ) o godz. 16:30 w budynku Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22

Informujemy że całość spraw tyczących się tego tematu będzie zamieszczana na stronie pod zakładką WALNE 2017


06-06-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa  „Przyjaźń” w Krzeszowicach zatrudni osobę do sprzątania pomieszczeń biurowych w godzinach popołudniowych.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się  ze szczegółowymi warunkami, które zamieszczamy w TYM DOKUMENCIE i złożenie wymaganych dokumentów (podanie i CV) w terminie do 30.06.2017 roku w sekretariacie Spółdzielni lub na drogą mailową na adres naszej skrzynki pocztowej. Dodatkowe informacje można uzyskać także telefonicznie (nr tel: 12 282-09-04) w godzinach pracy Spółdzielni.

06-06-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa  „Przyjaźń” w Krzeszowicach zatrudni osobę do pracy na stanowisko: Pracownik Ds. Obsługi Technicznej i Porządkowej.

Zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o zapoznanie się z TYM DOKUMENTEM i złożenie wymaganych dokumentów w biurze Spółdzielni lub elektronicznie na nasz Adres mailowy do dnia 4.07.2017 r. W tytule korespondencji prosimy zamieścić treść: "Konkurs na pracownika technicznego". Informacje o konkursie można uzyskać także telefonicznie (nr tel: 12 282-09-04) w godzinach pracy Spółdzielni.


06-06-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa  „Przyjaźń” w Krzeszowicach uprzejmie prosi PT Lokatorów o zapoznanie się z harmonogramem robót termomodernizacyjnych realizowanych w Krzeszowicach w budynkach Długa 8, Żbicka 4, Żbicka 20 oraz w Zabierzowie na os. Sienkiewicza, w budynkach 4,5,6.

Harmonogram KRZESZOWICE

Harmonogram ZABIERZÓW

Prosimy także o zapoznanie się z harmonogramem czyszczenia przewodów kominowych w blokach należących do spółdzielni:

LINK DO HARMONOGRAMU


30-05-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r.), informuje mieszkańców o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie modrzewia – strona południowa bloku Armii Krajowej 12.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 25.06.2017 r. Dziękujemy.

PLANIK SYTUACYJNY


30-05-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa  „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza drugi przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Krzeszowicach przy ul. Armii Krajowej 13/26, o powierzchni 35,01m2, który składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Szczegóły ogłoszenia zamieszczamy TUTAJ...


12-05-2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Krzeszowicach przy ul. Armii Krajowej 13/26, o powierzchni 35,01 m2, na poniższych warunkach: 

1) przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w siedzibie Spółdzielni w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, sala konferencyjna;

2) wartość rynkowa lokalu na podstawie operatu szacunkowego z dnia 02.03.2017r.: 120.000,00 zł;

3) cena wywoławcza: 3.428,00 zł za 1 m2 powierzchni lokalu;

4) wysokość kwoty postąpienia: 50 zł za 1 m2 powierzchni lokalu;

5) wysokość wadium: 6.000,00 zł, termin wpłaty wadium na przetarg: do dnia 25.05.2017; za dzień wpływu uznaje się datę uznania konta Spółdzielni;

6) lokal będzie można obejrzeć w następujących terminach:
· 22 maja 2017 w godzinach od 16:00-17:00,
· 23 maja 2017 w godzinach od 8:00-9:00

7) Postępowanie przetargowe i ustanowienie odrębnej własności lokalu odbywa się w oparciu o „REGULAMIN PRZEPROWADZANIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „PRZYJAŹŃ” W KRZESZOWICACH PRZETARGU NA USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO”, który jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni lub POD TYM LINKIEM

8) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 282-09-04 w godzinach pracy Spółdzielni.


4-05-2017

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach, w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015r.), informuje mieszkańców os. Centrum o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie klonu rosnącego pomiędzy budynkami usługowymi (strona zachodnia bloku przy ul. Armii Krajowej 8 ).

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag, do dnia 01.06.2017 r.

Dziękujemy...


 

4-05-2017

Zawiadamia się PT mieszkańców, że w dniu 13/05/2017 (sobota) w budynkach przy ul:

Targowa 29, 31, 33 – w godz. 8:00 - 10:00
Armii Krajowej 4, 5, 7, 9, 10 – w godz. 10:00 – 14:00
Długa 8 - w godz. 11:00 – 14:00
Długa 10 - w godz. 8:00 – 11:00
Długa 12, 14, 16 - w godz. 11:00 – 14:00
Długa 23 - w godz. 9:00 – 11:00
Żbicka 4 - w godz. 8:00 – 12:00
Żbicka 8 - w godz. 12:00 – 14:00
Żbicka 18, 22 - w godz. 11:00 – 13:00
Zabierzów oś. Sienkiewicza 4, 5, 7 - w godz. 8:00 – 10:00

przeprowadzona będzie ostateczna obowiązkowa bezpłatna wymiana wodomierzy z systemem monitoringu radiowego przez firmę WOD-BUD Krzysztof Gwóźdź - Autoryzowanego Partnera FIRMY "APATOR POWOGAZ" S.A

Wymianie podlegają wszystkie wodomierze główne wody zimnej i ciepłej na przyłączach domowych, bez względu na: typ, producenta, termin legalizacji, stanu poboru wody i stanu technicznego. Prosimy o obecność osoby dorosłej, przygotowanie dostępu i sprawdzenie sprawności działania zaworu odcinającego wodę przed wodomierzem. W przypadku braku możliwości udostępnienia pomieszczenia w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt z koordynatorem zadania:
nr telefonu 511-732-883 poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 16:00.

Obowiązek udostępnienia lokalu dla wykonania wymiany wodomierza po okresie legalizacji oraz brak jego wymiany reguluje "REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY ORAZ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW z dn.28.11.2016r., pkt. 21b:

Spółdzielnia stosuje dodatkowe opłaty:

a) w wysokości 100% opłat naliczonych za wodę, za okres ostatnich 12 miesięcy dla nielegalnego poboru wody, tj. poboru wody z pominięciem opomiarowania przez wodomierz,

b) w wysokości 100% opłat naliczonych za wodę, za okres ostatnich 6-ciu miesięcy - w przypadku zakłócania pracy wodomierza, w przypadku uporczywego nie udostępniania mieszkania/lokalu celem wymiany lub legalizacji wodomierza, albo kontroli poprawności działania i zamontowania liczników w wyznaczonym terminie."


Kom. 3.  Spółdzielnia "Przyjaźń" informuje, iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy w Zabierzowie mogący spełniać funkcje: usługowe, handlowe, magazynowe, sortowni, przedszkola itp.

Lokalizacja: Zabierzów, oś. Sienkiewicza 8. Obszerne szczegóły (lokalizacja, plan obiektu, zdjęcia) TUTAJ...


04-04-2017

Zawiadamia się PT Mieszkańców, że w dniu 8.04.2017 r (sobota) w godzinach 8:00-14:00 przeprowadzona będzie obowiązkowa, bezpłatna wymiana wodomierzy z systemem monitoringu radiowego (III ETAP) w następujących budynkach (w lokalach w których wodomierze nie zostały do tej pory wymienione):

Krzeszowice ul. Targowa: 29, 31, 33;

Krzeszowice ul. Armii Krajowej: 4, 5, 7. 9, 11, 12;

Krzeszowice, ul. Długa: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23;

Krzeszowice, ul. Żbicka: 4, 8, 18, 22;

Zabierzów, oś. Sienkiewicza: 4, 5, 7.

Obowiązkowej wymianie podlegają wszystkie wodomierze główne wody zimnej i ciepłej na przyłączach domowych bez względu na typ, producenta, termin legalizacji, stan poboru wody i stan techniczny.

Prosimy o obecność lokatorów u których nie zostały jeszcze wymienione wodomierze o przygotowanie dostępu i sprawdzenie sprawności działania zaworu odcinającego wodę przed wodomierzem.


29-03-2017

Ogłoszenie o konkursie ofert (przetargu) na wykonanie następujących robót w budynkach wielorodzinnych:

1.    Docieplenie ścian zewnętrznych i remont balkonów ul. Żbicka 4
2.   
Docieplenie ścian zewnętrznych i remont balkonów ul. Długa 8
3.   
Docieplenie ścian zewnętrznych w Zabierzowie oś. Sienkiewicza 4,5 , malowanie elewacji zachodniej oś. Sienkiewicza 6
 

Po szczegóły odsyłamy do TEGO ZAŁĄCZNIKA (format pdf), albo w zakładce "PRZETARGI i KONKURSY", oraz na naszym FORUM pod TYM LINKIEM


23-03-2017

Na a drzwiach wejściowych klatek, w których znajdują się Państwa lokale mieszkalne została umieszczona informacja o drugim etapie wymiany wodomierzy dla tych lokali, w których ta wymiana nie doszła do skutku.

Celem uzupełnienia zawiadomień o wymianie wodomierzy w II etapie podajemy pełny harmonogram wymiany w blokach wraz z numerami lokali.

LINK do harmonogramu_II_Etap


17-03-2017

Informujemy PT mieszkańców SMLW "Przyjaźń, iż  miesiącu kwietniu 2017 roku Zarząd planuje przeprowadzić wiosenne zebrania osiedlowe z mieszkańcami osiedli w terminach jak niżej wyszczególniamy:


·
         04.04.2017 r. godz. 16.30 Osiedle Jurajskie (Gimnazjum w Krzeszowicach)
·
         11.04.2017 r. godz. 16.30 Osiedle Centrum (ul. Targowa 31)
·
         25.04.2017 r. godz. 16.30 Zabierzów (Gimnazjum


13-03-2017

Spółdzielnia ponawia ogłoszenie w ramach prowadzonego KONKURSU na stanowisko ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI.
Ogólny opis zakresu zadań na stanowisku:

Pełny opis wymagań i koniecznych dokumentów jest załączone TUTAJ...
Oferty należy składać do dnia 27.03.2017r. /poniedziałek/ do godz. 11.00.


8-03-2017

Ogłoszenie o konkursie Ofert (Przetarg Dwustopniowy nieograniczony) na wykonanie przeglądów okresowych budynków.

Dalsze szczegółowe informacje zamieszczamy pod tym linkiem...


17-02-2017

Pierwszy w roku 2017, a siódmy z kolei numer naszego biuletynu informacyjny o nazwie „KARTKÓWKA”, numer 1/2017-(7) z dnia 17.02.2017.

(LINK do biuletynu).


07-02-2017 Ogłoszenie o licytacji komorniczej. Czytaj więcej...


02-02-2017

Spółdzielnia ogłasza KONKURS na ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI.

Ogólny opis zakresu zadań na stanowisku:

Pełny opis wymagań i koniecznych dokumentów jest załączone TUTAJ...

Oferty należy składać do dnia 28.02.2017r. /wtorek/ do godz. 14.00.


30-01-2017

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatorsko – Własnościowa  "Przyjaźń” w  Krzeszowicach, zaprasza na spotkanie dla WŁAŚCICIELI garaży przy ul. Długiej /Studenckiej, które odbędzie się dn. 06.02.2017r. /poniedziałek/ o godz. 16: 00 na sali konferencyjnej w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach.

Tematyka spotkania:

1.          Omówienie dotychczasowych kwestii remontów garaży,

2.          Przedstawienie aktualnych propozycji remontu dachu na bazie zaleceń Rady Nadzorczej i możliwości finansowych zgodnie ze Statutem Spółdzielni,

3.          Przedłożenie do głosowania ankiety o sposobach remontu dachu.


27-01-2017

Spółdzielnia "Przyjaźń", w myśl ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r.), informuje PT mieszkańców o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, Wydział Ochrony Środowiska, dotyczącego wydana zezwolenia na usunięcie modrzewia - strona południowa bloku ul. Armii Krajowej 12.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o pisemne, mailowe zgłaszanie ewentualnych uwag na adres Spółdzielni do dnia 27.02.2017.

Dziękujemy.

Lokalizacja - mapka


16.12.2016

W związku z trwającym obecnie sezonem zimowym, i tym samym podwyższonym ryzykiem zatrucia tlenkiem węgla, bardzo prosimy o przeczytanie TEGO KOMUNIKATU...


16.12.2016 - Informacja o wywózce odpadów wielkogabarytowych - Czytaj tutaj...

16.12.2016 - Informacja dla mieszkańców bloku ul. Żbicka 4 o wycięciu drzew - Czytaj tutaj...


7.12.2016 - Spółdzielnia prosi PT Mieszkańców bloku przy ul. Żbickiej 4 o złożenie załączonych oświadczeń (link) w sprawie wykonania docieplenia wszystkich 4-ścian budynku w którym Państwo mają mieszkania (pismo - link) w terminie do 12.12.2016 do godz. 15:00 do siedziby Spółdzielni.


6.12.2016 - Odpowiedź Wójta Gminy Zabierzów na pismo Spółdzielni w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Zabierzów - Czytaj tutaj...


30.11.2016 - Nowy regulamin rozliczania kosztów Ciepłej i Zimnej Wody. Więcej szczegółów...


28.11.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice ZAPRASZA podmioty uprawnione do uczestnictwa w przetargu i złożenia oferty na:
Kompleksowe ubezpieczenie majątku i interesów  Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -  Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2017.

Warunki i oczekiwania: Określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wydawana bezpłatnie mailowo lub w siedzibie Spółdzielni.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i interesów SMLW „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach na rok 2017” należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2016 r. do godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dn. 12.12.2016 r. o godz. 14:00

Informacje można uzyskać pod nr tel. 12 282 09 04

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty, zmiany zakresu ubezpieczenia, odstąpienia od postępowania przetargowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.


25.11.2016

Informujemy mieszkańców, że w 2017r. planujemy wykonanie termomodernizacji budynku Długa 8 - zakres ma obejmować:


Prosimy o przekazanie do Spółdzielni podpisanych oświadczeń w wersji poprawionej, tj. z opisem dotyczącym docieplenia wszystkich ścian.
Jednocześnie tracą ważność poprzednie oświadczenia zawierające błędy.
Za utrudnienia przepraszamy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.


22.11.2016 - Licytacja nieruchomości - Czytaj więcej...


18.11.2016

Szanowni Państwo.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach zaprasza PT. właścicieli garaży przy ul. Długiej na spotkanie, które odbędzie się we wtorek, 22.11. br. o godz. 18:00 w budynku Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22 (stołówka).

Przewidziana tematyka spotkania:

 1. Omówienie stanu środków finansowych.

 2. Planowane remonty na 2017 rok.

 3. Sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy


3.11.2016 - Jesienne wydanie naszego biuletynu informacyjny o nazwie „KARTKÓWKA”, numer 5 (6)/2016 z dnia 28.10.2016 roku - (LINK do biuletynu).


02.11.2016

Informujemy PT Mieszkańców, iż Zarząd Spółdzielni przygotowuje jesienne zebrania z mieszkańcami poszczególnych osiedli dotyczące istotnych spraw bieżących. Planowane terminy zebrań to:

 


 

28.10.2016

 

Szanowni Państwo

W imieniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice

 

Z A P R A S Z A M Y

 

podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

 

I. Warunki i oczekiwania wobec Biegłego Rewidenta

 1. Biegły Rewident zbada sprawozdanie finansowe Spółdzielni i sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy jest ono zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową
  i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni.

 2. Po przedłożeniu opinii i raportu z badania Biegły Rewident będzie obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w razie konieczności na Walnym Zgromadzeniu. O terminach posiedzeń oraz zgromadzeń zostanie powiadomiony pisemnie.

 3. Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 10.04.2017 r.

 

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją

"Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016" należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach 
ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2016 r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu). 

 

II. Warunki, jakie musi spełniać złożona oferta

 1. Informacja o Oferencie, w tym: forma działalności gospodarczej, numer i data wpisu do rejestru biegłych rewidentów, numer i data wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ilość zatrudnionych biegłych rewidentów, informacja o doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych 
  w branży, w której działa Podmiot.

 2. Oświadczenie o spełnieniu przez Biegłego Rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 1.2. oraz na Walnym Zgromadzeniu Członków, o którym mowa w pkt. 1.2. umowy.

 4. Cenę netto za badanie sprawozdania finansowego.

 5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie.

 6. Oświadczenie o zaakceptowaniu treści umowy o „badanie i ocenę sprawozdania finansowego” , która stanowi załącznik nr 1.

III. Ograniczenia i pozostałe informacje

 1. Podstawowym kryterium wyboru ofert będzie ilość przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych w ostatnich 3 latach oraz oferowana cena.

 2. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 12 282 09 04 – Barbara Mościcka  Główny Księgowy w terminie do 18.11.2016 r.

 3. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni w miesiącu grudniu 2016 roku.

   

Rada Nadzorcza Spółdzielni zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

 

W poniższych linkach zamieszczamy stosowne dokumenty:

 

- Zaproszenie do badania sprawozdania finansowego za 2016_rok LINK

- Umowa - badanie sprawozdania finansowego za 2016_rok LINK

 


 

26.10.2016

(NOWE OGŁOSZENIE zastępujące ogłoszenie z dnia 27.09.2016 r)

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A Krzeszowice 32-065 ogłasza konkurs na stanowisko:

 

INSPEKTORA  DS.  BUDOWLANYCH

Szczegółowe informacje umieszczone są w tym załączniku - LINK.
Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz wymagane dokumenty lub ich kopie, należy składać do dn. 18.11.2016r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu dokumentów do Spółdzielni), za pośrednictwem: e-mail'a na adres biuro@smprzyjazn.pl (w tytule prosimy napisać: "Konkurs na Inspektora ds. Budowlanych") lub pocztą na adres ul. Długa 18A,  Krzeszowice 32-065, lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni.


29.09.2016

Informujemy, że od dnia 03.10.2016r. planowany jest termin rozpoczęcia prac w zakresie montażu NAWIEWNIKÓW w stolarce okiennej wykonanej z PCV, w kuchniach mieszkań budynków ul. Armii Krajowej  7, 9, 11, 13.

Prace wykonywać będzie firma: KRAKWENT Edyta Jurasińska ul. Wadowicka 3/406 w Krakowie, tel. 12 379 31 98. 

Koszt montażu wynosi 135,00zł na mieszkanie. Kosztem zamontowanego nawiewnika, zostanie obciążony właściciel mieszkania w opłatach eksploatacyjnych tzw. "czynszu". Płatność będzie dokonywana w ratach miesięcznych po 22,50 zł, od m-ca listopada br. przez okres 6-ciu miesięcy.

Każda stolarka okienna PCW musi być wyposażona w nawiewnik. Prosimy o umożliwienie wykonania prac, celem sprawnej realizacji zadania.

Przepraszamy za utrudnienia.


21.09.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice zawiadamia, że w dniu 25.11.2016 r. o godz. 8:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr D-134 odbędzie się DRUGA LICYTACJA nieruchomości obejmującej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ulicy Długiej w Krzeszowicach. Cena wywoławcza wynosi 99.840,00 zł.

Zainteresowanych odsyłamy do źródłowego materiału pod adresem: https://e-komornikdumnicki.pl/licytacje.html


10.09.2016

Informujemy mieszkańców budynku ul. Żbicka 22 w Krzeszowicach, że w dniach 26.09.2016 – 16.11.2016 r., będzie wykonywany REMONT INSTALACJI WODNEJ - WYMIANA PIONÓW.

Wykonawcą robót będzie firma: "SPEC" Instalacje Jakub Sajda Gaj 29/2, 32-541 Trzebinia.

Prosimy o udostępnienie mieszkania, umożliwienie dostępu do kanału instalacyjnego za ekranem w pomieszczeniu WC.

Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie uszkodzoną glazurę na ekranie zakrywającym kanał instalacyjny, który powinien być  z materiałów łatwo demontowalnych.

W przypadku zabudowania kanału instalacyjnego ścianką z cegły, bloczków itp. należy dokonać ich rozbiórki we własnym zakresie. Po wykonaniu robót ekran zasłaniający będzie wykonany z łatwo demontowalnej płyty wodoodpornej gipsowo-kartonowej. W trakcie wykonywania robót  Wykonawca powiadomi mieszkańców o terminie wystąpienia przerw w dostawie wody. 

Za powstałe uciążliwości przepraszamy.


27.09.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A Krzeszowice 32-065 ogłasza konkurs na stanowisko:

 

INSPEKTORA  DS.  BUDOWLANYCH

Szczegółowe informacje umieszczone są w tym załączniku - LINK.
 

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz wymagane dokumenty lub ich kopie, należy składać do dn. 21.10.2016r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu dokumentów do Spółdzielni), za pośrednictwem: e-mail'a na adres biuro@smprzyjazn.pl (w tytule prosimy napisać: "Konkurs na Inspektora ds. Budowlanych") lub pocztą na adres ul. Długa 18A,  Krzeszowice 32-065, lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni.


22.09.2016

W związku z nagłym ochłodzeniem i otrzymanymi zgłoszeniami od mieszkańców (niskie temperatury w nocy), Spółdzielnia przystępuje do uruchomienia ogrzewania CO na budynkach. W okresie "przejściowym" (np. ciepłe dni a chłodne noce) włączanie ogrzewania CO będzie następować przy temperaturach zewnętrznych poniżej 10 stopni C.

Jednocześnie prosimy mieszkańców o PILNE zakończenie wszelkich prac remontowych dotyczących instalacji CO - np. wymiana kaloryferów. Osoby, które jeszcze prowadzą prace remontowe na instalacji CO proszone są o ich niezwłoczne zgłoszenie do Spółdzielni.

Prosimy PT Lokatorów o zgłaszanie zauważonych usterek na budynkowych instalacjach CO, szczególnie na 4-tych piętrach: o zgłoszenie przecieków na odpowietrznikach pionów instalacji CO.


20.09.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice ogłasza KONKURS OFERT (Przetarg Dwustopniowy Nieograniczony) na wykonanie:

1. Osłon śmietnikowych.

2. Wymiana wodomierzy.

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 25.00 zł  brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w siedzibie Spółdzielni (Dział Techniczny) od dnia 21.09.2016r. Dodatkowe informacje pod nr tel. 12-282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyjaźń” w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) do dnia 07.10.2016r. do godz. 14:00. Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni: 09 1020 2313 0000 3402 0459 0446 w terminie do dnia 06.10.2016r.

Biuro Spółdzielni przyjmuje oferty: od wtorku do piątku w godz. 9:00-14:30, w poniedziałek w godz. 9:30- 16:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2016r o godz. 11:00 w siedzibie Sp-ni. Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


7.09.2016

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” informuje, iż w związku z przebudową linii kolejowej, w najbliższych dniach plac zabaw na os. Sienkiewicza w Zabierzowie zostanie zlikwidowany.


Informujemy, że Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dn. 01.08.2016r. dokonał wpisu, przyjmując zmiany w Statucie, podjęte przez Członków Spółdzielni na ostatnim Walnym Zgromadzeniu w dn. 30.06.2016. Od 01.08.2016r. obowiązuje Statut z najnowszymi zmianami - dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki do pobrania" lub w siedzibie Spółdzielni.

A zatem, już od tego miesiąca (tj. sierpień 2016) bieżące opłaty mieszkaniowe należy uiszczać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25-tego każdego miesiąca (par.104 ust.1 Statutu). Natomiast od opłat nie wpłaconych w/w terminie, Spółdzielnia będzie pobierała odsetki ustawowe za opóźnienie (par.107 ust.1 Statutu).


INFORMACJA
(
Budynki : ul. Armii Krajowej 7, 9, 11, 13)

W związku z dociepleniem ściany północnej budynku i likwidacji (nieczynnych) otworów nawiewnych pod oknem w kuchni, informujemy, że w celu prawidłowego działania wentylacji w mieszkaniach zachodzi konieczność zamontowania nawiewników (nawietrzaków) okiennych w pomieszczeniach kuchennych.

Spółdzielnia po dokonaniu wyboru wyspecjalizowanej firmy, zleci montaż stosownych nawiewników. O terminie wykonywania prac mieszkańcy zostaną powiadomieni. Kosztem (ok. 150 zł) zamontowanego nawiewnika, zostanie obciążony właściciel mieszkania. Płatność zostanie naliczona w czynszu mieszkaniowym z możliwością rozłożenia spłaty należności na maksymalnie 5 miesięcznych rat, z okresem płatności od sierpnia do grudnia 2016r.


29.08.2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Przyjaźń" w Krzeszowicach zaprasza mieszkańców bloku12, ul. Długa, na spotkanie. które odbędzie się w dniu 6.09.br. o godz. 16:30 w biurze Spółdzielni (sala konferencyjna). Tematyka spotkania będzie obejmowała:

 1. Omówienie stanu środków finansowych na funduszu remontowym (zadłużenie z tytułu docieplenia budynku).

 2. Ustalenie wysokości stawki opłaty na fundusz remontowy.

Za uczestnictwo w spotkaniu z góry dziękujemy.


2.08.2016

W związku z otrzymaną informacją od PKP o zamknięciu przejazdu pod wiaduktem na ul. Kolejowej w Zabierzowie od dnia 08.08.2016 r. na okres ok. 1,5 roku, przekazujemy informację, że PKP wskazuje jako drogę objazdową do os. Sienkiewicza:


Krzeszowice 28.07.2016r

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 ogłasza KONKURS OFERT (Przetarg II stopniowy nieograniczony) na wykonanie robót remontowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Przedmiotem przetargu są prace związane z termomodernizacją budynku w Krzeszowicach przy ulicy Długiej, blok 23.
W skład prac wchodzi docieplenie ścian zewnętrznych i remont balkonów.
Szczegóły w/w Konkursu Ofert znajdują się w
tym załączniku


15.07.2016

Kolejne wydanie naszego biuletynu informacyjny o nazwie „KARTKÓWKA”, numer 4/2016 z dnia 14.07.2016 roku - (LINK do biuletynu).


1.07.2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18a,32-065 Krzeszowice ogłasza: 

KONKURS NA FUNKCJĘ i STANOWISKO
ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH

Szczegóły w TYM ZAŁĄCZNIKU,

Do pobrania także REGULAMIN KONKURSU


30.06.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, iż w ramach konkursu ofert (przetarg II-stopniowy nieograniczony) poszukuje najemcę pawilonu handlowego w Zabierzowie os. Sienkiewicza 8. Szczegóły w TYM ZAŁĄCZNIKU.


16.06.2016

Biuletyn informacyjny „KARTKÓWKA” nr 3/2016 z dnia 16.06.2016 roku - (LINK do biuletynu).


14.06.2016 - Informacja o dyżurach Administracji w Zabierzowie  Czytaj więcej...


8.06.2016

W nawiązaniu do mającego się odbyć Walnego Zgromadzenia, załączamy wzór pełnomocnictwa.

Można go pobrać TUTAJ


6.06.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 ogłasza

KONKURS OFERT (Przetarg II stopniowy nieograniczony)
na wykonanie robót remontowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

1.  Remont instalacji wodnej,

2.  Najem pawilonu handlowego w Zabierzowie

3.  Wykonanie ogrodzenia placu zabaw

Szczegóły ogłoszenia w dziale OGŁOSZENIA I PRZETARGI i na Forum


1.06.2015

 Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, stosownie do treści art. 39 ustawy Prawo Spółdzielcze, oraz §121 ust.1 StatutuSpółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 16.00 w budynku Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22. Porządek obraz zamieszczony jest w temacie: WALNE 2016


24.05.2015

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, zamieszcza treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2015 roku. Pełna treść uchwał jest dostępna po zalogowaniu/zarejestrowaniu/ pod TYM LINKIEM w temacie: Dokumenty Wewnętrzne. Treść uchwał jest także dostępna do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni przy ulicy Długiej 18A w Krzeszowicach.

 

Zgodnie z postanowieniami Art. 42 Ustawy Prawo Spółdzielcze każdy członek Spółdzielni może wytoczyć powództwo sądowe o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia. Takie powództwo powinno być wniesione do sądu w ciągu 6-ciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.


18.05.2015

UWAGA!

Z przyczyn niezależnych od Spółdzielni informujemy, że termin zebrania ogólno-informacyjnego z mieszkańcami os. Centrum zostaje przeniesiony na dzień 31.05.2016 r. (wtorek) o godz. 16:30 Miejsce zebrania:  Klub Wędkarski, ul. Targowa 31.

Za utrudnienia przepraszamy.


9.05.2016

Biuletyn informacyjny „KARTKÓWKA” nr 2/2016 z dnia 2.05.2016 roku - (LINK do biuletynu).


29.04.2016

ZEBRANIA INFORMACYJNE Z MIESZKAŃCAMI

Zarząd Spółdzielni zaplanował kolejny cykl wiosennych zebrań ogólno-informacyjnych z mieszkańcami poszczególnych osiedli, według poniższego harmonogramu:
 

·       Zabierzów, os. Sienkiewicza: 10.05.2016 o godz. 16.30 w Gimnazjum, ul. Kolejowa 15 (stołówka)
·       Krzeszowice, os. Jurajskie: 17.05.2016 o godz.16.30 w Gimnazjum, ul. Długa 22 (stołówka)
·       Krzeszowice, os. Centrum: 24.05.2016
o godz.16.30 w Klubie Wędkarskim, ul. Targowa 31

Tematyką będą bieżące sprawy: poszczególnych osiedli, prac remontowych, działań Zarządu.
Serdecznie zapraszamy!


29.04.2016

Informujemy, że na dzień 16.05.2016r. planowany jest termin rozpoczęcia prac remontowych w zakresie: docieplenia elewacji ścian południowych na budynkach os. Sienkiewicza 6 i 7 w Zabierzowie. Prace wykonywać będzie firma: „GOŁUSZKA” z siedzibą ul. Sucha 2a w Krakowie

Prosimy o usunięcie z balkonów zbędnych sprzętów oraz anten telewizyjnych.

 

Po zakończeniu robót dociepleniowych prosimy o NIE montowanie anten lub innego sprzętu do elewacji budynku.

Wszelkie ustalenia w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni.

 Przepraszamy za utrudnienia.


07.04.2016

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatorsko – Własnościowa  "Przyjaźń” w Krzeszowicach zaprasza na spotkanie mieszkańców budynku ul. Żbicka 18 które odbędzie się w dniu 12.04.2016 (wtorek) o godz. 16:30 w biurze Spółdzielni – sala konferencyjna.

Tematyka spotkania:

1. Omówienie zakresu wykonanych robót remontowych i stanu środków finansowych funduszu remontowego budynku.

2. Przeznaczenie oszczędności uzyskanych na ogrzewaniu mieszkań na zasilenie funduszu remontowego, celem szybszej spłaty zadłużenia.

Bardzo prosimy PT lokatorów w/w budynku o uczestnictwo w zebraniu.


17.03.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach  (ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice) ogłasza

KONKURS OFERT (Przetarg Dwustopniowy nieograniczony) na wykonanie robót remontowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

1.    Remont-malowanie klatek schodowych

2.    Remont chodników,

3.    Remont instalacji wodnej,

4.    Opracowanie projektu, planu zagospodarowania terenu altan śmietnikowych,

5.    Docieplenie ściany zewnętrznej.

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w cenie 25.00 zł  brutto (wpłata na konto Sp-ni), będą do nabycia w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny)  od dnia 18.03.2016 r  w godz. 9:00-14:30, pon. 9:30- 16:30.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń”w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 7:00-14:30,  w poniedziałki w godz. 9:00-16:30  do dnia 04.04.2016r .

Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Spółdzielni (09 1020 2313 0000 3402 0459 0446) w terminie do dnia  04.04.2016 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2016r o godz. 10:00 w siedzibie Sp-ni.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


29.02.2016

Szanowni Państwo...

Mamy przyjemność po raz wtóry przekazać nasz biuletyn informacyjny, o roboczej nazwie: „KARTKÓWKA” .

Zapraszamy do lektury - LINK do biuletynu.


1.03.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Przyjaźń” w Krzeszowicach, zaprasza na spotkanie mieszkańców budynku ul. Długa 23 w Krzeszowicach, które odbędzie się w dniu 08.03.2016 (wtorek) o godz. 16:30 w biurze Spółdzielni – sala konferencyjna.

Tematyka spotkania:

 1. Omówienie stanu środków finansowych na funduszu remontowym budynku w związku z zamierzeniem wykonania docieplenia.

 2. Przeznaczenie oszczędności uzyskanych na ogrzewaniu mieszkań na zasilenie funduszu remontowego.

Bardzo prosimy PT lokatorów w/w budynku o uczestnictwo w zebraniu.


17.02.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach  ul. Długa 18A 32-065 Krzeszowice ogłasza
KONKURS OFERT (Przetarg Dwustopniowy nieograniczony):

I. Na wykonanie przeglądów okresowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

II. Na wykonanie robót remontowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Szczegóły w TYM PLIKU


29.01.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, iż uruchomiliśmy zakładkę w menu - Mapki Ewidencyjne. Zapraszamy też do skorzystania z linka https://krzeszowice.e-mpzp.pl/ Strona ta umożliwia po podaniu albo adresu, albo numeru działki - jej znalezienie.


29.01.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach informuje, że z dniem 29.02.2016 roku nastąpi zamknięcie dotychczasowego rachunku  bankowego Sp-ni w Banku BOŚ S.A. Oddział Oper.  Krzeszowice (nr 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001).

W związku z powyższym, wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy w  PKO BP SA Oddział 1 w Katowicach. Kontrahenci zostali powiadomieni pisemnie o zmianie, wraz z podaniem nowego numeru rachunku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.      

Uwaga! Jednocześnie informujemy, że NIE uległy zmianie INDYWIDUALNE rachunki bankowe dla wpłat za CZYNSZ MIESZKANIOWY.


13.01.2016

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatorsko – Własnościowa  "Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza, że organizuje spotkanie mieszkańców np. budynków:
ul. Długa 12, 14, 16, 18; które odbędzie się dn. 19.01.2016 (wtorek) o godz. 1630 w biurze Spółdzielni (Krzeszowice, ul. Długa 18A) na sali konferencyjnej.

 Tematyka spotkania zakłada omówienie np. spraw:

 1. Omówienie sprawy możliwości spłaty zadłużenia na funduszu remontowym w związku z wykonanym dociepleniem budynku.

 2. Przeznaczenie na spłatę zadłużenia środków finansowych z tytułu uzyskanych oszczędności na ogrzewaniu mieszkań.

Niniejszym wszystkich PT Lokatorów z w/w budynków serdecznie zapraszamy.


23.12.2015

Szanowni Państwo...

Mamy przyjemność po raz pierwszy przekazać biuletyn informacyjny, który ma roboczą nazwę „KARTKÓWKA” ze względu na fakt, że będzie mieścił się na jednej kartce. W biuletynie będą umieszczane najważniejsze, krótkie informacje z bieżących spraw naszej Spółdzielni. Będziemy się starali, aby „Kartkówka” stała się cyklicznym informatorem wydarzeń dotyczących Sp-ni. Zapraszamy do lektury - LINK do biuletynu.

UWAGA WAŻNE!!!

W załączeniu zamieszczamy komunikat w sprawie prawidłowego nawietrzania mieszkań i unikania zatruć tlenkiem węgla (CO).

Jest to szczególnie ważne w obecnym okresie zimowym, ze względu na przypadki nieprawidłowego doszczelniania okien i drzwi oraz zatykania kratek instalacji wentylacyjnej.  - LINK do materiału


18.12.2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065, informuje PT Klientów, iż w dniu 24.12 br. (Wigilia Bożego Narodzenia) biuro Spółdzielni będzie nieczynne. Za wszelkie utrudnienia mogące wyniknąć z tej okoliczności,- serdecznie przepraszamy.

Jednocześnie życzymy rodzinnych, radosnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2016.


10.11.2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach ul. Długa 18A, Krzeszowice 32-065 ogłasza przetarg 2-stopniowy nieograniczony na ubezpieczenia mienia Spółdzielni w 2016 roku.

Pełną treść ogłoszenia zamieszczono w TYM dziale.


4.11.2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego. Oferty zawierające CV i list motywacyjny należy składać najpóźniej do dnia 20.11 2015 r do godz. 14-stej za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@smprzyjazn.pl lub smprzyjazn@interia.pl, lub w sekretariacie Spółdzielni ul. Długa 18A w Krzeszowicach.

Szczegóły w TYM załączniku.


27.10.2015

Szanowni Państwo, w imieniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice zapraszamy podmioty  uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Więcej informacji i wzór umowy znajdziecie Państwo klikając w poniższe linki:

Badanie Finansowe Umowa (format MS Word)
Badanie Finansowe Zaproszenie (format PDF)


13.10.2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że zgodnie z przepisami:
·
       P-POŻ - §4 ust.1 pkt.18.e, §15 ust.1 pkt.1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 p.719).
·
       Regulaminu Porządku Domowego - rozdz.V pkt.1
dróg ewakuacyjnych tj. klatek schodowych, holi oraz korytarzy piwnicznych nie wolno zastawiać przedmiotami blokującymi i/lub przedmiotami łatwopalnymi. 

Dlatego zabronione jest przechowywanie jakichkolwiek przedmiotów na korytarzach, holach, klatkach schodowych, np: wózków, sanek, rowerów, itp.

Prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa.
Dziękujemy.


 

13.10.2015

Spółdzielnia ogłasza, iż organizuje spotkanie informacyjne dla mieszkańców os. Jurajskiego  (budynki: ul. Długa 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23; ul. Żbicka 4, 8, 18, 20, 22; ul. Stopki 1).

Zebranie odbędzie się dnia 20.10. 2015 r (wtorek) o godz. 16:30 w szkole Gimnazjum, ul. Długa w Krzeszowicach.

Tematyka spotkania:
1. Planowanie istotnych remontów w bieżącym roku i na lata następne:
        a) termomodernizacja - docieplenie budynków;
        b) remont i przebudowa nieszczelnej instalacji gazowej.
2. Omówienie warunków i szacowanych kosztów wykonania instalacji elektrycznej 3-fazowej, wg projektu przedłożonego przez dystrybutora energii "TAURON".
3. Umiejscowienie i wybudowanie altan śmietnikowych.
4. Możliwości zakupu śmietników na psie odchody.
5. Wystąpienie do P. Burmistrza i Rady Miasta Krzeszowice w sprawach:
        a) budowy kanalizacji deszczowej na terenie miasta;
        b) zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów.

Bardzo gorąco prosimy PT lokatorów naszej Spółdzielni o wzięcie udziału w tym spotkaniu.


9.10.2015

Informujemy PT Lokatorów, iż w dniu 14.10 br. tj. w środę, odbędzie się bezpłatny odbiór elektrośmieci (tylko i wyłącznie sprzętu elektrycznego i elektronicznego: zużyty sprzęt AGD i RTV - telewizory, radia, lodówki, pralki, komputery, telefony itp.).

Punkty odbioru dla mieszkańców Krzeszowic są ustalone w lokalizacjach:

1. plac tzw. omłotowy (skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej), godz. 16:00-16:50,
2. ul. Długa 22 - parking przy Gimnazjum w Krzeszowicach, ul. Długa 22, godz. 17:00-18:00.

Samochody odbiorcy będą czekać w wyznaczonych punktach o ściśle określonych godzinach.


25.09.2015

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatorsko – Własnościowa  "Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza, że organizuje spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszej Spółdzielni - budynki: Targowa 25, 29, 31, 33 i Armii Krajowej 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Zebranie odbędzie się: dn. 06.10.2015 /wtorek/ o godz. 16:30 w Klubie Wędkarskim (obok kotłowni) ul. Targowa 31.

Tematyka spotkania:

        1.    możliwości organizacji miejsc parkingowych do wyłącznego użytku mieszkańców Spółdzieln
2.    rozważanie możliwości utworzenia nowych miejsc parkingowych
3.   
planowanie istotnych remontów na rok 2016 i lata następne
4.   
umiejscowienie i wybudowanie altan śmietnikowych
5.   
możliwości zakupu śmietników na psie odchody
6.   
wystąpienie do Burmistrza i Rady Miasta Krzeszowice w sprawach:
    a)
     budowy kanalizacji deszczowej na terenie miasta
    b)
     zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów gabarytowych
    c)
     rozważanie możliwości montażu ekranów akustycznych od ul. Kościuszki


25.09.2015

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatorsko – Własnościowa  "Przyjaźń” ogłasza, że organizuje spotkanie informacyjne w Zabierzowie z mieszkańcami naszej Spółdzielni - budynki: os. Sienkiewicza 4, 5, 6, 7. Zebranie odbędzie się dn. 29.09.2015 o godz. 16:30 w Pawilonie Handlowym os. Sienkiewicza 8 (w 2-giej części)

UWAGA! w lokalu brak miejsc siedzących.

Tematyka spotkania:

        1.    sprawa garaży-blaszaków /procedowanych przez PINB/
2.    plany remontowe: docieplenie 4-tych ścian budynków w 2016 r.
3.    umiejscowienie altan śmietnikowych


25.09.2015

Informujemy, że w dniu 28.09.2015 r (poniedziałek) będą odbierane przez firmę A.S.A. Eco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Półłanki 76, odpady wielkogabarytowe takie jak: stare meble (fotele, krzesła, kanapy, łóżka, materace, sofy, szafy), dywany, wózki dziecięce, sanki, opony samochodowe, armatura łazienkowa, sztuczne choinki, zabawki dużych rozmiarów itp.

Nie będą odbierane odpady powstałe w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, styropian, wełna mineralna, odpady poremontowe i gruz, zużyty sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny.

Prosimy PT lokatorów o uprzątnięcie zalegających rzeczy z klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie, wózkownie) i wyniesienie ich do stanowisk kontenerowych (altan śmietnikowych) do godz. 7:00 dnia 28.09 br.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (12 68118 22, 12 681 10 91) oraz na stronie internetowej: www.fcc-grou.pl


 

01.09.2015

 

W dziale Ogłoszenia i Przetargi nowa informacja o przetargu: Remont i Przebudowa Instalacji Gazowej.


 

29.07.2015

 

Z dniem wczorajszym, tj 28.07.2015 r, upłynął okres oddelegowania Pani Marty Sobczyk z Rady Nadzorczej Spółdzielni do pracy w Zarządzie Spółdzielni. Z dniem dzisiejszym Zarząd jest dwuosobowy. Za wniesiony trud i poświęcony czas - Pani Marcie szczerze dziękujemy.


15.07.2015

 

W dniu dzisiejszym stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni objął wyłoniony w konkursie na tą funkcję i stanowisko, pan Wiktor Sajdera. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej jest na bieżąco uaktualniany i dostępny na stronie.


29.05.2015

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, stosownie do treści art. 39 ustawy Prawo Spółdzielcze, oraz §121 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w  dniu  25 czerwca 2015 r. (czwartek ) o godz. 16:00 w budynku Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22

 

Prosimy Członków Spółdzielni o zabranie ze sobą dowodów tożsamości

Szczegółowe informacje i stosowne dokumenty będą dostępne pod zakładką "Walne 2015".


28.04.2015

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Przyjaźń" w Krzeszowicach ogłasza konkurs na funkcję i stanowisko Prezesa Zarządu.

Szczegóły w TYM PLIKU

Dodatkowe dokumenty:

Regulamin Konkursu na Prezesa Zarządu 2015 r.

Regulamin Rady Nadzorczej - uchwalony 27.06.2014

Regulamin Zarządu - uchwalony 27.06.2014

Statut - tekst jednolity po zmianach po WZ 27.6.14r.


12.03.2015

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Przyjaźń" w Krzeszowicach ogłasza konkurs na stanowisko ds. budowlanych.

Szczegóły w TYM PLIKU


25.08.2014

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Przyjaźń" w Krzeszowicach ogłasza konkurs na funkcję i stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych.

Szczegóły w TYM PLIKU

Prosimy także o zapoznanie się z regulaminem przeprowadzania konkursu. Regulamin ten można pobrać z TEGO LINKU


12.06.2014

W zakładce Walne 2014 zamieściliśmy informacje i dokumenty na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 27.06 br. Prosimy wszystkich chętnych o zapoznanie się z tymi materiałami.


25.10.2013

Prosimy wszystkich chętnych o zapoznanie się z opracowaniem materiału dotyczącym różnic wskazań pomiędzy sumą wodomierzy indywidualnych a wodomierzem głównym w budynku.

Dokument w formacie PDF (130 KB): LINK


17.09.2013

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Informujemy, że dla budynków oddanych przed 12.10.2002r obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

O temperaturze wody mówi nam § 120:
 „ §120. 1. Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpania wody temperatury co najmniej 45°C, lecz nie wyższej niż 55°C”.

Mając na uwadze optymalizację kosztów ciepłej wody zarząd ustalił że temperatura wody dostarczanej do Państwa mieszkań rozkłada się następująco:
·        W godzinach od 4.30 – 23.30 – 48°C
·        W godzinach od 23.30 – 4.30 – 45°C

Odnosząc się od Państwa pytań dotyczących temperatury wody, oznajmiamy że podwyższenie temperatury ciepłej wody jest możliwe, jednak muszą się państwo liczyć że dotychczasowy koszt 1 m3 ciepłej wody znacznie wzrośnie i nie zrekompensuje Państwu oszczędności wynikających z ograniczenia poboru ciepłej wody (55°C-60°C) i mieszaniu jej z wodą zimną.

Zapewniamy Państwa, że wszystkie nastawy na regulatorach ciepłej wody jak i centralnego ogrzewania wprowadzane są tylko i wyłącznie w celu utrzymania jak najniższego zapotrzebowania na energię, co bezpośrednio wpływa na koszty Państwa rachunków za wodę i CO. Węzły jak i kotłownie wyposażone są w liczniki energii, spółdzielnia przy wyliczeniach kosztów wytworzenia ciepłej wody przelicza realną ilość zużytej energii w danym węźle. Nie można więc twierdzić że płacicie Państwo za wodę o temperaturze większej niż 55 °C a otrzymuje się w zamian wodę o zaniżonych parametrach.

Prosimy również o zgłaszanie nieprawidłowości w  działaniu CO jak i dostawie ciepłej wody do naszego Ciepłownika lub Administracji. Dobry kontakt z Państwem jest niezbędny w celu utrzymania optymalnych parametrów sieci.

Specjalista ds. Ciepłownictwa - Grzegorz Owca Tel: 607 871 262
· W sprawach bieżących w godz.  8.00 – 19.00
· W sprawach pilnych /awariach/ - całodobowo

Z poważaniem

Zarząd SM „ Przyjaźń” W Krzeszowicach


11.07.2013

ZAWIADOMIENIE
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Przyjaźń w Krzeszowicach zawiadamia, że Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2013 roku podjęło następujące uchwały (jak w załączniku, który można pobrać STĄD)

Zgodnie z postanowieniami art. 42 Ustawy Prawo Spółdzielcze każdy członek Spółdzielni może wytoczyć powództwo sądowe o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia. Powództwo takie powinno być wniesione do Sądu w ciągu 6-ciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.


03.07.2013

P R O T O K Ó Ł

 Z zebrania lokatorów budynku ul. Żbicka 22 w Krzeszowicach w dniu 24.06.2013r w sprawie remontów, opłat za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie.

Przedstawiciele Spółdzielni:

Wacław Lizończyk

Prezes Zarządu,

Małgorzata Stawiarska

Gł. Księgowa,

Janina Dębska

Kierownik GZM - protokolant

Grzegorz Owca

Stanowisko ds. ciepłownictwa

Obecnych lokatorów 12 wg załączonej listy

 

Na wstępie Prezes Zarządu Spółdzielni przedstawił:

 1. Sprawę remontu instalacji gazowej uzasadniając zasadność i potrzebę wykonania z uwagi na stan techniczny oraz bezpieczeństwo lokatorów oraz zalecenia z przeglądów okresowych,

 2. sprawę opłat za ciepłą wodę i c.o.
   

Mieszkańcy nie wyrazili zgody na przeprowadzenie remontu instalacji gazowej, lokalizację pionów na klatce schodowej, wypowiedzieli się za remontem istniejących pionów, wykonanie próby ciśnieniowej szczelności instalacji i jeżeli będzie potrzeba uszczelnienie instalacji.
Lokatorzy udostępnią pomieszczenie wc, zdemontują ścianki zabezpieczające kanał instalacyjny, umożliwią wykonanie robót.

Mieszkańcy zabierali głos w dyskusji na temat rozliczeń i ustalenia wysokości opłat za ciepłą wodę, aby koszty nie były tak wysokie w stosunku do innych budynków, należy ocieplić, zaizolować instalację ciepłej wody, rozważyć montaż podzielników ciepła.

Główna Księgowa zaznaczyła, że szczególnie wysokie koszty wystąpiły na budynkach ul. Żbicka 20,22, należałoby sprawdzić pod względem technicznym, ustalić co jest przyczyną.

Prezes Zarządu wyjaśnił, że w przypadku małego zużycia ciepłej wody cena jest wyższa z uwagi na straty na cyrkulacji, które podnoszą cenę podgrzania 1 m3 wody. Wszystkie budynki są rozliczane oddzielnie wg licznika ciepła na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej a centralne ogrzewanie wg licznika na potrzeby ogrzewania budynku. Liczniki te znajdują się w węzłach w każdym budynku. Następnie Główna Księgowa przedstawiła analizę kosztów ogrzewania za lata 2008 – 2012 z wyłączeniem roku 2011, gdyż w tym roku była przeprowadzona modernizacja kotłowni i systemu grzewczego. Z przedstawionej analizy wynika, że po modernizacji spadło zużycie gazu. W roku 2012 spadło zużycie gazu w porównaniu z rokiem 2010 o 19% ale niestety wzrosła cena gazu z 1,70 zł/m3 na 2,10 zł/m3. W celu podgrzania 1 m3 wody w roku 2010 średnio w skali spółdzielni potrzebne było 0,3633 GJ a w roku 2012 0,3298 GJ.

W przypadku budynku nr 22 wskaźnik ten za rok 2012 przy indywidualnym rozliczaniu na budynki wyniósł 0,3950 GJ co ma bezpośredni wpływ na cenę wody dla budynku. Jeśli wskaźnik jest niższy to cena podgrzania jest niższa i tak jest na większości budynków spółdzielni.

Na zapytanie jaka powinna być temperatura ciepłej wody wyjaśnił, że w budynku wybudowanym do 2002 r. zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ma być 45-55 C

Zwrócono się o rozliczenie przychodów i kosztów za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

Mieszkańcy apelowali aby nie podwyższać stawki opłat za ciepłą wodę, czy nie może być wyliczona w skali całego osiedla aby opłata była dla wszystkich mieszkań jednakowa. Prezes Zarządu wyjaśnił, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w ślad za nią statut spółdzielni zobowiązują do rozliczania wszystkich kosztów utrzymania budynków indywidualnie na poszczególne nieruchomości w związku z tym nie można zastosować średniej ceny dla wszystkich budynków a nie dokonanie zmiany ceny podgrzania ciepłej wody skutkować będzie kolejną wysoką dopłatą w miesiącu kwietniu przyszłego roku.

Wnioski mieszkańców :

 1. Wykonać próbę ciśnieniową instalacji gazowej w budynku, jeżeli wykaże nieszczelność, uszczelnić,

 2. Sprawdzić przyczynę wysokich kosztów ciepłej wody, ustalić przyczynę, nie podwyższać opłat za c.w., pozostawić obecną tj. 28 zł,

 3. Umieścić tabelę analizy rozliczania kosztów ogrzewania za 2012r na stronie internetowej Sp-ni.


27.06.2013

Analiza kosztów produkcji ciepła za 2012 rok

Dokument do pobrania: TUTAJ


7.06.2013

Informujemy, w dniu 29.06.2013 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków. W dniu dzisiejszym powinny do skrzynek tych państwa, którzy są Członkami Spółdzielni trafić pisemne zawiadomienia. Materiały na Zebranie będziemy sukcesywnie zamieszczać na stronie dostępne pod tym linkiem i na Forum.


22.05.2013

Informujemy, iż dla zarejestrowanych PT Członków Spółdzielni zamieściliśmy dokument o nazwie Opinia i Raport z badania finansowego za 2012 r.

Dokument ten jest możliwy do pobrania z Forum Spółdzielni (podfora Dokumenty wewnętrzne --> Dokumenty) po uprzednim zarejestrowaniu się i podaniu swojego numeru członkowskiego.


 

05.12.2012

Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w KRZESZOWICACH, przy ulicy DŁUGIEJ. Dokument w formacie WORD (identyczny z zamieszczonym w ogłoszeniu w Dzienniku Polskim) można pobrać klikając w TEN LINK


01.08.2012

Zawiadamia się, że Członek Rady Nadzorczej pełnić będzie dyżur w dniu 6 sierpnia 2012 r. (poniedziałek) w godzinach od 17-18 w pawilonie na Os. Sienkiewicza 8 w Zabierzowie.


 

02.07.2012

W dniu 16.06.2012 roku odbyło sie Walne Zgromadzenie Członków.

Pod tym linkiem zamieszczamy informacje (uchwały), które były tematem Zgromadzenia


19.04.2012

Zamieszczamy materiały na Walne Zgromadzenie Członków na 16.06.2012 r.

Dostępne są pod tym linkiem.


19.04.2012

W związku z awarią bazy danych (forum) aktualne ogłoszenia i przetargi zamieszczamy w "starym" dziale:

Ogłoszenia i przetargi


05.10.2011

Informujemy, iż w w ogłoszeniu o przetargu zamieszczonym w dzisiejszym (tj. z dnia 5.10.2011) dodatku do Dziennika Polskiego - "Nieruchomości" o temacie: "II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 593/1 o powierzchni 4,2100 ha położonej w Krzeszowicach – obręb Czatkowice, numer księgi wieczystej"

wkradł się błąd (z naszej winy). Prawidłowy akapit powinien wyglądać w treści jak poniżej:

.....

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni w Krzeszowicach ul. Długa 18A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2011 r. na konto Spółdzielni:

BOŚ 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 w wysokości 281.000,- zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)

....

Serdecznie przepraszamy Wszystkich za pomyłkę i wynikające z niej wątpliwości.

Prawidłową treść ogłoszenia zamieściliśmy TUTAJ


12.09.2011

Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia 23-09-2011 rok.


5.09.2001

Informujemy, iż uruchomiliśmy nowy dział strony FORUM.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z tego FORUM. Z forum mogą skorzystać wszyscy odwiedzający tą stronę. Niezarejestrowani uczestnicy - jedynie w sposób ograniczony, bez możliwości tworzenia postów i jedynie mogą oglądać określone działy.

Użytkownicy zarejestrowani uzyskają dostęp do materiałów ogólnych Spółdzielni. Mogą także wypowiadać się na forum, tworzyć nowe tematy, posty, odpowiadać w tematach.

Dodatkowo - zarejestrowany użytkownik, będący członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Przyjaźń" w Krzeszowicach uzyska dostęp do szeregu innych dokumentów, które nie są jawne z tych, czy owych względów dla nie członków.

Zapraszamy serdecznie do rejestrowania się w portalu.


22.08.2011

Z a w i a d o m i e n i e

W związku z żądaniem uprawnionej liczby członków Spółdzielni - Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w myśl §121 ust. 2 i 3 pkt.2 Statutu Spółdzielni z w o ł u j e w dniu 23.09.2011 r. o godz. 17.00 w budynku Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22

Nadzwyczajne WALNE ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni. 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 3. Ustalenie liczebności Prezydium Walnego Zgromadzenia.

 4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej.

 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Wyborczej na okoliczność stwierdzenia prawomocności zwołania i obradowania Walnego Zgromadzenia.

 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 9. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2011 r.

 10. Rozpatrzenie wniosku członków Spółdzielni o odwołanie członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Zdziobek i przeprowadzenie tajnego głosowania (podjęcie uchwały w tej sprawie).

 11. W przypadku podjęcia uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Zdziobek zgłaszanie kandydatur do wyborów uzupełniających na członka Rady Nadzorczej.

 12. W przypadku podjęcia uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Zdziobek – wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej.

 13. W przypadku podjęcia uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Zdziobek – ogłoszenie wyników wyborów.

 14. Zakończenie obrad.

 Informujemy, zgodnie z treścią § 122 Statutu każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały te i dokumenty jak; Statut Spółdzielni, protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2011 r., projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, wniosek członków Spółdzielni z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione zainteresowanym w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach urzędowania:
- poniedziałek: od 10.00 – 16.30
- wtorek – piątek: od 8.00 – 14.00

w dniach od 09.09.2011 r. do 23.09.2011 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz Statut Spółdzielni dostępne są lub będą na stronie internetowej Spółdzielni:
 

Członków przybywających na obrady Walnego Zgromadzenia prosimy o zabranie dowodu osobistego.
W przypadku nie okazania dowodu tożsamości mandat upoważniający do udziału w dyskusji i głosowaniach nie zostanie wydany.


28.07.2011

W dziale Ogłoszenia i Przetargi zamieściliśmy ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 593/1 w Czatkowicach.


26.07.2011

W dziale Ogłoszenia i Przetargi zamieściliśmy ogłoszenie wraz z dokumentacją przetargową na wykonanie w 2011 roku zatok parkingowych


14.07.2011

Nowy skład Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2011-2014 - TUTAJ

Zawiadomienie o uchwałach Walnego Zgromadzenia 20.06.2011 - TUTAJ

Uchwały Walnego Zgromadzenia 20.06.2011 do pobrania - TUTAJ

Uchwała nr 25 Walnego Zgromadzenia 20.06.2011 - TUTAJ


05.07.2011

Ogłoszenie o przetargu na mieszkanie ul. Żbicka 4/27 (II przetarg) - TUTAJ


30.06.2011

Informacja Zarządu w sprawie remontu kotłowni Długa 18A - TUTAJ


22.06.2011

Walne zgromadzenie Członków w dniu 20.06.2011 r. wybrało nowych członków Rady Nadzorczej. Skład zostanie podany/uaktualniony na stronie/ po ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej.

Informujemy także, iż można pobrać informację w sprawie finansowania modernizacji kotłowni. Plik dostępny - TUTAJ.


09.06.2011

Ogłoszenie o przetargu - Lokal mieszkalny Żbicka 4/27 - dokument w formacie MS Office 2003 (doc)


03.06.2011

Materiały Na Walne Zgromadzenie Członków na dzień 20.06.2011 r.

Wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał na WZC 20-06-2011 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2010 rok;
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010;
Protokół WZC z dnia 1.10.2010 roku;
Wniosek do WZC o podjęcie uchwały określającej kwotę najwyższych zobowiązań;
Sprawa działki nr 593/1 na oś. Czatkowice;
Informacja Zarządu SMLW o stanie zaawansowania realizacji wniosków z lustracji kompleksowej za lata 2006-2008;
Informacja Zarządu SMLW o stanie zaawansowania realizacji wniosków WZC;
Informacja Zarządu SMLW o realizacji uchwał WZC;
Wniosek do WZC o zbycie działki: Droga obok biura;
Wniosek do WZC o podział nadwyżki bilansowej;
Wniosek do WZC w sprawie zmian w statucie

Dostęp do "Sprawozdania Finansowego" i "Opinia i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego" można uzyskać po uprzednim kontakcie ze Spółdzielnią i otrzymaniu hasła umożliwiającego przeglądanie tychże, z uwagi, iż te materiały są niejawne i wgląd do nich powinni mieć jedynie Członkowie Spółdzielni.


26.05.2011

Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach , stosownie do treści art. 39 ustawy Prawo Spółdzielcze, oraz § 121 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2011 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Ustalenie liczebności Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Wyborczej na okoliczność stwierdzenia prawomocności zwołania i obradowania Walnego Zgromadzenia.
8. Wybór Komisji: Wnioskowej, Skrutacyjnej.
9. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 01.10.2010 r.
10. Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2010 r. wraz informacją o kierunkach rozwoju spółdzielni na rok 2011 i lata następne.
12. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 28.05.2010 r. oraz 01.10.2010r .
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2010 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2010 r.
14. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej Spółdzielni za lata 2006-2008 – przeprowadzonej przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
15. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawach objętych punktami 10 - 14 porządku obrad oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2010 rok.
16. Omówienie wniosków Zarządu w sprawie sposobów zagospodarowania lub zbycia w drodze przetargu działki nr 593/1 os. Czatkowice w Krzeszowicach i podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni zgłoszonych przez:
 a) Zarząd Spółdzielni
 b) Radę Nadzorczą Spółdzielni
i podjęcie uchwały.
18 Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawach:
 a) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
 b) zmian w Regulaminie Zarządu i Wynagradzania Członków Zarządu
i podjęcie uchwał w tym zakresie.
20. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie:
 a) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2012 r.,
 b) sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r.,
 c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 1278/44 stanowiącej drogę obok budynku przy ulicy Długiej 18A w Krzeszowicach
i podjęcie uchwał w tym zakresie.
21. Wybory do Rady Nadzorczej.
22. Rozpatrzenie odwołania członka (nr członkowski 1843) od uchwały Rady Nadzorczej nr 15/11 z 28.03.2011 r. w sprawie wykreślenia z grona członków i podjęcie uchwały.
23. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
24. Dyskusja i wolne wnioski.
25. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
26. Zakończenie obrad.

Informujemy, zgodnie z treścią §122 Statutu każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały te i dokumenty jak; Statut Spółdzielni, protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 01.10.2010 r., roczne sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe wraz z wynikami badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r. – przeprowadzonego przez AUXILIUM AUDYT z Krakowa, sprawozdanie Rady Nadzorczej, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad będą udostępnione zainteresowanym w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach urzędowania:
- poniedziałek: od 10.00 – 16.30 ( w dn.20.06.2011 r. – w godz. od. 10.00 – 11.00).
- wtorek – piątek: od 8.00 – 14.00
w dniach od 06.06.2011 r. do 20.06.2011 r.

Sprawozdania Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, projekty uchwał będziemy sukcesywnie zamieszczać na stronie internetowej internetowej Spółdzielni.


08.03.2011

Ogłoszenie o przetargu - na wykonanie robót remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w 2011 roku: 

Remont pomieszczeń lokali mieszkalnych -  roboty budowlane, instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe,  centralnego ogrzewania.


24.02.2011

Ogłoszenia o przetargu - na wykonanie prac w 2011 roku:

- Przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej.

- Przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych.

- Wykonanie  remontu i zabudowa 2 ekonomizerów w kotłowni  c.o. ul. Długa 18A oraz wykonanie remontu 19 węzłów c.o. i  c.w.u. a także ich wizualizacji, w 14 budynkach mieszkalnych.


26-11-2010

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach ul. Długa 18a, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2010 rok z podaniem imienia i nazwiska biegłego rewidenta.

Oferty należy złożyć w terminie do 29.11.2010 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2010 r."

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 282-09-04


27-10-2010

Spółdzielnia zaprasza do udziału:
w przetargu na ocieplenie stropu piwnic,
przetargu na malowanie klatek schodowych,
przetargu na opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń po byłym przedszkolu w budynku Długa 8.

Klikając na podane linki można pobrać pełną dokumentację przetargową w formacie Word 2003. Chętni do wzięcia udziału w przetargu, proszeni są o pobranie dokumentu, zapoznanie się z nim i o ewentualny kontakt z działem DZM w celu ustalenie szczegółów.


11-10-2010

Spółdzielnia zaprasza do udziału w przetargu na wymianę wodomierzy. Z działu Pliki do pobrania można pełną dokumentację przetargową wraz z kompletem załączników. Chętni do wzięcia udziału w przetargu, który odbędzie się 20.10.br, proszeni są o pobranie dokumentu, zapoznanie się z nim i o ewentualny kontakt z działem DZM w celu ustalenie szczegółów.


15-09-2010

Zarząd SMLW ma nadzieję, że zamieszczone poniżej dokumenty na Walne Zgromadzenie Członków mające się odbyć w dniu 1.10.2010 r., pomogą w sprawnym przeprowadzeniu obrad i merytorycznej dyskusji na zebraniu.

Realizacja uchwał z WZ 2009 r.
Informacja o realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia 2009 r.
Sprawozdanie Zarządu za 2009 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 r.
Wyjaśnienia do sprawozdania RN
Protokół WZ maj 2010r.
Informacja Zarządu o stanie zaawansowania realizacji wniosków z WZ maj 2010
Projekty uchwał na WZ październik 2010
REGULAMIN Zarządu - tekst jednolity
 

Prosimy także o zapoznanie się z pismami Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie w sprawach kontroli sprawozdania finansowego oraz o wynikach lustracji za 2009 r. Oba dokumenty można pobrać z działu Pliki do pobrania


31-08-2010

Z a w i a d o m i e n i e

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w myśl § 121 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 01 października 2010 r. (piątek) o godz. 17.00 w budynku Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22 –

WALNE ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA: 

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Ustalenie liczebności Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Wyborczej na okoliczność stwierdzenia prawomocności zwołania i obradowania Walnego Zgromadzenia.
8. Wybór Komisji: Wnioskowej, Skrutacyjnej.
9. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 28 maja 2010 r.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2009 r. oraz o kierunkach rozwoju spółdzielni na rok 2010 i lata następne.
11. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 maja 2009 r .
12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2009 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2009 r.
13. Przedstawienie informacji o wnioskach wynikających z protokołu lustracji kompleksowej Spółdzielni za lata 2006-2008, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni do roku 2009 – przeprowadzonej przez Małopolski Związek Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Podjęcie uchwał w sprawach objętych punktami 10 - 13 porządku obrad oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2009 rok.
16. Omówienie sprawy realizacji inwestycji mieszkaniowej os. Czatkowice i podjęcie uchwały w tym zakresie, w tym także podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przez Spółdzielnię działki 593/1.
17. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w przedmiocie zmiany w Statucie Spółdzielni – § 149 ust. 1 - i w przypadku jego uchwalenia – rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w regulaminach Rady Nadzorczej Spółdzielni i Zarządu Spółdzielni wynikających ze zmiany Statutu - oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
18. Informacja o stanie realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 28.05.2010r.
19. Dyskusja i wolne wnioski.
20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
21. Zakończenie obrad.

 Informujemy, że zgodnie z treścią § 122 Statutu każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały te i dokumenty jak: Statut Spółdzielni, protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2010 r., roczne sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za 2009 r. oraz z realizacji uchwał i wniosków z WZ z 28.05.2009 r., protokół z lustracji kompleksowej Spółdzielni za lata 2006-2008, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni do roku 2009 – przeprowadzonej przez Małopolski Związek Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie wraz z wnioskami polustracyjnymi, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad będą udostępnione zainteresowanym w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach urzędowania:

- poniedziałek: od 10.00 – 16.30
- wtorek – piątek: od 8.00 – 14.00 (w dn. 01.10.2010 r. – w godz. od 8.00 – 10.00).
w dniach od 16 września 2010 r. do 01 października 2010 r.


3-08-2010

Ogłoszenie o przetargu - na wykonanie prac w 2010 roku dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych.


17-07-2010

Ogłoszenie o przetargu - dotyczy lokalu przy ulicy Żbickiej 4/36.


16-06-2010

W dniu 28.05.2010 r,. odbyło się Walne Zebranie Członków SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach. Uchwały z tego zebrania można pobrać klikając w poniższy link:

Uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28-05-2010 r.


14-05-2010  (1)

Zamieszczamy dla Państwa szereg dokumentów (informacje, wnioski, uchwały) z myślą o Walnym Zgromadzeniu Członków mającym się odbyć w dniu 28.05.2010 r. Są to:

Informacja o realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia 2009 r.
Protokół WZ 2009 r.
Projekty uchwal WZ 2010 r.
Realizacja uchwał z WZ 2009 r.
Sprawozdanie finansowe za 2009 r.
Sprawozdanie Zarządu za 2009 r.
Uchwaly Rady Nadzorczej nr 25, 27, 28/2010.
Wniosek do WZ o podział nadwyżki bilansowej za 2009 r.
Wniosek do WZ o zbycie działek pod garażami.
Wniosek do WZ o zbycie działki nr 593/1 w Czatkowicach.
Wniosek do WZ o zbycie przedszkola.
Wniosek do WZ o zmiany w statucie.
Wniosek do WZ o kwocie najwyższych zobowiązań na 2010 r.

REGULAMIN RN - tekst jednolity
REGULAMIN Zarządu - tekst jednolity

Mamy nadzieję, iż zapoznanie się z tymi dokumentami pomoże nam wszystkim w sprawnym przeprowadzeniu obrad oraz umożliwi merytoryczną dyskusję na zebraniu. Prosimy także o zapoznanie się z pismami Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie w sprawach kontroli sprawozdania finansowego oraz o wynikach lustracji za 2009 r. Oba dokumenty można pobrać z działu Pliki do pobrania

Uwaga:

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Nadzorczą w dniu 11.05.2010 r.  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r. udostępnione zostanie członkom wyłącznie do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w godzinach podanych w zawiadomieniu. 


14-05-2010  (2) - Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków 28.05.2010

 Z  a  w  i  a  d  o  m  i  e  n  i  e

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w myśl § 124 Statutu Spółdzielni wprowadza zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego  na dzień  28 maja 2010 r. (piątek) o godz. 17.00 w budynku Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22 poprzez dodanie w punkcie 19 porządku podpunktu „d” o treści: „wyrażenie zgody na podział i zmianę przeznaczenia i zbycia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Długa 8 w Krzeszowicach – stanowiącego mienie Sp-ni.” Poniżej podaje się zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO  ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Ustalenie liczebności Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Wyborczej na okoliczność stwierdzenia prawomocności zwołania  i obradowania Walnego Zgromadzenia.
8. Wybór Komisji: Wnioskowej, Skrutacyjnej.
9. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 28 maja 2009 r.
10. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej – w wyborach uzupełniających.
11. Zapoznanie z wynikami badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r. – przeprowadzonej przez  Małopolski Związek Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
12. Sprawozdanie Zarządu  z działalności Spółdzielni za 2009 r. oraz o kierunkach rozwoju spółdzielni na rok 2010 i lata następne.
13. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie  w dniu 28 maja 2009 r .
14. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2009 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2009 r.
15. Przedstawienie informacji o wnioskach wynikających w protokołu z lustracji kompleksowej Spółdzielni za lata 2006-2008, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni do roku 2009 –  przeprowadzonej przez Małopolski Związek Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
17. Podjęcie uchwał w sprawach objętych punktami 11 - 15 porządku obrad oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2009 rok.
18. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
19. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie:
a) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2011 r.
b) sposobu podziału nadwyżki bilansowej  za 2009 r.
c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 1278/151 w Krzeszowicach.
d) wyrażenia zgody na podział i zmianę przeznaczenia i zbycia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Długa 8 w Krzeszowicach – stanowiącego mienie Spółdzielni oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
20. Omówienie sprawy realizacji inwestycji mieszkaniowej os. Czatkowice i podjęcie uchwały w tym zakresie, w tym także podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przez Spółdzielnię  działki 593/1.
21. Rozpatrzenie wniosków w przedmiocie  zmian w Statucie Spółdzielni i w przypadku ich uchwalenia – rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w regulaminach  - oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
22. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej o wystąpienie Spółdzielni z Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie i podjęcie Uchwały.
23. Rozpatrzenie odwołania członka (nr członkowski 1843) od uchwały Rady Nadzorczej nr 18/10 z 29.03.2010 r. w sprawie wykreślenia z grona członków i podjęcie uchwały.
24. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.
25. Dyskusja i wolne wnioski.
26.  Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
27. Zakończenie obrad.

Informujemy, zgodnie z treścią §122 Statutu każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały te i dokumenty jak; Statut Spółdzielni,  protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2009 r., roczne sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe wraz z wynikami  badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r. – przeprowadzonego przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie, protokół z lustracji kompleksowej Spółdzielni za lata 2006-2008, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni do roku 2009 – przeprowadzonej przez Małopolski Związek Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie wraz z wnioskami polustracyjnymi, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad będą udostępnione zainteresowanym w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach urzędowania:
- poniedziałek: od 10.00 – 16.30
- wtorek – piątek: od 8.00 – 14.00 (w dn. 28.05.2010 r. – w godz. od 8.00 – 10.00) w dniach od 14 maja 2010 r. do 28.05.2010 r.

Porządek obrad ZPC, sprawozdanie Zarządu za 2009 r.,  projekty uchwał oraz Statut Spółdzielni dostępne będą w tym samym przedziale czasowym na stronie internetowej Spółdzielni: www.sm.przyjazn.krzeszowice.com.pl. Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Nadzorczą w dniu 11.05.2010 r.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r. udostępnione zostanie członkom wyłącznie do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w godzinach podanych wyżej. 

 Otrzymują:
- Członkowie Spółdzielni
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółdzielni
- Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, ul. Sowińskiego 19
- Krajowa Rada Spółdzielcza


05-05-2010

 Z  a  w  i  a  d  o  m  i  e  n  i  e

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w myśl § 121 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 28 maja 2010 r. (piątek) o godz. 17.00 w budynku Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22

WALNE  ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO  ZGROMADZENIA:

1.      Otwarcie obrad
2.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.      Ustalenie liczebności Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4.      Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5.      Przyjęcie porządku obrad.
6.      Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej.
7.      Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Wyborczej na okoliczność stwierdzenia prawomocności zwołania  i obradowania Walnego Zgromadzenia.
8.      Wybór Komisji: Wnioskowej, Skrutacyjnej.
9.       Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 28 maja 2009 r.
10.  Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej – w wyborach uzupełniających.
11.  Zapoznanie z wynikami badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r. – przeprowadzonej przez  Małopolski Związek Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
12.  Sprawozdanie Zarządu  z działalności Spółdzielni za 2009 r. oraz o kierunkach rozwoju spółdzielni na rok 2010 i lata następne.
13.  Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 maja 2009 r .
14.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2009 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2009 r.
15.  Przedstawienie informacji o wnioskach wynikających w protokołu z lustracji kompleksowej Spółdzielni za lata 2006-2008, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni do roku 2009 – przeprowadzonej przez Małopolski Związek Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
16.  Dyskusja nad sprawozdaniami.
17.  Podjęcie uchwał w sprawach objętych punktami 11 - 15 porządku obrad oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2009 rok.
18.  Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
19.  Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie:
      a) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2011 r.
      b) sposobu podziału nadwyżki bilansowej  za 2009 r.
      c)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 1278/151 w Krzeszowicach oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
20. Omówienie sprawy realizacji inwestycji mieszkaniowej os. Czatkowice i podjęcie uchwały w tym zakresie, w tym także podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przez Spółdzielnię działki 593/1.
21. Rozpatrzenie wniosków w przedmiocie  zmian w Statucie Spółdzielni i w przypadku ich uchwalenia – rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w regulaminach  - oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
22. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej o wystąpienie Spółdzielni z Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie i podjęcie uchwały.
23. Rozpatrzenie odwołania członka (nr członkowski 1843) od uchwały Rady Nadzorczej nr 18/10 z 29.03.2010 r. w sprawie wykreślenia z grona członków i podjęcie uchwały.
24. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.
25. Dyskusja i wolne wnioski.
26.  Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
27. Zakończenie obrad.

Informujemy, zgodnie z treścią § 122 Statutu każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały te i dokumenty jak; Statut Spółdzielni,  protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2009 r., roczne sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe wraz z wynikami  badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r. – przeprowadzonego przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie, protokół z lustracji kompleksowej Spółdzielni za lata 2006-2008, w tym działalności inwestycyjnej Spółdzielni do roku 2009 – przeprowadzonej przez Małopolski Związek Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie wraz z wnioskami polustracyjnymi, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad będą udostępnione zainteresowanym w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach urzędowania:
- poniedziałek: od 10.00 – 16.30
- wtorek – piątek: od 8.00 – 14.00 (w dn. 28.05.2010 r. – w godz. od 8.00 – 10.00).
w dniach od 14 maja 2010 r. do 28.05.2010 r.

Porządek obrad ZPC, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za 2009 r.,  projekty uchwał oraz Statut Spółdzielni dostępne będą w tym samym przedziale czasowym na stronie internetowej Spółdzielni: www.sm.przyjazn.krzeszowice.com.pl.

 Otrzymują:
- Członkowie Spółdzielni
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółdzielni
- Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, ul. Sowińskiego 19
- Krajowa Rada Spółdzielcza


09-04-2010

Prosimy PT zainteresowanych o zapoznanie się z wynikami rozliczenia kosztów kotłowni Osiedla Jurajska, oraz z regulaminem rozliczenia kosztów zużycia zimnej i cieplej wody. Oba pliki do pobrania z działu Pliki do pobrania.


10-03-2010

Nowy Konkurs Ofert na na wykonanie w roku 2010 robót remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych


26-08-2009

Nowe ogłoszenie o konkursie ofert na a wynajem pawilonu handlowo-usługowego wolnostojącego położonego w Zabierzowie - Os. Sienkiewicza, użytkowanego dotychczas jako sklep spożywczy.


04-08-2009

Nowa wersja Statutu Spółdzielni (Z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 29,09 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 28 maja 2009 roku.) Do pobrania w sekcji "Pliki do pobrania" lub klikając na ten odnośnik - POBIERZ STATUT

Aktualny skład Rady Nadzorczej


 22-06-2009

Informujemy, iż można pobrać uchwały Walnego Zgromadzenia (z działu Pliki do Pobrania), albo z poniższego linku.
Uchwały Walnego Zgromadzenia w dniu 28-05-2009
 


26-05-2009

Pan Marek Natkaniec zgłosił projekty uchwał na Walne Zgromadzenie (w dniu 28-05-2009). Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Projekty uchwał M.Natkaniec


25-05-2009
W nawiązaniu do informacji podanej poniżej (z dnia 15-05-2009) w dziale "Przyjazny Zaułek" zamieściliśmy dodatkowe materiały: Ofertę DB, Regulamin Inwestycyjny i Umowę rezerwacyjną.


15-05-2009

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach informuje, że w związku z rozpoczynającym się naborem chętnych na zakup mieszkania w nowopowstającym osiedlu w Czatkowicach „PRZYJAZNY ZAUŁEK”, zapraszamy zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 21.05.2009 o godz. 17.00.  W spotkaniu wezmą udział oprócz Zarządu Spółdzielni autorzy koncepcji architektonicznej, projektanci, oraz przedstawiciele banków


14-05-2009

W związku ze zbliżającym się terminem Walnego Zgromadzenia (28-05-2009) zamieszczamy materiały - omówienia tematów, projekty uchwał i informacje o realizacji uchwał poprzednich, z którymi Państwo mogą się zapoznać i  które będą poruszane na Walnym Zgromadzeniu. Prosimy o pobranie tych plików i zapoznanie się z nimi. Jesteśmy przekonani, że te zamieszczone materiały przyczynią się do sprawnego przeprowadzenia  obrad i umożliwią merytoryczną dyskusję.

Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych;
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia 2009;
Realizacja uchwał z Walnego Zgromadzenia  w 27-05-2008;
Realizacja wniosków z Walnego Zgromadzenia w dniu 27-05-2008;
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008;
Sprawozdanie Zarządu za 2008.


11-05-2009

Uruchomiliśmy serwis "Przyjazny Zaułek" i specjalnie w tym celu nowa skrzynkę e-mail dla zapytań tyczących tego tematu. Adres tej skrzynki: przyjaznyzaulek@interia.pl


06-05-2009

W dziale Ogłoszenia różne zamieszczamy zawiadomienie o walnym zgromadzeniu mającym się odbyć dnia 28-05-2009 roku wraz z porządkiem obrad. Identyczne w treści pismo Zarządu, PT Członkowie i oczekujący na wpis w poczet członków SMLW otrzymali pod koniec kwietnia do rąk własnych.
 

Ponadto zamieszczamy ogłoszenie o przetargu na wykonanie w roku 2009 robót budowlanych: Budowy 6-ciu  przyłączy c.o., remontu i zabudowy 2-ch ekonomizerów w Kotłowni  c.o. budynku Targowa 31 oraz wykonania remontu 14-stu węzłów c.o.  w budynkach mieszkalnych.


02.03.2009

W dziale Ogłoszenia różne zamieszczamy ogłoszenie o przetargu na wykonanie w roku 2009 różnych robót remontowych i przeglądów okresowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Prosimy o zapoznanie się z ofertą.


10.02.2009

W dziale Ogłoszenia różne zamieszczamy ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w KRZESZOWICACH, przy ulicy ŻBICKIEJ  4/18 -  II piętro.
Prosimy o zapoznanie się z warunkami zamieszczonymi w tym ogłoszeniu.

Dziękujemy.


27.01.2009

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” ul. Długa 18A , 32-065 Krzeszowice, zaprasza do złożenia oferty na: „Badanie bilansu SMLW „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach, za okres 01.01.2008r. - 31.12.2008r."

Termin realizacji zamówienia – 15.04.2009r.

1.  Oferta powinna zawierać:
a)  adres i nazwę oferenta lub nazwisko osoby fizycznej,
b)  cenę ryczałtową brutto,
c)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty,
d)  aktualny odpis z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do    badania sprawozdania finansowego,
e)  oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, w tym znajomość ustawy Prawo Spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
f) oświadczenie, że oferent przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w okresie ostatnich 3 lat
g)  dane o wykonawcy.

2. Warunkiem złożenia oferty jest wykupienie specyfikacji w biurze Spółdzielni do dnia 11.02.2009r. Koszt specyfikacji wynosi 25,00 złotych brutto.

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego i oznaczonej: „Konkurs - Badanie
    bilansu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „PRZYJAŹŃ” za 2008r.”.

4.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8 (Sekretariat), do dnia 13.02.2009r. do godz. 14.00

5.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.02.2009r. o godz 17.00, w pok. nr 1

6.  Brak wymaganych dokumentów będzie powodem wykluczenia wykonawcy.

7.  Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), wyboru wykonawcy dokona Rada Nadzorcza SMLW „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach.

8.  Po dokonaniu wyboru oferty zostanie zawarta umowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


05.11.2008

W dziale Ogłoszenia różne zamieszczamy:
 - Zawiadomienie o przetargu (V przetarg) na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Krzeszowicach, przy ulicy Żbickiej 4/47.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami oferty.


02.09.2008

W dziale Ogłoszenia różne zamieszczamy:
1. Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu na wykonanie opracowania koncepcji architektonicznej zagospodarowania działki w Krzeszowicach (Oś. Czatkowice) pod zabudowę mieszkaniową;
2. Zawiadomienie o przetargu (V przetarg) na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Krzeszowicach, przy ulicy Żbickiej 4/47.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami oferty.
Regulamin przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego można pobrać klikając w ten LINK.


23.07.2008

W dziale Ogłoszenia różne zamieszczamy zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu na wykonanie opracowania koncepcji architektonicznej zagospodarowania działki w Krzeszowicach pod zabudowę mieszkaniową. Prosimy o zapoznanie się z warunkami oferty.


16.07.2008

W dziale Ogłoszenia różne zamieściliśmy zawiadomienie o przetargu na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w KRZESZOWICACH, przy ulicy ŻBICKIEJ 4/47

Zamieszczamy także regulamin przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.  Dokument ten można można pobrać z działu Pliki do pobrania albo bezpośrednio klikając w ten LINK.


01.07.2008

W dziale Ogłoszenia różne zamieściliśmy zawiadomienie o przetargu na wykonanie w roku 2008 robót w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Prosimy o zaznajomienie się z tym komunikatem.


04.06.2008
W dniu 27.05.2008 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Na zebraniu m.in. wybrano nowy skład Rady Nadzorczej oraz podjęto szereg uchwał. Treść tych uchwał jest dostępna w dziale Pliki do pobrania, lub bezpośrednio z tego linku.16.05.2008

W Dziale Ogłoszenia Różne - zamieściliśmy nową informację o Konkursie Ofert, na wykonanie robót remontowych, przeglądów okresowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w 2008 roku.
Chętnych prosimy o zapoznanie się  z warunkami przetargu.


13.05.2008

W związku ze zbliżającym się terminem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni zaplanowanym na 27.05.2008 rok przygotowaliśmy następujące materiały (oprócz podanych w informacji z dnia 8.05. br.):
- sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2007 rok;
- sprawozdanie rady Nadzorczej za 2007 rok i do końca kadencji;
- informacja Zarządu Spółdzielni o realizacji Uchwał ZPC;
- informacja Zarządu Spółdzielni o realizacji Wniosków ZPC;
- informacja MZR SM w Tarnowie o przeprowadzonej lustracji;
- informacja Zarządu Spółdzielni o realizacji wniosków polustracyjnych;
- projekty uchwał na Walne Zgromadzenie;
- projekty regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej;
- kilka wniosków Zarządu do omówienia przez Walne Zgromadzenie.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami. Znajomość ich ułatwi merytoryczną dyskusję przez Walne Zgromadzenie i sprawne przeprowadzenie obrad.  Dokumenty do pobrania w dziale Pliki do pobrania.


9.05.2008
Szanowni Państwo.

Podobnie jak w roku ubiegłym, Zarząd Spółdzielni składa sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2007. W zamieszczonym dokumencie chcemy przedstawić Państwu sytuację Spółdzielni i problemy w jej funkcjonowaniu. Treść dokumentu zamieszczono dziale Pliki do pobrania. Prosimy o zapoznanie się ze sprawozdaniem.


8.05.2008 r.

Zarząd Spółdzielni przekłada Państwu do wiadomości Bilans za 2007 rok i Rachunek Zysków i Strat. Można je pobrać klikając bezpośrednio w link lub z działu Pliki do pobrania. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów przez pobranie plików i otwarcie ich w programie Adobe Reader.22.04.2008 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w myśl §121 ust. 1 Statutu Spółdzielni z w o ł u j e w dniu 27 maja 2008 r. (wtorek) o godz. 16.30 w budynku Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22 – WALNE ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni.


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Ustalenie liczebności Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Wyborczej na okoliczność stwierdzenia prawomocności zwołania i obradowania Walnego Zgromadzenia.
8. Wybór Komisji: Wnioskowej, Skrutacyjnej
9. Przyjęcie protokołów z Zebrań Przedstawicieli Członków z dnia 26.06.2007 r. i 29.11.2007 r.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2007 r. wraz z wynikami finansowymi za 2007 r. oraz z informacją o zamierzeniach na rok 2008.
11. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków z Zebrań Przedstawicieli Członków z dnia 26.06.2007 i 29.11.2007.
12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2007 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2007 r.
13. Przedstawienie informacji o realizacji w roku 2007 wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej za lata 2003-2005.
14. Zapoznanie przedstawicieli z wynikami lustracji problemowej dot. badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007 – przeprowadzonej przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
15. Dyskusja nad sprawozdaniami.
16. Podjęcie uchwał w sprawach objętych punktami 10 - 14 porządku obrad oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2007 rok.
17. Zgłaszanie kandydatur na :
- członków Rady Nadzorczej,
- delegatów na VI Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie,
- przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię na Zjeździe Przedkongresowym
18. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie:
a) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2008 r.
b) sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2007 r.
c) nieodpłatnego zbycia działek.
d) wyrażenia zgody na przeniesienie przez Spółdzielnię odrębnej własności lokali na rzecz każdoczesnego zwycięzcy przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
19. Wybory :
- członków Rady Nadzorczej,
- delegatów na VI Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie,
- przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię na Zjeździe Przedkongresowym
20. Rozpatrzenie odwołania p. Anny Nowak od uchwały Rady Nadzorczej nr 9/08 w sprawie wykreślenia z grona członków i podjęcie uchwały.
21. Uchwalenie:
- Regulaminu Rady Nadzorczej,
- Regulaminu Zarządu i Wynagradzania Członków Zarządu
22. Ogłoszenie wyników wyborów .
23. Dyskusja i wolne wnioski.
24. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
25. Zakończenie obrad.

Informujemy, zgodnie z treścią §122 Statutu każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały te i dokumenty jak; Statut Spółdzielni, protokoły z ZPC z dnia 26.06.2007 r. i 29.11.2007 r., roczne sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe wraz z wynikami lustracji problemowej dot. badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007 r. – przeprowadzonej przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie, projekt Regulaminu Rady Nadzorczej, projekt Regulaminu Zarządu i Wynagradzania Członków Zarządu, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad będą udostępnione zainteresowanym w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach urzędowania:
- poniedziałek: od 10.00 – 16.30
- wtorek – piątek: od 8.00 – 14.00 w dniach od 13.05.2008 r. do 27.05.2008 r.09-04-2008

W Dziale Ogłoszenia Różne - zamieściliśmy nową informację o Konkursie Ofert, na wykonanie robót budowlanych w 2008 roku.

Chętnych prosimy o zapoznanie się  z warunkami przetargu.


04-03-2008

W Dziale Ogłoszenia Różne - zamieściliśmy informację o Konkursie Ofert. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z tym dokumentem.


08-01-2008

W dziale Ogłoszenia Różne zamieściliśmy dwa ogłoszenia o przetargach mających odbyć się pod koniec b.m. miesiąca:
1. Na wykonanie w roku 2008 przeglądów okresowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
2. Na sprzedaż samochodu marki Żuk A11B FS LUBLIN.

Chętnych prosimy o zapoznanie się  z warunkami przetargu.


20-12-2007

W dniu 6.12.2007 roku odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Na tej sesji były omawiane m.in. dwa wnioski Spółdzielni.
Jeden, jeszcze z dnia 26.10.2006 roku, w sprawie zwiększenia bonifikaty udzielanej na własność gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni, a stanowiącego własność Gminy Krzeszowice, oraz drugi z dnia 12.10.2007 roku w sprawie zwiększenia bonifikaty do 85% przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.
Niestety, z przykrością musimy odnotować, iż nasze wnioski nie zostały przez Radę Miejską uwzględnione. Jednak ewentualna zmiana uchwały w sprawie udzielenia bonifikat jest w dalszym ciągu sprawą otwartą, o ile ze stosowną inicjatywą wyjdą podmioty upoważnione: Burmistrz, grupa radnych (min. 5 osób), Komisje Rady, Klub Radnych.
 

Tekst odpowiedzi można pobrać klikając na poniższy link:
Pismo BRM-0562/9/2007


17-12-2007 r.
Na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 29.11.2007 roku Uchwałą nr 13/III/07 przyjęto nowy Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Przyjaźń" w Krzeszowicach. Pełną wersję w formacie PDF można pobrać z tego linku:

Link do pobrania Statutu
 

Na przedmiotowym Zebraniu uchwalone także szereg uchwał. Pełne teksty tych uchwał wraz z załącznikami do pobrania z działu Pliki do Pobrania lub klikając w ten link:

Link do pobrania Uchwał


13-11-2007 r.

L.dz. DC-3808/07
 

                                                                Z a w i a d o m i e n i e
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w myśl §130 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 29 listopada 2007 r. (czwartek) o godz. 17-tej w budynku Gimnazjum
im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22 – ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI.
 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz, 2-ch Asesorów).
3. Wybór Komisji: Wnioskowej i Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej na okoliczność stwierdzenia prawomocności zwołania i obradowania Zebrania Przedstawicieli Członków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie zmian w Regulaminie obrad Zebrania Przedstawicieli Członków.
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 26.06.2007 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2006 rok.
9. Zapoznanie przedstawicieli z projektem nowego Statutu Spółdzielni dostosowanego do znowelizowanej ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
10. Dyskusja nad punktem 9.
11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
12. Uchwalenie Statutu Spółdzielni.
13. Zakończenie obrad.
Informujemy, że materiały i dokumenty będące przedmiotem obrad ZPC, projekt nowego Statutu Sp-ni, projekt zmian do regulaminu ZPC i protokół z ZPC z dnia 26.06.2007 r. będą udostępnione zainteresowanym w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach urzędowania:
- poniedziałek: od 10.00 – 16.30
- wtorek – piątek: od 8.00 – 14.00 (w dniu 29.11.2007 r. – od 9.00 – 12.00)
w dniach od 15 listopada 2007 r. do 29 listopada 2007 r.
Porządek obrad ZPC, projekty uchwał oraz Regulamin Zebrania Przedstawicieli Członków oraz materiały i dokumenty będące tematyką obrad ZPC dostępne są do pobrania z naszej strony w dziale Pliki do pobrania i z aktualności z dnia 5-11-2007.

Ewentualne uwagi do projektu Statutu prosimy składać, o ile to możliwe - pisemnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach do dnia 23.11.2007 r.
 05-11-2007

Prosimy o pobranie i zapoznanie się z treścią dokumentów przygotowanych na Zebrania Grup Członkowskich mających odbyć się w terminie 7-9 bm.


Pliki można pobrać klikając w niżej podane linki prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję - Zapisz element docelowy jako...
Projekt Zmiany do Regulaminu ZPC;
Regulamin ZGC -t ekst jednolity na 31-10-2007r;
Regulamin ZPC - uchw. 19-06-2006 r

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05-11-2007

Uprzejmie niniejszym informujemy PT Mieszkańców, iż można pobrać projekt nowego statutu Spółdzielni.
Plik w formacie PDF do pobrania w dziale Pliki do pobrania , lub bezpośrednio z tego miejsca:

Statut 2007

Wszelkie uwagi i propozycje zmian prosimy o zgłaszanie w formie pisemnej do dnia 23-11-2007 roku w biurze Spółdzielni.
Za wszelkie konstruktywne propozycje z góry dziękujemy.


30-10-2007
Uprzejmie informujemy PT Mieszkańców, iż w dniach 7-9 listopada 2007 roku zaplanowane są zebrania Grup Członkowskich.
Prosimy o pobranie zlinkowanych załączników celem zapoznania się z ich treścią. Pliki są w formacie MS Word.

Oto linki do dokumentów:
Os. Krakowska,
Os. Targowa,
Os. Sienkiewicza w Zabierzowe.


07-08-2007
W Dziale Ogłoszenia Różne - zamieściliśmy informację o Konkursie Ofert. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z tym dokumentem.

 


31-07-2007

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

14 czerwca Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W drugim dniu 43 posiedzenia Sejmu rozpatrzono poprawki Senatu.

Zawarte w ustawie zmiany dotyczą szeregu ważnych regulacji dotyczących funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, w tym m.in.:
- zakazu możliwości ustanawiania nowych własnościowych praw do lokalu,
- zasad prowadzenia ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów oraz wpływów i wydatków funduszu remontowego,
- warunków przekształcania spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność,
- obniżenia wysokości opłat notarialnych za dokonanie czynności związanych z wyodrębnieniem własności lokali,
- likwidacji zebrań grup członkowskich i zebrań przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych i wprowadzenie w dużych spółdzielniach walnych zgromadzeń odbywanych w częściach,
- dodatkowe uprawnienia członków spółdzielni mieszkaniowych pozwalające na skuteczniejszą kontrolę działalności organów spółdzielni,
- dodatkowe przepisy karne.
Ustawa skierowana zostanie do podpisu Prezydenta RP. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2007 ...

LINK - Odpowiedź z Biura Rady Miejskiej w Krzeszowicach na wniosek Spółdzielni o rozpatrzenie sprawy wysokości bonifikat udzielanej przy  zakupie na własność gruntu.


02-07-2007

W dniu 26-06-2007 roku odbyło się zebranie ZPC naszej Spółdzielni. Uchwały podjęte na Zebraniu można pobrać z działu Pliki do pobrania.


W dziale Pliki do pobrania zamieszczamy projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli Członków SM, a także informację dotycząca pkt 18 porządku obrad ZPC (informacja tycz. przynależności do Małopolskiego Związku Rewizyjnego SM z siedzibą w Tarnowie)


Szanowni Państwo.

Zarząd Spółdzielni składa sprawozdanie ze swojej działalności. W zamieszczonych dokumentach chcemy przedstawić Państwu sytuację Spółdzielni i problemy w jej funkcjonowaniu. Całość do pobrania na naszej witrynie z działu Pliki do pobrania. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów przez pobranie plików i otwarcie go w programie Adobe Reader.

 


Krzeszowice 30-10-2008

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (V przetarg)

na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w KRZESZOWICACH, przy ulicy ŻBICKIEJ 4/47 - III piętro, składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. – o pow. użytkowej 39,00 m2
Cena wywoławcza lokalu wynosi : 132.600,00 zł.
Wadium: 6.630,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł/m2
Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2008 r. (czwartek) o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Długiej 18 A w Krzeszowicach (sala konferencyjna).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium do dnia 25.11.2008 r. na konto Spółdzielni do banku BOŚ S.A. 0.0/Krzeszowice nr 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 (decyduje data wpływu środków na konto bankowe Spółdzielni) – z dopiskiem „V przetarg-ul. ŻBICKA 4/47”,
- nabycie w siedzibie Spółdzielni specyfikacji określającej warunki przetargu w cenie 25,00 zł brutto.
 

Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal w dniach od 06.11.2008 r. do 24.11.2008 r. w godzinach ustalonych z administracją Spółdzielni (nr tel. 0-12 282-10-43).

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby, które zaakceptują warunki przetargu podane w specyfikacji przetargowej i wpłacą wymagane wadium.
Wygrywający ponosi koszty zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu (notarialne i wieczystoksięgowe) oraz wnosi wylicytowaną wartość rynkową lokalu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem (0-12) 282-09-04.

 


Krzeszowice 02-10-2008

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (IV przetarg)

na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w KRZESZOWICACH, przy ulicy ŻBICKIEJ 4/47 - III piętro, składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. – o pow. użytkowej 39,00 m2
Cena wywoławcza lokalu wynosi : 158.698,26 zł.
Wadium: 7.940,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł/m2
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2008 r. (czwartek) o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Długiej 18 A w Krzeszowicach (sala konferencyjna).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium do dnia 14.10.2008 r. na konto Spółdzielni do banku BOŚ S.A. 0.0/Krzeszowice nr 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 (decyduje data wpływu środków na konto bankowe Spółdzielni) – z dopiskiem „IV przetarg-ul. ŻBICKA 4/47”,
- nabycie w siedzibie Spółdzielni specyfikacji określającej warunki przetargu w cenie 25,00 zł brutto.
Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administracją spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby, które zaakceptują warunki przetargu podane w specyfikacji przetargowej i wpłacą wymagane wadium.
Wygrywający ponosi koszty zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu (notarialne i wieczystoksięgowe) oraz wnosi wylicytowaną wartość rynkową lokalu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem (0-12) 282-09-04.


Krzeszowice 02-09-2008

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice
ogłasza
KONKURS na wykonanie
OPRACOWANIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI W KRZESZOWICACH
POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w zadania będą do nabycia od dnia 04.09.2008r w cenie 106.00 zł + VAT w siedzibie Spółdzielni (Dział Techniczny) w godz. 900-1445. Dodatkowe informacje pod nr tel. (012) 282-09-04.
Ofertę na wykonanie zadania należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 700-1445, poniedziałek w godz. 900-1645 do dnia 24.09.2008 roku.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2008r o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni.
Oferenci wybrani do II etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozmów.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

(Termin wydruku: Dziennik Polski 03.09.2008r)


Krzeszowice 02-09-2008

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (III przetarg)

na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w KRZESZOWICACH, przy ulicy ŻBICKIEJ 4/47 - III piętro, składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. – o pow. użytkowej 39,00 m2
Cena wywoławcza lokalu wynosi : 179.400,00 zł.
Wadium: 8.970,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł/m2
Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2008 r. (czwartek) o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Długiej 18 A w Krzeszowicach (sala konferencyjna).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium do dnia 16.09.2008 r. na konto Spółdzielni do banku BOŚ S.A. 0.0/Krzeszowice nr 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 (decyduje data wpływu środków na konto bankowe Spółdzielni) – z dopiskiem „III przetarg-ul. ŻBICKA 4/47”,
- nabycie w siedzibie Spółdzielni specyfikacji określającej warunki przetargu w cenie 25,00 zł brutto.
Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal w dniach:
05.09.2008 r. w godz. 1200-1300,
08.09.2008 r. w godz. 1600-1700,
11.09. 2008 r. w godz. 1200-1300.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby, które zaakceptują warunki przetargu podane w specyfikacji przetargowej i wpłacą wymagane wadium.
Wygrywający ponosi koszty zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu (notarialne i wieczystoksięgowe) oraz wnosi wylicytowaną wartość rynkową lokalu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem (0-12) 282-09-04.


Krzeszowice 31-07-2008

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (II przetarg)

na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w KRZESZOWICACH, przy ulicy ŻBICKIEJ 4/47 - III piętro, składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. – o pow. użytkowej 39,00 m2.
Cena wywoławcza lokalu wynosi : 182.503,00 zł.
Wadium: 9.125,00 zł.
Postąpienie: 100,00 zł/m2.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2008 r. (czwartek) o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Długiej 18A w Krzeszowicach (sala konferencyjna).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium do dnia 12.08.2008 r. na konto Spółdzielni do banku BOŚ S. A. O/Krzeszowice
nr konta: 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 (decyduje data wpływu środków na konto bankowe Spółdzielni) – z dopiskiem „II przetarg-ul. ŻBICKA 4/47”,
- nabycie w siedzibie Spółdzielni specyfikacji określającej warunki przetargu w cenie 25,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal w dniach:
01.08.2008 r. w godz. 1200-1300,
04.08.2008 r. w godz. 1600-1700,
07.08. 2008 r. w godz. 1300-1400,
11.08.2008 r. w godz. 1600-1700

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby, które zaakceptują warunki przetargu podane w specyfikacji przetargowej i wpłacą wymagane wadium.
Wygrywający ponosi koszty zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu (notarialne i wieczystoksięgowe) oraz wnosi wylicytowaną wartość rynkową lokalu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem (0-12) 282-09-04.


Krzeszowice 23-07-2008

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice
ogłasza
 KONKURS na wykonanie
OPRACOWANIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI W KRZESZOWICACH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w. zadania będą do nabycia od dnia 25.07.2008r w cenie 106.00 zł + VAT w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45. Dodatkowe informacje pod nr tel. (012) 282-09-04.
Ofertę na wykonanie zadania należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 7.00-14.45, poniedziałek w godz. 9.00-16.45 do dnia 14.08.2008 r .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2008r o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni.
Oferenci wybrani do II etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozmów.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.


Krzeszowice 16-07-2008

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice
ogłasza
 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na wyłonienie osoby, która uzyska pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w KRZESZOWICACH, przy ulicy ŻBICKIEJ 4/47 - III piętro, składającego się z:
dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. – o pow. użytkowej 39,00 m2.
Cena wywoławcza lokalu wynosi : 182.503,00 zł.
Wadium: 9.125,00 zł.
Postąpienie: 100,00 zł/m2.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2008 r. (czwartek) o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Długiej 18 A w Krzeszowicach (sala konferencyjna).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium do dnia 28.07.2008 r. na konto Spółdzielni do banku BOŚ S.A. 0.0/Krzeszowice nr 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001 (decyduje data wpływu środków na konto bankowe Spółdzielni) – z dopiskiem „przetarg-ul. ŻBICKA 4/47”,
- nabycie w siedzibie Spółdzielni specyfikacji określającej warunki przetargu w cenie 25,00 zł brutto.
Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal w dniach:
18.07.2008 r. w godz. 1200-1300
21.07. 2008 r. w godz. 1600-1700
24.07.2008 r. w godz. 1200-1300

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby, które zaakceptują warunki przetargu podane w specyfikacji przetargowej i wpłacą wymagane wadium.
Wygrywający ponosi koszty zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu (notarialne i wieczystoksięgowe) oraz wnosi wylicytowaną wartość rynkową lokalu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem (0-12) 282-09-04.
 

Regulamin przeprowadzania w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego można pobrać klikając w ten LINK.


 

Krzeszowice 30-06-2008

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice
ogłasza
KONKURS OFERT
( przetarg dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie w roku 2008 następujących robót w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
1. Wykonanie projektów technicznych modernizacji węzłów c.o. i c.w.u. wraz z pozyskaniem dofinansowania i wykonawstwem (II etapowa realizacja zadania)
2. Wykonanie projektu technicznego, dostawa i montaż ekonomizerów w kotłowni.
3. Wykonanie projektu technicznego na modernizację dostawy ciepła do budynków mieszkalnych.
4. Wykonanie projektu na modernizację sieci c.o.
5. Przegląd stacji redukcyjnych gazu.
6. Przegląd palników z analizą spalin i zmiękczacza wody kotłowej.
7. Renowacja pomieszczeń kotłowni (malowanie, wymiana stolarki).Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla ww. robót będą do nabycia od dnia 03.07.2008r w cenie 25.00 zł brutto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45. Dodatkowe informacje pod nr tel. (012) 282-09-04.
Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat) w godz. 7.00-14.45, poniedziałek w godz. 9.00-16.45 do dnia 18.07.2008 r .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2008r o godz. 8.00 w siedzibie Spółdzielni.
Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 


Krzeszowice 16-05-2008

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice
Ogłasza
KONKURS OFERT
( Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie w roku 2008 następujących robót remontowych, przeglądów okresowych
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

1. Remont kominów,
2. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów,
3. Remont -zabezpieczenie nadproży- piwnice,
4. Remont chodników,
5. Wykonanie projektów dociepleń budynków,
6. Kontrola stanu technicznego, szczelności instalacji gazowej.
7. Malowanie pomieszczeń biurowych,
8. Klimatyzacja pomieszczeń biurowych.
9. Przegląd stacji redukcyjnych gazu,
10. Przegląd palników,
11. Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych.


Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 26.05.2008r w cenie 25.00 zł brutto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45, dodatkowe informacje pod nr tel. (012) 282-09-04.
Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat)
w godz. 7.00-14.45, poniedziałek w godz. 9.00-16.45 do dnia 13.06.2008 r .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2008r o godz. 8.00.
Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Krzeszowice 10-04-2008
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice
Ogłasza
KONKURS OFERT
na wykonanie w roku 2008 następujących robót remontowych, przeglądów okresowych
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

1. Remont kominów,
2. Remont -zabezpieczenie nadproży- piwnice,
3. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów,
4. Remont chodników,
5. Wykonanie projektów dociepleń budynków,
6. Kontrola stanu technicznego, szczelności instalacji gazowej.
7. Malowanie pomieszczeń biurowych,
8. Klimatyzacja pomieszczeń biurowych.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 10.04.2008r w cenie 25.00 zł brutto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45, dodatkowe informacje pod nr tel. 282-09-04.

Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat)
w godz. 7.00-14.45, poniedziałek w godz. 9.00-16.45 do dnia 23.04.2008 r .

Negocjacje wraz z rozpatrzeniem oferty będą prowadzone w dniu 25.04.2008r od godz. 8.00.
Każdy z Oferentów zostanie oddzielnie powiadomiony o dokładnym terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert bez podania przyczyny.


Krzeszowice 04-03-2008Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice
Ogłasza
KONKURS OFERT
( Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)


na wykonanie w roku 2008 następujących robót remontowych, przeglądów okresowych
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

1. Remont dachu w technologii pap termozgrzewalnych, obróbki blacharskie,
2. Remont kominów,
3. Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją oraz piwnic,
4. Remont -zabezpieczenie nadproży- piwnice,
5. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów,
6. Remont chodników,
7. Wykonanie projektów dociepleń budynków,
8. Kontrola stanu technicznego, szczelności instalacji gazowej.
9. Malowanie pomieszczeń biurowych,
10. Klimatyzacja pomieszczeń biurowych.
11. Dostawa i montaż skrzynek pocztowych na kl. schodowych.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 06.03.2008r w cenie 25.00 zł brutto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45, dodatkowe informacje pod nr tel. 282-09-04.
Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat)
w godz. 7.00-14.45, poniedziałek w godz. 9.00-16.45 do dnia 26.03.2008 r .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2008r o godz. 8.00.
Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Krzeszowice 08-01-2008
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice
Ogłasza
KONKURS OFERT
( Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)

na wykonanie w roku 2008 następujących przeglądów okresowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
1. Kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych.
2. Kontrola stanu technicznego, szczelności instalacji gazowych.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 14.01.2008r w cenie 10.00 zł brutto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 282-09-04.
Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat)
w godz. 7.00-14.45, poniedziałek w godz. 9.00-16.45 do dnia 25.01.2008 r .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2008r o godz. 9.30.
Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa “PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice
Ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na Sprzedaż samochodu marki Żuk A11B FS LUBLIN

dane techniczne samochodu:
Rok produkcji 1992rok
Pojemność 2120cm3
Przebieg 61.000 km

Cena wywoławcza 1.100 złotych

Wadium w wysokości 110,00 złotych
Postąpienie : 100,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

BOŚ S.A. O.O/Krzeszowice nr 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001
(decyduje data wpływu środków na konto bankowe Sp-ni) – z dopiskiem “Przetarg -samochód Żuk”

Osoby zainteresowane mogą oglądać samochód :
21.01.2008 r w godz. 10- 16-tej,
23.01.2008 r w godz. 10- 14-tej.

dodatkowe informacje pod nr tel. 282-09-04.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dniu 28.01.2008r o godz. 9.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Krzeszowice 14-11-2007

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa “PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice
Ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na Sprzedaż samochodu marki Żuk A11B FS LUBLIN

dane techniczne samochodu:
Rok produkcji 1992rok
Pojemność 2120cm3
Przebieg 61.000 km

Cena wywoławcza 1.600 złotych

Wadium w wysokości 160,00 złotych
Postąpienie : 100,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

BOŚ S.A. O.O/Krzeszowice nr 15 1540 1115 2001 6010 9950 0001
( decyduje data wpływu środków na konto bankowe Sp-ni) – z dopiskiem “Przetarg -samochód Żuk”

Osoby zainteresowane mogą oglądać samochód :
26. 11.2007r w godz. 10- 16-tej,
27.11.2007r w godz. 10- 14-tej.

dodatkowe informacje pod nr tel. 282-09-04.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dniu 30.11.2007r o godz. 8.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 Krzeszowice 14.11.2007r


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa “PRZYJAŹŃ”
w  Krzeszowicach ul. Długa 18 A 32-065 Krzeszowice
Ogłasza
KONKURS OFERT
( Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)
na wykonanie w roku 2007 następujących robót remontowych:

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/wym. robót będą do nabycia od dnia 16.11.2007r w cenie 10.00 zł brutto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45,
dodatkowe informacje pod nr tel. 282-09-04.
Oferty na wykonanie robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat)
w godz. 7.00-14.45, poniedziałek w godz. 9.00-16.45 do dnia 28.11.2007 r .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2007r o godz. 9.00.
Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Krzeszowice 14.11.2007r


Krzeszowice 07-08-2007

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa “PRZYJAŹŃ”
w Krzeszowicach ul. Długa 18A 32-065 Krzeszowice

O g ł a s z a
KONKURS OFERT
(Przetarg Dwustopniowy nieograniczony)

na wykonanie w roku 2007 następujących robót remontowych
budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

 1. Izolacja fundamentów,

 2. Remont zadaszeń nad wejściami do budynków,

 3. Remont chodników,

 4. Remont nawierzchni asfaltowej,

 5. Wymiana osadników stalowych w węzłach c.o. (montaż filtroodmalaczy),

 6. Montaż reduktorów ciśnienia wody,

 7. Montaż anten TV zbiorczych.

 8. Ogrodzenia placów zabaw.

 9. Wykonanie projektów budowlanych na docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją.

 10. Wymiana stolarki okiennej.

 

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w. robót będą do nabycia od dnia 07 sierpnia 2007r w cenie 25.00 zł brutto w siedzibie Spółdzielni (dział techniczny) w godz. 9.00-14.45.

Dodatkowe informacje pod nr tel. (012) 282-09-04.

Oferty na wykonanie poszczególnych rodzajów robót należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzeszowicach ul. Długa 18 A (sekretariat)

w godz. 7.00-14.45, poniedziałek w godz. 9.00-16.45 do dnia 21-08-2007 r .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-08-2007r o godz. 8.00.

Oferenci wybrani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni o terminie negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.


Krzeszowice, dnia 04.06.2007 r.

L.dz. DC-1656/07

Z a w i a d o m i e n i e
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w myśl § 130 ust. 1 Statutu Spółdzielni
 z w o ł u j e w dniu 26 czerwca 2007 r. (wtorek) o godz. 17-tej w budynku Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22
 ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI.
 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW:
 

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz, 2-ch Asesorów).
3. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej na okoliczność stwierdzenia prawomocności zwołania i obradowania Zebrania Przedstawicieli Członków
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwalenie zmian w Regulaminie obrad Zebrania Przedstawicieli Członków.
6. Wybór Komisji: Wnioskowej, Skrutacyjnej i Wyborczej (lub Skrutacyjno-Wyborczej)
7. Przyjęcie protokołów z Zebrań Przedstawicieli Członków z dnia 19.06.2006 r.
i 23.01.2007 r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2006 r. wraz z wynikami finansowymi za 2006 r. oraz z informacją o zamierzeniach na rok 2007.
9. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków z Zebrań Przedstawicieli  Członków z 19.06.2006 r. i 23.01.2007 r.
10 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2006 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2006 r.
11.Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej za lata 2003-2005.
12. Zapoznanie przedstawicieli z wynikami lustracji problemowej dot. badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2006 r. – przeprowadzonej przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
14. Podjęcie uchwał w sprawach objętych punktami 8 – 12 porządku obrad oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2006 rok.
15. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie:
a) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2008 r.
b) sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2006 r.
c) nieodpłatnego zbycia działek nr 349/7, 349/8 na Os. H. Sienkiewicza w Zabierzowie na
rzecz Gminy Zabierzów, oraz działki nr 1278/54 stanowiącej drogę osiedlową ul. Żbicka Boczna w Krzeszowicach na rzecz Gminy Krzeszowice, oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej:
a) przyjęcie rezygnacji P. Henryka Rozmusa z mandatu członka Rady Nadzorczej
b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/05 ZPC z dnia 23.06.2005 r. dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej wybranych na kadencję 2005-2008,
lub
c) wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
17. Omówienie i uchwalenie zmian w Statucie Spółdzielni.
18. Omówienie sprawy przynależności do Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie i ewentualne podjęcie uchwały w tym zakresie.
19. Dyskusja.
20. Ogłoszenie wyników wyborów w przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Nadzorczej.
21. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
22. Zakończenie obrad.

Informujemy, że materiały i dokumenty będące przedmiotem obrad ZPC, projekt zmian do regulaminu ZPC i protokoły z ZPC z dnia 19.06.2006 r. i 23.01.2007 r. będą udostępnione zainteresowanym w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach urzędowania:
- poniedziałek: od 10.00 – 16.30
- wtorek – piątek: od 8.00 – 14.00 (w dniu 26.06.2007 r. – od 9.00 – 12.00)

w dniach od 12 czerwca 2007 r. do 26 czerwca 2006 r.

Porządek obrad ZPC, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za 2006 r., projekty uchwał oraz Regulamin Zebrania Przedstawicieli Członków dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.sm.przyjazn.krzeszowice.com.pl.

Otrzymują:
- Przedstawiciele członków,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd Spółdzielni,
- Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, ul. Sowińskiego 19,
- Krajowa Rada Spółdzielcza,
- Do wiadomości członków na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych,
- Zamieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni
 


L.dz. DC-436 /07


Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu
23 stycznia 2007 r. podjęło następujące uchwały:

U c h w a ł a nr 1/07 - Zebranie Przedstawicieli Członków uchwaliło porządek obrad Zebrania z uwzględnieniem zmian przyjętych przez Przedstawicieli.

U c h w a ł a nr 2/07 – Zebranie Przedstawicieli Członków uchwaliło Aneks nr 1/2007 do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” zmieniający następujące paragrafy tego Regulaminu: § 3 pkt. 23, § 6 ust. 1, § 8 ust. 4, § 9.
Zmiany dotyczą zakresu działania Rady, ilości członków Rady a także zasad wynagradzania Rady Nadzorczej za udział w pracach tego organu.

U c h w a ł a nr 3/07 – Zebranie Przedstawicieli Członków przyznało członkom Rady Nadzorczej za udział w pracach tego organu wynagrodzenie za okres od m-ca września 2006 r. do m-ca grudnia 2006 r. w wysokości i na zasadach określonych w uchwale nr 2/07 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 23.01.2007 r.


Pełna treść uchwał jest dostępna w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Długiej 18 A w Krzeszowicach (w Zabierzowie w biurze administracji Spółdzielni w godzinach urzędowania) a także na stronie internetowej Spółdzielni sm.przyjazn.krzeszowice.com.pl

Zgodnie z postanowieniami Art. 47 ustawy Prawo Spółdzielcze każdy członek Spółdzielni może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały Zebrania Przedstawicieli. Powództwo takie powinno być wniesione w ciągu 6-ciu tygodni od dnia odbycia Zebrania Przedstawicieli.Do wiadomości członków poprzez:
- Ogłoszenia na klatkach schodowych, w biurze Zarządu Spółdzielni w Krzeszowicach oraz w biurze Administracji Spółdzielni w Zabierzowie
- Umieszczenie na stronie internetowej
 

 


L.dz. DC-436 /07


Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu
23 stycznia 2007 r. podjęło następujące uchwały:

U c h w a ł a nr 1/07 - Zebranie Przedstawicieli Członków uchwaliło porządek obrad Zebrania z uwzględnieniem zmian przyjętych przez Przedstawicieli.

U c h w a ł a nr 2/07 – Zebranie Przedstawicieli Członków uchwaliło Aneks nr 1/2007 do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” zmieniający następujące paragrafy tego Regulaminu: § 3 pkt. 23, § 6 ust. 1, § 8 ust. 4, § 9.
Zmiany dotyczą zakresu działania Rady, ilości członków Rady a także zasad wynagradzania Rady Nadzorczej za udział w pracach tego organu.

U c h w a ł a nr 3/07 – Zebranie Przedstawicieli Członków przyznało członkom Rady Nadzorczej za udział w pracach tego organu wynagrodzenie za okres od m-ca września 2006 r. do m-ca grudnia 2006 r. w wysokości i na zasadach określonych w uchwale nr 2/07 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 23.01.2007 r.


Pełna treść uchwał jest dostępna w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Długiej 18 A w Krzeszowicach (w Zabierzowie w biurze administracji Spółdzielni w godzinach urzędowania) a także na stronie internetowej Spółdzielni sm.przyjazn.krzeszowice.com.pl

Zgodnie z postanowieniami Art. 47 ustawy Prawo Spółdzielcze każdy członek Spółdzielni może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały Zebrania Przedstawicieli. Powództwo takie powinno być wniesione w ciągu 6-ciu tygodni od dnia odbycia Zebrania Przedstawicieli.Do wiadomości członków poprzez
Ogłoszenia na klatkach schodowych, w biurze Zarządu
Spółdzielni w Krzeszowicach oraz w biurze
Administracji Spółdzielni w Zabierzowie
 


Krzeszowice, dnia 05.01.2007 r.

L.dz. DC-71/07

Pan/ni/

..................................................................................

Z a w i a d o m i e n i eZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach zawiadamia, że w myśl § 130 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 23 stycznia 2007r. (wtorek) o godz. 17-tej w budynku Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22 – ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI.
Zgodnie z postanowieniami § 132 Statutu – uprawnieni do żądania zwołania Zebrania tj. Zarząd, Rada Nadzorcza, zebrania grup członkowskich obejmujące co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Sp-ni, co najmniej 1/10 członków Spółdzielni, co najmniej 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli – mogą żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 12 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz, 2-ch Asesorów).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji: Wnioskowej i Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej na okoliczność stwierdzenia prawomocności zwołania i obradowania Zebrania Przedstawicieli Członków.
6. Omówienie projektu zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej wraz z określeniem zasad wynagradzania Członków Rady.
7. Dyskusja.
8. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
9. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
10. Zakończenie obrad.

Równocześnie zawiadamia się, że w przypadku wniesienia do porządku obrad ZPC dodatkowych spraw – uzupełniony porządek obrad zostanie podany do wiadomości przedstawicieli na 7 dni przed terminem Zebrania.
Informujemy, że materiały będące przedmiotem obrad ZPC i Regulamin ZPC będą udostępnione zainteresowanym w biurze Spółdzielni przy ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach urzędowania :
- poniedziałek: od 10.00 – 16.30
- wtorek – piątek : od 8.00 – 14. 00
w dniach 09 stycznia 2007 r. do 22 stycznia 2007 r.
 


Jednocześnie Zarząd Sp-ni informuje, że na wniosek Grupy Członkowskiej Osiedla Krakowska dotyczący udostępnienia danych związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni i danych finansowych Spółdzielni za lata 2004 do 2005, w biurze Spółdzielni wyłożone są do wglądu:
- Protokół z lustracji za lata 2002-2005,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2004 oraz 2005,
- Protokół z badania bilansu za lata 2004 oraz 2005.
 

Otrzymują:
- Przedstawiciele Członków
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółdzielni
- Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie,  ul. Sowińskiego 19
- Krajowa Rada Spółdzielcza
- Do wiadomości członków na tablicach Ogłoszeń na klatkach schodowych
- Do wiadomości członków na stronie internetowej